Zwembadplan is thans gereed studiereis naar nn Sportweek Waddinxveen 1966 en Raad maakte gisteren baden I I de rest komt kijken 5 3 Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Iedereen doet mee met de Smallenbroek bezoek komt Frans v Camp Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Ttiobulette VoorQ^j^ een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN Grammofoonplaat over Mgr. Beckers voor liefdadig doel Sportcomplex op Sportieve sportjasjes, boeiende blazers t 5 il Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Maandag 11 juli Minister MAKELAARS TAXATEURS 1 j 1 Sporthal Pagina 3 - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIKUï Voor de man in actie! 4 4. Abonnementen: 1.53 per kwartaal tu Inzenden DONDERDAG 16 JUNI 1966 22e JAARGANG - Nr. 1091. A Sniepweg een groot sport- 5,—. voor i op programma 'Tn?P7nndpn mpdpdplinP' Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Dealer voor Waddinxveen 1 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Mode voor Heren Kleiweg 2-6 Gouda Het schetsplan voor het sportcomplex langs de Sniepweg, waarin op genomen een nieuw openlucht zwembad, alsmede een sporthal met een overdekt instructiebad. Het plan, dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, is gemaakt door de Kon. Nederl. Heidemaatschappij. WADDINXVEEN Het Waddinxveense zwembadplan en daarmede het gehele recreatieplan voor de Sniepweg is klaar. Gisteren maakte de Wad dinxveense gemeenteraad een studiereis, waarbij zwembaden in het mid delpunt van de belangstelling stonden en de raadsleden werden voorgelicht over het Waddinxveense zwembadplan, dat werd ontworpen door de Kon. Nederlandse Heidemaatschappij. Er komt nu dus schot in het nieuwe zwembad, waarvoor eind vorig jaar zulk een spontane actie ontstond, die nu al bijna 40.000 heeft opgebracht. Volgende week gaat de Stichting Vrienden van het Zwembad de activitei ten van de eerste helft van dit jaar afsluiten met een massale huis-aan- huis-collecte op woensdagavond 22 juni met medewerking van muziekver enigingen en brandweer. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. (verschijnt elke donderdag) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Nationale zwemwedstrijden (drie km) in de Gouwe, aanvang 14.30 u. 300 en 600 meter zwemwedstrijden voor inwoners. Inschrijf adres: bad- meeste A. J. Troost, zwembad Ka naalijk 2 (tel. 2570). Inschrijf adres: f 1,—. Hoy irio van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Van 27 juni tot en met 3 juli: Open tennistoernooi op de velden in het Warnaarplantsoen door ten nisvereniging Waddinxveen voor tennissers uit Waddinxveen en om geving (dagelijks). Inschrijfadres: (tot 21 juni): H. Jenné, Kanaal straat 3. Inschrijfgeld: 3,50 enkel spel, 3,75 dubbelspel. Van 22 tot en met 25 juni: Pretpark op het Koningin Wilhel- minaplein. Zaterdag 18 juni: Schoolvoetbaltoernooi op de ter reinen van WSE en Be Fair in het Warnaarplantsoen, aanv. 8.30 uur. Vrijdag 24 juni: Sportweekwandelmars voor jong en oud. Start 19.00 uur. Afstanden acht en twaalf kilometer. Inschrijfgeld: tot 14 jaar 0,85, ouder 1,De laatste mogelijkheid tot inschrijven van 16.00 tot 15.30 uur aan de start op het schoolplein van de Oranje- Bedrijfsvoetbaltpernooi op de ter reinen van RCV en Waddinxveen in de Oranjewijk, aanvang 18.30 u. Waterpolo wedstrijden in ’t zwem bad aan de Kanaaldijk, aanvang 19.00 uur. Toegangsprijs: 0,50 