van scheidende dominee Van der Staat Heemskerk kabouters Wereld- Juli 1966*** Woorden van dank voor werk I schappen w kampioen- zie’t beter op PHILIPS TV! I reis Australië nam na van 1 J. den Hertog nam na 40 jaar afscheid van Boonstoppel N.l 1 Bijna 5700 voor Geslaagd Ml Pagina 6 Waddinxveen Zevenhuizen Moerkapelle ’inhaalspelletje’ Vakantieregeling Zevenhuizen Dorpsstraat 33 - Telef. 2218 Waddinxveen E KERKE DOKTERSDIENSTEN ben heel nieuwe belevenis voor u....... Huishoudelijk personeel gevraagd Auto's, motoren en fietsen Consulent Provo Mozes is voor mij het Ds. Boertje consulent Zevenhuizen en Oud-Verlaat Huisraad, kleding enz. gevraagd en aangeboden Mevrouw de Jong ter aarde besteld Toespraken Zware schade door Uniek gebeuren: Exposite van schilderijen Diversen Eén druk op de knop en u zit oog in oog met de spannende wereldkampioenschap pen. Wat’n beeld! U ziet’t bijna beter dan up het veld in Engeland. Sportuitzendingen f(jn alle andere programma’s) worden abt. R. i WEEKBLAD VOOR 21 juli 1966. I Boskoop Zoetermeer Hazerswoude Boskoop een ziekenhuis in Den PHILIPS ■V - - - O A Chr. Afgescheiden Gemeente: Woensdagavond 7 uur Ds. Verloop. Remonstrantse Kerk: Geen dienst. R.K. KERK Kerkdiensten op zondag: St. Victorkerk, Zuidkade: H. Missen om 7.15, 9.00 en 11.00 uur St. Petruskapel, J. W. Frisoweg: H. Missen om 8.30, 11.15 en 17.30 uur Evangelisch Molukse Kerk: (in Bethel, J. W. Frisoweg) Nam. 7 uur Ds. P. Fader. Gereformeerde Kerk: V.m. 9.30 en nam. 6.30 uur Ds. H. van Rhijn te Hardenberg. Wie wil een hondje? Wij hoeven geen geld, maar stel len wel prijs op een goede verzorging. Fr. Alblas, Dorp straat 15, W’veen. Naaiwerk gevraagd door coupeuse. Ook voor parti culieren. Japonnen, rokken en kinderkleding enz. Me vrouw Bootsma, Vondel- laan 210, Waddinxveen. Ook veranderwerk. Antiek te koop gevraagd (o.a. zilver, koper en tin). Telefoon 01828-2958. Brilmonturen (ook voor kinderen). Jac. Saton, Pr. Beatrixlaan 31. Leveran cier van alle ziekenfondsen De enige pomp in Wad dinxveen met 5 cent per liter korting op super-, normale- en tweetaktben- zine. Fa J. van Leeuwen Zn, Piasweg 16, W’veen. Voor 30 - kan dit model worden voorzien van aan- schroefbare poten. BAKKERS Van 7 tot 21 augustus: B. Meyer en Zoon. Van 24 juli tot 7 augustus: F. Paul. WADDINXVEEN: De doktersdienst zal worden waarge nomen door Dr. E. M. L. Hemminga, Dorpsstraat 66, telef. 2078. Ned. Hervormde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. D. van Hof uit Rotterdam. n.m. 18.30 uur: ds H. Bout uit Utrecht. Kerkdiensten in de week: St. Victorkerk: iedere dag een H. Mis om 7.45 uur, woensdag 20.00 uur en vrijdag 7.00 uur St. Petruskapel: een H. Mis dinsdag 7.45 uur, donderdag 20.00 uur en zaterdag 9.00 uur. Hervormde Immanuëlkerk: V.m. 9.30 uur Ds. G. Moen, Alphen a.d. Rijn. Nam. 7 uur Ds. D. ter Steege, Óverveen. voor door Auto-verzekering. Na één jaar schade-vrij rijden. 25 procent korting. Van Dooijev, aard-Assuran tiën. v.Beresteijnstraat 19. Reeuwijk, telefoon 01829- 662 REEUWIJK D e medische dienst wordt zondag 24 juli waargenomen Dr. J. v.d. Goot, tel K. 1829-2254. Te koop z.g.a.n. motorfiets Honda 1963, 50 cc km 3400. v. d. Zwaan, Mauritslaan 57, na 17 uur n.m. D. Baks, Reparaties half uur gereed. Tandtechnisch bedrijf. Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778 MANUFACTURIERS Tot 24 juli: Jac. Hogebrug. Van 1 tot 7 augustus: J. D. Verhoef. Ds. A. Boertje uit Moerkapelle,die nu consulent wordt van Zevenhui- Begin nu aan een verant woorde sportieve vrjjetijd- besteding. Paard- en pony- rijden bij Manege Reigers- burgh, Piasweg 35 te Wad dinxveen, telefoon 2423. Het is niet duur! Pony- rijden per les 6,kaart voor tien lessen 50, Paardrijden per les 7, kaart voor 10 lessen 60,-. Manege „Reigersburgh’’. Plas weg 35, Waddinxveen, telefoon 2423. KRUIDENIERS Van 10 tot 24 juli: J. Vermeulen. SLAGERS Van 24 juli tot 7 augustus; M. van Tol. Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66: donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie 1963 1958 1963 1964 1962 1961 1958 1960 1962 1963 Philips superontvanger. 59 cm beeldbuis. Auto matische fijnafstemming voor de kanalen 2-11, automatische synchroni satie. Donker en naturel 949.- Teak 969.- ZE VENHUIZEN: De doktersdienst wordt waargeno men door Dr. W. H. Verduyn den Boer. Gevraagd: Een werkster of een meisje, liefst donderdag □f vrijdagochtend. Schouten, Pr. Beatrixlaan 126, W’veen tel. 3356. Philips superontvanger. 59 cm beeldbuis. Maxi maal bedieningscomfort door vele automatische functies: fijnafstemming voor de kanalen 2-11, drukknop-afstemming voor 4 UHF-voorkeuze-stations, horizontale en verticale- synchronisatie. Donker of- naturel 1079.-Teak 1099 - Wilt u iets meer weten over paard of ponyrijden? Zater dags van 9 t.m. 17.30 uur. Zondags van 10 t.m .16.00 uur, kunt u geheel vrijblij vend kennis met onze ma nege komen maken. Manege ’Reigersburgh’, Piasweg 35, Waddinxveen, tel. 2423. Autoverhuur nieuwe Sim- ca’s (ook op lange termijn) Sima-dealer A. Voskuilen, Zijde 450, Boskoop, telef. 01727-2538. Te koop van particulier Citroen Ideaal, bouwj. juli ’60, slaapbanken, prachtige bekleding, nieuw veersy- steem, stuurinrichting, cy- linderkop, gespoten, met pr. banden. Prijs slechts 1650. Pr. Alexanderstr. 4, W’veen M In de hervormde kerk werd het grootste offer gebracht: 3538, de gereformeerde kerk bracht 960 bij een, de rooms katholieke kerken kwamen op rond zeshonderd gulden en de hervormde Immanuëlgemeen- te bracht het tot 381. Bij de Raif feisenbank kwam voor 213 gulden binnen. Meisje gevraagd liëfst bo de 16 jaar voor hele dagen in de huishouding (5-daagse werkweek) fam. Thuis. Ring vaartsingel 41, W’veen. Gevraagd net meisje voor winkel en huishouding. Goed loon. Aanmelden Ei kenlaan 112, W’veen, na 7 uur. (kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 8.30 uur). Welk meisje wil mij enkele achtenden per week helpen. Helpt mee met het werk. Mevr, van Ginkel, Anna v. Burenstraat 11, tel. 2940. Te koop: i.g.st.verk. wasma chine, kl. witte ronde tafel, leuningstoel. J. Campertl. 46, tel. 3680. Te koop: 1 koelstra kinder wagen, wit hoog model. E. Dasimirlaan 6, W’veen. Te koop kinderwagen in goe ie staat zijnde. Julianastr. 32, W’veen. Te koop Satijn met kant bruidstoilet, lang, m. 38-40, korte sluier. Niet in W’veen gedragen. Tel. na 6 u. 01828- 2917. Namens het presoneel en de di recte medewerkers van de heer Den Hertog werd het woord gevoerd door chef C. v.d. Kley. Deze sprak woorden van dank voor de prettige ZEVENHUIZEN Een inhaal- spelletje tussen twee vrienden-auto- bezitters op de Wollef oppenweg ein digde donderdagavond nogal abrupt met een botsing die ernstige materiële schade tot gevolg had. Beide grappenmakers reden in de richting Zevenhuizen toen de een de ander wilde passeren. De voorste wilde dat verhinderden en maakte een dusdanige schuiver dan beiden in de war raakten. De auto’s botsten tegen elkaar waarna de achterste eerst een paal van een elektriciteits kabel ramde en vervolgens in de sloot verdween. De politie maakte tegen beide bestuurders proces-ver- MOERKAPELLE Na een lang durig ziekbed is vorige week woens dag in het diaconessenhuis De Wijk in Gouda op 36-jarige leeftijd over leden mevr. P. de Jong-Keyzer. Me vrouw De Jong was bestuurslid