Lezers schrijven. öe Chinese pópeqód.1 1 De Gouwe krijgt vanavod tegen AZC allerlaatste kas BL, Weekblad voor IN HET KORT Waddinxveen C.P.M. v. Vuuren uit bestuur afd. Gouda Ums in Gouda de automatische stuurman Pappie en Inhaalmanoeuvre ZEEMLEREN LAPPEN (genaaid) H.50 I FRA VA-KO’s r rr Will! Postduivennieuws De Zwaluw HUUR mef recht van koop m PIANO’S HUUR r I I veroorzaakt slip Gouwe-puzzelrit op 17 september Jaarvergadering KNVB WurliTzer 1V Demonstraties van de modellen 19 66 ■te Rotterdam' dagelijks van 10*4uur door onze Wurlitzer-organist JOOP WALVIS. Aanvang competitie 20 jaar geleden: Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I ^-BURGERLIJKE STAND MENSEN DIE HET WETEN, KIE: WEEKBLAD HOLLANDS HART F" WARENHUIZEN ir ELECTRONISCHE ORGELS uit 's werelds grootste orgel- en pionofobriek W ;.i1 1 hoge inruilwaarde voor Uw oude PIANO of ORGEL. Fa. J. van Urk i89n8° Westersitrgel 42*44 - R'dom téEjOlfl) 13 50.2*5 F F I NDS HART 21 juli 1966. A. van door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille Hoofdtuk 12 - nr. 31 (wordt vervolgd) de Zeven Palmen.” "Hier is een sandwich met roastbeef jl Onze lage prijzen nopen tot kopen Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g, 2184 Agentschap Moerkapelle: Fa. Van Marie, Dorpsstraat 32, telefoon 338. Voor het opgeven van abonne menten en advertenties. week van 12 tot en met 18 juli 1966 Geboren: Frederikus, Kamperman, Maria Cornelia, d. v. J. Hoekstra en A. E. Kruiskamp Comelis Teun Adrianus, z. v. A. van Elswijk en G. van der Pol, Maria Johanna Geertruida, d. v. C. C. Hunsche en P. J. M. Postma, Cornelis, z. v. H. de Jong en C. Herk. S. v.d. Boon Zuidkade 146 v.a. 15 p.mnd. zonder ee rste »tort ing De heer C. M. P. van Vuuren, lid van het bestuur van de afdeling Gouda van de KNVB, heeft met in gang van het volgende seizoen voor die functie bedankt. De heer Van Vuuren kwam vorig jaar in het be stuur. Hij blijft lid van de scheids- rechterscommissie. Tijdens de jaar lijkse algemene vergadering van de afdeling, die op maandag 5 septem ber a.s. zal worden gehouden in zaal Kunstmin in Gouda, zal een opvolger worden genoemd. Voorge steld wordt de heer K. J. Schenk uit Gouda, eveneens lid van de scheids- Jazeker, naar de film Paris Se cret van d jonge regisseur Edouard Logereau tfeft die beslist ook alle maal niet mderkend, ofschoon de reclamemens dat wel willen pre tenderen. D; neemt niet weg dat Logereau - arijzenaar zelf - erin is geslaagd natt geëikte ’’geheimen” als prostitut, homosexualiteit,strip tease, clochals, enz. toch ook een aantal nieuv dimensies aan het ons al zo vak voorgeschotelde Pa rijs heeft toepvoegd. En dat is op zich al een velienste. WADDINXVEEN De Zwaluw hield een wedvlucht met jonge dui ven vanuit Neufvilles over een af stand 173 km. De 418 duiven werden om 11.05 uur gelost. De eerste arri veerde om 14.08.21, de laatste om 14.46.17 uur. Snelhden resp. 961,92 en 777,18 meter per minuut. De uit slag was: K. Veen 1,37; D. Boere 2, 3 7, 18, 22, 26, 30, 32, 33, 36, 45, 48; G. v.’t Slot 4; C. Vos 5, 23; C. de Lang 6, 11, 13, 15, 17, 27, 38, 41; Joh. Brans 8, 12, 21, 43, 44; H. N. v. Haren 9, 20; M. Twigt, 10, 46; G. Versloot 14; P. C Loendersloot 16, 25, 31, 34; W. Ta- merus 19, 47; Th. Colla 24, 28, 49; J. Versloot 29; W. Slagboom 35; J. de Haan 39, P. Groen 40; A. J. v. Essen 42; P. Noorlander 50. WADDINXVEEN Met 83 oude duiven deed De Zwaluw mee met de wedvlucht vanuit Creil (afstand 346 km). Er eerste duif kwam aan om 16.10.51 uur (snelheid 1077.52 m), de laatste om 16.41.35 uur (snelheid (983,34 m). Uitslag: W. Tamerus 1, 2, 4, 15, 17, 21, M. Twigt 3, 11, C. de Lanij 5, 7, 16, H. N. van Hanen 6, 19, A. J. van Essem 8, 13, G. van ’t Slot 9, 14, 20, D. Boere 10, P. Noorlander 12 en J. Brans 18. I uuutuuuauuiin4 v.a. Bp.mnd. zondereerste storting Bij aanschaffing van een orgel 8 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT. Enorme sortering Prijzen vanaf 675.