Proloog Discussies omtrek beker Sperwer be Chinese PdtPeq&dJ <TBAL Goede jubileum vlucht 35-jarige c clubkampioen schaakclub a j> p i e en de automatische stuurman Top-trekpaa rden Den Bosch Fit in tweede klas B.R.K.B. Films in Gouda F F fel. BE FAIR VERLIEST (BEMOEDIGENDE) EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD: 2-1 IN HET KORT UITSLAGEN STANDEN PROGRAMMA Pagina 4 Pechvogel Spee keerde maar Najaarsvergadering W.S.V. BZP winnaar van POSTDUIVENNIEUWS 99 in ZPS wint Gouwe- Hoofdstuk 14 >r. 37 jongens zwemtournooi Puntentelling meisjestoernooi I* K ’-'1 een penalty WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 1 september 1966 (wordt vervolgd) houder van dat door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille HOOFDSTUK XV (Wordt vervolgd) antwoordde De spanning was te snijden toen voor de tweede maal een Gorkumer zijn voet onder de bal zette. Wéér wist Spee de bal te raken, maar dit maal kan hij een doelpunt toch niet verhinderen. Be Fair verloor daar mee deze alleszins aantrekkelijke en voor de toekomst bemoedigende wed strijd die tegelijkertijd een belofte in hield voor de komende ontmoetingen met andere ploegen uit deze hoek van de provincie. De goed op dreef zijnde Spee was ver in de eerste speelhelft machte loos bij een schot van Van der Gies sen dat GJS voor de eerste maal een voorsprong opleverde. Rechts half Van Zanten van Be Fair be loonde vlak voor de rust de vele verwoede pogingen van zijn voor hoede om de gelijkmaker te scoren met een bijzonder fraai omhaal. Ge durende de tweede helft hielden de partijen elkaar aardig in evenwicht; tegen het eind waren de Waddinx- veners vaker voor het doel van de tegenpartij dan de stand te denken zou geven. Afdeling A Ona-Be Fair, 16.00 u. NSV-WSE, 16.30 u. Groeneweg-Gouda, 16.00 u. W’veen-M’kapelle, 16.00 u. Soccer Boys-Be Fair 2, 16.30 u. Nic. Boys 2-W’veen 2, 16.00 u. Afdeling B Schoonhoven-Be Fair, 16.00 u. M’kapelle-Groeneweg, 14.45 u. Esto-W’veen, 16.30 u. WSE-GDS, 16.00 u. W’veen 2-Jod. Boys 2, 15.15 u. Be Fair 2-Gouda 2, 16.30 u. Be Fair 2-Gouda 2,16.30 u. Be Fair 3-Boskoo p3 Afdeling C Groeneweg-Soc. Boys, 14.45 u. WSE-Be Fair, 14.45 u. W’veen-Zwervers, 14.45 u. Woerden 2-Be Fair 2, 14.45 u. Be Fair 3-Jod. Boys 3, 14.00 u. W’veen 2-Boskoop 2, 14.00 u. ZONDAGVOETBAL Afdeling Gouda: NSV-WSE, 14.30 u. Moerkapelle 2-Ona 4, 14.30 u. ZATERDAG VOETBAL Afdeling Gouda W’veen-Boskoop, 16.30 u. Moerkapelle-RCV, 16.00 u. Gr. Ammers 2-Be Fair 2, 16.00 u RCV 2-W’veen 2, 16.00 u. Be Fair 3-Jod. Boys 4, 16.00 u. Schoonh. 2-RCV 3, 16.00 u. Be Fair 4-Jod. Boys 5, 14.00 u. Sportlust 5-M’kapelle 2, 14.00 u. RCV 4-Moerkapelle 3, 12.00 u. Be Fair 7-Spirit 6, 14.00 u. JUNIOREN 1 -.1 Niet minder dan vijfhonderd elita dieren uit de Nederlandse trekpaar- denfokkerjj zullen te zien zjjn op de vijfentwintigste nationale trekpaar den tentoonstelling die op 16 en 17 september a.s. in Den Bosch zal worden gehouden. In het erecomité van deze tentoonstelling hebben thans ook zitting Prins Bernhard en minister mr. B. W. Biesheuvel. WADDINXVEEN Het toernooi voor jongensteams, dat De Gouwe vorige week in het zwembad aan de Kanaaldijk organiseerde, is ge wonnen door de ploeg van BZPC. De Bodegravense jongens kwamen in de finale met de hakken over de sloot tegen De Zijl uit Leiden en mochten de hoofdprijs mee naar huis nemen dank zij een 3-2 over winning. GZC legde beslag op de derde plaats door een zege op De Gouwe (4-1), dat vierde werd. Bos koop eindigde als laatste. Van de zes wedstrijden eindigden er vier met een 3-2 stand, hetgeen een be