addinxveens metamorfose voltrekt zich 5 in jaar Nieuwe bedrijfsruimte d. Akerboom: enorme vooruitgang B vervoersfirma mil Ijs#* IU CKjli Wi P.V. ’De Sperwer’ Geslaagd g Pagina 3 I K Zelf i z V. F akantiere geling Vrachtwagens li Jl Zevenhuizen Rekening gehouden met uitbreiding WADDINXVEEN Waddinxveen nieuwe gemeenteraad, ook 10. in I Tol, Kerver, J. Zoon. F BAKKERS tot 21 augustus: B. Meyer en Thalia: ’’Winnetou in de dodenval lei”, do. en vr. 20.15u; za.14.30, 19 en Waddinxveen Beeldententoon stelling in het Wamaarplantsoen. ZEVENHUIZEN Zondag 14 augustus: BCVB (Rotterdam)-Groeneweg, aan vang 14.00 uur. Donderdag 25 augustus: Goveka, veemarktterrein, Gouda. Zaterdag 27 augustus Aanvang competitie voetbal Be Fair. Woensdag 31 augustus: Afscheidsvergadering raad, gemeen tehuis, aanvang 14.30 uur. Woensdag 17 augustus: Opening Kapsalon Trudy, Dorps straat, aanvang 14.00 uur. MOERKAPELLE Woensdag 31 augustus: Afscheid oude gemeenteraad, Dorps huis. V-- -m^r. Het nieuwe bedrijfspand van de fa. G. van den Akerboom aan de Noordkade (foto onder) biedt het Waddinxveense expeditiebedrijf aanzienlijk meer armslag dan in de oude accommodatie, eveneens aan de Noordkade. Het was daar langzamerhand een vertrouwd beeld geworden, dat te verzenden goederen en voornamelijke meu bels, op straat moesten opgeslagen (foto naast). (Foto’s Sjaak Noteboom). Hiernaast ziet u de kaart die vier jaar geleden werd afgedrukt in het boek je Waddinxveen van A tot Z. De grote getallen die w|j erop aanbrachten ge ven de te realiseren objecten in de komende vijf jaren aan. Wij kozen deze plattegrond mede omdat z|j u tegelijkertijd en beeld geeft van wat in vier jaar tjjds in deze gemeente tot stand kwam. Veel, héél van de wensen en plannen van Waddinxveens immer actieve ge- •meentebestuur (dat, ons de plattegrond welwillend ter publicatie afstond) konden niet op een kaart worden aangegeven. U vindt ze zoveel mogelijk hieronder. 1. In ’67 zullen de sloten langs de Brugweg worden gedempt en gerio- leerd. De weg zal worden verbreed. Kosten ongeveer 300.000. 2. Ten noorden en zuiden Trooststaat KRUIDENIERS t/m 20 augustus: N. Koster-Hejjns, Jan Dorrekenska de 39. GROENTEHANDELAREN Beurtschepen 75 jaar geleden bgeon de grootva der van de heren Los dit bedrijf. Toen nog met beurtschepen. De oude heer was overgenomen met schepen en panden. veel meer zaken die in de komende perioden de aandacht zullen vragen. De ingewijde zal op deze kaart en in onze beschrijving heel wat voorzie ningen en bijzonderheden missen. Men vergeet niet dat vele van de za ken die ons de komende tijd zullen bezighouden nu nog slechts vage ideeën zijn in de hoofden van ge meentebestuur en vele architecten. In 1970 zullen pas werkelijk de ba lans op kunnen maken van wat er van dit ambitieuze plan is verwezen lijkt. Dat zal heel veel zjjn, maar het zal beslist óók niet alles zijn. Reunie: ”De zonen van de Muske tiers”, do. en vr. 20.15u; za. 19 en 21u ’’Ijsco-toeristen”, za. 15u; zo. 15 en 17u; ’’Maria Rosa, de meid” zo, 19 en 21u; di. en wo. 10.15u. Het is nu 1966. Tien vrachtwagens doorkruisen van noord naar zuid en van oost naar west Nederland en ook België en Luxemburg. Zij brengen de naam Waddinxveen tot in de verste uithoeken. Het vervoerde goed bestaat voor 90% uit meubelen van de Waddinxveense meubelindus trie. Meubel vervoer is dan ook Van den Akerboom’s specialiteit. Zijn er grote vrachten dan staan twee aanhangwagens