Prinses Irene 27 jaar de raadsfracties van Nieuwe zwembad maar Er is Instemming met ambitieus vijfjarenplan urgente zaak, te zwemmen in het oude zwembad T. Lammertse beëdigd als nieuw raadslid I Moeilijk r Ondanks vakanties lange vergadering gemeenteraad is Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1966 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Vrijwilligheid Vervolg op pag. 3 Wjjk verwarming Geen noodzaak Misverstanden Hachelijke zaak r -a 1966. Weekblad voor Waddinxveen Inzenden 22e JAARGANG - Nr. 1098. 5 ke familie, Porte Ercole. is - ver- (Ingezonden mededeling) zoe- Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Door met Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Ondanks de vakanties kwam de Waddinxveense ge meenteraad vorige week bijeen. Van de twintig punten tellende agenda hadden er slechts twee een uitvoeriger bespreking tot gevolg. Opnieuw bleek er bij de raad weinig bereidheid te bestaan om een voorstel van B. en W. te steunen, waarbij bewoners in de Vondelwijk, die nog geen overeen komst met het centrale verwarmingsbedrjjf hadden gesloten, toch tot af name van warmte van dit bedrijf zouden kunnen worden verplicht. Na uitvoerige discussies kwam er het compromis uit de bus, dat bewoners van de Vondelwijk, die gebruik willen .maken van de centrale wjjkverwar- ming in de Vondelwijk, alleen warmte kunnen krijgen, wanneer zij bereid zijn een contract voor tenminste tien jaar te tekenen. Veel aandacht kreeg in deze vergadering voorts het onlangs door B. en W. aan de raad aangeboden vijfjarenplan, dat over het algemeen de goedkeuring van de verschillende fracties kon wegdragen. augustus, ses regelmatig terugge- helaas ook binnenlandse) viert prinses Irene keerd in ’t nieuws. Haar sensatiepers geworden. De heer J. H. Mol (VVD) zeide na mens de financiële commissie, dat deze commissie haar afwijzende standpunt, dat reeds op 24 februari werd ingenomen, moest handhaven en er de voorkeur aan bleef geven om deze aangelegenheid met de 25 bewoners op basis van vrijwilligheid te regelen. Namens de bouwcommis sie sprekend zeide mr. H. Th. van Schaik (KVP) het voorstel juridisch onjuist te vinden. Met de afwijzende adviezen van beide commissies was het duidelijk, dat het voorstel het niet zou halen. Burgemeester Van der Hooft merkte op zich om deze zaak niet druk te willen maken, want naar zijn me ning moest de raad de volledige ver antwoordelijkheid voor haar beslis sing dragen. Bij eventuele toekomsti ge tekorten bij het verwarmingsbe- drijf zou de raad B. en W. dan nim mer een verwijt kunnen maken. „Het gaat nu om 25 vrijheidslie vende mensen” zo zeide hij. „Maar U dupeert er anderen mee, want die zullen in de toekomst dan toch het aandeel in de kosten van die 25 moeten dragen. De heer J. v. d. Roovaart (CHU) die destijds geen voorstander was geweest, zeide nu wel met B. en W. te willen meegaan. Hij deed het voor al op gronden van de volksgezond heid en om het volgebouwde westen leefbaar te houden. „Wij hebben er alle begrip voor, dat er een overeen komst moet worden gesloten” zo zei de de heer P. Lips (PvdA), „maar men kan de klok niet terugdraaien, dat strijd tegen ieder rechtsgevoel.” Hij kreeg hierin bijval van de heer Van Schaik. „Het is onmogelijk ie mand verplichtingen op te leggen als of hij de overeenkomst al had ge sloten.” De heer Kroes (WD) bleef het betreuren, dat er al warmte was geleverd, voordat er over een con tract e.d. was gesproken. Burgemees ter Van der Hooft wierp tegen dat bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Op 24 februari jl. stelden B. en W. aan de raad voor om in de verorde ning van de centrale wijkverwar- ming een bepaling op te nemen, die luidde als volgt: „De afnemer, die nog geen overeenkomst met de direc teur is aangegaan is nochthans ver plicht warmte voor de verwarming van zijn perceel van de gemeente te betrekken en te handelen of die over eenkomst reeds door hem is aange gaan”. In die vergadering van 24 februari was er