- met recht van koop Er is een plaats op deze wereld waar mensen bij honderden worden afgeslacht. Zolang de mensen zich daarover geen zorgen maken, heeft u met bontmantels geen schijn van kans. KAPPIE. 42. De Meester ging op zoek naar de Maat, maar deze was spoor loos verdwenen. De Meester gaf het echter niet op en eindelijk ontdekte hij twee benen, die on der de kooi van de Maat uitsta ken. Zonder verdere plichtplegin gen greep hij deze benen vast en trok uit alle macht. ’’Laat los!” klonk de gesmoorde stem van de Maat, ”ik wil hier blijven!” ’’Niets daarvan,” antwoordde de Meester, ’’Kappie wil dat je naar de brug gaat om te sturen. En te gelijkertijd gaf hij een forse ruk Let wel: Vraag folders en Inlichtingen over de nieuwe serie 1966 bij.' de Wurlitzer-importeur GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: schroevendraaier; porte- monnaie met inh.; blauw laken; zwarte regenbroek; zwarte leren dameshandschoen. Verloren: blauw geruite tas met inh giro-envelop met inh; tas met inh. portemonnaie met inh.; meisjesfiets; slot van bromfiets; inentingsboekje; bankbiljet; horloge; 2 plastic regen jassen. Een lm die geen nadere toelich ting hoeft is Ingmar Bergman’s grootst ”De grote stilte”. Donder dagavol in de Schouwburg Bios coop (Haar). Toerhn krijgen vaak een be paald dil van de lichtstad Parijs te zien. He andere, het geheimzinnige Parijs du- weet de gemiddelde dag jesmens iaar weinig van, zo wordt graag beeerd. In talloze films zijn die vreeile facetten van de Franse hoofdstad echter al ontrafeld en elke keerveer op een andere ma nier. HeeiParijs dan geen geheimen meer? De nieuwe competitie voor de eer ste klas en de reserve eerste klas van de afdeling Gouda van de KNVB zal beginnen op zondag 4 september a.s. Voor de overige re serve klassen begint het seizoen 66/67 op zondag 11 september. De ju nioren starten, zoals reeds gemeld, op zaterdag 3 september. ”Wel, de bioscoop gaat steeds vooruit. Enige jaren ge leden was het belangrijk werk, achtergronden vinden kon niet iedereen. Nu is het grootste gedeelte van deze streek geëxploreerd en in kaart gebracht, en elke film onderneming is voorzien van grote albums vol plaat jes. Telkens als er een nieuwe bezuinigings-speciali- teit komt - dat gebeurt eens per week - en begint te schrappen, dan zijn mijn vakgenoten er het eerst bij. Over een poosje zijn wij uitgestorven.” Het meisje hield haar paard in. ”Een ogenblikje. Hier moet ik een paar kiekjes nemen. Dit is geloof ik, een stukje woestijn, dat we nog niet gebruikt hebben. Net iets om de winkeljuffrouwen en de boekhouders daar ginds in het Oosten in verrukking te brengen.” Toen zij weer in het zadel zat, ging zij voort: ”Is het niet vreemd, dat die vermoeide stadsmensen er zo dol op zijn? Ze denken allemaal - o, kon ik daar maar eens heen!” ”Ja, en als ze eenmaal hier waren, zouden ze de eerste avond als van eenzaamheid sterven”, zei Bob. ”Ze zou den jammerend bezwijken, omdat ze snakten naar het standsrumoer en de plaatjes in het avondblad.” ”Ja”, zei het meisje. ’’Maar gelukkig