wijs mag heten voor het spannende verloop van dit toernooi. De meisjesploeg nam deel aan een toernooi in Bodegraven waar zij een derde prijs in de wacht sleepten. De vroegste duiven werden ge klokt om zeven over tien in Nieu- werkerk aan den IJssel, Zevenhui zen was vijf minuten later, Moor drecht vier. In Waddinxveen draaide J. v. d. Zijden de eerste om 10.16 uur (snelheid 119 km); Koudekerk aan de Rijn zag de eerste om twintig over tien. De prijsuitreiking vindt op vrijdag 23 september om acht uur ’s avonds plaats in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Hier wacht een fraaie verzameling prijzen op de win naars van het wel geslaagde toernooi. De uitslag van de Sperwer is: J. v.d. Zijden 1 3; C. A. Bode 2 14 34; D. Heeren 4 11; H. van Dijk en Zn 5 27 42 46; L. de Bruyn 6 9 18; A. de Bruyn 7 13 15 17; L. den Outer 8 45; W. Heuvelman 10 25; Gebr. Met selaar 12 16; R. W. Verkade 19 61; W. Berkesteijn 20 43; A. Bonefaas 21; J. C. Koren 22; T. Anders 23; S. de Way 24 31 33 40 47; T. den Ouden 26; C. van Dijk 28; A. H. Fa se 29 41; P. Metselaar 30 38 48; P. Bonefaas 32; H. v.d. Willik 35; J. A. Degenkamp 36; N. L. v.d. Zijden 37; J. Steenwinkel 39; N. van Vliet 44; F. Rip 47J. Pellekoren 50. Holley. De eerste avond toen ik Eden naar de In de derby met Boskoop-zaterdag zal het Waddinxveen moeten kunnen gelukken op eigen terrein de eerste twee punten uit het vuur te slepen. Ofschoon ook Boskoop die aspiraties heeft hebben wé het volste vertrou wen in een herboren Waddinxveen. 48. Daar lag de Riffenbij ter op de rotsen... machteloos. Weliswaar was de zwaar gepantserde romp heel gebleven, maar nu de hefbo men gebroken waren, kon het niet meer van de rotsen los. ”Die schurk Geldjeslijmer heeft zijn verdiende loon,” zei Knoke- meyer voldaan, ”nu winnen wij zeker de Ducata-prijs! We kun nen nu rustig doorvaren en Duffel (106 km) van de postduiven- houdersvereniging De Sperwer, die dit jaar 35 jaar bestaat. Het weer werkte hoge snelheden niet in de hand. De dieren, die om kwart voor negen werden gelost waren in Wad dinxveen pas om 10.42.16 uur weer binnen. ook nog andere suggesties gedaan waaruit het bestuur zo mogelijk nog voor deze wintercompetitie, die van avond om acht uur begint, een keus zal maken. Van de rondvraag werd door ver scheidene leden gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sloot onder het uitspreken van de hoop dat de wedstrijden voor de ko mende wintercompetitie zouden ver lopen in een prettige en sportieve sfeer. De partijen worden elke donder- avond gespeeld in het verenigings gebouw aan de Stationsstraat (aan vang acht uur). WADDINXVEEN Op grond van de voortreffelijke resultaten van de eni ge Waddinxveense korfbalvereniging Fit ’65 gedurende het afgelopen sei zoen is op de onlangs gehouden bondsvergadering besloten het eerste team naar de tweede klas B van de RKB te laten promoveren. Behalve Fit zijn in deze klas inge deeld de team van De Bermen, Hoog vliet 2, HPV 2, OSCR 4, Rozenburg 4, De Spartaan 2, Sperwers 5 en Trek vogels 5. Het eerste team speelt aanstaande zaterdag op het veld aan de Herman Heijermanslaan een trainingswed- strijd tegen het Bodegravense Vrien denschaar (aanvang 14.30 uur). Op hetzelfde veld wordt in het komende seizoen op dinsdag- en woensdag avonden van zeven uur af ook geoe fend. De tjjd van voorbereiding en oe fenwedstrijden loopt ten einde. Het bruine monster, dat deze zomer naar het scheen niet afgelaten heeft te rollen, zal ook dit weekeinde weer ernstig zjjn best doen de verenigings kassen te spekken. De KNVB’ers houden zich nog