van de zijde van de raadsle den echter weinig enthousiasme voor dit voorstel. B. en W. wilden met dit voorstel namelijk voorkomen, <jat ei genaars van aangesloten huizen, die geen .overeenkomst hadden gesloten of wilden sluiten die manier zou wor den belet later alsnog van de warm- televering af te zien. Verscheidene raadsleden betwijfelden toen de juist heid van deze gang van zaken en de tendens was, dat men deze zaak toch liever op vrijwillige basis wilde zien geregeld. Op Verzoek van de heren Lips en Van Schaik werd het voorstel teruggenomen, mede om advies van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten te kunnen inwilligen. Het advies van de Vereniging Ne derlandse gemeenten heeft echter vrij lang op zich laten wachten. Het was nu binnengekomen in de vorm van ’n afschrift van een brief, die de ver eniging al eerder over een soortgelij ke aangelegenheid zond aan de ge meente Oosterhout. In deze brief schrijft de Vereniging onder meer Er zullen zeker algemene belangen zijn aan te wijzen die door het in- WADDINXVEEN Op een dag, nu veertig jaar geleden, liepen de bewo ners van het dorp Waddinxveen in grote drommen naar de Kanaaldijk. Daar zou het nieuwe zwembad wor den geopend en er was vrijwel nie mand die dat schouwspel wilde mis sen. Het was een mooi zwembad; het was, zo herinneren de ouderen onder ons zich: „Het mooiste openlucht zwembad van Nederland”. En geloof maar dat heel Waddinx veen trots was op dat (houten) won dertje van architectonisch vernuft dat daar pal aan de straatweg was neer gezet. Het bouwwerk had een lieve duit gekost, maar het was de moeite waard geweest. Doch „Sie transit” en na verloop van vele jaren waren de mensen toch niet zo tevreden meer met hun zwembad. Het nieuwtje was eraf en eigenlijk deugde er steeds minder van. Toen werd er beslist dat het oude zwembad had afgedaan en dat er een nieuw voor in de plaats moest ko men. Voor dat nieuwe bad werd een plaats bepaald en een ijverige Stich ting ging op zoek naar de middelen die de bouw en aanleg van het (foto Sjaak Noteboom) fraaie complex mogelijk zouden moeten maken. Die actie wordt nog steeds gevoerd en uw bijdrage blijft welkom. En het oude zwembad? Dat zal verdwijnen. Natuurlijk niet meteen maar wel zodra haar opvolgster er is. De architect heeft het nooit ge weten. Hij bouwde een zwembad naar zijn beste weten en kunnen. Hij was geen profeet, maar ontwierp een goed zwembad. Dat was het en dat is het nog. Een goed, solide zwem bad, dat weliswaar tekenen van ou derdom gaat vertonen, maar dat nog steeds geen gevaar voor de gezond heid oplevert (zoals ten onrechte wel vaak wordt beweerd) en waar aan nog veel Waddinxveners genoe gen beleven. Dit is geen pleidooi voor het oude zwembad. Het nieuwe bad is en blijft een uitermate urgente zaak. Doch zolang de gemeente wél plan nen, maar geen geld heeft zullen we het met het oude moeten doen. En het is omdat er rondom dat oude bad veel misverstanden bestaan dat we dit verhaal schrijven. Badmeester A. J. Troost (22) zegt In de aanvang van de vergadering werd het nieuwe PvdA-raadslid T. Lammertse (opvolger van de heer T. Ververs) door burgemeester Van der Hooft beëdigd. Nadat de heer Lammertse de belofte had afgelegd, wees de burgemeester erop, hoe moei lijk het raadslidmaatschap is. Dat was hem namelijk in zijn achttienja rige ambtsperiode als burgemeester wel gebleken. „De raad is tenslotte het hoofd van de gemeente” zo zeide hij. „Daarom vraagt het raadslid maatschap om hard studeren, want met het alleen vergaderingen bezoe ken komt men er niet.” ook: ’’Eigenlijk is dit bad op zichzelf helemaal zo slecht nog niet, maar het grootste probleem waar we mee te kampen hebben is het gebrek aan accommodatie. Er is niet voldoende kleedgelegenheid om gemengd zwemmen mogelijk te maken en juist daarom blijven veel jongeren vaak weg.” Er is ook nog een ander probleem: ruimte. Niet in het bad, want dat is met twintig bij tachtig meter groot genoeg. Maar eromheen is de ruimte