komen ze nooit.” Onder het rijden wees Paula hem de verschillende on vriendelijke uitziende woestijnplaten, en noemd ede namen ervan. ”Dat is een cholla”, verklaarde zij. ”en variëteit van de cactus. In het geheel zijn er zeventieen duizend.” ”Ik geloof het graag, als u het zegt. U hoeft ze niet al lemaal op te noemen.” Zijn hoofd begon pijn te doen van al die geleerdheid. Na een poos wees de veranderde plantengroei op de na- aan de benen van de Maat, zodat deze tevoorschijn werd getrokken als een konijn uit de hoed van een goochelaar. ”Ik wil niet naar de brug!” gilde de Maat, ’’daar staat die behekste robot, die praat en broodjes eet!” ”Dat is al opgelost,” suste de Meester, ’’Knokemeyer zat in de robot!” En hij vertelde, wat er allemaal op de brug was gebeurd. Na deze verklaring was de vreesachtige stuurman weer wat gerustgesteld maar hij trilde toch nog lichtelijk toen hij op de brug kwam en het stuurrad greep. niet zoveel bijheid van de kloof, en toen zij uit dt hitte van de woestijn in de koelte tussen de heuvels kwamen, was het, of zij een domkerk binnen gingen. De paarden volgden het bijna verborgen spoor. WilSe pruimebo- men bloeiden op de hellingen, en ver onder hen, tussen de palmen, klonk het verlokkend gemurmel van een beekje. Het leven scheen eenvoudig en genoeglijk hier, bij de Eenzame Kloof en Bob voelde plotseling, dat dit leven dige meisje met haar heldere ogen me zeer na stond. Het was een leugen, dat er opgepropte steden beston den. De wereld was nieuw, onbevlekt en onbedorven en zij alleen woonden er. Zij daalden langs een verraderlijk pas en in de scha duw der palmen bij het stroompje stegen zij af voor een lunch, die Paula beweerde in haar knapzak te heb ben verborgen. ”Wat is het heerlijk rustig”, vond Bob. ”U hebt laatst gezegd, dat u niet moe was”, zei Paula. ”Dat ben ik ook niet. Maar ik vind het hier toch pret tig. zal wel niet helemaal door het mooie plekje ko men. Waar je bent komt er zoveel op aan, als bij wie je bent. Na deze zeer oorspronkelijke opmerking haast ik mij te zeggen, dat ik geen hap kan eten.” ”U had gelijk”, lachte zij. ”De waarheid is niet in u. Ik weet best, wat u denkt - dat er niet genoeg is voor twee. Maar de sandwiches uit de Oase zijn op ranchers berekend, en ik eet er maar één. Er zijn er vier - ik moet een voorgevoel hebben gehad. De melk zullen we samen delen.” ’’Neen - het is uw lunch. Ik had wat moeten kopen bij rJc, *7arren Dolman ic aan aonrlxxrinln mof rnacfhPPt rechterscommissie. Andere zaken die in de vergade ring aan de orde zullen komen zijn de uitreiking van de kampioensme- dailles, de bespreking van de ba lans-, verlies- en winstrekening, de vaststelling van de financiële ver plichtingen der verenigingen, de be groting voor het nieuwe verenigings jaar, de benoeming van een tweetal commissies en de bestuursverkie zing. Behalve de heer Van Vuuren zijn ook aftredend de heren J. de Weger en A. van Wijngaarden. Bei den zijn en stellen zich herkiesbaar. De in deze rubriek gepubli ceerde brieven van lezers val len buiten verantwoordelijk heid van de redaktie. De re- daktie behoudt zich evenwel het recht voor brieven te e- korten. Brieven die buiten de normen van het algemeen fat soen vallen worden geweigerd. Hoewel de ondertekening in deze rubriek desgewenst met initialen kan geschieden, dient de redaktie op de hoogte te zijn met de volledige naam en het adres van de afzender. Anonieme brieven worden zonder meer terzijde gelegd. Prijzen v.a. 1.145.