klaar om te ’ingespannen’; voor kleine vrachtjes zijn er bestelwagens. In het nieuwe bedrijf komen twintig mensen te werken. Zij zullen er prettiger en comfortabeler werken dan voorheen want aan alles is gedacht. Het hart van de nieuwe bedrijfs ruimte bestaat uit de garage met het perron. Voor de verhoging is plaats voor twaalf tot dertien vrachtwa gens, erop is ruimte voor een veel groter aantal vrachtwagenladingen, die overzichtelijk kan worden opge slagen. WADDINXVEEN Een vlot con cours was voor de 198 duiven van De Sperwer de vlucht Tergnier (af stand 282) De duiven werden gelost om kwart voor zeven bij krachtige zuidwesten wind en konden zodoen de flinke snelheden ontwikkelen. De eerste duif arriveerde om 9-55.57 uur en vloog met een gemiddelde snelheid van 1483.58 per minuut; de laatste duif kwam om 10.14.35 uur aan (1345.14 m). Uitslag: P. Vink 1, 7, 42; R. W. Verkade 2; A. Bonefaas 3, 21, 23, 25; J. C. den Riet 4, 12, 17,22 29, 33, 47; P. Metselaar 5, 15, 43, 49,50 A. de Bruyn 6, 19, 31; S. de Way 8, 37; N. L. v.d. Zijden 9, 16; Gebr. Metselaar 10; C. J. Groenendijk 11, 14, 27, 38, 44; J. C. Koren 13; T. An ders 18, 45; J. Degenkamp 20, 35; N. v. Buren 24; L. de Bruyn 26, 46; D. Heeren 28; E. J. de Jong 30; Jac. de Jongh 32; L. den Outer 34, 39, 40, 41; W. Heuvelman 36; M. M. de Rijk 48. Waddinxveen De heer J. Gerts uit Waddinxveen slaagde vorige week in Rotterdam voor het examen textielbrevet en groep woningtex tiel. Half miljoen Het is een kapitaal gebouw dat het aannemingsbedrijf Boer uit Nieu- werbrug naar het ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Treffers heeft neergezet. Voor Van den Akerboom het lieve investe- rinkje van veel meer dan een half miljoen gulden. Maar wie de oude toestand kende, zal meteen ook zeggen: „Het was de moeite waard.” Inderdaad, een enor me vooruitgang. Geen lelijke lompe vrachtwagens meer, die het toch al niet aantrekke lijke straatbeeld van de Nesse ont sierden; geen meubels meer op straat, die als het ging regenen haasje-repje door een zeildoek moes ten worden afgeschermd, geen zwaar tilwerk meer voor de chauf feurs en hun bijrijders van Van den Akerboom, want door middel van het perron in het nieuwe gebouw verdwijnt al het te laden vrachtgoed een-twee-hup in de bak van de ca mion die op ongeveer gelijke hoogst staat met het perron. En ook: een veel moderner en zonniger omge ving vóór de mensen van het ’thuis front’, de firmanten, het administra tieve personeel. Zaterdag 20 augustus: Kasconcours H. S. Waddinxveen in de Gouwe (Noordkade), aanvang 7.00 uur. Dinsdag 6 september: Installatie r’- Dorpshuis. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 18 augustus 1966 Zaterdag 3 september Aanvang voetbalcompetitie junioren. Zondag 4 september Aanvang voetbalcompetitie le en res. Ie klas KNVB afd. Gouda. Maandag 5 september Jaarvergadering KNVB afd. Gouda, Kunstmin Gouda, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 5 september: Installatie nieuwe gemeenteraad, ge meentehuis, aanvang 20 uur. Zaterdag 10 september: Beatmarathon, veilinghal, Bredeweg aanvang 18.00 uur. MWI urn 65. Verkeerslichten zullen wellicht verschijnen op dit moeilijke punt, evenals bij de verwarrende situatie bij de Onderweg. 66. De bebouwing aan beide zijden van de Kerkweg (van spoorweg tot Esdoornlaan) staan op de nominatie om te verdwijnen. Het gemeentebe stuur wil de woningen van ’68 tot ’70 doen amoveren. 