Scheidende wethouder Venema ridder van VERDIEND Belangrijkste raad die er ooit is geweest Begrotingstekort 1964 bijna drie ton minder dan raming WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft, zojuist terugge keerd van zijn vakantie in Zwitser land, deed tydens de bijzonder korte raadsvergadering van woensdagmid dag een bijzonder verheugende mede deling. Hij vertelde n.l. dat het tekort op de uiteindelijke gemeenterekening over 1964 slechts ongeveer 70.000 zou gaan bedragen. De begroting voor dat jaar had een tekort van niet minder dan 350.000 aange toond. ”U ziet,” aldus Waddinxveens burgervader, ”dat er niet - zoals vaak wordt beweerd - met geld ge smeten wordt in deze gemeente.” Oranje Nassau I Gemeenteraad sloot zittingsperiode 1962-66 af Dankbaarheid naambord in Zuidplaspolder Vlotte afwerking raadsagenda Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen royale middenstandswoning Onthulling van Eerste paal voor uitbreiding van gemeentehuis Raad Moerkapelle behandelt 3 sept. begroting 1966 Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen makelaars I Alleen principieel G. v. Dort Kroonweg Veel veranderd Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda TAXATEURS i>. ut bejjerse w. c. Slob J. P. van Oosten Receptie ir. Venema WADDINXVEEN Morgenmiddag (vrijdag) tussen vijf en zes uur zal er in het Gereformeerd Verenigings gebouw gelegenheid zijn wethouder ir. J. P. H. Venema te complimente ren met de hem gisteren verleende Koninklijke onderscheiding, waarbij hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vriendschap I •r jgt» - del voor rioleringen leg, f 3,7 miljoe-. en en er in voor i teerd. Xoy; genoeg te doen In vier jaar veel gebeurd L Weekblad voor Waddinxveen 22e JAARGANG - Nr. 1102 'Ingezonden mededeling) TE KOOP: Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank in der- (verschijnt elke donderdag) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1966. AAN DE ORANJELAAN TE WADDINX- VEEN. Vier slaapkamers, badkamer, mooie en grote tuin, vrije poort naast het pand. Op korte termijn leeg. WADDINXVEEN Aan het eind van de wel zéér korte vergadering van de Waddinxveense raad in de oude constellatie werd afscheid genomen van wethouder ir. J. P. H. Venema (ar) en de leden W. C. Slob (chu), J. P. van Oosten (kvp) en D. Uitbeijerse (sgp). De vergadering werd bijgewoond door oud-burgemeester A. Warnaar, de echtgenoten van de leden van het col lege van B. en W. en van de scheidende raadsleden, alsmede de hoofd ambtenaren. Tot zijn grote verrassing en zijn zo mogelijk nog grotere vreugde werd ir. Venema tijdens deze bijeenkomst benoemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau. Het was burgemeester C. A. van der Hooft die hem de bijbehorende versierselen opspelde. WADDINXVEEN Met de naam G. van Dort Kroonweg heeft Wad- dinxveen een man en familie willen eren, die in het verleden bijzonder veel voor Waddinxveen hebben ge daan. Ongeveer in deze bewoordin gen sprak burgemeester C. A. van der Hooft gistermiddag, toen in de Zuidplaspolder door de heer G. van Dort Kroon het naambord werd onthuld, dat de herinnering speciaal aan zijn vader in Waddinxveen le vendig zal houden. De heer P. Noordam (ar) sprak de zijn vertrekkende collega’s toe na mens alle raadsleden. Ook hij had waardering voor de ijver en toewij ding die zij altijd hadden ten toon De heer Uitbeijerse moest de raad reeds na één zittingsperiode verlaten ten gevolge van de voor hem en zyn partij teleurstellende stembusuitsla gen. De opmerking van burgemeester Van der Hooft dat de samenwerking tussen de heer Uitbeijerse en het col lege altijd uitstekend was geweest, ondanks het feit dat de Herv. groep afgevaardigde zich dikwijls om prin cipiële redenen niet met voorstellen kon verenigingen, pareerde hij door te zeggen: ”We waren het lang niet altijd met elkaar eens, voorzitter. Ik heb ook wel eens om andere dan om principiële redenen het ’neen’ moe ten 'laten horen.” De heer Uitbeijerse was erkentelijk voor de sfeer, die er altijd in de raads- en commissiever gaderingen had geheerst. Van het ambtenarencorps