- Proef die eens, dan praat u misschien meer.” ”Nu dan, ik...” ”Heb ik het niet gezegd? Stevige kost! Melk!” "Ik schaam me”, zei Bob, met een volle mond. Maar hij was gemakkelijk over te halen. ”U hebt niéts gegeten”, zei hij tenslotte. jawel. Meer dan gewoonlijk zelfs. Maar ik ben kies keurig.” ’’Goed nieuws voor Wilbur”, antwoordde Bob. ”De kos ten van onderhoud zullen niet hoog zijn. Ofschoon hij, als hij een beetje gezond verstand heeft, wel zal weten, dat, hoe hoog de kosten ook lopen om een meisje als u te onderhouden, het de moeite waard zal wezen.” ”Ik heb hem uw groeten gedaan”, zei Paula. ”Zo? Dat spijt me eigenlijk. Ik ben geen huichelaar, en hoe ik ook mijn best doe, ik kan nergens enige sluime rende genegenheid voor Wilbur in me ontdekken. Het is raar, maar die jongen begint me te vervelen.” ’’Maar u zi...” ”Dat weet ik wel. Maar zou het niet mogelijk zijn, dat ik mijn vrijheid te hoog heb aangeslagen? Ik ben jong en jonge mensen vergissen zich dikwijls. Geef een te ken, dat ik zwijgen moet, als u dit al eens meer hebt gehoord, maar hoe meer ik u zie...” ’’Zwijg nu maar. Ik heb dit al meer gehoord.” ”Ik ben er van overtuigd. Vele malen.” ”Ik stel u voor, dat we terzake komen. Anders eet uw paard veel te veel Bermudagras.” Heel de lange middag reden zij tussen gele heuvels, opgewaaide zandhopen op de dorre vlakte, langs een omweg terug naar de Zeven Palmen. De zon ging on der, het purper en gouden hemelwonder werd weer - kaatst op de sneeuw en op het glinsterend zand toen zij eindelijk het dorp naderden. ”Kon ik maar wat nieuws vinden voor het liefdes toneel aan het slot”, zuchtte het meisje. ’’Wiens liefdestoneel?” ”Van de koeienjager en het arme rijke meisje. Ze zijn al zo dikwijls hand in hand weggewandeld bij zonson dergang. Er moet eens wat nieuws bijkomen.” Eden hoorde een klank, als van een paardenhoef op staal. Zij paard struikelde en hij liet het stil staan. ”Wat is dat?” vroeg hij. ”O, dat is een half begraven rail van de oude zijlijn - een overblijfsel van een droom, die nooit waarheid werd. Jaren geleden begonnen ze een stad te bouwen, daar ginds bij de populieren, en de Spoorwegmaat schappij legde vijftien mijlen rails vanaf de hoofdlijn. WADDINXVEEN Een bestuur der van een personenauto ontsnapte vorige week ternauwernood aan ernstige verwondingen, zo niet erger toen hij op de Henegouwerweg plot seling op zijn rijbaan een busje op zichzag toestormen. Een plotseling poging tot uitwijken had tot gevolg dat de wagen in de berm terecht kwam, hevig slipte en met een klap tegen een paaltje tot stilstand kwam Tegen de bestuurder van het busje, een inwoner van Standdaardbuiten, die verklaarde bezig te zijn geweest met inhalen, werd proces-verbaal opgemaakt. Er was grote mate riële schade. WADDINXVEEN Na het wat teleurstellende gelijkspel van twee weken geleden tegen Dolfijn krijgt het eerste poloteam van De Gouwe vanavond zijn laatste kans tegen ri vaal AZC. Winst voor de Waddinx- veners zal inhouden dat tegen de zelfde ploeg nog een wedstrijd ge speeld zal moeten worden om uit te maken wie zich afdelingskampioen zal mogen noemen. AZC heeft daar entegen al genoeg aan een gelijk spel om de vlag te kunnen hijsen. De vooruitzichten zijn somber voor De Gouwe. In verband met vakan ties zullen enkele spelers niet op het appèl kunnen zijn. Het optimisme ontbreekt echter geenszins. Af wach ten dus maar... Het tweede herenze vental maakt samen met ’t Gooi 2 uit Bussum ook nog aanspraken op titel. Beide teams hebben twee ver- liespunten