voor volwassenen, 0,25 voor kinderen tot veertien jaar. Sportweekpuzzelrit voor auto’s, motoren en bromfietsen. Start van 19.30 uur tot 20.30 uur. Inschrijf adres: verenigingsgebouw Burge meester Trooststraat. Inschrijfgeld: Korfbaldemonstraties door FIT ’65 op de terreinen aan het Warnaar plantsoen, aanvang 19.00 uur (wed strijd Fit-Roozenburg). Toegangs prijs: 0,50 voor volwassenen, ƒ0,25 voor kinderen. Zeer belangrijk in het gehele plan is ook de sporthal van ongeveer 100 x 65 meter, waarin niet alleen akko- modatie is voor de diverse zaalspor- ten, maar waarin bovendien ruim te zal zijn voor een zwembad van beperkter omvang, een zgn. 25 me ter bad. Vooral voor instructiedoel- einden en het schoolzwemmen, zal Binnenkort zal in de boekwinkels en platenhandel in Nederland een grammofoonplaat te koop zijn van de meest bekende toespraken van wijlen Zijne Hoogwaardige Excel lentie Monseigneur W. M. Beckers. Deze grammofoonlaat gaat 12,50 kosten. De netto winst van deze unieke plaatuitgave komt ten goede aan de zielszorg en het sociaal maatschappelijk werk onder de woonwagenbewoners in Nederland, waarvoor Mgr. Beckers tijdens zijn leven zoveel werk heeft verzet. Na het overlijden van de zo ge liefde Bossche prelaat is vooral bij de Nederlanders die zijn bekende tv-toespraken regelmatig hebben gevolgd de wens ontstaan deze nog maals te kunnen lezen of via de band of grammofoonplaat te kunnen herbeluisteren. Dank zij de spon tane medewerking van de KRO (Brandpunt), de VARA en de NTS, die onmiddellijk hun geluidsbanden ter beschikking stelden, is het mo gelijk geworden op deze wijze via de langspeelplaat posthume eer aan de zo levende nagedachtenis van de Bisschop te kunnen brengen. Van de vele commentaren die Mgr. Beckers bij zijn leven voor de televisie gaf, is een keuze gemaakt uit enkele op zichzelf staande toe spraken over onderwerpen die zo wel Mgr. Beckers als zijn toehoor- des ernstig ter harte gingen. Bij voorbeeld de geboorteregeling, de beroemde kersttoespraak, zijn com mentaar op de vrijlating van oor logsmisdadigers en zijn wijze, hu mane visie op de „Zo is het”-affaire. Bovendien zijn fragmenten gekozen uit het gesprek dat Mies Bouwman in ,,Mies-en-scen’’ had met Mgr. Beckers voor de VARA-tv, waarin de Bisschop op de hem zo karak teristieke gemoedelijke manier iets over zichzelf vertelde. Het was de laatste maal dat Mgr. Beckers op de tv-schermen kwam. De plaat opent en eindigt met twee liederen, die tijdens de uit vaartdienst werden gezongen: „Nie mand leeft voor zichzelf” en „Barm hartige Heer”. laanschool. Deelname staat open voor individuelen en groepen. In- schrijfadressen: L. C. ’t Hart, Lijs terbesstraat 53; mevr. Van Nielen- Mooy, Piasweg 11 en P. van Elswijk Reyerskoop 177, Boskoop. Alleen schriftelijk: Lijsterbesstraat 51. Zaterdag 25 juni: Wielerkampioenschap voor Zuid- Holland voor amateurs. Start: 13.30 uur. Parcours: Sniepweg, Plas weg, Bredeweg, Tweede Bloksweg. Toe gangsprijs: 1,kinderen tot 14 jaar: 0,25. Zaterdag 2 juli: Nationale viswedstrijd in de Gouwe door de hengelsportvereniging Wad dinxveen, aanv. 9.00 uur. Inschrijf adres (tot 25 juni)W. A. Nieuw- hoof, Willem de Rijkelaan 5. In- schrijgeld: individueel 1,50, groe pen 7,50. (de loting geschiedt op 30 juni bij de heer J. Hogendoorn aan de Kerkweg om 9.00 uur). Volkssportspelen op de Willem de Zwijgerlaan, aanvang 18.30 uur. Inschrijadressen: H. van Gelooven, Kerkweg 