67. Naast de kwekerij van de heer Degenhardt is een plan voor par keerruimte in twee lagen gecreëerd met een ontsluiting naar de Kerkweg 68. 4.500:000 moet het raadhuis aan de Pette gaan kosten. Het plan staat in de ijskast tot ’70. De bouw zal on geveer twee jaar vergen. 69. De gemeenteraad krijgt in ’67 een saneringsplan voor de omgeving van de Dorpsstraat, Kleikade Onderweg en Jan Dorrekenskade voorgelegd. 70. De Piasweg zal door de gemeente worden overgenomen van de Zuid- plaspolder en in de periode ’67-’69 worden verbeterd. De kosten 250.000) zullen indien de weg na de voltooiing van de Tweede Bloksweg niet in het tertiaire wegenplan ge handhaafd blijft voor rekening van de gemeente komen. 71. Een groot zwembad met zonne weide en alle benodigde accomoda- tie, voetbalvelden, een sporthal met instructiebad, hockeyvelden, een wielerbaantje en tennisbanen moeten in de komende vijf jaren aan de Sniepweg worden gerealiseerd. Al leen het zwembad en zonneweide zal al bijna 2 miljoen vergen. 72. De behoefte aan parkeerruimte laat zich ook in de Bomenwijk ge voelen. Na de verwezenlijking van het Sniepweg-recreatieplan kan de huidige speelweide aan de Vijver- laan verdwijnen en worden vervan gen door een parkeerterrein (ook) in twee lagen. Het terrein zal deels wor den verhuurd. 73. Gevaarlijk is de spoorwegonder- doorgang aan het eind van de Sniep weg naar het Wamaarplantsoen. Verkeerslichten zullen ook hier ver betering moeten brengen. 74. De Tweedé Bolksweg komt er in de jaren ’67 tot ’69 en zal 1,5 mil joen vergen. De weg is op het terti aire wegenplan geplaatst en komt dus ten laste van de provincie. 75. De nieuwe brede straat ten noor den van de Burg. Trooststraat wordt door middel van een geheel nieuwe brug in ’68 verbonden met de Ka naaldijk. Deze brug vervangt de ou de aan het eind van de Trooststraat die voor licht verkeer open blijft. 76. Ruimte voor een zevental bunga lows is er langs het water van de Kanaaldijk in de Victorwijk. ’67 is de aanvangsbouwdatum. 77. In het uitbreidingsplan ten noor den van de rk-kerk in de wijk Zuid is nog ruimte voor 160 meergezins woningen in de woningwetsector. Het bouwrijpmaken zal in eerste aanleg 500.000 kosten). Dat was het dan. In vogelvlucht de plannen die in de komende vjjf jaar voor Waddinxveens metamorfo se moeten zorgdragen. Er zijn nog Dinsdag 30 augustus: Afscheid oude gemeenteraad, ge meentehuis, aanvang 19u30. Dinsdag 6 september: Installatie nieuwe gemeenteraad, gemeentehuis, aanvang 19u30. EXPOSITIES Van 16 augustus tot 2 september: Waddinxveen Schilderijen van Dirk Breed, Boekhandel Veldwijk (te bezichtigen tijdens de winkel- uren). Tot en met 2 oktober: Gouda Collectie Van Baaren, Catharina Gasthuis (te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 17.00 en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur). 21.15u; zo. 15 en 17u; ’’Niemand ont- I Tot en met 31 oktober: komt zijn noodlot”, zo. 19 en 21.15u; i ma. en di. 14.30 en 20.15u; wo. 20.15u 15 augustus t/m 27 augustus: K. Sekeris, Kerkweg 203; J. Kleikade 51. SLAGERS t/m 20 augustus: F. Versluis, Kerkweg. BAKKERS t/m 20 augustus: J. Verheul, W. J. Los, S. IL. de Graaff en Wed. J. v.d. Loo. Van den Akerboom gaat ook veel meer dan vroeger het wagenpark zelf onderhouden en repareren. Er is een smeerbrug en een onderdelen magazijn dat ook voor opslag van bruikt. Met uitbreidingsplannen is ook rekening gehouden. Aan de achter