om zoals en ik mensen u ze Officiële opening pas over enkele maanden Lucht, licht en ruimte strijden voorrang in nieuwe bejaardentehuis „Bejaarden zijn laat ze zoveel mogelijk zeil doen ft? "y i' Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Souburgh door eerste groep bejaarden betrokken Twee gewonden bij aanrijdingen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Wj RAIFFEISENBANK TH WADDINXVEEN de spaarbank met volledige bankservice „We willen niet meer weg -- - - - - J Mejuffrouw M. Tijmes, directrice Eerste bewoners: Eigen leven laten leiden van Souburgh: 9? Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda landbouwers, politiemannen, juweliers.. MAKELAARS TAXATEURS Sfeer V Begane grond Staf Kamers Verhuizen Kegels. - d I .AM DONDERDAG 8 JULI 1966 22e JAARGANG - Nr. 1094. zegt zing naar (Ingezonden mededeling) 1' r Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank -rtLHUWg alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Maar hoe fraai en hoe modern het tehuis ook mag zijn verreweg het belangrijkste ingrediënt om er ook een prettig leefklimaat te scheppen is de sfeer. En voor die sfeer zullen bejaarden én staf gezamenlijk moe ten zorgen. ZEVENHUIZEN Bij ongevallen met bromfietsen op de Noordelijke Dwarsweg werden zondag twee per sonen gewond. Zondagmiddag werd de heer C. J. van Zandbergen tijdens een inhaalmaneouvre met zijn brom fiets aangereden door een hem ach teropkomende auto. De bromfietser en zijn duopassagiere kwam te val len en werden daarbij licht gewond. Aan auto en bromfiets ontstond ma- terieele schade. (verschijnt elke donderdag) wezenlijken; een gezellig tehuis waar ieder zich ook werkelijk thuis voelt en waar we op voet van gelijkwaar digheid met elkaar omgaan.” Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. L i l' burgh’ bijzonder naar hun zin krij gen. ”We beschouwen de mensen die hier komen niet als bejaarden die op hun eind zitten te wachten. Zo is het ook helemaal niet en we zullen alles doen om die indruk te vermijden. In de eerste plaats zijn het mensen als u en ik zo zullen we ze ook behande len. Geen gedoe van moedertje en opaatje, dat werkt alleen maar de primerend. ”De bejaarden moeten zoveel mo gelijk vrij blijven. Daarom hebben ze ook elk een eigen kamertje gekre gen. Ze zullen als zoveel mogelijk zelf moeten doen en we zullen alleen hulp bieden als we zien dat het echt niet anders gaat. Op het gevaarlijke kruispunt bij het naast Rijksweg 12 lopende rij wielpad werd een inwoonster uit Vlaardingen, die met haar bromfiets geen voorrang verleende aan een personenauto, geschept. Zij liep een schouderfractuur op en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht De bromfiets werd vernield. Hayinti dorp in kunnen toch zelf hun inko pen zullen kunnen doen. Ook zal er op gezette tijden een wagentje met boeken van de leesbibliotheek langs komen, waardoor de immobiele be woners van het bejaardentehuis ook weer zelf hun keuze zullen kunnen maken en niet afhankelijk worden van buren of zusters. wastafel met warm en koud water, een aantal keukenkastjes, een grote re bergruimte, een toilet en nog en kele voorzieningen. De kamers zijn baden in een zee van licht, hebben een balkonnetje waarop haar hartelust zal kunnen worden gezond. Het uitzicht is overal vrij. De kamers voor echtparen zijn - uiteraard - groter en anders inge deeld. De gangen monden ter weers zijden uit op ruime trappenhuizen en (aan een kant) op een grote lift. Op iedere verdieping is een zithoekje en een gemeenschappelijke badruimte. Op de begane grond zijn, behalve weer een aantal pensionkamers, ook vier ziekenkamers, een speciale zie- Zij hebben het zich gemakkelijk gemaakt. Alle ontvangsten en be talingen van geld lopen over onze bank. Veilig en voordelig. Doe net als de landbouwers,politiemannen, juweliers en vele anderen. Kies rust, zekerheid en gemak. Neem 'n rekening-courant bij onze bank. 99 In veel - tè veel - bejaardencentra in Nederland neemt men de bewo ners inderdaad alle initiatief uit handen en worden zij vaak in een van hun meest elementaire rechten, him