120 en C. Kool, Dorps straat 72 (tel. 2792). Inschrijfgeld: 2,50 per persoon, 12,50 per ploeg. Woensdag 29 juni: Bedrij fsvoetbaltoernooi op de ter reinen van RCV en Waddinxveen in de Oranjewijk, aanvang 18.30 u. Donderdag 30 juni: Hardloopwedstrijden voor de A.V. ’65 Waddinxveen, aanvang 19.00 u., op en rondom de terreinen van RCV en Be Fair in de Oranjewijk. Sprint nummers voor junioren van dertien tot en met achttien jaar (ook niet- leden) 80 en 100 mtr. Singelloop rond de Koningin Wilhelminasingel voor junioren (14 t/m 18) en seni oren (19 jaar en ouder). Inschrijf geld: senioren 0,50, junioren 0,25 (vóór 22 juni a.s.). Inschrijfadres- sen: C. van Leeuwen, Willem de Rijkelaan 30; G. v. d. Berg, leplaan 103, Waddinxveen. Schoolzwemwedstrijden om de beker van het Weekblad voor Wad dinxveen in het zwembad aan de Kanaaldijk, aanvang 19.00 uur. Toe gangsprijs voor volwassenen 0,50, voor kinderen f 0,25. Finale bedrij fsvoetbaltoernooi op de terreinen van RCV en Waddinx veen in de Oranjewijk, aanvang 18.30 uur. Vrijdag 1 juli: Schoolzwemwedstrijden in ’t zwem bad aan de Kanaaldijk, aanvang 19.00 uur. Toegangsprijzen: als bo ven. Tussen de nog nieuw aan te leg gen Tweede Bloksweg en de Pias weg zal langs de zuidzijde van de Sniepweg een groot sport- en re- creatiecomplex verrijzen, waarin behalve het zwembad zijn opgeno men nog enkele voetbalvelden, hoc keyvelden, een tennispark, een voor de gehele streek hoogstnoodza kelijke sintelbaan en bovendien nog een grote sporthal met ruimte voor een klein overdekt zwembad, dat in eerste instantie zal zijn be stemd voor industructiedoeleinden. In tegenstelling tot de vroegere plannen, waarin het zwembad werd gesitueerd tegenover de Esdoornlaan is dit complex thans verschoven naar het gedeelte langs de nieuwe Tweede Bloksweg. Het zwembad zelf komt) mede met het oog op mogelij ke geluidshinder, zover mogelijk van de bebouwing aan de zuidzijde van de recreatiestrook. A an de kant van de Sniepweg is een parkeerterrein van ongeveer 100 bij 70 meter ge projecteerd alsmede een grote fiet senstalling. Zowel parkeerplaats als zwembad zelf worden door royale groen beplantingen aan het oog ont trokken. Direct bij binnenkomst staat men voor de wisselcabines en een kleu- terbassin. Links daarvan ligt een on diep bad van ongeveer vijftig bij twintig meter. Daarnaast is dan het diepe wedstrijdbad dat dezelfde afmetingen heeft. Aan de zuidkant worden de ba den geflankeerd door een speel wij de van ongeveer 150 bij 85 meter. Om de zwemlustigen tegen de wind te beschermen is overal een dichte beplanting geprojecteerd, evenals trouwens ook rond de diverse an dere sportcomplexen. dit bad van belang zijn. Indien een bad met een zgn. beweegbare bo dem, economisch bezien, kan wor den gerealiseerd, zullen ook de liefhebbers van de zwemsport in de periode dat het buitenbad is geslo ten, toch hun sport kunnen beoe fenen. Met name het openluchtbad zal van meer dan alleen maar lokale betekenis zijn omdat de inwoners van Moerkapelle en Zevenhuizen, hier dan ook terecht kunnen. Ook het overdekte instructiebad kan van regionale betekenis wor den, vooral na de uitspraak ge daan in het jaarverslag van de schoolartsendienst van de Kring Boskoop, waarin werd gesteld, dat er in dit gebied dringend behoefte is aan een overdekt instructiebad. (Zie voor meer gegevens elders in deze krant). WADDINXVEEN De grootste manifestatie op sportgebied die