en in een beslissingswed strijd zal moeten worden uitge maakt wie het volgend seizoen een klas hoger mag spelen. Datum noch plaats is op dat ogenblik al bekend. De dames van het standaardze vental zagen maandag het kam pioenschap aan hun neus voorbij gaan in een overigens voortreffelijk gespeelde wedstrijd tegen RZV dat WADDINXVEEN De MABC De Gouwerijders houdt op zaterdag 17 september weer de jaarlijkse Gouwerit voor puzzelaars van hein de en verre. De Gouwerit is in de loop der jaren in puzzelrit kringen een begrip geworden, zodat de ver wachting dat ook deze keer weer een groot aantal deelnemers naar Wad- dinxveen zal komen ongegrond is. De burgemeester der ge meente Waddinxveen brengt ter algemene kennis, dat op Maandag 29 Juli 1946 des v.m te 10.- uur ten raadhuize een openbare zitting zal worden gehouden van het hoofdstem bureau ter vaststelling van den uitslag van de stemming ter verkiezing van de leden van den gemeenteraad. Waddinxveen, 25 Juli 1946 De Burgemeester voomoemd, MUMSEN De Sportweek, voor zoover het programma is afgewerkt, ■can met enkle woorden als jeslaagd worden aangeduid: Zeel belangstelling - prachtig veer. met de hoogste eer ging strijkje dank zij een 5-1 overwinniilu Waddinxveense polo’sters m(5n vier vaste teamgenoten missenn ofschoon er tot de rust door d^_ valsters uitstekend weerstand d geboden was er al spoedig geen den meer aan. Uitslagen waren: Wilskracht. Gouwe 1 (heren) 1-2, Gouwe 2 ren)-DVZ 2 3-0, Gouwe 1 (dam Te Werve 1 6-1, Gouwe 4 (here BZPC 2 0-8, BZPC-Gouwe (jonge 4-2 en 3-2 vriendsch., RZV 1-Gou 1 (dames) 5-1. Programma: Na enige tijd kwam Kappie op de brug. ”Wij gaan voor anker, jong,” zei hij, "wij zijn nu dicht bij de haaitand-riffen en daar waag ik de Kraak niet tussen vóór de automatische stuurman helemaal gerepareerd is.” De Maat vond dit allang best; wat hem betrof, ging de hele tocht niet door! De hele nacht lag de Kraak voor anker en toen de morgen aanbrak, zagen zij een schip naderen. Het was de ”Rif- fenbijter” van scheepsbouwer Geldjeslijmer... (wordt vervolgd) z. v. donderdag 21 ji (vanavond): Gouwe 3 (heren)-Zwe lust 4, 19.30 uur, Gouwe 1 (heren AZC 1, 20.00 uur. baal op. Filmisch is iet een goed afge werkt, bijna n-Frans Produkt, de ’story’ boeit ens noch sensueel noch sensationeel, ahans niet zo bedoeld Maar het verhal Paris Secrte had zich ook in Amsterdam of in New York, London f Singapore kunnen afspelen (Schuwburg Bioscoop) 18 jaar. slachtingen aanrichten. Kan het la ger, laffer en meedogenlozer? Ik las in Prinses zelfs over ’Gazellebont’. De gazelle, een diersoort met niets dan zijn vlugheid als vervoermid del. Hoe durft men het te doen; zo’n stukje heerlijke, levende schoonheid in de natuur te beloeren, te beslui pen... en knal: daar ligt een bloed- lerige massa. Prachtig levenswerk van de naar Gods evenbeeld ge schapen mens. Op zo’n dag van ja- gersgeluk rijdt een volgeladen wagen weg, vol met dode dieren, liefst ga zellen want dat is hoge mode... dat is geld! Vrouwen en mannen in de voorname wereld geeft in christelijk Nederland het goede voorbeeld: geen bontjassen, etc. Maakt u niet langer 'medeschuldig. Inbrekers hebben weer eens hun slag geslagen wel dit maal bij den heer Compeer aan de Zuidkade waar zij twee rijwielen ontvreemd. Van den heer W.R. werd Zondag te Bos koop zijn rijwiel gestolen, welk hij onbeheerd neergezet had voor een café. Een drukke stad in de woestijn was de bedoeling - en de tijd van Grote Verwachtingen. Drommen mensen, nu