en de schreef Plannen ondervinden weinig stagnenng Nieuwe afritten t Oude verdwijnt W (noodgedwongen) met 50 °/o oven ■■W Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Vanavond echte ’begrotingenraad’ Nu Bontenbal treedt Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Bijna zeven ton voor Rottemeren Kerkconcert tb.v. Herv. orgelfonds af na 42 jaar Ds. Bos 25 jaar Geref. predikant K w DONDERDAG 3 NOVEMBER 1966 22e JAARGANG Nr. 1110 B B 1 Kleuterschool Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda - MAKELAARS TAXATEURS F Planneu gaan door Commissies FRANS VAN CAMP Kleiweg 2-6 Gouda Weekblad voor Waddinxveen het totaalbedrag op 451.000. Binnenkort zal worden begonnen Noteboom maakte deze Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlands che Hypotheekbank Sjaak Noteboom maakte, staande op de rijksbrug, deze opname van de werkzaamheden aan de Waddinx- veense kant. (verschijnt elke donderdag) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. ZEVENHUIZEN Ten bate van het orgelfonds van de Nederlands hervormde kerk-gemeente wordt op donderdag 17 november in het kerk gebouw een concert gegeven, waar aan medewerken de hervormde kerk koren van Capelle-Schenkel en Ze venhuizen en het jeugdkoor van Ca pelle-Schenkel. Verder werken mee mevrouw M. Mes-van Loon als so praan, W. Roggeveen als tenor en C. van Erk als bariton. De orgelbege leiding is van A. Verhoef, terwijl Cor de Klerk het concert zal dirigeren. WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders hebben in een brief aan de gemeenteraad medegedeeld dat de gemeentebegroting over het dienstjaar 1966, die reeds in aanvang een tekort vertoonde van 311.000, zal worden overschreden met bijna anderhalve ton. Het totale tekort is hierdoor ge bracht op 460.000. We berichtten dit reeds in onze krant van verleden week In de raadsvergadering van vanavond zullen de leden een voorstel te be handelen krijgen om de begroting aan te passen aan de nieuwe (en formeel gesproke: onverwachte) omstandigheden, waardoor Waddinxveen dit jaar gesproken: onverwachte) omstandigheden, waardoor Waddinxveen dit jaar den. WADDINXVEEN De heer Bon tenbal uit Waddinxveen zal aftreden als voorzitter van de Turnkring Gouda en Omstreken. De heer Bon tenbal heeft 42 jaar in het bestuur zitting gehad, waarvan hij 33 jaar voorzitter was. De scheidende prae- ses, die diverse onderscheidingen ontving, is ook oprichter en voorzit ter van de Waddinxveense gymna stiekvereniging TOOS. In de algemene jaarvergadering van dinsdag 8 november a.s. zal de heer Bontenbal voor de laatste maal de voorzittershamer nateren. De ver gadering wordt gehouden in restau rant Ter Gouw in Gouda. ZEVENHUIZEN Ds. J. Bos,pre dikant van de gereformeerde kerk te Zevenhuizen, herdacht vorige week woensdag in alle stilte het feit dat hij vijfentwintig jaar geleden werd be vestigd in zijn ambt. De nu zestigja rige dominee begon zijn loopbaan in 1941 in Olst, kwam in 1946 naar Montfoort en drie jaar later naar Asperen en deed tenslotte op 1 mei 1955 zijn intrede in Zevenhuizen. Het werk wordt uitgevoerd door onderhandse aan nemers van Rijkswaterstaat. Kosten: ongeveer een ton. Men wil nog dit jaar klaar zijn en dat zal, naar het zich laat aanzien zeker gelukken. Behalve Rijkswaterstaat zal ook de Provinciale Water staat aan de Henegouwerweg gaan ’dokteren’. Het weg dek krijgt ter hoogte van de afritten een nieuwe ver harding, die uiteraard is aangepast aan de verharding van de afritten en bij de afritten komen er brede zg. in- en uitvoegstroken, alles ten behoeve van een vlotte en vooral veilige doorstroming van het verkeer. en berichten tot plaatjes beslist niet uit weemoed. Eerder van vreugde, omdat het nu eindelijk gaat gebeuren. Want hoe oud de gebouwen ook mogen zijn, ze missen elke zweem van romantiek en zijn elke keer weer lelijke en hinder lijke obstakels voor verkeer en nieuwbouwplannen. Boven: Noordkade, waar elf pan den het veld moeten ruimen. Onder: Wilhelminakade, de oude Van Stijn-gebouwen zullen het klei ne industriewijkje in ’Zuid’ niet lan ger ’sieren’. ZEVENHUIZEN De demission aire minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. M. Vrolijk, heeft ten behoeve van de openluchtrecreatie in het algemeen en van een aantal recreatieplannen in het bijzonder rijksbijdragen toege kend uit de begroting voor dit jaar. Voor de verwerving van gronden in het plan Rottemeren is 439.000 beschikbaar gekomen, terwijl voor het inrichten van recreatieve voor zieningen in het Rottemeren-gebied 