even rustig. Zater dag en zondag treden wel de afdé- lingsclubs in het strijdperk. WSE doet dit jaar een serieuze gooi naar de titel in de eerste klas. D eerste stap op de weg naar het kam pioenschap, die beslist niet alleen over rozen zal gaan, wordt gezet in de wedstrijd tegen NSV. De eerste overwinning zit in ieder geval op rozen. En de eerste klap is een daal der waard. Holley. De eerste avond toen ik Eden naar de ranch bracht, vroeg hij, of ik P.J. Madden ooit had gezien. Ik zei, dat ik hem twaalf jaar geleden ontmoet had in een speelhuis in New York, en dat hij er haast zijn hoofd verwedde. Madden zelf herinnerde het zich nog, toen ik ervan sprak tegen hem.” ’’Maar Mc Guire”, wilde Chan weten. ”Ik breng me nu te binnen, dat de speelhuis zo heette. Brave Jack, durfde hij zich noemen. Hij was een rare schavout, dat is later gebleken. Maar Jack Mc Guire was Delaney’s oude vriend - hij gaf Jerry een bewijs van zijn vriendschap. Dit is wel belangwekkend: het speelhuis van Mc Guire komt terug in het leven van P. J. Madden.” WADDINXVEEN Niet minder dan 2100 duiven van tweeëntwintig ver enigingen uit Waddinxveen en omge ving namen deel aan het zondag ge- jubileum-concours vanuit Van Wieldrechts, Be Fair’s vol gende tegenstander, weten we nog maar weinig af. Voor deze club be gint de competitie pas zaterdag, waardoor de Waddinxveners wel een, streepje voor hebben, maar dat is dan toch maar een heel betrekkelijk streepje. Een blik in ons glasheldere koffiedik leert ons niettemin dat Be Fair op eigen terrein aan deze slag een tweetal puntjes moet kunnen overhouden. WADDINXVEEN Na nogal he vige discussie is vorige week don derdag tjjdens de najaarsvergadering van de Waddinxveense Schaakver eniging die in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat werd gehouden de eindrangschikking van de zomer- clubcompetitie vastgesteld. Voor de wisselbeker kwamen in aanmerking de heren W. van Vuu- ren (4 uit 5), W. van Oort, P. Perdijk en P. Broer (allen 4 uit 6). De heer Van Vuur en was het er niet mee eens dat besloten werd de beker toe te kennen aan de heer Perdijk en wei gerde de prijs die hem zelf bij loting werd toegekend. Ten gevolge van deze gang van zaken werd na de lo ting de eindstand als volgt: 1. W. van Oort, 2. P. Broer, 3. P. Perdijk en 4. A. Versluis. De zomercompetitie telde dit jaar slechts zes ronden. Het volgende agendapunt was de bespreking van de wintercompetitie, waarbij het bestuur een nieuw sy steem van puntentelling aan de hand werd gedaan. Door de groei van de vereniging is het thans onmogelijk geworden om - zoals tot op heden gebruikelijk was - alle schakers in één poule te laten spelen. Omtrent de puntentelling werden houden Voorlichting in full colour brengt de Schouwburg volgende week met de film ’’Wonder van het leven” 14j) In deze door dr. J. Versteeg van commentaar voorziene film worden allerlei sexuele en morele problemen van de opgroeiende jeugd op tame lijk openhartige wijze benaderd en in extenso getoond. Hoewel de film op zich beslist niet sensueel is en de pretentie heeft serieus het verschil tussen de zg.probleemjeugd en de normale jongeren te behandelen, wekken de aankondigingen en ad vertenties een totaal andere indruk. Dat de importeur van deze produk- tie, Centrafilm, meedoet aan vor mingswerk. best, maar dat zij het geheel rendabel wil maken met be hulp van prikkelende voorspiegelin gen blijft jammer. De vuisten van Eddie, wat wordt ie oud, brengen weer klaarheid in heel wat duistere zaakjes in de film ’’Eddie gooit met bommen” (alle leef tijden), die dit