groot aan Raad moet leden voor kiezen commissies Beklemmende eenzaamheid boeiend kleurenspel voor Hoe bestaat het! Emmy Verhey Culturele Kring Grondverkoop Amerikaans bedrijf A. van der Heiden de gemeenteraad Vanavond weinig schokkends m Hert over hek in VOLAUTOMATISCHE TROMMELWASMACHINE Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Idonia fraissinet bij Veldwijk Kwiek speelt nu in De Rank 4. nu COLLECTE Debant Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Een tube Handcrème van f 1.75 kado van 1 MAKELAARS TAXATEURS Nieuwe kraan Onteigeningen bij KB goedgekeurd Cabaret Bibelot bij Gereformeerde jeugd Voor EEN GULDEN een Kleuterschool te klein Diepte Commissie* Zuidkade 1 Waddinxveen Tel. 2135 RI BBEK HAXDSEHOEWA van f 2,25. Dat kan alleen bfl: Drogistery - Parfumerie Weekblad voor Waddinxveen Inzenden DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1966 22e JAARGANG - Nr. 1105 Drooggemaakte Noordplas een met aparte centrifuge (dus drogere was) Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Ook u krijgt die kans door voor het ORGELFONDS der Ned. Hervormde Immanuëlkerk EEN LOT TE KOPEN In het voorjaar en in de lente hebben achttien mensen hadden vol werk aan de vele plantsoe nen de Waddinxveen rijk is. Over de plantsoenendienst leest u veel meer op pagina 3. Hierboven een blik op het groenrijke bejaarden centrum (rechtsboven het bejaar dentehuis). Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. per liter v.a. 10,10 Slijterij en Wijnhandel Van Eeuwen Zuidkade 3, Waddinxveen van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN Realisme en surrealisme, fantasie en werkelijkheid; het dwarrelt allemaal dooreen in het werk van de Haagse schilderes me vrouw Idonia Fraissinet, die van 4 tot en met 22 oktober bij Boekhandel Veldwjjk exposeert. Het werk van mevrouw Fraissinet, dat we nog kennen van enkele jaren terug toen zij samen met Gerard ’t Hart in de Goudse Agnietenkapel exposeerde en toen ze mee werkte aan de kunstmarkt ten bate van het Rode Kruis, is van een beklemmen de eenzaamheid, van de stilte om ons heen in deze drukke jachtige wereld Haar donkere, grillige rotsforma ties tornen als boze demonten uit bo ven een vlak landschap waarin diepe kloven steeds weer de rust ondermij nen. Het zjjn wél en geen landschap pen die Idonia met haar werk heeft bedoeld te maken. Zij zijn stuk voor stuk getuigenissen van het menselijk deficit in het zoeken naar rust en te gelijk ook van de eenzaamheid die hem als een loden last op de schou ders drukt. Ruim tienduizend gulden zal de raad moeten voteren om de uit 1962 daterende hydraulische kraan met grijper, die bij openbare werken in gebruik is, te kunnen vervangen. De kraan, die zeer intensief werd ge bruikt, kan voor ten minste 3500 WADDINXVE9N Het raadsbe sluit tot onteigening van een aantal percelen langs en nabij de Tweede Bloksweg en de Sniepweg is thans bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. De vrijkomende gronden vallen in de plannen ter reconstructie van de Tweede Bloksweg en het recreatie- plan aan de Sniepweg. Vier jaar geleden debuteerde de veelbelovende, kleine violiste in de Kurzaal in Scheveningen, waar zjj met het Utrechts Stedeljjk Orkest het Tschaikowsky-concert speelde. Sindsdien treedt Emmy regelmatig WADDINXVEEN De gerefor meerde jeugdbouwcommissie voor de nieuwe kerk in Groenswaard or ganiseert op zaterdag 14 oktober een cabaretavond, waarvan de baten be stemd zijn voor de kerkbouwactie.De avond, die zal worden gehouden in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat, zal worden verzorgd door het gezelschap Bibe lot (aanvang 20.00 uur). bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) 9 beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde nog worden gerepareerd. Aangezien de kraan binnenkort echter is afge schreven stellen B. W. voor de de fecte kraan in te ruilen en een nieu we aan te schaffen. De door het wa terschap de Omringdijk uit te voeren werkzaamheden aan de duiker in de Noordkade nabij Boskoop, welke werken reeds geruime tijd aan de gang zijn, vergen een totaalbedrag van 150.000. Aangezien deze duiker in onderhoud en beheer bij de ge meente is heeft men om een bijdrage in de vemieuwingskosten gevraagd. B en W achten dit redelijk, omdat door het aanbrengen van een beton nen duiker de onderhoudskosten in de toekomst zeer gering zullen zijn. Aan de raad wordt voorgesteld aan het waterschap de Omringdijk van de bijdrage van 40.000 te verlenen. Tenslotte stelt het college een wij ziging voor inzake de verordening op de heffing van de straatbelasting. Tot dusverre bedroeg de minimum aan slag