250.000 is vrijgekomen. Het is, ondanks de weinig roos kleurige financiële toestand der ge meente, met de uitvoering van de grote plannen, zoals die in het vijf jarenplan zijn vastgelegd gunstig ge steld. Het college van B en W is niet ingegaan van de begroting 1966 af te voeren en vervolgens ten laatste te brengen van de nieuwe begroting, die nu reeds een tekort vertoont van 680.000. De voorstellen, die de raad van avond te behandelen krijgt, onder strepen nog eens dat het met het ge meentebestuur ernst is met de in het vijfjarenplan ontvouwde gedachten. De sanering van de Nesse/Noord- kade wordt steeds meer werkelijk heid nu zeer binnenkort ook elf pan den aan de Noordkade (de Nummers 1 tot en met 21) zullen worden ge sloopt. Ook de voormalige triplexfabriek van de Gebroeders van Stijn aan de Wilhelminakade komt spoedig onder de slopershamer. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de fa. G. Hol uit Zevenhuizen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden het laagst inschreef met een bedrag van 17.700. Langs de Kerkweg (westkant) ko men steeds meer panden in het bezit van de gemeente. In verband met de realisering van Groenswaard zullen de woningen aan de noordkant moe ten verdwijnen, reden waarom de raad wordt voorgesteld het pand Kerkweg 114 aan te kopen. Het huis is eigendom van de erfgenamen van de heer J. Booij uit Boskoop. Van Kempkes Meubelfabrieken NV zal een perceel grond aan de Nesse worden aangekocht dat nodig is voor de sanering van de Nesse en de daarmee verband houdende ver breding van de straat. De grond heeft een oppervlakte van 76 vier kante meter. De NV Eerste Nederlandse Draad- lak- en strekinrichting te Waddinx veen wil haar nogal on-economisch gevormde bedrijfsterrein ’’recht trekken’ en vergroten. Het gaat om het terrein dat gelegen is in de hoek gevormd door Oranjelaan en Nesse. De raad wordt voorgesteld aan de wensen van de NV tegemoet te ko men en een grondtransactie aan te gaan, waarbij de gemeente 38,5 m2 grond aankoopt en tegelijktertijd 107,5 m2 verkoopt aan de vennoot schap. WADDINXVEEN Verreweg de meest belangrijke toegangsweg tot Waddinxveen is de Henegouwerweg. Duizenden auto’s, brommers, fietsers maken elke dag weer van de smalle weg langs De Gouwe gebruik op weg naar werk, school of huiselijke haard. Juist op de punten waar alle verkeer samenstroomt tot één grote vloedgolf, de hefbrug en de afritten bij de Gouwebrug, is de verkeerssituatie het meest gevaarlijk Daar gebeuren dan ook bijna dagelijks ongelukken, soms met geringe en vaak met grote schade. Het halve klaverbladsysteem zoals dat bij de afritten werd toegepast heeft dus niet voldaan. Jaren geleden werd dat reeds geconstateerd en nu is het dan eindelijk zover dat men aan het werk is geslagen. In plaats van het oude systeem, waarbij aan elke kant van de brug twee gescheiden rijbanen een ware bedreiging vormden voor iedere verkeersdeelnemer die onder de Gouwe- bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied B en W dragen de heren P. Noor- dam (a.r.), S. Pille (p.v.d.a), H. Hui- zer (herv. groep) en drs. P. M. van Onna (k.v.p.) voor als plaatsvervan gende leden van de algemene raad van het waterleidingbedrijf De Rijn streek. Hierin hebben voor Waddinx veen zitting de raadsleden J. van den Roovaart, T. Ververs, Ph. Kroes en T. Lammertse. Wethouder P. Lips is secretaris van het bedrijf. In de Sportcommissie moet nog een achttal leden niet-raadsleden worden met de bouw van de tweeklassige, permanente roomskatholieke kleu terschool in de Vondelwijk. De nieu we Stichting voor Katholiek Onder wijs ’Sint Victor’ heeft een verzoek ingediend om voor de inrichting van de nieuwe school gelden beschikbaar te stellen. Een deel van het meubilair dat nu in de voorlopige huisvesting wordt gebruikt zal ook in de nieuwe school een plaats krijgen, waardoor nog ’slechts’ ruim achtduizend gulden nodig is. Door de bereiding van het gemeen tehuis met een (tweede) noodgebouw zal de bestaande telefooninstallatie niet meer aan de behoefte kunnen voldoen. De raad wordt gevraagd 16.000 beschikbaar te stellen voor een totaal gewijzigde installatie, die een capaciteit zal hebben van acht netlijnen met 44 neventoestellen. Voorlopig zal deze installatie echter nog niet ten volle hoeven te worden benut. De overbelasting van de hui dige aansluiting (met drie van buiten bereikbare lijnen), die het gemeente secretarie vooral in de morgenuren altijd moeilijk bereikbaar maakte, behoort dan tot het verleden. Op de afdeling financiën