van de afdeling Moerkapelle van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen. Maandagmiddag werd de overle dene onder zeer grote belangstelling ter aarde besteld op de algemene begraafplaats te Moerkapelle. Er waren bijzonder veel bloemen. I ’’Mozes’ leven boeiendste, aldus ds. Van der Staat, ’’Mozes is de provo van het Oude Testament. Hij stond er met gebalde vuisten en legde zich niet neer bij het onrecht dat zijn volk werd aan gedaan. Mozes en ook Paulus en Je zus en Luther en vele anderen, zij hebben getuigd en gestreden.” Terugziend op zijn tijd in Zeven huizen herinnerde ds. Van der Staat zich droeve gebeurtenissen als het overlijden van bijvoorbeeld de kos ter en de scriba. ’’Maar er was ook veel vreugde, zomaar geschenken uit de Hemel. Een dominee moet bij dit alles niet verheven zijn, maar een gewoon meelevende medemens.” Er waren in die zes jaar ook con flicten veroorzaakt door zoals de predikant het noemde kleingeloof, overschilligheid en de bouwers van ’muurtjes’ waarachter de kerkmen sen konden wegkruipen. Ds. Van der Staat had deze houding betreurd. De kern van het geloof is door God te worden genoemd als men midden in het vuur staat. Dan wordt het ge loof gelouterd. God stuurde Zijn Zoon naar deze brandende struik. Het einde zal geen ruïne of puin hoop zijn, maar het Heilige Land. Ik hoop dat deze gemeente de vuur proef zal doorstaan die zal leiden tot dat Heilige Land,” zo besloot hij. Na de kerkdienst werden de of ficiële afscheidstoespraken gehou den. De eerste spreker was de schei dende dominee zelf. Hij verklaarde de sfeer tijdens de kerkeraadsverga- deringen altijd bjjzonder goed te hebben gevonden. ’’Iedereen vormde altijd zijn eigen mening en kwam er dan eerlijk voor uit,” zo zei hij. Ds. Van der Staat was er trots op dat in zijn tijd de huisbe- zoeken zijn begonnen. ”Van de kerk i WADDINXVEEN Directie en personeel van de verffabrieken Wed. Boonstoppel en Zn. NV. hebben vo rige week donderdag afscheid geno men van de heer J. den Hertog, die het bedrjjf na 46 jaar ging verlaten. De heer Den Hertog was Boonstop- pels eerste werknemer in de admini stratieve sector. De laatste jaren was hjj hoofdboekhouder. Tijdens de intieme bijeenkomst die ter gelegenheid van het afscheid werd gehouden werd de scheidende boekhouder toegesproken door di recteur C. Boonstoppel. Deze was de heer Den Hertog bijzonder dank baar voor hetgeen hij voor het be drijf in de loop der jaren heeft bete kend en vertelde dat hij drie gne- raties-Boonstoppel had meege maakt. De dankbaarheid van de di rectie voor de trouw en toewijding van de heer Den Hertog werd tot uitdrukking gebracht in de aanbie ding van een televisietosetel. Me vrouw Den Hertog-IJsselsteyn ont ving een boeket bloemen. BOSKOOP, 20 juli 1966. Burg. Colijnstraat 271 Rozenkrans bidden ’s avonds om 8 uur aan het sterfhuis. De plechtige H. Mis zal worden opgedragen op maandag 25 juli a.s., te 9 uur in de parochiekerk van de Heilige Johannes de Doper te Boskoop, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats aan de Roemer. Hypotheken: le hypoth. tot 90% en aanvullende 2e hy potheek. Lage lasten. Bij overlijden pand evt. hyp. vrij. Inl. Boegheim& Vinck Gouwe 54,- Gouda, telefoon (01820) 7861. Ook voorver koop onr. goederen. Tot onze grote droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden, voorzien van het Heilig Oliesel, van onze zeer zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader FRANCISCUS MARTINUS VERMEULEN echtgenoot van R. Melinda Jolanda de Boer. in de leeftijd van 63 jaar. We bevelen de ziel van de overledene aan in uw gebeden. E. J. Vermeulen-de Boer E. M. Vermeulen