van m boven op postkoets en autohandel n.v Opening Raiffeisenbank hoogtepunt bezoek minister? Smallenbroek «i Bewindsman in bulldozer Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen eerste maal een minister historie Waddinxveen ontving voor 1» I E|S E L ’I O\T E I R Artsen willen kraamcentrum Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Inzenddatum FOTOPUZZEL een week verlengd Ttfobqlette Bouw chr. school Heijermanslaan in KRAIJESTEIJN Ballonnen MAKELAARS TAXATEURS enkele vakbekwame Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Raadsvergadering FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 - GOUDA Vervolg op pag. 3 Meer sparen Adjudant Kruyt schoot I J A I sJ I Inzenden DONDERDAG 28 JULI 1966. 22e JAARGANG - Nr. 1097. en (foto Sjaak Noteboom) (Ingezonden mededeling) J Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank E3 r (Ingezonden Mededeling) Dealer voor Waddinxveen s alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Overigens waren het niet alleen de minister en de burgemeester met hun dames, die konden genieten van een ritje in historische sfeer. Eerder op de dag had de heer Van der Linde met zijn post koets Waddinxveen in vrijwel alle richtingen doorkruist en steeds met ongeveer zestien kinderen op en in de koets. Op die manier hadden ongeveer honderd Waddinxveense kinderen de vakantiedag van hun leven. En dat alles dank zij de Raiffeisenbank, die ter ge legenheid van de opening van het bijkantoor op het Kon. Wilhel- minaplein de jeugd dit evenement bezorgde. WADDINXVEEN Twee plaatse- ijjke artsen hebben het College van B. W. benaderd om de mogelijk heden te bezien van de stichting van een kraamcentrum in Waddinxveen met een capaciteit van ongeveer tien bedden. Het was ongetwijfeld voor de eerste keer in zijn leven, dat minis ter Smallenbroek zich per postkoets naar de plaats van bestem ming liet rijden. Hij deed dat maandagmiddag tijdens zijn werkbe zoek aan Waddinxveen. Samen met burgemeester C. A. van der Hooft had de heer Smallenbroek bovenop de postkoets plaatsgeno men, die door koetsier Van der Linde met straffe hand van de Von- delwijk naar het Koningin Wilhelminaplein werd gevoerd. De da mes A. W. Smallenbroek-Stoker en J. van der Hooft-Lourens had den de klim naar boven niet gewaagd en hadden een plaatsje ge zocht op de fraai beklede banken binnenin de postkoets. ’s Middags om half drie was het echtpaar Smallenbroek gearriveerd op het plein voor het gemeentehuis. Daar werden de hoge gasten ver welkomd door de burgemeester C. A van der Hooft en diens echtgenote mevrouw J. van der Hooft-Lourens (verschijnt elke donderdag) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Oranjelaan 42 Koningin Wilhelminaplein 2 Telefoon (01828) 2046 dejongs van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. de wethouders S. Rille en ir. J. P. H. Venema en gemeente-secretaris H. Jenné. Mevrouw Smallenbroek-Sto ker werd daarna door mevrouw Van der Hooft vergezeld tijdens haar be zoek aan de showroom van Kemp- kes Meubelfabrieken N.V. Hier wer den de beide dames en andere gno- digdn onder meer uitvoerig inge licht over het praktische Formule- systeem. De buitengewone raadsvergadering leverde weinig interessante aspecten op. De fractievoorzitters en voor zo ver niet aanwezig hun plaatsvervan gers, stelden hier vele problemen die zich in Waddinxveen dagelijks doen gevoelen aan de orde en werden na derhand van repliek gediend door de minister. De bijeenkomst werd ge opend door burgemeester Van der Hooft, die de vele genodigden, on der wie oud-burgemeester Warnaar verwelkomde. Aanwezig was ook een groot aan tal ambtenaren. De heer Van der