worden voor wonin van Voor f 40.000 kocht raad noodschool een Ook nadelige invloed op omvangrijk vijfjarenplan Raad bezorgd over kosten technische dienst Financiering zal knelpunt gbouw Eerste schooldag Laatste stuk grond industrieterrein verkocht Gevolgen economische situaties van Telefooncel is over in nu al een in aanbouw zijnde Llo komt lokaal tekort Wielrijder viel hond Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) huidige nog steeds buiten gebruik Financiering Interessant Eerste raadsvergadering in Dorpshuis Moerkapelle Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Grond verkoop Vervolg op pagina 4 Xiet persoonlijk Eigen T.D. Af wegen Zeven huizense Kerk nu in de steigers Geweldige omvang Straatnamen I t 22e JAARGANG - Nr. 1100. DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1966 van hechtend aan alle voorstellen van B. en W. ''Tngpzonden mededeling1) Vredebest 28-30 Telefoon (Q1820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde in de vorige week donderdagavond gehouden raadsvergadering niet dan anderhalf uur nodig om de agenda af te werken, daarbij goedkeuring waaruit wij publiceerden, nog van stemmingsplan gewoon doorgetrok ken. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. ZEVENHUIZEN Het herstel van de torenspits van de Hervorm de Kerk in Zevenhuizen, waarvoor de raad enige tijd geleden een kre diet voteerde, is thans begonnen. Na dat Gedeputeerde Staten ook hun goedkeuring aan de restauratie heb ben gegeven is het werk ge endag meer uitgesteld. Inmiddels staat de torenspits al in de steigers. de voor- en nadelen van een eigen Technische Dienst tegenover een ge meenschappelijke goed zou moeten afwegen. ’’Enerzijds zijn er met die gemeenschappelijke regeling enorme gemeenschapsbedragen gemoeid, anderzijds kunnen we dankzij die regeling met gespecialiseerde men sen werken.” De heer Keijzer was echter van mening, dat nu nog niet, naar aanleiding van een paar voor stellen, een beslissing kon worden genomen. WADDINXVEEN De drastische beperkingen van de overheidsuitgaven enerzijds en de bijzonder hoge rentevoet op de kapitaalmarkt anderzijds zijn allerminst bevorderlijk voor de realisering van de vele Waddinxveense plannen in de nabije toekomst, zoals die zijn neergelegd in het onlangs in de gemeenteraad besproken vijfjarenplan. De spoorwegtunnel tussen de Oranje- wijk en Groenswaard, die eigenlijk al in aanbouw had moeten zijn, is het eerste naar buiten merkbare slachtoffer geworden van de nieuwe situatie door een uitstel voor onbepaalde tijd van dit 1,3 miljoen kostende project. teraad zich in grote lijnen heeft kun nen verenigigen, en waarmede de gemeenteraad in de nieuwe samen stelling, die in september gaat op treden, zal moeten werken. tief karakter zullen hebben en zich dus moeilijk op een kaart laten vast leggen. WADDINXVEEN De enige open bare telefooncel die Waddinxveen rijk is bljjkt al geruime tijd buiten ge bruik. Nadat ons hierover enige tijd geleden klachten bereikten, benade ren wij de telefoondienst, die een spoedige herstel toezegde. Mensen die geregeld van de telefooncel op de hoek van de Juliana van Stolberg- laan en Willem de Zwijgerlaan ge bruik willen maken, komen echter steeds tevergeefs. Voor een half miljoen gulden ver kocht de raad een bedrijfsterrein van 11.330 vierkante meter aan de Zuidplasstraat aan de Nationale in dustriebouw NV. te Den Haag,waar mee het laatste beschikbare bedrijfs terrein is verkocht. Dat laatste feit ontlokte aan het raadslid de heer L. van der Spek (A.R.) nog de vraag, of ZEVENHUIZEN Vrijdag kwam de heer Visser, die met zijn fiets over de Knibbelweg reed, te vallen, doordat de hond van landbouwer Kreft plotseling de weg opkwam en onder de fiets van de heer Visser liep. De wielrijder liep enige ontvel lingen op, terwijl de fiets werd be schadigd. Niettemin is de meerjarenplan een heel geworden. Uiteraard zijn het plannen en in vele gevallen zijn de plaatsen alleen nog maar bij bena dering aangegeven omdat hierover nog nader zal moeten worden be slist. Dit is nog niet zo erg voor hen, die in de onmiddellijke nabijheid wonen Vervelender is dit bijvoorbeeld voor bejaarden, die elders in de gemeente wonen en er een wandeling voor over hebben om buiten de openings uren van het postkantoor naar de telefooncel te gaan. Vooral nu vanaf 12 september het postkantoor niet meer zal zijn ge opend is het dringend gewenst, dat de telefooncel weer door het publiek kan worden gebruikt. Maandag 15 augustus was voor enkele honderden Waddinxveense kinderen een zeer belangrijke dag. Zij gingen voor het eerst naar de ’’grote