van de gemeente bestaat behoefte aan een nieuwe boekhoudmachine nu de oude voortdurend gebreken vertoont en revisie vrijwel niet meer mogelijk is. De nieuwe machine zal 18.565 kosten. In 1967 zal de gemeente Waddinx veen bij de NV Bank voor Neder landse Gemeenten leningen kunnen sluiten (rekening-courant) tot een bedrag van 600.000. Dit jaar kon er tot maximaal 500.000 worden ge leend. Indien dit krediet ontoerei kend zal blijken te zijn dan zullen er eventueel ’maatregelen’ kunnen wor den getroffen. Inzenden van advertenties dinsdagmiddag 12 uur. Steeds meer oude, vertrouwde stukjes Waddinxveen worden het slachtoffer van de vernieuwings drang van het Waddinxveense ge meentebestuur. Straks als de raad ja heeft gezegd, verdwijnt de oude triplexfabriek van de firma Gebroe ders Van Sttfn aan de Wilhelmina kade. Aan de Noordkade gaapt bin nenkort een gat waar nu nog de oude bedrijfspanden van de firma G. van den Akerboom het straatbeeld beheersen. Sjaak Dat de gemeente dit jaar méér zou uitgeven (lees: zou móeten uitgeven) dan in de begroting was voorzien stond reeds bij voorbaat vast. De be rekeningen werden alle in de maan den september en oktober van het vorige jaar gemaakt, zodat tal van salaris wijzigingen en ’tegenvallers’ by de gemeentelijke sociale zorg niet konden worden voorzien. De herziening van de begroting is geschied in opdracht van gedepu teerde staten van Zuid-Holland, die in september de staat van baten en lasten over het reeds aflopende jaar terugstuurden. GS waren van me ning dat de verhoogde uitkeringen uit het gemeentefonds (die óók plaats hebben na september van het vorige jaar) het tekort wellicht zou den doen verminderen. Dat de door het provinciaal college met ijver gepropageerde salarisver hogingen voor het gemeentelijk ambtenarencorps het tekort wel eens in negatieve zin hadden kunnen be ïnvloeden, werd (kennelijk) onver meld gelaten. Bovendien zal het wel licht aan de aandacht van GS zijn ontglipt dat B en W al in oktober vo rig jaar in de toelichting op de be groting schreven dat de uitgaven voor dit jaar waren teruggebracht tot een ’’volstrekt noodzakelijk peil” en dat de gemeentelijke belastingen (ook een koe die GS immer met graag te bij de horens vatten)” voor bands niet meer soelaas kunnen bie den”. Overigens zullen de gemeente lijke belastingen in 1967 deels wél aan nieuwe verhogingen onderhe vig zijn. Met name is dat het geval met de bouwleges. In de begroting voor volgend jaar, die vanavond aan de raad wordt aangeboden, zullen vermoedelijk enkele ’wijzi gingen’ worden aangekondigd. Ofschoon de tegenvallers dit jaar de boventoon voerden, zijn er ook in komsten geweest, die niet waren in gecalculeerd. De straatbelasting en de rioolrechten leverden 22.000 meer op. De hogere uitkering uit het gemeentefonds bracht bijna 180.000 in het laatje. Ook ten behoeve van het lager onderwijs werd ruim 55.000 meer uitgekeerd. Aan rente op de kasgelden ’verdiende’ de ge meente 40.000. Het Goudse Energie bedrijf zal de gemeente tenslotte 6000 uitkeren wegens ’inefficinte bedrijfsvoering’. In totaal beliepen de hogere inkomsten 302.000. Aan de uitgavenkant leverde de herziening de'volgende bedragen op: jaarwedden ambtenaren 125.000; sociale lasten ambtenaren: 53.800; hogere rente geldleningen: 58.000; maatschappelijke zorg 199.000. En kele kleinere ’tegenvallers’ brachten brug door moest, zullen de afritten nu vrijwel haaks op de Henegouwerweg komen te staan. De rijbanen worden nog slechts gescheiden door een vluchtheuvel. In hoe verre de nieuwe situatie een verbetering is, zal in de praktijk moeten blijken. In ieder geval is het uitzicht er voor iedereen beter op geworden. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Muum ÓWSCK Na de pret van de zomer een saaie winter? Niet wat uw kleding betreft! De kostuums voor het najaar zijn opwindender dan ooit. Fascinerende, dynamische kostuums. Zij maken u slank, jong en beweeglijk. Zij maken u tot de actieve man van deze tijd. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Komt u maar eens kijken. Wij laten u graag alles zien wat de komende winter voor u gezellig kan maken. benoemd. In de voordracht worden op de eerste plaatsen genoemd de heren P. van der Linde, A. Boon- stoppel, A. P. de Graaff, D. de Wilde, A. M. Compeer, H. van Vuuren, E. C P. Brands en H. van Gelooven. Reeds zitting hebben de raadsleden T. Ververs (g.b.), T. Lammertse (p.v.d.a) en mr. H. T. van Schaik (k.v.p.). 8S II

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1