waarop de badgasten hun vertier moeten zoeken als ze niet zwemmen nauwelijks meer dan een meter. Dat er vooral op topdagen als er zo’n vijfhonderd zwemmers tegelijk in het zwembad zijn geen ongelukken gebeuren mag een wonder heten. Dat er van ontspanning geen sprake kan zijn, behoeft geen nader betoog. Het bad van veertig jaar geleden past eenvoudig niet meer bij de re creant anno 1966. Toch zal die re creant het ermee moeten doen, want er is geen alternatief, althans niet in eigen gemeente. Daarom ook wordt er nog steeds druk gebruik gemaakt van de ’Kanaaldijk’. Men telde tot nu toe een kleine dertigduizend be zoekers en dat is - op de helft van een seizoen - een respectabel aantal. Vooral als men de cijfers over de laatste jaren bekijkt: ’63 - 40 217; ’64 - 55 500; ’65 - 40 756. Grote concurrenten voor het Waddinx veense zwembad zijn de (nieuwe baden in Alphen en Boskoop, waar volgens Arie Troost nog talloze Waddinxveners hun vertier ken. Er is een derde vraagstuk waar voor tot op heden geen oplossing be staat. Dat is het water in het oude zwembad. De kwaliteit ervan gaat met het jaar achteruit en ofschoon dat water nu nog geen gevaar voor de gezondheid oplevert is het de vraag of dat over zo’n vijf zes jaar nog zo zal zijn. Er zijn mensen die beweren dat het water nu al slecht is. Arie Troost is het met die mensen beslist oneens. ”Ik zal niet zeggen dat dit water bijzonder helder is, maar vies is het beslist ook niet. Er zwemmen in dit bad vissen en nog flink wat ook. Zolang die erin blijven dan hoeven de mensen nog niet bang te zijn voor hun gezondheid. Maar als de vissen verdwijnen dan wordt het tijd om het bad te sluiten. Er is hier nog nooit iemand ziek ge worden.” De grauwe, ondoorzichtige kleur van het water is wél een ernstige handicap voor de verantwóórdelijk heid van de badmeester: ervoor zorg dragen dat niemand verdrinkt. Of schoon Arie Troost doet wat hij kan en van de gemeente ook faciliteiten geniet om op drukke dagen assis tentie te nemen is het eenvoudig weg ondoenlijk om onmiddellijk vast te stellen dat een onder de waterspie gel verdwenen zwemmer geen aan stalten meer maakt om boven te ko men. In het gelukkige gevaldat men echter toch iemand mist blijft nog altijd de vraag waar hij of zij zich zou kunnen bevinden. Als zo’n ge val zich zou voordoen zal de ver missing van een badgast in negen van de tien gevallen blijken bij de controle der kleedhokjes. En dan is het te laat. Ofschoon het nog nooit is voorge komen blijft de verantwoordelijk heid. Onder deze omstandlghedn een bijkans ondraaglijke last. Arie Troost zal blij zijn als het nieuwe zwembad er is. Hjj vindt dat de actie tot nu toe wat' traag ver loopt en heeft er, ofschoon hij zes dagen in een week van ’s morgens half zeven tot ’s avonds negen uur (en dat gedurende vier maanden) in de weer is, zijn enige rustdag voor over om zich in te spannen voor die actie. Dat nieuwe bad wordt er een met een ruime zonneweide. En ook vol doende kleedgelegenheid en niet zo als nu slechts 76 badhokjes 2 familiehokjes) waar soms vijf tot zes badgasten in worden gepropt om toch iedereen te laten zwemmen. Dat bad krijgt ook helder water en kan regelmatig geleegd worden. Tot zo lang echter blijft de Kanaaldijk open en zal Waddinxveen het ermee moeten doen. voeren van wijk verwarming worden gediend. Het is echter de vraag of deze zo sterk zijn, dat daarvoor de vrijheid van de burgers moet wij ken. Wij achten een dergelijke noodzaak voorshands nog niet aan wezig. Met name geldt het belang van een rendabele exploitatie van het project niet als een belang dat het opleggen van een aansluitings- plicht zou rechtvaardigen. Ook in de scetor van de openbare nutsbedrijven waarin het opleggen van een aansluitingsplicht wordt ge accepteerd, n.l. voor de aansluiting op de waterleiding, geldt niet het belang van een rendabele exploita tie, doch uitsluitend het belang van de volksgezondheid, als de grond voor het opleggen van de aanslui tingsplicht. Dit bljjkt