staat er net één oud, vervallen huis. Maar dat was hierheen, en zeshonderd percelen grond wer den er verkocht op één gloeiende middag.” ”En de Spoorweg?” ’’Liet één trein lopen - en hield er toen mee op. Al wat ze hadden was een oude locomotief en twee oude tram wagens uit San Francisco. Een van de wagens is ge sloopt en het hout ervan is weggehaald, maar het wrak van de ander staat er nog, niet ver van hier.” Zij beklommen een hoogte en Bob riep: ”Wat weet u daarvan?” Daar vóór hen in de eenzame woestijn, stond gedeelte lijk begraven onder opgewaaid zand, het overschot van een tramwagen. Hij was overgezakt naar één kant, flauw leesbaar, stond ’’Markt Straat”. Bij het zien van dit zo bekende, kreeg Bob ene gevoel van heimwee. Hij hield zijn paard in en bleef zitten staren naar dit symbool van de overwinning, die de woestijn had behaald op de trotse plannen der men sen. De mens had gemeend te zullen triomferen, hij was gekomen met zijn machines en zijn dromen, en nu stond daar alleen een oude gehavende tramwagen, als een waarschuwing en een bedreiging. ”Dit is wat u zoekt. Uw geliefden rijden samen uit en gaan hier op de treeplank zitten. Wat een achtergrond! Een wagen, die eenmaal door San Francisco reed, staat hier nu eenzaam en verlaten tussen de cactusplanten.” ’’Prachtig”, zei het meisje. ”Ik zal u voortaan aanne men om mij te helpen.” Zij reden tot dichtbij de wagen en stegen toen af. Het meisje haalde de camera te voorschijn en stelde in. ’’Moet ik niet op het kiekje?” vroeg Bob. ”Als model- minnaar, ziet u.” ’’Geen modellen nodig”, lachte zij. De camera klikte. En op dit ogenblik stonden de beide jonge mensen als aan de woestijn genageld van verba zing. Er was plotseling een oude man uit de wagen ge komen - een gebogen, oude man met een koolzwarte baard. Bob’s ogen zochten die van Paula. Zij knikte. ”De grondonderzoeker”, antwoordde zij. ’’Verleden Woensdag bij Madden*” vroeg hij zacht. De man sprak niet, maar stond verschrikt op het voor- balcon van die verloren tramwagen, onder het bord met het opschrift ’’Markt Straat”. Donderdagavond vergader- e de Oranjevereeniging Dorpsstraat” ter bespreking in de viering a.s. 31 Aug. isloten werd zelfstandig est te vieren, zoo mogelijk op t voetbalterrein Noordeinde aftredende bestuursleden Heemskerk, G. Kool en C. 'i der Linde werden alle tikozen. Onderstaand schrijven zond ik ook aan hét blad Prinses: van een bontjas dromen betekent tegelijk in Gods schepping; Zijn diernwereld, moedwillige vernieling, pijn, doods angst, de dood zelf brengen. Juist de beschaafde wereld zou in dit op zicht moeten getuigen van haar christendom. Geen aandacht, geen eerbied voor het leven, is dat chris telijk? En dat alles alleen voor weelde en pronkzucht, want er zijn voldoende moderne, warme stoffen waarvoor het dier niet hoeft te lij den. We leven in de 20e eeuw, maar met betrekking tot het dierenvraag stuk waant men zich nog in de bar baarse middeleeuwen. Men leest van mensen voor wie in onze verlichte wereld het moorden nog een beroep, een bestaansmiddel kan zijn en wel met zulk een winstgevend resultaat dat men zich de beste technische hulpmiddelen kan veroorloven. Hier door heeft de altijd al zeer ongelijke strijd van het dier tegenover de mens haar dieptepunt bereikt. Zon der enig risico voor eigen leven kan de mens nu overal zijn massa- Vrfjdag 26 juli 1946: Vaststelling uitslag verkie zing leden van den gemeente raad. Smit en M. M2-M5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 2