zijde bevindt zich nog ’n afgeschoten ruimte van ongeveer 375 vierkante meter, die voorlopig zal worden ver huurd als opslagruimte. Aan de voorkant van het enorme gebouw dat in totaal een oppervlakte heeft van 1500 m2 zijn de kantoren, voorzien van grote ramen aan alle kanten. Er is ook een keukentje, een kantine, toiletten, een archiefruimte etc. Ook hier is alles ruim gemeten. Het voorterrein beslaat duizend vier kante meter. Los van het gebouw zullen aan de voorzijde in de toe komst nog twee woonhuizen worden gebouwd. Met de bouw werd vorig jaar au gustus begonnen, maar zeven jaar geleden werden reeds de eerste plan nen gemaakt. WADDINXVEEN De firma G. van den Akerboom, Waddinxveens grootste vervoerbedrijf, gaat op za terdag 24 september officieel ver huizen naar de nieuwe garage annex opslag- en los- en laadruimte die de laatste maanden is verrezen aan de Noordkade. Feitelijk heeft die verhuizing al epkele weken geleden plaatsgehad. Na jaren van stallingsproblemen, opslagmoeilijkheden en zwoegen in het letterlijke zweet des aanschijns bij het laden en lossen van de tien vrachtwagens die het bedrijf op den duur op de weg had, jaren ook van inefficiënt (dus kostenverhogend) werken was de verleiding voor de Gebroeders G. en L. Los, nakome lingen van moeders kant van de ou de heer Van der Akerboom, te groot geworden en trok men in het nieuwe gebouw ofschoon dat nog lang niet gereed was. Nog iets over de kaart: bij het nummeren van de objecten die in het kader van het vijfjarenplan val len z|jn we linksonder bij de Burge meester Trooststraat begonnen. Ver volgens hebben we alle voorzienin gen ten oosten van de spoorlijn Gouda-Alphen van onder naar bo ven genummerd en het gedeelte ten westen van de lijn van boven naar onder. Van den Akerboom was de trotse bezitter van een van de eerste motor boten in het land. Het woonhuis Noordkade 21 werd gekocht; het was een timmermanswerkplaats, die werd verbouwd tot woonhuis. De eerste vrachtauto verscheen in 1933. Van lieverlee kwamen er meer maar in de oorlogsjaren verdween het met zoveel zorgen en moeite bij eengegaarde wagenparkje zoals zo veel zaken over onze oostgrens. Onverdroten ging men toen weer over op beurtschepen, want daar had de bezetter wonderlijk genoeg geen belangstelling voor. Na de oorlog kocht men spoedig weer de eerste vrachtwagen. De eco nomische vooruitgang maakte de beurtscheepvaart overbodig. Vele bedrijfjes ging in die tijd ter ziele, maar Van den Akerboom had meer poten om op te staan en men was op tijd overgeschakeld. De laatste schuit voer de zo vertrouwd gewor den route Waddinxveen-Amsterdam Zaanstreek in 1957. Daarmee verdween ook het laatste restant van het voormalige beurt- scheepvaartbedrijf Van Rhijn, dat door Van den Akerboom al in 1951 BIOSCOPEN IN GOUDA. Schouwburg Bioscoop: do. 20.15u. Wat beterft de vrouwen (18j) vr. 20.15, za. 15, 19, 21.15 u. zo. 15, 17, 19, 21.15u, ma., di., wo. 14.30u. Ontsnapping uit de jungle” (14j). M.a, di., wo., 20.15u. ”Als Parijs met vakantie is” (18 j.) lijken gebouw zijn in voorbereiding. 47. De te verwachten verkeersinten- siviteit op de Noordkade nadat Groenswaard is volgebouwd maakt verbreding en verbetering van de weg die nog in eigendom van de pol der is noodzakelijk. 48. Drie grote flats zullen de polder Groenswaard aan de westzijde gaan markeren. 49. Hetzelfde geldt voor drie toren flats aan de oostzijde van het uit breidingsplan langs de spoorlijn. 