een Wensen verlegenheid in 1030% korting Werkbeztek op laatste ogenblik weer uitgesteld Bij uitstel dreigt grote verkeerschaos r hl Verkeer vraagt de komende jaren investeringen van vele miljoenen Minister Iracht Waddinxveen met telef ooitje Vijfjarenplan voorziet in nieuwe wegen, tunnels bruggen en I VAKANTIES Ballon wedstrijd Postkoetsritten In onze Seizoen Opruiming Herenmodes Herenkleding Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen gesloten van 1 Le.m. 13 aug. VAN DER LEE Polderwegen Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen \u 25 jili ■■IWjFTij -I HS I z.Qii uitgesteld tot Maandag 25 juli Restanten tegen *4*^ Gouda, Telef. 2350 I EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN Kleiweg 26, MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Coöp Raiffeisenbank ..WA D DINX VEFA- Programma verschoven Brugweg Verkeerslichten Bloemenproblemen Tweede Gouwebrug Parkeren in lagen - Spoorwegtunnel DONDERDAG 21 JULI 1966 22e JAARGANG - Nr. 1096. (foto Sjaak Noteboom) wor- voor reserveren.” en (Ingezonden mededeling) Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank s Oranjelaan 42 - Kon. Wilhelminaplein 2 - Telef. 01828-2046 Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Zie voor verdere bijzonderheden de Raiffeisenkrant van donderdag 14 juli 1966 FOTOPUZZEL Sluitingsdatum inzenden oplossing foto- puzzel uit Raiffeisenkrant blijft vrijdag 29 juli vóór 21 uur nen laten genieten van ’t gedoe van de kleintjes zonder voortdurend nat gespat te worden. Er zijn ook nog een hele reeks andere wensen. Volgen de week vertellen we u meer. (verschijnt elke donderdag) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. ver- van re- RECTIFICATIE dus niet tot 23 augustus SCHOENEN Kanaalstraat 4, Waddinxveen hoogte te stellen. Voor het gemeentebestuur bete kende een en ander, dat alle geno digden ten spoedigste moesten wor den bericht en dat alle voor maan dag getroffen voorzieningen moesten worden afgelast. WADDINXVEEN Het verkeer zal van Waddinxveen de komende jaren nog aanzienlijke investeringen (tenminste 5 miljoen) vergen. Dat komt tot uitdrukking in het onlangs door B. W. opgestelde vijf-jarenplan, waarin een apart hoofdstuk is gewijd aan de aanleg van wegen, spoorwegtunnel en overwegen, terwijl in dat plan ook veel aandacht wordt gegeven aan verder voorzieningen, zoals parkeerterreinen, e.d. Belangrijke wegen die op het ge meentelijke programma zijn de Wilhelminakade, Tweede Bloksweg, Kerk- weg, Noordeinde, Brugweg en Kanaaldijk. Oranjewijk en Groenswaard moe ten door een spoorwegtunnel met elkaar worden verbonden en in de Vondel- wijk zal een overweg moeten komen. Ook de tweede oververbinding over de Gouwe krijgt de aandacht, terwijl er dan ook nog een nieuwe brug tussen Kanaaldijk en Burg. Trooststraat op het programma staat. De Raiffeisenbank, die een nogal omvangrijk programma had, waar- bij vooral de jeugd de aandacht kreeg, besloot ook dit programma naar maandag 25 juli te verschui ven. Maar hoe staat het met er bijna in - toch te kun de accommodatie? Badmeester A. J. (Arie) Troost hier wat kleintjes aan het ’lessen’ kan daar een heel verhaal over vertellen. Hij ziet ver langend uit naar ’t nieu we zwembad met vol- voor doende ruimte om de ou- maar geringe dere mensen ver van het water - en niet zoals hier Over ruimte heeft men in het oude zwembad nog steeds niet te klagen. Ze ker niet als de zomer ge durig schittert door af