één gulden. Aangezien de kosten van invordering aanzienlijk hoger zijn willen B en W de minimum, aanslag verhogen tot drie gulden. N. Boeren en A. van Borselen. Voorts komt aan de orde een voor stel tot het garanderen van rente en aflossing van leningen ten behoeve van eigen woningen. Hierdoor wordt het weer mogelijk, dat nog in Groens-' waard te bouwen huizen aan geïnte resseerde kopers worden verkocht met hypotheken van 80 tot 90% De nog nieuwe kleuterschool ”De Duiventil” aan de Staringlaan zal volgende maand ”vol” zijn en geen nieuwe kleuters meer kunnen opne men. Gezien de nog te verwachten belangstelling zal spoedige uitbrei ding noodzakelijk zijn. B. W. vra gen de raad om medewerking om deze uitbreiding te realiseren, waar bij wordt gesteld dat bijbouw van een lokaal op korte termijn niet zal zijn te verwezenlijken, zodat naar een noodoplossing moet worden gezocht. Voor de inrichting van de in Groenswaard te bouwen kleuter school voor Volksonderwijs vraagt het College de raad een krediet van elfduizend gulden. Met de bouw van deze school kon tot op heden nog niet worden begonnen, omdat de fi nanciering van het object nog niet was geregeld. zat. Het werk van Idonia Fraissinet verschilt in hoge mate van dat van alle voorgaande exposanten die op verzoek van de Kunststichting Wad dinxveen naar Boekhandel Veldwijk kwamen. Behalve in Gouda expo seerde mevrouw Fraissinet ook in Gorkum, Den Haag (o.a. Galerie Loujetzky), Leiden (Tastevin), etc. De kritieken in de pers zijn onver deeld gunstig. Uitgebreide artikelen verschenen in de Haagsche Courant, Nieuwe Haagsche Courant, Het Va derland, Het vrije Volk, Nieuwe Dag blad, enzovoort). ZEVENHUIZEN De onlangs gehouden geldinzameling ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding heeft in Zevenhuizen 455 gulden opge bracht. en televisie en gaf recitals. Ook in het buitenland oogstte ze veel suc ces. Ze gaf orkesten in o.a. Berlijn, Keulen, Bayreuth en Luzern. Na de dood van haar leraar prof. Back (in 1963) studeerde Emmy Ver hey verder bij de bekende kunste naar Herman Krebbers. Deze be reidde haar voor het solistenexamen waarvoor ze dit jaar ’cum laude’ slaagde. De jonge violiste volgt reeds en kele jaren ook de zg. Meisterkurs van professor Wolfgang Scheiderhan die iedere zomer in Luzern worden gegeven. Emmy’s ster steeg dit jaar snel naar de top in de Nederlandse (klas sieke) muziekwereld toen zij samen met Christian Bor deel ging nemen aan het Tschaikowsky-concours dat in Moskou werd gehouden. In dit ongelooflijk talentvolle gezelschap bereikte het dappere zeventienjarig meiske de negende plaats in de fina le. Zij bracht een diploma en een geld prijs mee naar huis. Emmy Verhey werd geboren op 13 maart 1949 in Amsterdam. Al op zevenjarige leeftijd begon zij met de moeilijke vioolstudie bij haar vader, de heer G. C. Verhey. Een jaar werd professor Oskar Back haar leraar. WADDINXVEEN De jonge Wad- dinxveense tafeltennisvereniging Kwiek heeft een nieuwe behuizing gevonden in de gymnastiekzaal van de christelijke huishoudschool De Rank aan de leplaan. Kwiek speelde vroeger altjjd in de kantine van Leyland/Verheul. Met deze stap hoopt het bestuur wat gemakkelijker bereikbaar te hebben gemaakt voor hen die be zwaar hadden tegen de afstand. De opening van het nieuwe seizoen heeft plaats op vrijdag 7 oktober in Kwieks nieuwe omgeving (’s avonds om acht uur). Men houdt dan enkele demonstratie wedstrijden, terwijl ook een paar tafels gereed staan voor be langstellenden die hun vaardigheid op bat en bal eens willen beproeven. Het is tegelijkertijd een mooie ’check’ op het reactievermogen. De trainingsavonden zijn vastge steld op iedere vrijdagavond. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. De schilderden van de Haagse kunstenares, die toen ze al twee kin deren had naar de Vrjje Academis in Den Haag ging, hebben een indruk wekkende coloriek. Fel contraste rende kleuren geven de werken nog meer diepte, dan ze in zwartwit al zouden hebben. Mysterieus zjjn de doeken ook. Men kan zich op een an dere planeet wanen als niet door al le werken de rode draad van de mens in zjjn eenzaamheid geweven WADDINXVEEN De brons tijd heeft een hert uit het her tenkamp in het Wamaarplant- soen dit weekeinde parten ge speeld. Het dier kon niet lan ger weerstand bieden aan haar (het was een zij!) weer ont waakte, amoureuze instincten en sprong over het hoge hek, hetgeen een tot nog toe door geen van haar soortgenoten geëvenaarde prestatie mag he ten, althans in Waddinxveen. Wat zij aan de andere kant verwachtte aan te treffen blij- ve onvermeld, maar een feit is dat zij niet gaarne