weekeinde in de Schouwburg draait. Eddie wordt be velhebber van de uit één afgeleefde kruiser bestaande vloot van het staatje Dorado en raakt in moeilijk heden met zijn onmiddellijk supe rieur, de eerste minister en regent voor het mooie prinsesje Marina, die binnenkort de troon zal moeten be stijgen. Dat bevalt de regent in ’t ge heel niet en hij besluit met de ’schat kist’ van het land en zijn minnares te vluchten. Eddie is ondertussen verliefd geworden op het prinsesje en raakt samen met zijn vriend dr. Swart in grote moeilijkheden. Na veel gevechten met zijn doodsvijan den winnen Eddie en dr. Swart ten slotte dank zij hun nooit falende schietijzers en vuisten. De liefde lacht hen ook in deze film weer gul toe. ’’Arme Jerry”, zei Holley, neerkijkend op het tamelijk armoedige hoopje dingen, die zijn bezit uitmaakten. ”Hij heeft nu geen haarborstel of scheermes of horloge meer nodig.” In gedachten verdiept nam hij het horloge op. ’’Brave Jack Mc Guire. Die naam moet ik ergens gehoord heb ben.” Chan doorzocht de broekzakken. Hij keerde ze één voor één om, maar vond niets. ’’Onderzoek is nu volkomen”, zei hij. ’’Stel u nederig voor alles terug te brengen, zoals wij het gevonden heb ben. Wij hebben verrukkelijke vorderingen gemaakt.” ”Dat hebben we zeker”, riep Bob geestdriftig. ’’Meer dan ik mogelijk achtte. Gisteren wisten we alleen, dat Madden iemand vermoord had, vandaag weten we, hoe die man heet.” Hij hield op. ”Ik geloof niet, dat er aan te twijfelen valt”, voegde hij er bij. ”Wel neen”, zei Holley. ’’Niemand doet afstand van zulke persoonlijke bezittingen als een haarborstel en een scheermes, zo lang hij ze nog nodig heeft. Als hij er mee afgedaan heeft, is het uit met zijn leven. Stakker!” ’’Laten we alles nog eens nazien, voor we het wegber- gen”, zei Bob. ”We weten dat de man, die Madden doodde omdat hij bang van hem was, Jerry Delaney heette. Wat nog meer? Hij had het niet breed, al liet hij zijn pak maken hij een kleermaker. Geen dure kleermaker, trouwens. Hij rookte Corsikaanse ciga- retten. De brave Jack Mc Guire, wie hij dan ook wezen mag, was een vriend van Hem, en had zoveel met hem op, dat hij Jerry een horloge gaf. Wat nog meer? De laney stelde belang in een actrice, Norma Fitsgerald. Zondag voor een week vertrok hij uit Chicago om acht uur ’s avonds, naar Barstow; hij reisde in Comparti ment B, wagen 198. Dat is al, wat we van Jerry Dela ney weten.” i WADDINXVEEN Het team van de Stolwijkse zwemclub ZPS heeft het zaterdag in het zwembad aan de Kanaaldijk gehouden meisjestoer nooi van de zwem- en poloclub De Gouwe gewonnen. ZPS heeft sinds haar oprichting in 1961 steeds aan dit toernooi deelgenomen. De heer A. J. Troost reikte na af loop de prijzen uit. Hij had bewon dering voor het stimulerende Werk van de heer Sleeuwenhoek die een belangrijke rol speelt in de Stolwijk se zwemclub. Aan het toernooi werd deelgeno men door drie ploegen; het Boskoop- se team was niet opgekomen. Behal ve ZPS namen ook De Gouwe zelf en BZPC uit Bodegraven deel. De uitslagen luidden: ZPS-De Gouwe 1-0, De Gouwe-BZPC 0-1, BZPC- ZPS 1-3. De tussenwedstrijd die werd ge speeld de jongensteam van De Gou we en BZPC eindigde na spannende strijd in een zege (4-3) voor de dat het met 3-1 had achter gestaan Waddinxveners. BZPC wist zich na-' noij op te werken tot 3-3, maar Cees van Tilburg maakte tegen het eind aan de Bodegravense illusies een eind met een fraaie treffer. De Theorie van Will Holley. Toen de tas weer was ingepakt en degelijk gesloten, klom Bob er mee naar de stoffige vliering. Hij kwam weer te