en Verloofde - K. J. Vermeulen J. P. I. R. Vermeulen-Leegsma en kinderen C. Th. Vermeulen G. A. A. Vermeulen-Kleiweg M. A. Vermeulen M. M. C. Vermeulen-Nederhof F. J. Vermeulen '■i Wie heeft mijn rode step gevonden* Gaarne terug te bezorgen. Vondellaan 118, W’veen. Dominee van der Staat zei: ”Als een dominee het moet hebben van zijn menselijk streven, kan hij niets beginnen met zijn prediking. Gods stempel moet erop gedrukt worden. De mens wil zo graag het verleden vergeten, maar God wil het juist ge bruiken. We zien vaak ver vooruit en turen in de toekomst. Alleen kun nen we daar maar weinig zien. Een mens is altijd onderweg en de christen staat steeds tussen die voort jagende mensen. We zullen dan ijverig en met blijmoedigheid aan het werk moeten gaan. Net als na die eerste pinksterdag toen er ook werd geroepen: Kom over en help ons. Dat riep men ook in de tijd van Mozes. Het was de roep van het sla venhuis in Egypte. Mensen komen en mensen gaan, maar de opdracht blijft.” De scheidende dominee vroeg zich af of het accent moest worden ge legd op terugzien of vooruitzien. Hij was de mening toegedaan dat het geloof inherent is aan uitzien naar een wereld die bewoonbaar is,” waar men woont onder het dak van de gerechtigheid.” samenwerking en bood een envelop pe met inhoud aan. Mevrouw Den Hertog kreeg weer bloemn. De scheidende boekhouder sprak vervolgens een kort dankwoord. De directie bood de heer Den Her tog en een klein gezelschap van •naaste mdewerkers ’s avonds een diner aan in Hotel de Zalm te Gouda. WADDINXVEEN Met het bij eenbrengen van een bedrag van bij na 5700 gulden ten bate van de reis naar Australië van het echtpaar Grootendorst, dat daar de begrafe nis van de bij een bedrijfsongeval omgekomen zoon Pieter Leendert bijwoonde, heeft Waddinxveen zich het afgelopen weekeinde weer eens een goede zijde getoond. zen, sprak namens de kring. Ook hij dankte ds. Van der Staat voor zijn activiteiten in Kringverband.Voorts vroeg de nieuwe consulent de kre- keraad hem tot steun te zijn bij het verdelen van zijn tijd tussen Moer kapelle en Zevenhuizen en ook nog Oud-Verlaat. De heer Kreft, scriba van de ker- keraad, voerde hierna het woord. De scriba had zich een beetje verwon derd over het feit waarom een do minee van nog geen veertig jaar met emeritaat gaat. ”De kerkeraad heeft zijn predikant toch nooit alleen laten staan,” zo verklaarde hij. Toch kon hij wel begrip opbrengen voor het besluit van dominee Van der Staat. ”U krijgt nu meer tijd om te studeren zodat uw wens om eens te promoveren wellicht in vervulling zal kunnen gaan.” Ook de hervorm de gemeente van Zevenhuizen was dankbaar voor de wijze waarop ds. Van der Staat steeds weer het woord Gods had gebracht. ”We zijn ook dankbaarheid verschuldigd voor hetgeen in uw periode tot stand kwam,” zo besloot hij. Aan het eind van de bijeenkomst namen de vele kerkgangers persoonlijk afscheid van dominee Van der Staat en diens echtgenote. Kabouters kosten 40 cent per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vet extra 60 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder num mer 20 cent extra. Bewijnsnummer 15 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9 te Waddinxveen, telefoon 01828-2238. Verloren: Goud dameshor loge met zwart bandje. Adr. telefoon 2284. Ned. Hervormde Kerk: V.m. 10 uur Ds. J. Roldanus van Oegstgeest. Kapel aan de Rotte: V.m. 10 uur Eerw. heer A. Bakke van Rotterdam. Gereformeerde Kerk: V.m. 9.30 uur Ds. J. Snoey, W’veen. Nam. 3 uur Ds. H. van Rhijn, van Hardenberg. Veren. Vrijzinnig Hervormden: V.m. 10.30 uur Ds. H. H. v. Hylckema Vlieg. ZEVENHUIZEN De hervormde kerk