Hooft ging wat dieper in op de ge schiedenis van Waddinxveen, het ontstaan van haar naam en de eco nomische ontwikkeling van de laat- Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Gevraagd voor spoedige indiensttreding In verband met de vakanties en mede op veler verzoek is de termijn van inzending van de oplos sing van de FOTOPUZZEL uit de Raiffeisenkrant van juli verschoven van 29 juli naar vrijdag 5 augustus, uiterlijk vóór 21 uur. Zie voor verdere bijzonderheden Raiffeisenkrant van donderdag 14 juli 1966. Prijzen: 29 SPAARBOEKJES MET INLAGEN VARIËREND VAN f 100 tot 10. De artsen namen dit initiatief naar aanleiding van het ook aan de plaatselijke artsen toegezonden vijf jarenplan van het gemeentebestuur Vanavond komt dit vijfjarenplan in de raad aan de orde en B. W. vra gen de raad, of deze ermede akkoord gaat dat het College met de afdeling Waddinxveen van ”Het Groene Kruis” contact opneemt teneinde gezamenlijk een oplossing te vinden. Lang voordat de postkoets met minister en burgemeester op het Kon. Wilhelminaplein arriveerde voor de opening van de Raiffeisenbank hadden zich daar al vele honderden kinderen met hun ouders ver zameld. Bij aankomst van de minister was het plein veran derd in een kleurige ballonnen zee. Nauwelijks had de minis ter het lint, dat de toegang naar de bank versperde door geknipt, of een grote tros bal lonnen met een rood-wit- blauw vlaggetje ging omhoog Dat was het sein voor de jeugd om ook hun ballonnen los te laten. Twaalfhonderd ballonnen waren aan de door de bank uitgeschreven wed strijd begonnen. Op de foto minister Smal lenbroek geflankeerd door burgemeester Van der Hooft en wethouder Venema. Rechts naast de burgemeester de da mes Smallenbroek-Stoker Van der Hooft-Lourens. (foto Sjaak Noteboom) Voor een vol-automatische brommer Weekblad voor Waddinxveen Onmiddellijk na zijn aan komst in Waddinxveen woon de de minister van binnen landse Zaken, Zijne Excullen- tie J. Smallenbroek in het ge meentehuis een bijzondere raadsvergadering bij. Sjaak Noteboom maakte een plaatje op het ogenblik dat burge meester C. A. van der Hooft zijn hoge gast (op de foto links naast de burgemeester) verwelkomde. Links naast de minister zit wethouder S. Rille Verder links van hem achter de tafel wethouder Venema en de raadsleden Mulder, Huizer, Uitbeijerse, Kroes, Van Schaik en Slob (deze beide laatsten op de. rug gezien) Aan de rech terkant van de tafel de heren v. d. Roovaart, Noordam en (nauwelijks zichtbaar) Lam merts en Lips. Rechts naast de burgemeester gemeentese cretaris H. Jenné. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. WADDINXVEEN Het aanne mers- en bouwbedrijf J. Reijm NV in Waddinxveen zal voor 340.000 de bouw van de nieuwe zesklassige christelijke lagere school aan de Herman Heijermanslaan ter hand nemen. Het werk werd onderhands opgedragen door het bestuur van de christelijke school. WADDINXVEEN Het heeft waarschijnlijk wel aan de vakanties gele gen, dat er voor het werk- en oriëntatiebezoek dat de minister van Binnen landse Zaken, zjjne Excellentie J. Smallenbroek, vergezeld van zijn echtge note mevrouw A. W Smallenbroek-Stoker maandagmiddag aan Waddinx veen bracht, zo weinig publieke belangstelling bestond Een andere factor was, dat niet alle programmapunten van het zich voornamelijk in de Vondel- wjjk, afspelende ministeriële bezoek, van te voren voldoende bekend waren Btf de officiële verrichtingen van de minister in het nieuwe deel van Wad dinxveen waren over het algemeen maar enkele tientallen mensen op de been. Zij stonden dan ook eerste rang toen de minister de antennemast voor ’t centrale antennesysteem voor de televisie