wezigheid, zodat zwemmen animo bestaat. De gevolgen van de Zomer vakanties zijn ook voor onze redactie merkbaar. Niet alleen zjjn enkele van onze medewer kers en correspondenten met vakantie, maar ook bij vereni gingen en bedrijven zijn de va kanties in volle gang. Dat be tekent dat onze redactionele kolommen deze weken wat be scheidener van omvang zullen zijn dan normaal. Deelnemerskaarten BALLONWEDSTRIJD en kaartjes voor gratis POSTKOETSRITTEN die voor 18 juli waren uitgegeven, blijven geldig tot 25 juli DEELNEMERSKAARTEN voor ballon wedstrijd kunnen nog worden afgehaald bij beide kantoren van de Raiffei senbank. Ook op zaterdagochtend 23 juli tussen 9 en 12 uur hun aankomst begint er een bijzon dere raadsvergadering, waarin de fractievoorzitters diverse zaken aan de orde zullen stellen. Na een bezoek aan diverse projec ten in de Vondelwijk zal minister Smallenbroek om half vijf plaats nemen op een bulldozer om het startsein te geven voor de aanvang van de bouw van een permanent ge bouw voor de Groen van Prinsterer- school. Om vijf uur wordt de mini ster op het Kon. Wilhelminaplein verwacht, waar hij het bijkantoor van de Coöp. Raiffeisenbank offi ciéél zal openen. alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. De aangekondigde ritten met de postkoets, waarvoor de jeugd vorige week al kaartjes kon afhalen, gaan maandagochtend om kwart over tien beginnen. De startplaats is op het Kon. Wilhelminaplein. Op de uitge reikte kaartjes staat hoe laat men voor een bepaalde rit aanwezig moet zijn. De ballonwedstrijd voor de jeugd begint ook op hetzelfde tijdstip, na melijk omstreeks vijf uur, wanneer de minister tijdens de officiële ope ning van het bijkantoor van de Raiffeisenbank tevens het startsein voor die ballonwedstrijd zal geven. Minister Smallenbroek en Me vrouw A. W. Smallenbroek-Stoker worden omstreeks half drie bij het gemeentehuis verwacht. Direcht na I y lr»o langzamerhand van levensbelang gaat worden, zal worden gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe pro vinciale weg Den Haag-Zoetermeer- Waddinxveen-Gouda-Reeuwijk - Bo degraven. Deze provinciale verbin ding zal dwars door Waddinxveen gaan lopen. Hoewel het tracé nog niet met zekerheid vaststaat, ziet het er naar uit dat het verkeer via deze route door de Oranje- of Von delwijk gaat komen. Vlak naast de oude brug over het kanaal bij de Burgemeester Troost straat zal een nieuwe, zwaardere brug moeten komen, mede ter ont sluiting van een aantal ten noorden van de Burg. Trooststraat te bouwen woningen en het industrieterrein. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Hoewel reeds in 1961 door de raad werd besloten de Brugweg te 1 breden o.a. door het dempen sloten, is dit werk om financiële denen niet tot uitvoering gekomen. Aangezien deze weg in de toekomst aansluiting moet geven op de nieuwe provinciale weg langs de Winterdijk willen B. W. nieuwe plannen ma ken die in 1967 tot uitvoering zouden Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Verkeerslichten zullen op ver scheidene punten moeten komen. In de eerste plaats bij de hefbrug, ver der op het kruispunt Kerkweg-Juli- ana van Stolberglaan-Kanaalstraat, Kon. Wilhelminaplein en eventueel bij de Dorpsstraat en bij de spoor wegtunnel in de Sniepweg. Voorts zullen tal van Verkeers knooppunten moeten worden gere construeerd. In dit verband worden genoemd de kruispunten Kerkweg- Julianastraat-Oranjelaan, Kerkweg