school”. Aan de hand van moeder en/of vader kwamen ze uit alle richtingen naar de lagere scholen, waar ”juf” hen al stond op te wachten. Sjaak Noteboom maakte enkele foto’s in de eerste klas van de - Theo Thijssenschool aan de Kerkweg, waar mej. Prins niet minder dan 42 kleintjes kon begroeten. Bedeesd en verbaasd kijken de kinderen, hier en daar een traan tje en vaders en moeders die nog maar moeilijk afscheid konden nemen. En zo was het ook in de eerste klassen van de andere lagere scholen. Voor ouders en kinderen een mjjlpaal. De aanpassing aan de ’’grote wereld” gaat beginnen en de ouders moeten al iets van hun toezicht en opvoedkundige taak gaan overlaten aan de onder wijskrachten. Maar ook voor de ”juf” is die eerste schooldag altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Want zij zal moeten ervaren met wat voor kinderen zij het schooljaar ingaat. Maar bovendien zal de wjjze, waarop zij die kleintjes heeft opgevangen mede bepalend zijn voor de verdere schoolloopbaan van het kind, dat zich die eerste klas en zijn ”juf” tot in lengte van dagen zal blijven herin neren, vooral op het moment wanneer het zelfs eens als vader of moeder het eigen kind voor het eerst naar school gaat brengen. en berichten tot De heer De Knegt was er voorts niet zeker van, of de Technische Dienst deze grote werken wel aan zou kunnen. ”Ik heb mijn oor te luisteren gelegd,” aldus het raadslid ”en ik heb vernomen, dat vele kleine karweitjes wegens ’grote drukte’ niet konden worden gedaan. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”, meende de heer De Knegt, die daar aan toevoegde, dater be slist geen persoonlijke kwestie aan de orde is. Hij zag deze zaak gaarne in de Commissie van Beheer van de Technische Dienst besproken. Burgemeester I. J. P. Keijzer wees er in zijn antwoord op, dat een be drag van dertigduizend gulden zo bij een zeer gezonde toestand, niet volledig zou zijn voltooid. Het meerjarenplan, al vele hoofdstukken blijft echter een belangrijk beleids stuk, waarmede de huidige gemeen- Ook de woningbouw zal de nade lige invloed gaan ondervinden. Op dit ogenblik zijn er overal in Wad dinxveen nog woningen in aanbouw maar mede gezien de wel zeer snel teruggelopen kooplust is er vooal voor de bouw van premie- en vrije sectorwoningen wel vertraging in de uitvoering van de plannen te ver wachten. In ieder geval behoeft de nieuwe gemeenteraad, die vanaf dinsdag 6 september in functie zal zijn, zich geen zorgen te maken over gebrek aan plannen en werk voor de nabije toekomst. Veel meer zorgen zal die raad hebben, zeker in de eerste tijd, hoe de financieringen tot stand moe ten komen en welke urgentie de di verse plannen hebben, teneinde de gemeenschapsvoorzieningen zoveel mogelijk gelijke tred te laten houden met de verdere groei van de ge meente. Meerjarenplan Hoe lang de huidige economische situatie van remmende invloed zal zijn op de uitvoering van vele pro jecten is uiteraard niet te voorzien. Dat het Waddinxveense vijf-jaren- plan, dat in de raad voorzichtig een meerjarenplan werd genoemd, nu zeker niet binnen vijf jaren kan worden gerealiseerd, is wel duide lijk. Op zichzelf is het al een bijzon der ambitieus programma, dat zelfs economische in vijf jaren ten of aan de aankoop van het aan de Jan Willem Frisoweg staande houten gebouw voor de gemeente geen konsekwenties zouden zijn ver bonden. Hij doelde hierbij op het bij de Geref. Kerk in gebruik zijnde ge deelte. De heer J. H. Mol (VVD) stelde, dat die konsekwenties ge makkelijk zijn te omzeilen .wanneer in het koopcontract duidelijk wordt vermeld dat het houten ge bouw vrij aan de gemeente wordt op geleverd. Ook de heer P. Lips (PvdA achtte een dergelijke bepaling in het koopcontract een noodzaak. Zowel voor in de Vondel wijk als Groenswaard nog in aanbouw te nemen complexen zal de financie ring een knelpunt kunnen gaan wor den. Het is niet onwaarschijnlijk dat voor bepaalde koopobjecten naar beleggers zal worden gezocht, waardoor meer huur- in plaats van koophuizen beschikbaar zouden ko men. Voorts worden mogelijkheden onderzocht om wat betreft Groens waard bepaalde plannen om te zet ten in goedkoperen premiebouw, waardoor voor kopers de financie ring minder onoverkomelijke pro blemen behoeft te betekenen. De heer Jac. Bremmer (S.G.P.) vroeg zich af, of de gemeente, nu zij gaat groeien, niet aan een eigen Tec- nische Dienst toe is. Hij kreeg hierop van de burgemeester het antwoord, dat hij wel in de gaten moest houden dat men er juist door die gemeen schappelijke regeling toe in staat is, te beschikken over gespecialiseerde krachten. ’’Waarom