50. In een gedeelte van Groenswaard 1 en geheel Groenswaard in de het Bouwteam Groenswaard in de komende jaren niet minder dan 1150 woningen, verdeeld over alle sectoren 51. De zuidkant van de Beethoven laan is gereserveerd voor nog 9 pre- mie-eengezinswoningen. De huizen zijn volgend jaar reeds voltooid. 52. Dezelfde laan zal aan de andere kant ruimte moeten geven aan een winkelgalerij met tien winkels en ’n benzinestation. Bouwjaar ’67. 53. Op de hoek van de Wagnerstraat en Beethovenlaan verschijnt rond 1970 een openbare lagere school met zes lokalen. 54. Eveneens aan de Beethovenlaan en ten zuiden ervan worden binnen enkele jaren de 100 vrije-sectorwo- ningen gerealiseerd. 55. Roomskatholiek krijgt hier zijn voorzieningencen trum. Naast de nieuwe kerk komen op deze hoek (alweer aan de Beetho venlaan) een kleuter- eenlagere- en een ulo-school, respectievelijk in ’67 ’69 en ’68. 56. Anderhalf jaar zal men gaan doen over de aanleg van de spoorwegtun- nel van de Oranjewijk naar Groens waard. De bouw is dit jaar begonnen en zal ongeveer 1.280.000 gaan kos ten. 57. Patiowoningen gaat men in ’67 bouwen langs de Wagnerlaan (in ’67). Het worden er in eerste instan tie 10. 58. De opvolger voor de afgebroken Koningin Julianaschool komt in ’67 te staan in Groenswaard 1 en acht lokalen bevatten. Ook zijn er plannen voor een protestantse kleuterschool in ’68. 59. Een bejaardentehuis is er al, maar het is nu reeds te klein. Voor ongeveer 180 bejaarden zal in ’68 een flat worden neergezet in de omge ving van de rk-kerk. 60. Ten behoeve van de school in de ze zuidoosthoek bouwt men in ’68 een fraai gymnastieklokaal. Kosten 400.000. 61. Het reeds gepubliceerde bouw plan voor de nieuwe hervormde kerk wordt werkelijkheid dicht te gen de Kerkweg aan. 62. In deze zelfde hoek moet binnen kort ook een openbare kleuterschool verrijzen. 63. De lagere tuinbouwschool die het gemeentebestuur rond ’69 voor ogen staat is daar ook gepland. Kos ten ongeveer 750.000. 64. Vijf flats van ieder 40 woningen wil men bouwen in Groenswaard 1 in de zuidoosthoek. De gebouwen komen langs de spoorlijn te staan. th A V - holieke lagere school en kleuter school gebouwd. De lagere Sint Pau lusschool zal in eerste instantie zes lokalen bevatten en later acht. De kleuterschool moet twee a drie klas sen gaan tellen. 27. Het centraal antennesysteem vindt reeds toepassing in een gedeel te van de Vondelwijk. Ook elders in Waddinxveen (Oranjewijk, Groens waard) zal dit systeem worden toe gepast. 28. Een complex winkels schiet op dit moment al (een weinig) in de lucht aan de Brederolaan. Tien winkels, 22 woningen en een benzi nestation met autoboxen staan op het programma. 29. De openbare kleuterschool Pin- kelotje krijgt volgend jaar een per manent gebouw in ruil voor het noodgebouwtje dat nu wordt be huisd. Plaats Justus van Effenlaan. 30. Woningwetwoningen in hoog bouw (94 stuks) worden thans reeds voltooid tussen spoorlijn en Tessel- schadelaan. 31. In ’67 wordt gestart met de bouw van een Nederlands hervormde kleu terschool in de buurt van de Tessel- schadelaan. Het gebouw zal twee klassen bevatten. 32. Langs de Tollenslaan zullen tus sen de periode ’66-’67 nog 80 premie woningen worden gebouwd. 33. Minister Smallenbroek effende kortgeleden de grond voor de bouw van de protestantse Groen van Prinstererschool. In eerste in zes, later acht lokalen moet het gebouw gaan tellen. 