naar haar woonstee terugkeerde. Gedurende lange tijd zijn mensen van de plantsoenen dienst in de weer geweest het hert weer op het rechte pad te brengen met negatief resultaat. Men ondervond daarbij veel hinder van het publiek, dat niets van het spektakel wilde missen. Pas later op de avond kreeg ons hert spijt van haar escapa de. Gewetenswroeging en hon ger hadden haar vermoeid en deemoedig naar de ingang naar het hertekamp geleid. Het dier ging zonder tegen spartelen naar binnen. Van het fijne van de zaak weten we weinig af maar ken nelijk is de uitbreekster thuis nogal gereserveerd ontvangen Deze koele bejegening was het warmbloedige dier teveel. Zij herhaalde haar huzarenstukje zondagmorgen na een ver kwikkende nachtrust. De her tenvangers - nu meer erva ren - ontruimden nadat zij op ie hoogte waren gesteld eerst het park en sloten de vluchte ling daarna in. In het hertenkamp is de vre de thans weer gesloten... WADDINXVEEN Een hoogte punt in de reeks van culturele evenementen die de Culturele Kring Waddinxveen haar publiek nu al weer jaren voorschotelt zal onge twijfeld worden het concert dat de beroemde jonge .violiste Emmy Ver hey op dinsdag 25 oktober in de Im- manuelkerk zal geven. Emmy zal worden begeleid door de bekende pianist Marinus Flipse. WADDINXVEEN De vanavond te houden vergadering van de Waddinx- veense gemeenteraad staat in het teken van de benoeming van de leden der diverse commissies, alsmede van de vertegenwoordigers voor het gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken en voor het streekwaterlei- dingbedrjjf De Rjjnstreek. Een van de belangrijkste punten op de agenda is de verkoop van een terrein van bjjna negenduizend vierkante meter aan de Noordkade aan een Amerikaans bedrjjf. Niet alleen zal de gemeente door deze verkoop een behoorlijk bedrag 350.000) terjjg ontvangen van reeds in het industrieterrein Noordkade geïnvesteerde gelden, maar bovendien geeft het nieuwe bedrjjf een uitbreiding aan de verscheidenheid van de plaatselijke bedrijven. Hoe groter die verscheidenheid, des te minder kwetsbaar wordt de gemeente in economisch opzicht. Het nieuwe bedrjjf is de Air Pro ducts N.V., een dochteronderneming van de in de Amerikaanse stad Allen town gevestigde Air Products and Chemicals Ine. De onderneming houdt zich bezig met de produktie van industriële gassen, waarvoor men thans ook in de Benelux een markt wil opbouwen. Een produktiebedrjjf is reeds ge vestigd in het Belgische Zelzate vlak bij de Nederlandse grens. In de Be- neluxlanden wordt nu verder nog een net van depots opgebouwd voor de verdere distributie. Wat betreft Ne derland heeft men de keuze op het céntraal gelegen en gemakkelijk be reikbare Waddinxveen laten vallen, waar men behalve een depot ook het verkoopkantoor voor Nederland zal vestigen. De in België geproduceerde gassen zullen met tankauto’s naar het be drijf aan de Noordkade worden ver voerd, waar de gassen in speciale flessen worden geperst voor verdere distributie. Bovendien wil men in Waddinxveen de produktie van ace- tyleengas ter hand nemen. Wat betreft de commissies zal de raad leden moeten kiezen voor de bedrijvencommissie, subsidiecom- missie, sportcommissie, marktcom- commissie, en verkeercommissie. Deze laatste commissie is een tijde lijke uit raadsleden bestaande com missie, terwijl in de markt, sport- en woonruimte adviescommissie ook niet-raadsleden zitting moeten heb ben. Naast drie raadsleden en drie marktkooplieden moeten tenminste twee huisvrouwen in de marktcom- missie zitten. B. W. stellen de raad voor als zodanig te benoemden de dames C. J. van Halem-van der Neut en mevrouw H. J. van der Weijde-Kersbergen en namens de marktkooplieden de heren Schouten, Den Uijl en Tillemans. Voor de woonruimte-adviescom- missie adviseert het college de schei dende leden, de dames S. E. Schutte- van Kersen en I. J. Postma-Mulder, alsmede de heren F. Alblas, A. H.van Gent en W. J. Moons (voorzitter) te herbenoemen. Ook zal de raad nog moeten be noemen de leden van het college voor de verlening van bijstand inge volge de Algemene Bijstandswet. In dit college, dat onder voorzitterschap zal staan van de wethouder van so ciale zaken (F. M. van Tol) moeten zitting hebben één raadslid alsmede drie meerderjarige ingezetenen uit de gemeente, die geen raadslid zijn en die niet ouder zijn dan 65 jaar. Het gemeentebestuur stelt de raad voor te benoemen de heer A. Noor- lander (raadslid) alsmede mevrouw J. Bakker-van Tuijn en de heren M. JONGE GENEVER op met de meeste Nederlandse or kesten. Ze speelde ook al voor radio

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1