van Zevenhuizen was zondagmid dag overvol toen daar dominee W. F. van der Staat voor het laatst - officieël - op de kansel stond. Voordat het afscheidsprotocollair een aanvang nam mo tiveerde de scheidende predikant in een lange prediking zjjn besluit tot het verlaten van Zevenhuizen. De leidraad van ds. Van der Staats betoog was de bijbeltekst Exodus 3:2 ”Zie, de braamstruik stond in brand voogdij wordt gezegd dat haar zwa re taak ook een kwestie van geloof is. Dat is alleen mogelijk als we kunnen bidden.” Tot zijn collega’s van de Kring Capelle aan den IJssel opperde ds. Van der Staat de gedachte dat pre dikanten eikaars diensten op ge zette tijdens zouden moeten bij- wonen als gewoon kerkganger. De dominee sprak tenslotte nadat hij de verschillende vertegenwoor digingen en verenigingen had be groet met het uitspreken van de wens dat de gemeente de kerk ook in de toekomst trouw zal blijven bezoeken. Namens de classis Schiedam werd de scheidende predikant een goede toekomst toegewenst door ds. Vogel. Hij zei: ”Ga zonder vrees de toe komst tegemoet en doe uw werk met liefde en élan.” Ds. Vogel bracht zijn collega voorts dank voor de wijze waarop hij zijn functie als tweede scriba van de classis had vervuld. Geref. Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. C. Molenaar n.m. 18.30 uur: ds. C. Molenaar. MOERKAPELLE In het zaaltje van café Luytjes zal van zaterdag 23 tot en met zaterdag 30 juli een tentoonstelling worden gehouden van schilderijen en plastieken van een tweetal amateur-schilders uit Zoetermeer en één, de heer R. Luyt jes zelf, uit Moerkapelle zelf. De Zoetermeerse deelnemers aan de expositie zjjn de heren C. Lang straat en W. Sebl. De expositie zal zaterdagmiddag om vier uur worden geopend door burgemeester I. J. P. Keyzer van Moerkapelle. Deze voor Moerkapel le beslist unieke gebeurtenis zal on getwijfeld veel belangstelling trek ken. De tentoonstelling is gedurende de gehele volgende week geopend van 19.00 tot 21.00 uur (op werkda gen) en ’s zaterdags van 14 uur tot 16.00 uur. De Zoetermeerse deelnemers aan de expositie zijn de heren C. Lang straat en W. Sebel. Te koop: Renault Fioride ’62 2 VW de luxe ’60-’62; Austin A 99 ’61; Messerschmith ’61; Anglia ’60; Borgward Com bi ’57; 2 M Sli Scooters koopje. Inruilen en finan cieren. Nieuwe Gouwe O.Z. 16, Gouda, bij de spoorbrug. „De Vos” Autobedrijf Citroen Ami Opel Rekord Opel Rekord Opel Rekord Opel Caravan Opel Kapitan Borgward Isabella Borgward Isabella Fiat 1800 Ford Zephyr Garage Dorpsstraat 59, telef. 2787; Kon. Wilhelminasingel 30, telef. 2554, Waddinxveen. Van part, naar part, in z.g. st.z. 2 C.V. eind 1959, nieu we banden en bekleding enz zeer goed onderhouden. Prijs nader overeen te ko men. Jul. van Stolbergl. 65, W’veen, tel. 3344. WADDINXVEEN De heer A. A Geers uit Waddinxveen is geslaagd voor het staatsexamen heilgymnast en masseur. Hij volgde een opleiding aan de academie voor lichamelijke opvoeding en de afdeling fysische therapie in c_.. ziekenhui; in Den Bosch. WADDINXVEEN Mevrouw P. M. Hilgers uit Waddinxveen is in Haarlem geslaagd voor het examen copeuse. WADDINXVEEN Voor het exa men boekhouden MO is geslaagd de heer J. v.d. Werken uit Waddinx veen. (Zondag 24 juli 1966.) Nederlands Hervormde Kerk: V.m. 9.30 uur Ds. H. van Amstel, Neerlangbroek. Nam. 6.30 uur Ds. W. Kranendonk, Leerbroek. Hervormd Wjjkgebouw, Esdoornlaan: V.m. 9.30 uur Ds. N. van Selm, Vinkeveen. Nam. 6.30 uur Ds. H. Stolk, Scheveningen. Hervormd wijkcentrum Bethel: (Jan Willem Frisoweg) V.m. 9.30 uur De heer C. van Gils. Nam. 5 uur Ds. H. van Amstel. -■

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 6