zei hij met name gemeentesecretaris H. Jenné dank voor diens vele diensten. ”De heer Jenné was voor ons de onvermoei bare vraagbaak,” aldus de heer Uit beijerse die besloot met het uitspre ken van de wens, dat de nieuwe raad bij het nemen van zijn besluiten het welzijn van de gemeente voor ogen zal houden. Burgemeester Van der Hooft sprak de scheidende raadsleden Slob, Van Oosten en Uitbeijerse toe. ’’Afscheid nemen is om welke reden dan ook altijd moeilijk. Ik kan me zo goed voorstellen dat, in uw hart weemoed heerst naar de functie die u allen hebt bekleed. Als raadslid sta je nu eenmaal anders tegenover de ge meentelijke zaken dan als buiten staander. U bent zoals u hier zit de afgelopen jaren een vriendenschaar geworden. U kwam hier samen om iets te doen. U heeft véél gedaan. Bij uw afscheid kan ik u zeggen: U kunt er trots op zijn dat u deel hebt mogen uitmaken van deze raad, die na de oorlog en na de grote vlucht die Waddinxveen na ’57 heeft genomen, vérreweg de belangrijkste is geweest en die er ook ooit zal zijn. Alles is vastgesteld, nieuwe uitbrei dingsplannen zijn niet meer moge lijk. Alles heeft zijn plaats en dat is gebeurd in deze zittingsperiode. De nieuwe raad zal coördinerend, acti verend moeten uitvoeren wat u heeft voorbereid. De gemeente, de provincie, ja zelfs ons gehele land kan dankbaar zijn voor de manier waarop hier de han den uit de mouwen zijn gestoken. Wij mogen en kunnen dankbaar zijn voor alles wat in deze jaren trots enorme zorgen en problemen moge lijk is gebleken. U en wij, we heb ben allemaal gedaan wat er van ons werd verwacht - en méér dan dat. Donkere wolken pakken zich thans samen boven de financieringsmarkt. Het zal u verbazen als ik zeg dat ik daar toch ook wel een beetje blij om ben, want dan leert men het werk dat een gemeenteraad heeft verzet in betere tijden ook wat beter waar deren. Namens de gemeenschap Waddinx veen, die u vele jaren zo actief en trouw hebt gediend kan ik zeggen: héél, héél hartelijk dank voor wat u voor ons, voor elkaar en voor de gehele gemeenschap hebt betekent.” De heer Van der Hooft bood de scheidende raadsleden na zijn toe spraken elk een ets van Waddinx veen aan. Voor de echtgenoten van de niet terugkerende vertegen woordigers, die ook in de erkente lijkheid van het gemeentebestuur deelden, waren er bloemen. Ook de heer Van Oosten, die der tien jaren raadslid was, dankte de ambtenaren ”van hoog tot laag” voor de altijd bereidwillige mede werking. ”Als raadsleden past ons slechts bescheidenheid en dankbaarheid, dat we deel hebben mogen uitmaken van dit gezelschap. Velen zijn gegaan en gekomen gedurende mijn tijd. Van mijn eerste raadsvergadering zijn alléén nog over de beide wethouders en de heer Huizer. En na die dertien jaar blik je wel eens achterwaarts. Het Sniep- kwartier, zoals het toen heette, was in aanbouw, aan de Stationsstraat werd grond gekocht voor tien gulden per meter, de straatverlichting be stond nog voor meer dan de helft uit gaslantaarns, in de Puttepolder lagen heel in de verte alleen nog maar bekleed werden door de burgemeester in diens toespraak nog eens ver meld; zo was de heer Venema bestuurslid van de christelijk lagere technische school en van vaktekenschool. Zijn ve le, vele andere hoeda nigheden vindt u ver meld in het resultaat van het vraaggesprek dat we met de onderscheidene mochten hebben, (pag. 3). (Foto Sjaak Noteboom.) De vaststelling van een kampeer- verordening (”Wie zou ooit hebben vermoed dat die hier nog eens nood zakelijk zou worden,” zo sprak de voorzitter) en het intrekken van een aantal raadsbesluiten met betrek king tot de verkoop van gronden aan het industrieterrein Noordkade, resp. Zuidkade omdat de kopers de fi- De raad werkte de twaalf punten tellende agenda met het oog op het komende afscheid van vier raadsle den, onder wie wethouder ir. J. P. H. Venema binnen het kwartier af. De rapporteur van de financiële com missie, de heer W. C. Slob (chu) complimenteerde bij de voorlopige vaststelling van een aantal bedrijfs- rekeningen over 1964 en 1965 het verificatie-bureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het