voorschijn, het luik werd gesloten en de lad der weggenomen. De drie mannen keken elkaar aan, tevreden over het werk van die ochtend. ”Het is over twaalven”, zei Holley. ”Ik moet naar de stad terug.” ”Op het punt-gevoeld voorstel te doen: blijf voor de lunch”, zei Chan. ”Dat is heel vriendelijk van je, Charlie, maar ik zou er niet over denken. Je moet meer dan genoeg hebben van al dat gekook, en ik wil je eerste vakantiedag niet bederven. Volg mijn raad en laat Eden vandaag zelf voor eten zorgen.” Chan knikte. ’’Zeer waar, dat ik plan maakte voor be scheiden maaltijd”, antwoordde hij. ’’Koken beginnen te vervelen, gelijk gezelschap van Japannees. Het zijn echter passende straf voor postbode, die wijk van een ander lopen. Als meneer Eden wil vergeven, ontspan ik tot boterhammen en thee vanmiddag.” ’’Zeker”, zei Bob. "We vinden wel wat, Holley, kom op je besluit terug.” ’’Neen”, zei Holley. ”Ik ga naar de stad, op onderzoek uit. Alleen om wat we hier gevonden hebben, bevestigd te zien. Toen Jerry Delaney hier de vorige week Woensdag kwam, moet hij in de stad iets van een spoor hebben achtergelaten. Hij moet gezien zijn. Was hij alleen? Ik ga eens praten met de lui van het station de hotelhouder...” ’’Stel u nederig voor, grootste discretie”, zei Chan. ”O, ik begrijp er alles van. Maar er is werkelijk geen gevaar. Madden staat met niemand in de stad in ver binding. Hij hoort er nooit van. Maar toch, ik zal heel voorzichtig zijn. Vertrouw me. Ik kom hier vandaag nu die schurk nog helpen ook?!” ”Ik ga geen schurken helpen, maar een schip,” antwoordde Kappie kortaf, ’’Misschien begrij pen jullie landkreeften dan niet, maar een zeeman helpt een schip in nood, wie er ook op zit! - En zo is het maar net!! ’’Niks doorvaren,” zei Kappie, ”bij draaien!!” Wij gaan dat schip van de rotsen halen!” Even later voer de Kraak zo dicht mogelijk naar de Riffenbij- ter en wierp de Maat een tros over, die door de bemanning van het ongelukkige schip gretig werd binnengehaald. ”Ik begrijp er niets van,” riep professor Notekraker, ’’gKaat U Ter gelegenheid van het jubileum krijgt deze unieke tentoonstelling ’n extra feestelijk tintje in de vorm van enkele zeer selecte inzendingen trek paarden en Ardenners uit Belgie en Luxemburg. Bovendien zal op de tweede dag een keurcollectie rund- veerassen uit de Benelux te zien zijn Is de eerste dag meer voor de kenners van het paard en paarden fokkerij, de tweede dag vormt door zijn veelzijdig en aantrekkelijk pro gramma een aantrekkelijk schouw spel voor iedereen. Op deze dag worden ook de nieuwe Brabanthallen en het ruim twintig hectare grote veemarkthallencomplex geopend. Plattelands jongeren zullen een volksdans- en gymnastiekshow ver zorgen, waarbij de 120 man tellende Koninklijke Harmonie van Den Bosch muzikale medewerking zal verlenen. Chan glimlachte. ’’Heel goed”, zei hij. ’’Prachtige lijst, .rijk aan belofte. Maar één feit hebt u volkomen ge mist.” ”En dat is?” vroeg Bob. ”Een zeer gemakelijk feit”, ging Chan voort. ”Zie dit vest, eenmaal op Jerry Delaney. Onderzoek nauw keurig - wat ontdekt u?” Zorgvuldig keek Bob het vest na, toen gaf hij het met een verbaasd gezicht aan Holley, die het ook onder onderzocht. De redacteur schudde het hoofd. ’’Niets?” vroeg Chan lachend. ”Kan het zijn, dat u niét zulke bekwame speurders zijn als ik dacht? Hier - plaats hand in zak...” Bob duwde zijn vingers in de zak, die Chan aan wees. ’’Geheel waar”, antwoordde Chan. ”En links, vermoed ik.” Bob keek op zijn neus.” O, nu snap ik het. Dat horloge zit rechts.” ”En waarom”, drong Charlie