de Goudse streek kent is ongetwijfeld de Sportweek Waddinxveen. Van vrijdag 24 juni af ontrolt zich voor de ogen van de gehele Waddinx veense bevolking, voor zover die niet deelneemt, het gebeuren dat zijn Weerga nauwelijks kent. Alle sportverenigingen komen in touw om het kostbare feest tot een suc ces te maken. Het sportweekcomité doet haar uiterste best, maar heeft slechts weinig geld. Daarom hoopt het comité dat iedereen die werke lijk niet mee kan doen (en dat kan haast niet want er is voor iedereen van jong tot oud, van hoog tot laag, wel iéts te doen) komt kijken en dat kleine bedragje aan ’kijkgeld’ wil neertellen. Dan zal Waddinx veen ook in de toekomst van zijn Sportweek verzekerd blijven. In een van onze volgende uitga ven komen we uitgebreider terug op de Sportweek 1966. Nu volstaan we met het publiceren van adressen van diegenen waar men zich kan opgeven voor de wedstrijden en evenementen waarvoor deelname openstaat. Verder de lijst van eve nementen en voor zover nodig de toegangsprijzen. Voorjaar 1966 komt met stoe re, manlijke sportjasjes. Met (vaak) grote, opgestikte zak ken. Licht gewicht is aan de winnende hand! De kleuren zijn geweldig. En de blazers blijven bloeien. In zwart, in camel, in groen, in blauw... zoek maar uit. Er is altijd een .leur bij die u voortreffelijk ’’at! Zien wij u gauw? Schoolvoetbaltoernooi op de ter reinen van WSE en Be Fair in het Warnaarplantsoen, aanvang 9.00 u. Kringwedstrijden voor de vereni gingen uit de Turnkring Gouda, ge organiseerd door TOOS op de ter reinen van RCV en Waddinxveen in de Oranjewijk, aanvang 14.00 uur. Défilé door de Pettepolder na af loop. Toegangsprijs: 0,50 voor vol wassenen, 0,25 voor kinderen. Maandag 27 juni: Schoolsportdag voor de zesde klas sen van alle Waddinxveense lagere scholen op de terreinen van WSE en Be Fair in het Warnaarplant soen, aanvang 9.00 uur. Toegang: vrij, 's Middags korfbal wedstrijden, aanvang 13.30 uur. Bedrij fsvoetbaltoernooi op de ter reinen van RCV en Waddinxveen in de Oranjewijk, aanvang 18.30 u. Dinsdag 28 juni: Schoolsportdag voor ulo-scholen op de velden van Be Fair en WSE in het Warnaarplantsoen, aanvang 9.00 uur. Awjuuducuicu. j i.jj per Kwartaal ui, betaling; postabonnementen 3.86 per halt Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertentie» op aanvraag. Weekblad voor Waddinxve WADDINXVEEN De minister van binnenlandse zaken, de heer J. Smallenbroek zal op maandag 11 ju li a.s. een bezoek brengen aan Waddinxveen. Het bezoek was al geruime tijd in de pen, maar door diverse oorzaken bleek het steeds niet mogelijk een definitieve datum vast te stellen. Thans heeft de minister laten we ten, dat hij de Waddinxveense uit nodiging voor een oriëntatiebezoek gaarne zal honoreren. Omstreeks half drie zal burge meester C. A. van der Hooft de be windsman ten gemeentehuize ont vangen, waar o.m. de raadsleden in de gelegenheid worden gesteld met minister Smallenbroek van gedach ten te wisselen over diverse ge meentelijke problemen. Hoewel het verdere programma nog niet geheel vaststaat, ligt het wel in de b edoeling, dat de minis ter omstreeks vier uur die middag het nieuwe bijkantoor van de Coöp. Raiffeisenbank aan het Kon. Wilhel- minaplein, dat al enige tijd in ge bruik is, officieel zal openen. Waarschijnlijk zal minister Smal lenbroek ook nog een deel van de avond in Waddinxveen blijven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1