omhoog bracht en hij daarna in een bulldozer stapte om het startsein te geven voor de bouw van de Groen van Prinstererschool. Daarentegen was op het Koningin Wilhelminaplein ver van tevoren een menigte van enkele honderden kinderen en ouders samenge stroomd om getuige te zijn van de wel zeer kleurrijke opening door de be windsman van het bijkantoor van de Coöp. Raiffeisenbank op dat plein. Na tuurlijk was ook de door de bank uitgeschreven ballonnenwedstrijd, bij dit alles een belangrijke trekpleister. Het hoogtepunt vormde de ope ning van de Raiffeisenbank in ieder geval wel. Kort nadat Excellentie Smallenbroek zijn toespraak had gehouden hees hij de blauwwitte Raiffeisenvlag en knipte hij het lint door, dat de toegang tot het nieuwe kantoor versperde. Meteen kwam een tros kleurige ballonnen vrij die in gezelschap van de twaalfhonderd ballonnen van de deelnemende kin- dern de zonovergoten helderblauwe lucht inging om vervolgens zijn weg te zoeken in oostelijke richting naar onbekende verten. De minister was met een echte postkoets naar de bank gekomen. Die postkoets had de gehele dag al door de gemeente gereden en ongeveer honderd kinderen een uurtje vakan- tievreugd bezorgd. De paarden ble ken tijdens die ritjes sneller te lopen dan was voorzien, zodat men na enige ronden besloot het ’parcours’ wat uit te breiden. Rondom het filiaal en ook elders in het dorp genoot de koets de hele dag de intense belangstelling van de jeugd, die er op de fiets of te vote achteraan holde. Per rit gingen on geveer zestien kinderen mee op de koets, reed ook een geheel in stijl ge klede falfrenier reed ook mee. Boven op het voertuig gezeten (mevrouw Smallenbroek en me vrouw Van der Hooft-Lourens had den binnenin plaatsgenomen), reed de minister samen met burgemees ter C. A. van der Hooft naar het Kon. Wilhelminaplein. Daar voerde als eerste de heer P. Noordam, voorzitter van de Raif feisenbank het woord. Deze zeide dat het publiek steeds meer de weg naar de bank weet te vinden. Het was om die ontwikkeling nog meer te bevorden, dat men gemeend had in de Oranjewijk een filiaal te moe ten openen. ”We moeten de spaar bank naar de mensen brengen,” zo zei de heer Noordam. Minister Smallenbroek had waar dering voor de Raiffeisen- en Boeren- leenbankinstellingen omdat zij van zo grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw van ons land tot het peil dat nu is bereikt. De minister adviseerde zijn grote gehoor meer te gaan sparen daarbij teruggrijpend op wat hij eerder in de middag tijdens de buitengewone raadsvergadering had gezegd.” De vele wensen van uw vertegenwoor digers in de raad op het gebied van woningbouw, verkeer, scholen, re creatie, enz. kunnen slechts ten uit voer worden gebracht, als er meer investeringsgelden beschikbaar zijn,” aldus de heer Smallenbroek, die tenslotte de hoop uitsprak, dat de Raiffeisenbank daarin een belang rijk aandeel zou mogen dragen. De bewindsman en zijn gevolg gingen vervolgens de bank binnen, waar adjudant J. Kruijt van de rijkspolitie het weerstandsvermogen van de kogelvrije ruit demonstreer de middels twee schoten uit een pis tool. Hij had dat in de morgenuren ook al voor de cameramensen van het NTS-journaal gedaan. Het cen timeters dikke glas vertoonde slechts een grote ster en enkele scheuren; de kogel werd in het glas volkomen verpulverd. Het gezelschap bezichtigde ver volgens de nieuwe, fraaie vestiging van de Raiffeisenbank, waar onder andere ook aanwezig waren de heren ir. Keijzer, president-directeur van de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht en rayon-inspecteur Van Oostveen. Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1