aan. ”Met jas toege knoopt, kan zeker man horloge niet makkelijk berei ken, als het rusten aan linkerzijde. Daarom bevelen hij kleermaker, maak zak voor horloge rechts, alstu blieft.” Hij begon de kleren op te vouwen om ze weer in de tas te doen. Nog één feit weten wij van Jerry Delaney, en het kan worden gebruikt om zijn bewegingen te volgen op dag, dat hij kwam op ranch. Jerry Delaney had eigenaar digheid links te zijn.” ’’Verdraaid!” riep Holley plotseling. Zij keken hem aan. Hij had het horloge weer in zijn hand en keek er naar. ”Die brave Jack Mc Guire - nu weet ik het weer!” ”U kent deze Mc Guire?” vroeg Chan vlug. ’’Lang geleden heb ik hem ontmoet”, Moerkapelle-zaterdag krijgt be slist een zware dobber aan RCV. De eerste ploeg kreeg pas op het aller laatste nippertje de smaak te pakken en ontsprongen maar net de degra- datiedans, de laatste zakte op het eind ietwat af. Factoren die misschien tot een puntenverdeling kunnen lei den. GJS-Be Fair 2-1 Veel reden tot juichen was er voor de naar. Gorkum gekomen Be Fairsupporters zaterdagmiddag niet toen ex-Gouda- doelman Spee voor zijn nieuwe club een strafschop uit zijn doel ranselde. Hij deed het weliswaar fraai, maar de scheidsrechter bepaalde dat hij te vroeg had bewogen en liet de penal ty oper. nog terug.” Toen hij weg was, aten Chan en Bob een koude lunch in de keuken en begonnen weer te zoeken. Hun pogin gen bleven echter onbeloond. Om vier uur ’s middags reed Holley het erf op. Hij had een mager, droefgeestig uitziend jongmens bij zich. Bob herkende de grond- agent uit Datel City. Toen zij binnen kwamen, trok Chan zich terug, het aan Bob overlatend hen te be groeten. Holley stelde de jongeling voor als De Lisle. ”Wij hebben elkaar al ontmoet”, glimlachte Bob. ’’Me neer De Lisle heeft geprobeerd nog een stuk woestijn te verkopen.” ”Ja”, zei De Lisle. ”En als eenmaal de grote fabrikan ten vechten om die grond, zult u uzelf om de oren slaan in Frisco. Maar dan is het te laat.” ”Ik heb meneer De Lisle meegebracht”, zei Holley” om jullie te laten horen wat hij mij juist heeft vèrteld. Over verleden Woensdagavond.” ’’Meneer De Lisle begrijpt wel, dat dit strikt vertrou welijk is - begon Bob. ”O, zeker”, zei het Jongmens. ’’Will heeft dat al uitge legd. Heb maar geen zorg daarover. Madden en ik zijn niet bepaald vrienden - na alles wat hij tegen me ge zegd heeft.” ”U zag hem dus verleden Woensdag?” opperde Bob. ’’Neen, toen niet. Toen zag ik iemand anders. Ik was daargind op mijn post, tot het donker werd; ik wachtte op een koper, maar er kwam er geen. Maar, tegen ze ven uur, toen ik aan het sluiten was, stopte er een gro te sedan voor mijn deur. Ik ging naar buiten. Er zat een klein kereltje aan het stuur, en nog iemand binnen in. ’’Goeden avond”, zegt die kleine. ’’Kunt u me ook zeggen, of we op de weg naar Mad- den’s ranch zijn?” Ik zei ja, al maar rechtuit. Toen sprak de man achter in. ”Hoe ver is het?” wil hij we ten. ’’Zwijg. Jerry”, zegt de kleine. ”Ik maak het in orde.” Hij bracht zijn wagen op gang en toen werd hij een beetje hoogdravend. ”En een heirbaan zal ef zijn en een weg”, zegt hij. ’’Niet er duidelijk uitgedrukt, Jesafa.” En hij reed weg. Waarom zou hij me Jesaja genoemd habben?” Bob glimlachte. ’’Hebt u hem goed bekeken?” ’’Tamelijk goed, de schemering in aanmerking geno men. Een magere, bleke man, met grijsachtige lippen - geen kleur erin. Praatte langzaam en precies - vrese lijk mooi, net of hij een professor of zoiets was.” ”En de man achterin?” ”Ik kon hem niet goed zien.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 4