nu Veel kinderen op de been St. Nicolaas bij intocht van Schoolkinderen reden mee m van Spoedzitting raad VIJFTIENDUIZEND INWONERS Geertruida v. Gelooven (6,5pond) al belangrijke Waddinxveense delijkse toenamen van resp. 42, 72 en 82 inwoners. Maart leverde grootste toename op (103 inwoners). Met de KAPWy Nee, niet doen. Die kapnaad geeft juist zo’n aardig accent aan onze vlotte, moderne pantalons. Maakt ze zo sportief en stoer tegelijk. Andere interessante jonge accenten uit onze Europese collectie sportieve kleding? Vraag eens of wij u een pijpestelen gestikt kostuum willen laten zien. En let op de zakken. Onze sportjasjes zijn het trouwens dit najaar helemaal wel. En vergeet niet: houd het vest vast! vrolijke stoet 310 A. W. VAN VLIET EN CO. A. VAN DUIN Volgend jaar al zestienduizend MODELFLAT GEDENKLAAN to. no 11 GEOPEND: *s Woensdags van 2-5 uur en 7-9 uur ’s Zaterdags van 2-5 uur en verder volgens afspraak. Meubilering. ..Onder de St Jan" L. TIENDEWEG 2 Blitz Mobylette voor Hippe Tieners Te koop Luxe 4-kamerflats GOUDA-OOST 50 p</t groei in 8 jaar tijds Volgende week koopavonden y Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen 7 Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) i ■F Gejuich DONDERDAG 24 NOVEMBER 1966 I t FRANS VAN CAMP MARKT 61 - GOUDA TEL. 01820-4988 Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door de Makelaars: VREDEBEST 28-30 - GOUDA TEL. 01820-3656 Gelukwensen Veel mensen Muziek In treintje Luxe bouw door Fa. K. J. en M. J. v. d. Horst Voorzien van o.a.: vol-automa- tische c.v., lift badkamer, luxe keuken, veel kastruimte, etc. Koopsom 37.704,v.o.n. Hoge hypotheek tegen 61/*% rente beschikbaar. Oplevering begin 1967 Weekblad voor Waddlnxveen 22e JAARGANG - Nr. 1115 I' 1' ari 14.440 inwoners, terwijl op veens vijftienduizendste inwoner(tje) zou kunnen z|jn. Toen de gelukkige vader aangifte deed had Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. V i Rijwiel en Bromfiets handel J. Krayesteijn TELEFOON 2068 Gouda. Vorig jaar september vestig de zich in de meest noordelijke wo ning van Waddlnxveen het gezin van drs. Verhoeven uit Den Haag waardoor Waddinxveen de veertien- duizend inwoners overschreed. Het feest was toen groter dan jl. dinsdag omdat de gemeente toen in een ho gere klas kon worden ingedeeld het geen voor het secretarie toen in fi nancieel opzicht een kleine verbete ring betekende. Pas bij 18.000 inwo ners maakt Waddinxveen weer een sprong. Dit jaar is het feest voor de ge meenteraad. Met vijftienduizend in woners krijgt een gemeente een raad van zeventien leden. Bij de volgende verkiezingen komen er dus twee ze tels bij. Negentien zetels krijgt de raad als Waddinxveen 20.000 inwo ners telt. In Waddinxveen zijn nu ongeveer vijfhonderd woningen in aanbouw. Als zij alle volgend jaar kunnen worden opgeleverd (en dat kan on voorziene omstandigheden niet mee gerekend) dan zullen er volgend jaar al zestienduizend Waddinxveners zijn. De natuurlijke aanwas is zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Gezien de financiële en economi sche ontwikkelingen valt een prog nose op langere duur moeilijk te ma ken. De toeneming van het aantal inwoners hangt voor het overgrote deel af van de woningbouw. Zolang die nog onverminderd voortgang vindt is er geen vuiltje aan de lucht. Zaterdag a.s. komen de Sint en zijn Pieten opnieuw in Waddinxveen om dan in de middaguren bezoeken te brengen aan de omgeving van de St. Victorwijk en Burg. Trooststraat, de wijken aan de oostzijde van de Gouwe en de Vondelwijk. Ook dan wordt het weer een bij zondere stoet. De Sint zal zijn gezeten in een open Mercedes. Voor de muzi kale begeleiding zorgt de muziekve- eniging Concordia, die dit maal echter niet behoeft te lopen maar plaats zal nemen in de beide wagen tjes van het ook dan weer beschik bare autotreintje en dus rjjdend zal musiceren. Toen vader P. H. van Gelooven zich maandagmorgen