Kanaalstraat, Kerkweg-Esdoornlaan Chopinlaan en het kruispunt Kon. Wilhelminaplein, waarvoor reeds plannen in voorbereiding zijn. Ook hoopt het gemeentebstuur Volgens voorlopige ramingen gaat de aanleg van een nieuwe Tweede Bloksweg, parallel aan de bestaande weg, anderhalf miljoen gulden kos ten. Dez nieuwe weg is door de pro vincie op het tertiaire wegenplan ge plaatst, waardoor ook de provincie in de aanleg van deze weg zal bij dragen. De onderhandelingen over de voor de aanleg van deze weg be nodigde grondaankopen zijn reeds aan de gang en B. W. hebben goe de hoop, in 1967 een aanvang met dit werk te kunnenn maken. Het staat nog niet vast, of de Plas weg na het gereedkomen van de nieuwe Tweede Bloksweg op het tertiair wegenplan zal blijven ge handhaafd. Wel ligt het in de bdeoe- ling dat de gemeente Waddinxveen, deze thans nog in beheer en onder houd bij de Zuidplaspolder zijnde weg te zijner tijd zal overnemen. Er zal dan het nodige aan de Piasweg moeten worden verbeterd, waarmede een bedrag van naar schatting een kwart miljoen gulden zal zijn ge moeid. De verbreding van de Wilhelmina kade is reeds voor een deel gerali- seerd en het werk wordt voortgezet, wanneer alle thans nog in de weg staande woningen zijn gesloopt. De Kerkweg is reeds ten dele ver beterd, maar een volledige recon structie ter weerszijden van de spoor lijn zal een bedrag van 600.000 gaan vergen. Zodra Groenswaard I en II zijn volgebouwd zal ten behoeve van de daar dan gevestigde vierduizend inwoners waarvan er velen een auto zullen hebben, het Noordeind e moe ten worden verbreed. Deze verbre ding zal langs het oostelijke gedeelte van deze weg worden uitgevoerd. Geschat wordt, dat het nog wel tot 1970 zal duren, voordat dit werk aan de orde komt. Voor de plaatselijke bloemisten betekende het plotselinge bericht, dat de minister niet naar Waddinx veen zou komen een grote zorg. In verband met de opening van het bijkantoor van de Raiffeisenbank hadden zij namelijk nogal wat be stellingen voor bloemstukken ont vangen en met de inkoop van de bloemen ook rekening gehouden met een en ander. Een troost was, dat de voor dins dagmiddag aangekondigde ont vangst van relaties in het bankbij- kantoor normaal doorgang zou vin den, zodat op die dag toch tal van bloemstukken konden worden be zorgd, ook al moest de officiële ope ning dan nog komen. De tweede oeververbinding over de Gouwe, die voor Waddinxveen de oprit naar de hefbrug vanf dd§| Zuidkade te kunnen slopen, waar-] door dan een verkeerstunnel ondeij de grote oprit door van Zuidkad< naar Nesse kan worden gerealiseerd Al met al vele goede planner Hoewel al deze zaken voor 1971 zot den moeten zijn voltooid, is het voc al nu met de economische situai] de vraag, of niet tal van deze voor zieningen zullen worden uitgeste! Overigens zal eventueel uitstel l het nog steeds groeiende Waddin] veen ongetwijfeld tot een choatisa verkeerstoestand gaan leiden. B blijft dan niet bij de neorme ff vorming nabij de hefbrug en e steeds grotere problemen op e Kerkweg. Voor het toekomstige parkeerpro bleem worden in het vijfjarenplan enige oplossingen naar voren ge bracht. Men denkt vooral aan par keerterreinen in twee lagen, in ver schillende delen van de gemeente, waardoor in tal van vooral smallere straten het parkeren kan worden verboden. Dergelijke parkeerterreinen den gedacht in de bomenwijk nabij Vijverlaan, bij de Dorpsstraat, in de Oranjewijk nabij de Prinses Irene- straat