betalen we niet naar het aantal inwoners,” vroeg de heer C. Douw (A.R.) Burgemeester Keij zer in zijn antwoord: "We moeten voorzichtig zijn, anders zeggen de anderen al gauw, dat dat ’kleintje’ van hun wil profiteren.” Wethouder D. van der Spek (S.G.P zei, dat hij indertijd juist in de Com missie van Beheer een percentage in plaats van een bedrag per inwoner had voorgesteld. Dat leek hem toen gemakkelijker in de raad haalbaar. Hij gaf toe, dat het soms inderdaad lang duurt, voordat een bepaald kar wei wordt opgeknapt. ’’Maar,” voeg de hij daar aan toe, ”de directeur van de Technische Dienst 'heeft het ook wel erg moeilijk.” veel leek, omdat nu alles tegelijk aan de orde was. Anders zouden de verzoeken om kredieten over ver schillende vergaderingen zijn uitge smeerd. ”Bij het inschakelen van een technisch bureau zouden we trou wens nog veel meer kwijt zijn,”zei de burgemeester. Weekblad voor Waddinxveen MOERKAPELLE Hoewel er belangrijke en financieel verdragende ge volgen hebbende besluiten werden genomen, had de raad van Moerkapelle in de vorige week donderdagavond gehouden raadsvergadering niet meer Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. De burgemeester vond, dat men Bij de behandeling van het voor stel tot het bouwrijp maken van een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Noord” kwam uit de raad de vraag naar voren of Moerkapelle eigenlijk niet te veel moet betalen aan de Technische Dienst (welke deze ge meente zoals bekend gezamenlijk met Zevenhuizen, Benthuizen en Bleiswijk exploiteert) voor het uit voeren van kapitaalswerken. De heer Jac. de Knegt (Neutr. Arb. Partij) noemde de dertig mille, die de gemeente aan de Technische dienst als honorarium zal moeten betalen een ”rib uit het lijf”. Hij vroeg zich af, of tien procent hono rarium van het totaalbedrag van de uit te voeren werken (in dit geval 300.000) financieel wel verant woord was. ”Het is tenslotte geld van de gemeenschap,” zei hij. Toch vormen die nummertjes niet de volledige afspiegeling het Waddinxveense meerjaren-plan omdat bepaalde gemeenschapsvoor zieningen een mobiel of administra- Inzenden van advertenties dinsdagmiddag 12 uur. Wij hebben dat voor u gedaan, door op een kaart van Waddinxveen nummertjes te zetten op al die plaatsen, waar in de komende jaren iets moet gebeuren. Het werden bijna tachtig nummertjes, die nader worden omschreven naast de op pa gina 2 afgedrukte plattegrond Waddinxveen. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. De raad maakte het loco-burge- meester S. Pille, die wegens vakan tie van de burgemeester als voorzit ter optrad, niet moeilijk. Wel wilde de heer A. Huizer (Herv. Groep) we- WADDINXVEEN Veertigdui zend gulden voteerde de gemeente raad vorige week vrijdagavond tij dens een spoedeisende vergadering voor de aankoop van een houten ge bouw ter voorziening in de lokalen- nood van de openbare Prof. Kohn- stanun Ulo. Weliswaar is aan de Jan 7 “Je.™ Frisoweg op dit ogenblik een definitief schoolgebouw in aanbouw dat binnenkort in gebruik wordt ge nomen, maar dit omvat slechts vijf lokalen, terwijl er in verband met de snelle groei van deze Ulo-school zes lokalen nodig zijn. Hoewel een en ander destijds al was te voorzien, werd toch geen goedkeuring ver leend voor de bouw van een school met zes of zeven lokalen. Nu moet er dus veertigduizend gulden voor een noodvoorziening worden uitge geven, terwijl te zyner tijd toch de nog ontbrekende lokalen aan de school zullen worden gebouwd. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad daarna met het voorstel van B. W. akkoord, waardoor de twee- klassige houten noodschool aan de Jan Willem Frisoweg, tussen de bei de noodkerken, eigendom zal worden van de gemeente. Eén lokaal had de gemeente reeds in huur. Dit zal voor het komende schooljaar zijn bestemd voor een klas van de Groen van Prinsterer- school, terwijl het twee lokaal in ge bruik kan komen voor de Ulo. De geweldige omvang van hetgeen er in een reeks van jaren nog in Waddinxveen moet gebeuren om een goed woonklimaat te scheppen voor een 25.000 inwoners, komt echter pas duidelijk naar voren, indien alle plannen worden geprojecteerd op een plattegrond van Waddinxveen. kaart van het interessant ge- De raad ging akkoord met een voorstel tot het geven van namen aan straten in het bestemmingsplan ’’Noord”. Nieuwe namen zijn de Bea trixlaan en de Prins Clausstraat. De Coymanstraat, Van Hogendorps straat, Prins Willemstraat, Maurits- straat, Frederik Hendrikstraat en Bemhardstraat worden in het be- "j J 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1