persoonlyke vrijheid, op erns tige wjjze beknot. Eenmaal in het bejaardentehuis en het is de bejaar de voorgoed verboden zijn eigen weg te gaan. En dat alles met de meest goede doelingen. De bewoners van Souburgh, het nieuwe Waddinxveense bejaarden tehuis hoeven voor dat gevaar niet te duchten. De per 1 april benoemde directrice, mejuffrouw M. Tijmes uit Scheveningen, is vervuld van het streven om de bejaarde in ’haar* tehuis zoveel mogelijk zijn eigen le ven te laten leiden. In het korte ge sprek dat wij met haar hadden kwam die wens meerdere keren naar voren Mejuffrouw Tijmes was geduren de 23 jaar werkzaam in het gerefor meerd rusthuis in Scheveningen, waarvan-zes jaar als directrice. Zij nam haar ’rechterhand’, mejuffrouw P. L. Zoet (zes jaar adjunct-direc- trice) met zich mee naar Waddinx veen. Mejuffrouw Zoet bekleed nu dezelfde functie. Directrice Tijmes komt, als het bejaardentehuis geheel gereed is, aan het hoofd van een staf van on geveer 24 mensen, waarvan er zeven intern zullen zjjn. 24 mensen zullen honderd andere mensen een prettige levensavond moeten bezorgen. Als het aan mejuffrouw Tijmes ligt dan zullen de bejaarden het in ’Sou- De pensionkamers zjjn klein en eenvoudig, maar uitermate gerieflijk en bovendien praktisch ingedeeld. Direct achter de deur die toegang geeft tot de centrale gang bevinden zich zowel in de één- als in de twee persoonsappartementen een kleine ’’Bejaarden zegt mej. Tjjmes, ’’moeten niet het idee hebben dat ze zijn weggestopt voor de rest van hun leven. Het moet eigenlijk alleen een kwestie van verhuizen zijn. Van het ene huis naar het andere. Alleen krijgen ze bij ons meer service en zijn ze minder alleen.” ’’Voor het overige gaan we er hier van uit dat ze allemaal zelf nog moeten leven en liefst het leven lei den dat ze voordien hebben geleid. We kunnen mensen die zeventig, tachtig jaar hun eigen weg hebben gezocht toch niet meer naar onze hand zetten. Als we dat zouden doen dan zouden ze zich bovendien niet meer naar onze hand zetten. Als we dat zouden doen dan zouden ze zich bovendien niet meer op hun gemak voelen. En dat is nu juist wat we hier allemaal willen trachten te ver- bijzonder wil ik niet meer weg,” zegt hij. Beide bejaarden zijn er te spre- over de ontvangst. ”We zagen er allebei een beetje tegenop,’ Vertelt mevrouw Bakker,” maar de zusters hier hebben ons er fijn geholpen.” (foto Sjaak Noteboom) een kamer voor de administratie, een rijwielstalling en een aantal werk- kasten. Voorts bevinden zich beneden be langrijke ruimten als de recreatie zaal met toneel, enorme keukens met installaties die aan alle eisen zullen voldoen, provisiekamers, lin nenkamers, afvalruimten, enz. Wat verder naar achteren bevin den zich zes kamers en een huiska mer voor het personeel. Aan de an dere kant van het gebouw is de rouwkapel met de opbaarruimte en voorts een spreekkamertje voor de predikant. In de grote kelder ten slotte bevinden zich nog een aantal bergruimten en natuurlijk een ruim te voor de elektrische installatie. In het ketelhuis waant men zich in het inwendige van een oceaanstomer. Bij de hoofdingang komt tegen over de receptie een binnentuin met fontein, hetgeen de ruime ont- vangsthal nog aanzienlijk zal ver fraaien. Het gehele gebouw is groot en ruim van opzet. Overal is licht en krijgt de zonneschijn vrij spel. De recreatiezaal zal een grote trekpleis ter blijken en de keukens zijn een lust voor oog en zullen dat te oorde len naar het interieur ook zijn voor de tong. ’Souburgh’ kent natuurlijk wel enkele regels-van-het-huis. ’s Avonds om half elf zal iedereen binnen moe ten zjjn, zodat’ ook het personeel wat overzicht kan houden. In bepaalde gevallen is echter per missie om later thuis te komen mo gelijk. Ik kan me best voorstellen dat als het eens ergens erg gezellig is met een bruiloft of iets dergelijks’ dat een van de bejaarden wat later wil thuis komen. Dat kan, zegt directrice Tijmes, Voor de mensen die niet weg kunnen of geen zin hebben om weg te gaan hebben we de conversa- tiezaal. Daar zullen we wat gezellige avondjes gaan houden en de bewo ners op een andere manier aan de gang houden.’ Als mej. Tijmes haar zin krijgt dan zal er in de toekomst in het be jaardentehuis een winkeltje komen waar de bejaarden die niet meer zo goed ter been zijn dat ze nog het Het woord bejaardentehuis heeft in de oren van veel bejaarden maar een bittere klank. Hoe vaak wordt men niet geconfronteerd met het pro bleem dat ouder wordende mensen zich niet in een bepaald tehuis willen laten opnemen, terwijl ze toch weten dat er daar goed voor hen zal worden gezorgd: De kinderen zeggen vaak: ,,Als je naar een bejaardentehuis gaat dan hoef je niets meer te doen; dan kun je je levensavond rustig slijten.” Het is juist dat argument dat voor veel bejaarden de doorslag geeft om zich niet aan zo’n stap te wagen. Ze beschouwen zichzelf als een vol waardig mens in de maatschappij (en willen daarom onafhankelijk zijn, liefst zelf alles doen en niet geholpen worden. Ze willen niet worden ’’opgenomen.” De eerste bewoners van ’Sou burgh’, de heer P. Bakker (82) sn mevrouw Bakker-Mijder- wijk (77), voelen zich in hun nieuwe omgeving al helemaal thuis, al is het allemaal nog ietwat onwennig. Het echtpaar, dat vroeger op de Kerkweg woonde, is nu gehuisvest in een dubbel appartement op de eerste etage. ”Ik ben telkens in de war met die deuren,” zeg mevrouw Bakker. De heer Bak ker was aanvankelijk niet zo enthousiast over zijn verhui- een tehuis, maar achteraf is het hem allemaal meegevallen. ”Nu Voor de schooljeugd was er vorige week vrijdag alle reden tot juichen, toen voor de laatste maal in dit schooljaar de bel had geklonken. Nog eenmaal zwaaiden de schooldeuren open om daarna voor zes weken op slot te gaan. De ’’grote vakantie” voor scholieren en onderwijzend personeel was begonnen. Boeken en tassen kunnen voorlopig in de kast blijven en de aandacht van de jeugd is nu alleen nog maar gericht op alle prettige dingen van de vakantie. Naar hartelust zullen zij zich de komende wek enkunnen uitleven, (tenminste voor zover daar ruimte en gelegenheid voor is) om zich in september weer beter te kunnen schikken in de orde en regel maat die de dagelijkse gang naar school nu eenmaal van hen vraagt, (foto Sjaak Noteboom). ’Souburgh’, het nieuwe bejaardentehuis aan de Juliana van Stolberglaan, heeft maandag z’n eerste bewoners verwelkomd. Zonder veel uiterlijk ver toon werden maandagmorgen de nieuwe bewoners-gebruikers van het ge bouw door de nog niet complete staf verwelkomd. Het was het echtpaar P. Bakker-Mijderwijk van de Kerkweg in Waddinxveen dat de eer te beurt viel zich de eerste bewoners van het fraaie, nieuwe gebouw te mogen noe men. Tot 14 juni zullen zich nog 42 bejaarden zich in de gereedgekomen appar tementen kunnen vestigen. Het wachten is daarna op het opleveren van de bovenste twee verdiepingen, die ten gevolge van stagnatie in de bouw pas over enkele maanden klaar zullen zijn. Met de officiële opening wordt tot dan gewacht. In totaal zal het tehuis plaats bie den aan ongeveer honderd bejaar den. Er is echter een wachtlijst van meer dan honderdveertig. Het be stuur van de protestants-christelij- ke stichting die het bejaardentehuis exploiteert en dat een grote vinger in de pap heeft bij de toewijzing van de appartementen helpt in negen van de tien gevallen de Waddinx veense bejaarden. Soms wordt ech ter ook iemand van buiten in het te huis geplaatst. Tussen de 44 bejaar den die zich in eerste instantie in Souburgh gaan vestigen bevinden zich ook mensen uit Bleiswijk, Zaan dijk, Boskoop, Gouda, Halfweg, Wil lemstad en Zevenhuizen. Het zijn bejaarden van letterlijk alle gezind ten. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. kenafdeling met behandelkamer, berging, spoelruimte en dienkeuken een spreekkamer voor de directrice, Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Weekblad voor Waddinxveen De eerste bewoners van het nieuwe bejaardentehuis aan de Juliana van Stolberglaan, de heer en mevrouw Bakker, werden maandagochtend door de directrice, mevrouw M. Tij mes, verwelkomd. (foto Sjaak Noteboom) I JAM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1