ook hieruit dat veelal vrijstelling van de aanslui tingsplicht mogelijk is, indien op andere wijze in voldoende mate deugdelijk drinkwater kan worden verkregen. Een dergelijk belang kan echter naar het ons voorkomt voor de aansluiting op blok- of wijkverwar- ming, evenals voor de aansluiting op een gas- of elektriciteitsnet niet ge steld worden.” Bij de stukken, die de raadsleden over deze zaak waren aangeboden, bevond zich ook een afschrift van een brief, die het college van B. en W. inmiddels als antwoord aan de Vereniging van Nederlandse Ge meenten'had gezonden. Daarin wordt erop gewezen, dat er de laatste jaren steeds meer centrale wijkverwarmin- gen zijn gesticht en men ziet dit als een onderdeel van de meerde re service van de gemeenten aan de bewoners. ”Als alle inwoners c.v. zouden nemen,” zo zeggen B. W.„, zou dit even zoveel schoorstenen be tekenen, wat estetisch niet verant woord zou zijn, nog afgezien van de luchtverontreiniging. Nu staan er in een wijk van 1200 woningen maar twee schoorstenen, die dertig meter hoog gebouwd zijn.” B. W. wijzen er ook op, dat zij de verplichting willen omdat het col lege verantwoording moét afleggen wat het met de gelden van de ge meenschap heeft gedaan. Voorts wordt in de brief gezegd ’Als het belegd wordt in een ver- warmingsbedrijf moet er ook een verplichting zijn tot aansluiting op deze verwarming, daar een gemeen- Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. te niet mag speculeren op de vrij willigheid van de inwoner. Men mag wel eens denken dat een gemeente (c.q. gemeentebestuur) een gewoon bedrijf, fabriek of zaak is, doch er blijft een groot verschil daar een ge meente geen aandeelhouders heeft, die speculeren op een hoog dividend doch dat het gemeentebedrijf be taald moet worden met het belas tinggeld van de gewone man. Het lijkt ons vanzelfsprekend, dat als een gemeente een verwarmings- service geeft deze goedkoper moet zijn dan de individuele verwarming, of dit nu centrale verwarming is, of verwarming met gas of kolen van één of meer vertrekken. Als laatste argument zouden wij nog willen aanvoeren, dat indien in een ge meente een centrale wijkverwar- ming is gebouwd er altijd mensen zijn die spontaan en vrijwillig aan sluiting zoeken op deze verwarming uit waardering voor de verleende service en uit overtuiging dat het hun financieel beter zal uitkomen. Er zijn er ook altijd - gelukkig in veel mindere mate - die een eigen verwarming willen hebben - vaak ook al uit protest tegen alles wat de overheid doet of uit zogenaamde vrij heidslievende overwegingen. Dat zij duurder uit zijn bedenken zij veelal pas later - want zo redeneren zij - de overheid is altijd duur! Dit houdt in dat de zich vrijwillig aansluitende mee moet betalen in de vaste kosten (lasten) van de ketel huizen, buizennet e.a. inclusief de kosten van de zich niet aansluitende inwoner! Dit laatste hebben wij door een verplichte aansluiting wil len voorkomen. Dat de vrijwilligers groter in aan tal zijn dan de individualisten blijkt uit onze cijfers die voorzover bekend thans luiden op 478 wonin gen; 453 aangeslotenen, 25 niet aan geslotenen. Nochtans blijft het voor een gemeentebestuur een hachelijke zaek als niet allen verplicht kunnen worden aan te sluiten”, aldus B. W in hun schrijven aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Morgen, haar 27e verjaardag in veelvuldige bezoeken aan gezelschap van haar echt haar ouders geven even Door zich genoot en haar ouders en zo vaak aanleiding tot voortdurend met haar zusters in het vakantie- geruchten over echtschei man, prins Hugo Char- verblijf van de koninklij- ding, etc. Prinses Irene [es, te laten zien neemt en dat was uiteraard zij de sensatiepers ge- Na haar huwelijk dat 2 te verwachten - de prooi lukkig steeds de wind uit jaar geleden zoveel stof geworden van de buiten- de zeilen. Prettige deed opwaaien is de prin landse (en tegenwoordig jaardag, prinses Irene. I I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1