en op de Kerkweg op de plaats van de Chr. Nationale school. In de toekomst is op de plaats, waar nu nog de villa Beukenhof staat, een parkeerterrien geprojec teerd. Dit kan o.a. worden gereali seerd wanneer de villa niet meer bewoond zou zijn en door de ge meente kan worden gekocht. Voorts zal er nabij het Warnaar- plantsoen een groot parkeerterrein moeten komen o.a. ten behoeve van de bezoekers aan de sportevene menten. Hier zou ook ruimte kunnen worden gecreërd voor het stallen van vrachtauto’s in de weekeinden. De kosten van de parkeervoor zieningen willen B. W. bestrijden door het verhuren van parkeer plaatsen en door het invoeren van parkeermeters. WADDINXVEEN Minis# Smallenbroek heeft het Waddinxveense Ge meentebestuur en het bestuufn dircetie van de Coöp. Raiffeisenbank Wad dinxveen vrijdagmiddag aar£ in de verlegenheid gebracht door zijn plots- ling telefoontje aan het begïvan de middag, dat als gevolg van dringende regeringsaangelegenheden voor maandag aangekondigde werkbezoek niet zou kunnen doorgaan. Op dat ogenblik kwam hJvoor maandag opgestelde programma volkomen in de lucht te hangen. Wel ]as er de toezegging van de bewindsman, dat uit stel geen afstel betekende A dat hij dan in ieder geval op maandag 25 juli zou komen. „Risico dat ik let dan weer moet uitstellen is er niet”, aldus de minister, want ik heb danjameljjk al vakantie en die dag zal ik er beslist Het was overigens ni] de eerste maal, dat de minister a]egde, want aanvankelijk stond zjjn iezoek voor 11 juli op het programiji. Ook toen waren er dringende zake. Het landsbelang gat uiteraard voor lokale zaken, mar heel wat mensen in Waddinxvea vinden dat de minister wel wat lat tot dat in zicht kwam, omdat ha er al eerder in de week naar uit zx, dat het ka binet nog heel wat roblemen zou moeten oplossen. Dank zij postale medewerking was het mogelijk dot middel van een overhaast samengesteld en huis aan huis bezorgde mededeling de inwoners tijdig van tyt uitstel op de Weekblad voor Wadcinxveen Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. moeten komen. Kosten ca. ƒ300.000. De Kanaaldijk wordt in de toe komst een belangrijke doorgangsweg en zal dus moeten worden verbreed. Aan de noordzijde geeft de Kanaal dijk aansluiting op de Juliana van Stolberglaan die via de Vondelwijk verbinding met Boskoop zal krijgen. Aan de Zuidzijde zal de Kanaaldijk gaan aansluiten op een nieuwe pro vinciale weg vanuit de Krimpener- waard richting Alphen a.d. Rijn. Ook zal de Kanaaldijk nog een uit valsweg zijn richting Rotterdam. Voorlopig worden de kosten van verbreding op 350.000 geschat. Een van de kostbaarste werken, die beslist niet te lang meer op uit voering kan wachten en waarmede men toch nog dit jaar zou willen be ginnen is de bouw van een spoorweg tunnel tussen de Oranjewijk en Groenswaard. Met de bouw van deze verkeersverbinding, die ander half jaar zal vergen, is een bedrag van zeker 1,3 miljoen gemoeid. Eigenlijk zou er in de toekomst ook tussen de Vondelwijk en Groens waard III nog een tunnel moetn komen, maar gezien de daaraan ver bonden zeer hoge kosten zal hier een overweg de oplossing zijn. Boven dien hopen B. W. hier nog een spoorweghalte te kunnen realiseren enerzijds ten behoeve van het in Groenswaard te bouwen reactive- ringscentrum ”DAK” en anderzijds ook voor de bezoekers aan het nog aan te leggen bospark tussen Wad dinxveen en Boskoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1