34. Vlak in de buurt verrijst de open bare Klaas de Vriesschool met een zelfde aantal lokalen en eveneens gelijke uitbreidingsmogelijkheden. 35. De Werumeüs Bunninglaan zal worden omzoomd door 40 vrije-sec- torwoningen, die alle nog volgend jaar gereed moeten komen. 36. Ruimte voor 20 huizen in de vrije sector is er nog aan de zuid kant van de Nicolaas Beetslaan. 37. Ook langs de Bosboom Toussaint singel worden nog 20 vrije-sector- woningen gebouwd. 38. Langs het dijkslichaam van de vaart bij de Beetslaan bouwt J. Reym NV uit Waddinxveen thans 120 woningen in gietbouw. 39. De nieuwe (en ook de oude) be woners krijgen meer vrije tijd en moeten recreatieruimte hebben. Die is er volop in de zg. bufferzone tus sen Waddinxveen en Boskoop waar men voor een geraamd bedrag van ongeveer 3.000.000 het Bospark wil gaan aanleggen. Het werk is ge pland vóór 1970. 40. Negen ton moet de begraafplaats ten noorden van de Vondelwijk gaan kosten. Dit jaar nog begint men met de voorbereidende werk zaamheden. Voor diverse voorzie ningen en ook de bouw van twee woningen en een aula zullen nog bijna zes ton vergen. Bouw van aul en woningen in ’67-’68. 41. Aansluiting gevend op de Sta- ringlaan wil men vanuit Groens waard 3 een tweede spoorwegover gang creëeren. Een tunnel wordt te duur. De overgang zal in ’69 worden aangelegd. 42. Voor het reaktiveringscentrum DAK is in het plan Groenswaard 3 nog een juiste plaats vastgesteld.Men wil het gebouw, dat 8.000.000 zal gaan kosten, bouwen in ’69. Ten behoeve van dit gebouw, de bewo ners van de noordelijke wijken en het Bospark is een verzoek gericht aan de Nederlandse Spoorwegen tot vestiging van een tweede stopplaats in Groenswaard 3. DAK moet plaats gaan bieden aan 120 lichamelijk ge handicapten. 46. In samenwerking met het water leidingbedrijf De Rijnstreek wordt volgend jaar in de nabijheid van Groenswaard een reinwaterkelder 44. In een nieuwe wijk zijn scholen een belangrijke vereiste. Het noorden van Groenswaard 2 (vaste plaats nog niet bekend) zal er vele bevatten. In dit ’scholencentrum’ komen een middelbare school, een lagere en een uitgebreid technische school, drie kleuterscholen, een bijzondere lage re school en een bijzondere kleuter school. Realisatiedata resp. in ’69 en ’70. 45. Ten behoeve van de scholen ook een ruime sportaccommodatie met sporthal, instructiebad, het twee de) en een gymnastieklokaal. Juiste plaats moet nog worden vastgesteld Kosten ongeveer 500.000. 43. Voor de te verwachten 10.000 inwoners van Groenswaard moet een rioolzuivering worden gebouwd. Plannen voor het in ’70 te verwezen- van de Burgemeester Trooststaat zijn langs de Zuidkade industrieterreinen geprojecteerd. Dit jaar worden zij bouwrijp gemaakt, terwijl ook de sloot ten zuiden van de Trooststraat zal worden gedempt en gerioleerd. 3. Kosten eerste aanleg 800.000. (noordelijk van de Burg. Troost straat) komen 40 eengezinswoningen Datum realisatie ’67. 4. Een rioolgemaal verrijst in ’68 tussen de St. Victorwijk en het in- dustrieplan Zuidkade. Kosten circa 80.000. 5. In de buurt van het oude zwem bad is een parkeerterrein geprojec teerd voor de auto’s van bezoekers van de sportmanifestaties in het Wamaarplantsoen. Ook denkt men aan een parkeerplaats (voor de weekeinds) voor vrachtauto’s. 6. Met de bouw van 12 grote wonin gen aan de Jan Dorrekenskade zal nog dit jaar een aanvang worden genomen. 