op het secreta rie vervoegde om daar de voorspoe dige geboorte van zijn tweede kind aan te kondigen waren de bereken- ningen dan ook snel gemaakt. De va der werd er echter nog niet van op de hoogte gebracht. Dinsdagmiddag om vier uur kwa men burgemeester C. A. van der Hooft en zijn secondanten het geluk kige ouderpaar en ook het wichtje zelf gelukwensen. De burgemeester zei verheugd te zjjn over het feit dat de vijftienduizendste in het oude dorp was geboren. Tot nu toe is het steeds zo geweest dat bij het bereiken van de verschillende duizendtallen mensen uit de nieuwe wijken betrok ken waren. ”Het zijn nu mensen van onszelf die er voor hebben gezorgd dat deze belangrijke dag kan worden ge vierd,” zo zei de burgemeester. Hij vervolgde: ’’Maar we zijn er nog lang niet. Statistieken hebben uitgewezen - en je kunt het ook overal zien dat de mooiste gemeenten om te leven en te werken ongeveer 25.000 inwoners moeten tellen. Dan kunnen er vol doende scholen zijn voor de kinderen genoeg werk voor de mannen en ook de middenstand kan er een gezond bestaan bouwen. Daarom, we zijn blij met onze kleine vijftienduizend ste inwoonster, maar er zal nog veel moeten gebeuren voordat we bereikt hebben wat wij allemaal zo graag willen.” Namens het gemeentebe stuur overhandigde de heer Van der Hooft de ouders van de kleine Geer truida een spaarbankboekje met ƒ150 De Waddinxveense middenstand, vertegenwoordigd door de heer C. van Mourik, offreerde een fraaie grote fruitmand vergezeld van haar gelukwensen. In acht jaar ttfds heeft het aantal inwoners van Waddinxveen zich met 50% uitgebreid. Op 25 juli 1958 telde Waddinxveen tienduizend zielen. Elfduizend inwoners had de gemeen te op 27 september 1960 en op 21 april 1962 meldde zich bij het bevol kingsregister de twaalfduizendste. Drie jaar geleden (op 18 december 1963) had Waddinxveen dertiendui zend inwoners. Nog geen maand later gingen er 670 Waddinxveners af ten gevolge van de grenswijziging met toen kon de tocht dan echt beginnen Met Concordia voorop en Voorwaarts aan het eind ging de stoet daarna op weg, begeleid door grote aantallen kinderen, die de aankomst van de Sint op de Zuidkade hadden meege maakt. Eerst ging het richting Dorps straat en vandaar via het Sniep- kwartier naar de Oranjewijk. Overal waren veel mensen op de been en de vier lopende pieten kwamen handen te kort bij het strooien van hun pe pernoten. Op de terugweg werd op de Juli ana van Stolberglaan ter hoogte van het bejaardenhuis Souburgh een moment halt gemaakt om de bewo ners de gelegenheid te geven de stoet wat beter te bekijken. Na een vermoeiende tocht, vooral voor de leden van de beide muziek verenigingen, alsmede voor de vier lopende zwarte pieten, maar waar schijnlijk toch ook wel voor de onon derbroken vriéndelijk wuifende Sint, kwam de stoet tenslotte terug op de Zuidkade, waar Sint Nicolaas en zijn gevolg weer aan boord van de stoomboot stapten. september 1965 de veertienduizendste inwoner (drs. W. R. Verhoeven en diens gezin) werd verwelkomd. De snelle groei in de laatste maanden van ’t vorige jaar deed dus vermoe den dat nr. 15-000 ach ook snel zou aankondigen. Maar die prognose viel anders uit. Het ging dit jaar mond jesmaat, vooral in de zomermaanden april, mei, juni en juli toen er in to taal 137 nieuwe Waddinxveners bij kwamen. De oplevering van wonin gen heeft in de zomer nogal wat ver traging ondervonden. Augustus, september en oktober waren weer erg produktieve maanden met maan- Overal waren veel kinderen op de been om de Sint b(j zijn intocht te verwelkomen. De padvinders hadden druk werk om de kleuters op veilige af stand van de paarden te hou den. (Foto Sjaak Noteboom). Reeds van verre kondigde de zwa re stoomfluit van Sint’s stoomboot zijn komst aan. Een luid gejuich ging op uit de honderden kinderke ten toen de forse zeestomer onder de hefbrug doorvoer, met Sint Nicolaas staande op de