aandeel in de controle werkzaam heden. nanciering van hun projecten niet meer rond konden krijgen, leverden geen moeilijkheden op. De heer H. Huizer (herv. groep) plaatste bij de toekenning van een tweetal aanvullende kredieten groot 12.500 en 84.000 voor de riolering en doortrekking Van de Dorpsstraat- Kerkweg en de Stationsstraat de op merking dat het voortaan wenselijk zou zijn als deze werken ruim be groot zouden worden, zodat de raad geen besluiten meer zou hoeven ne men voor zaken die al gebeurd zijn. Bij het voteren van een krediet van 83.000 voor verbouwings- en ver- beteringswerkzaamheden aan de Re- hobothschool aan de Onderweg ver klaarde de heer Slob het te betreu ren dat de modernisering van het schoolgebouw niet eens in 1962 had plaatsgevonden. Toen is n.l. ook al verbouwd aan het verouderde pand, maar de gemeente kreeg destijds geen toestemming de complete ver bouwing, die toen alles bij elkaar op f 80.000 werd geraamd, uit te voeren. Na afloop van de excursie ver zamelden de raadsleden zich in restaurant Royal, waar de zit tingsperiode 1962-1966 met een intiem diner definitief werd af gesloten. WADDINXVEEN De laatste offi ciële daad, die ir. J. P. H. Venema als wethouder van Waddinxveen verrichtte, was gistermiddag na af loop van de raadsvergadering het heien van de eerste paal voor de uit breiding van het gemeentehuis. Het tijdelijke gebouw, dat gaat verrijzen achter het raadhuis, zal worden gecombineerd met het daar reeds staande tijdelijke gebouwtje, waarin sociale zaken is gevestigd. In het nieuw te bouwen gedeelte, dat aangesloten wordt op het raadhuis, zullen o.m. worden ondergebracht de afdelingen algemene zaken, bevol king, burgerlijke stand, militaire za ken, onderwijs en personeelszaken. Met de uitbreiding is een bedrag van bijna tweehonderdduizend gulden ge moeid. Afzonderlijk sprak elk der af scheidnemende leden van de Wad dinxveens hoogste bestuursorgaan ’n kort dankwoord. De heer Slob zei het in het geheel niet eens te zijn met de mening van de burgemeester, dat de nieuwe raad minder te doen zou krijgen. ”Het vijfjarenplan is ’’aldus het CH-raadslid De onthulling werd bijgewoond door de voltallige gemeenteraad de heer M. D. D. L. van Leeuwen, secre taris van de veiling, alsmede enige hoofdambtenaren. De op 14 mei 1856 geboren heer G. van Dort Kroon was vanaf 1887 ge meentesecretaris van Waddinxveen. In 1910 werd hij burgemeester wel ke functie hij bekleedde tot aan zijn overlijden op 25 maart 1920. Boven dien was hij van 1897 tot 1914 secre taris van de Zuidplaspolder en van 1013 tot 1020 dijkgraaf van de polder Dit laatste was voor het huidige ge meentebestuur van Waddinxveen aanleiding aan de raad voor te stel len een nieuwe weg in de Zuidplas polder naar hem te vernoemen. Volkomen verrast en tegelijkertijd geroerd liet ir. J. P. H. Venema zich gistermiddag by zyn afscheid als wet houder en raadslid van Waddinxveen de versier selen gehorende bij het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau op- voetbalvelden, ons presentiegeld be droeg vijf gulden (hilariteit in de raad), enzovoort. We stonden in die tijd bij wet- houdersverkiezing en andere zaken scherp tegenover elkaar, maar we hebben geleerd met elkaar te leven. De kleuren in deze raad gaan van rood via rose en oranje naar witgeel, een mooier spectrum is nauwelijks denkbaar. Die gehele raad heeft de gemeente gemaakt tot wat ze is en kan daar dankbaar voor zijn. Zelf heb ik altijd veel genoegen beleefd aan de commissievergade ringen. Het raadslidmaatschap neemt een groot deel van je tijd in beslag. Je kunt je er niet genoeg mee bezig houden. Door uitbreiding van mijn werk met een nieuwe functie zou ik het echt niet meer hebben kunnen doen. Ik wens Waddinxveen een goede toekomst toe.” Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. gespreid. ”U was een voorbeeld voor ons. Uw vriendschap en collegialiteit heeft bij ieder van ons steeds weer klank gevonden.” De heer Noordam besloot zyn speech met het uitspre ken van de hoop, dat allen met veel genoegen aan hun jaren als lid van de raad zouden terugdenken en dat ze zich nog vaak op de banken der publieke tribune zouden laten zien. spelden door burgemees ter Van der Hooft. Als ooit iemand Waddinxveen een gelijke onderscheiding heeft verdiend dan is dat de heer Venema. De vele functies die hij in dienst van de gemeen schap bekleedde en nog MOERAPELLE Nog voor het verstrijken van de zittingsperiode 66/67 is het college van B. en W. van Moerkapelle, na veel avondlijk werk en overuren op vrije zaterdagen van de gemeentesecretaris, erin geslaagd de begroting voor het dienstjaar 1966 panklaar te maken voor behande ling in de raadsvergadering van a.s. zaterdagmiddag (tijdstip is juist in tegenstelling tot onze berichtgeving van de afgelopen week)), zal ook afscheid worden genomen van het door de verkiezingsstrijd ’gesneuvel de’ raadslid L. van der Spek. De nieuwe raad van Moerkapelle wordt op dinsdag 6 september s avonds om zeven uur geïnstalleerd. WADDINXVEEN Dat de leden van de gemeenteraad in de afgelopen zittingsperiode niet werkeloos hebben toegezien bleek wel gistermiddag na afloop van de raadsvergadering. Met een Citosa-bus maakten het college van B. W. en de raadsleden ten afscheid een rondrit door de gemeente, waarbij alle objecten, die in de afgelopen vier jaren werden aangepakt of voltooid nog even in de aandacht kwa men. Het waren: diverse verkeersver- beteringen, o.a. de hoek Kerkweg Oranjelaan en in de Dorpsstraat de riolering langs Kerkweg, Dorpsstraat, Oranjelaan, door trekking Juliana van Stolberg- laan, aankopen van vele huizen voor nieuwbouwplannen, vol tooiing Oranjewijk en bijna een voltooiing van de Vondelwijk, bouw van de eerste huizen in Groenswaard, centrale wijkver- warming, centraal antennesy- steem, tuinbouwcentra aan de Tweede Bloksweg en Piasweg, Ulo-scholen, lagere scholen en kleuterscholen, bejaardencentrum sportveldencomplexen, tennisba nen, uitbreiding rioolwaterzuive ringsinstallatie, invalidewoningen en nog vele tientallen andere ob jecten. In de zittingperiode van de raad, die thans afscheid heeft geno men, werd voor woningbouw in Waddinxveen f 18 miljoen uit gegeven, voor scholen en andere openbare gebouwen f 3,6 mil joen, f 6,5 voor land- en tuin bouw, f 1,1 miljoen voor han- en verkeer, 9,3 miljoen en stratenaan- -n voor industrie 700.000 voor plantsoenen sportvelden. Bij elkaar werd die jaren in Waddinxveen circa f 43 miljoen geïnves- Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. er ook nog, die geduren de twee perioden, van 1949 tot 1953 en van 1959 tot 1966, van de raad deel uitmaakte. ”Als ik oud-burge- meester Warnaar tegenkom, dan ge neer ik me nog wel eens een beetje voor m’n eerst wilde jaren?’ be kende de heer Slob bescheiden en openhartig, die het werk dat hij had kunnen doen een belevenis had ge vonden. Tot de burgemeester zei hij”U bent een vreselijk dynamisch mens met een welhaast ontembare werk lust. Ik heb altijd bijzonder prettig met u en het college samen kunnen werken. Ik ben ook blij, dat poli tieke achtergronden in’ onze raad nauwelijks een rol hebben gespeeld, ook als was er wel eens een bot- sinkje dat dan altijd prettig werd op gelost. Ik hoop dat u mijn dankbaar heid ook aan het ambtenarencorps wilt overbrengen.” De G. van Dort Kroonweg, onge veer achthonderd meter lang, loopt van de Piasweg door het daar in aan bouw zijnde nieuwe tuinbouwcen trum richting Tweede Bloksweg. Mogelijk zal deze weg in de toe komst nog op de nieuwe Tweede Bloksweg worden aangesloten. In het nieuwe tuinbouwcentrum is plaats voor twintig bedrijven. Langs de Piasweg zijn er al zes gevestigd en langs de G. van Dort Kroonweg, waar nu nog maar twee tuinders be drijven zijn, komen er nog twaalf. Nadat de heer G. van Dort Kroon gistermiddag de zwart/gele Wad dinxveense vlag voor het naambord had weggetrokken, dankte hij mede namens de familie voor het feit, dat willen eren. Burgemeester Van der Hooft zegde nog toe, dat er onder het naambord ook nog een bordje zou komen waarvan de huidige ge neratie zou kunnen lezen, wie G. van Dort Kroon was geweest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1