7. Ter weerszijden van de Verleng de Stationsstraat is nog ruimte voor nog 12 vrije-sectorwoningen. Vol gend jaar zullen die waarschijnlijk gereedkomen. 8. ’Een uniek voorbeeld van een mo dem winkelcentrum’ moet het Brug centrum in de buurt van het raad huis worden. Aanvang bouw ’68. Het centrum zal waarschijnlijk over dekt zijn. 9. Een villa aan de Kerkweg zal te zijner tijd het slachtoffer worden van de verkeersdrukte. Ten behoe ve van het nieuwe Brugcentrum komt daar na de amovatie van de kapitale villa een parkeerterrein voor circa 90 auto’s (parkeermeters). Waddinxveen krijgt ook een schouwburg in ’68. Daarvoor zal het pand Kerkweg 165 - thans bewoond door notaris D. B. van der Most - moeten dienen. Kosten aanbouw en verbouwing 500.000. 11. Met het oog op de te verwachten verkeersdrukte bij het nieuwe win kelcentrum Passage komt op de plaats waar nu nog de christelijke nationale Koninging Julianaschool staat (afbraak in ’67) een parkeerha ven (met meters) voor ongeveer 100 auto’s. 12. De moeilijke verkeerssituatie bij de Hefbrug zal ietwat worden ver beterd met behulp van verkeers lichten. 13. De Passage aan de Kerkweg zal eindelijk worden voltooid. Medio ’67 wordt gestart met de bouw van het tweede gedeelte met 14 grote win kels en 48 woningen. 14. Bungalows en villa’s verrijzen in het centrum van Waddinxveen op ’n bijzonder rustig plekje achter Kerk weg, Oranjelaan en Noordkade. In het Diederik van Schagenplantsoen komen 22 bungalows. Bouwjaar vnl ’67. 15. Alle krotten in de Nesse worden dit jaar afgebroken. De sanering van de Nesse is daarmee voltooid. Het rijk droeg 250.000 bij. 16. Langs Souburghlaan en Noord kade komen 18 villa’s te staan. Ook hier zullen de plannen in ’67 reali teit worden. 17. Het noordelijk deel van de gesa neerde Nesse is bestemd voor de bouw van een restaurant met enige hotelaccommodatie en een kegel baan. Er komt ook een aanlegplaats voor plezierjachten. Men wil in ’67 beginnen met de bouw. Kosten on geveer 600.000. 18. De open grasvelden aan de Prins Bernhardlaan bieden nog plaats aan 6 a 8 grote villa’s. Aanvang bouw ’67 19. Het hofje aan de Prinses Marijke straat verheugt zich niet bepaald in veel belangstelling. Het gemeentebe stuur wil er nu maar een parkeerge legenheid in twee lagen van maken 20. De situatie rond het KW-plein maakt in de naaste toekomst ook een verkeerslichteninstallatie noodzake lijk. 21. Volgende maand komt de open bare Prof. Kohnstamm-ulo gereed. Het vijfklassige gebouw is nu reeds te klein en zal met drie lokalen wor den vergroot. 22. Van het gemeentegaragebedrijf aan de Noordkade is het eerste ge deelte thans klaa r. Begin volgend jaar gaat men beginnen aan de rest van het kapitale gebouw. Kosten ge schat op 375.000. 23. In het kader van het in ’59 vast gestelde uitbreidingsplan moeten de krotwoningen aan de Noordkade worden geamoveerd. De datum is 68769. 24. De tweede oeververbinding over de Gouwe is een heet hangijzer. Het nummer 24 geeft ongeveer de plaats aan waar men in ’68 wil be ginnen. Ongeveer... meer weet men nog niet. 25. Ook het gedeelte ten zuiden van de weg die men wil aanleggen van de tweede oeververbindin g en de Nic. Beetslaan zal wellicht worden bestemd voor bedrijfsterrein. 26. Op het opengebleven terrein tus sen de Jacob Catslaan en de Van Lippe Biesterfeldlaan worden bin nenkort (in ’67 klaar een roomskat- Dinsdag 13 september: Opening expositie Piet de Vries, Boekhandel Veldwijk, aanvang 20.15 uur.

WvW | 1966 | | pagina 3