voorplecht, omringd door acht springende en grimassen trekkende pieten. Statig voer de fraaie boot, die de Sint dit jaar voor zijn intocht had uitgekozen, verder door de Gouwe in de richting van de Victorwijk om op die manier de be woners van deze omgeving en langs de Zuidkade ook nog even een glimp van de Sint te laten opvangen. Aan het eind van de Zuidkade draaide de boot en keerde terug richting hef brug om ten slotte aan de Zuidkade ter hoogte van Kempkes Meubelfa brieken af te meren. Op het fabrieksterrein hadden zich inmiddels de muziekverenigingen Concordia en Voorwaarts opgesteld, stond en de schimmel gereed alsme de vier ponies voor de Zwarte Pieten Bovendien stond er een autotreintje klaar, waarin warm gekleden leer lingen van de derde klasse van de Groen van Prinstererschool uit de Vondelwijk zaten, om in de Sint Ni- colaasstoet mee te rijden als vertegen woordigers van alle Waddinxveense kinderen. Op het moment dat de Sint en zijn Pieten van boord gingen werden zij omstuwd door een grote kinderme- nigte. Terwijl Voorwaarts op de ach tergrond Sint Nicolaasliedjes en vro lijke marsmuziek speelde schreed de Sint links en rechts handjes uitde lend, gevolgd door royaal met peper noten strooiende pieten. Het duurde nogal even, voordat de Sint zijn Schimmel had bereikt,maar WADDINXVEEN Ze is zes dagen oud en ze weegt helemaal zes en een halve pond, Geertruida van Gelooven. Maar ze is een belangrijk inwoonster van Waddinxveen. Zo belangrijk dat alleen om haar dinsdagmiddag een heel collega van B. en W., de waarnemend gemeentesecretaris J. Meulman en het hoofd van de afdeling bevolking, de heer W. F. Meijer naar de Kleikade kwamen om-haar ouders geluk te wensen met haar geboorte. Ze is Waddinxveense vijftienduizendste inwoonster al zie je dat er zo op de foto nog helemaal niet aan af. Haar geboorte is een enorm belangrijke mijl paal in de bijna spreekwoordelijk geworden groei van Waddinxveen die nog lang niet is voltooid en waarover de tongen en pennen nog lange tijd in be weging zulten blijven. Het was op het Waddinxveense gemeentesecretarie uiteraard niet onbekend dat de vijftienduizendste zeer binnenkort zou kunnen worden verwacht. Op 1 november zat men al dicht in de buurt men een getal van 14.997, zodat men elke aangifte nauw keurig bijhield. Het was dit jaar niet zo snel ge gaan. Waddinxveen telde op 1 janu ari 14.440 inwoners, terwijl op 20 -1 j t j i WADDINXVEEN In verband met de Sint Nicolaas zullen de meeste Waddinxveense winkels volgende week vanaf dinsdag tot en met zater dag ook ’s avonds zjjn geopend tot negen uur. Voor een klein aantal win kels, die minder betrokken zjjn bjj de Sint Nicolaasinkopen, namelijk de levensmiddelenbedrjjven, de slage rijen en de slijterijen, blijven de koopavonden beperkt tot donderdag 1 en vrjjdag 2 december. WADDINXVEEN De Waddinx veense gemeenteraad is voor van avond bijeengeroepen voor een spoedeisende vergadering. Een en ander houdt verband met het feit, dat de gemeente plotseling in de ge legenheid is gekomen een nieuw pand aan te kopen, dat in verband met de nieuwe plannen voor het cen trum van de gemeente nabij de hef brug en in de omgeving van de Kerkweg te zijner tijd zal moeten worden afgebroken. Na deze raadsvergadering zullen de raadsleden in een besloten bijeen komst nader worden geïnformeerd over het in voorbereiding zijnde streekplan Rijn en Gouwe, alsmede enkele andere gemeentelijke plan nen. De raadsvergadering vangt aan om kwart voor zeven. Gelooven en J. C. van Geen van beiden hadden Gelooven-Reichard. Er is vermoed dat de kleine nog ’n zoontje van acht- baby wel eens Waddinx- tien maanden. De heer Van Gelooven /Geertruida van Geloo- V7 ven, inwoonster nr. 15.000, werd zaterdag middag om kwart over vijf thuis (aan de Klei kade) geboren. Moeder (28 jaar) is verzekerings- en kind) maken het (u agent. Hij is Waddinxve- ziet het) goed. Geertrui- ner van geboorte. Me- we* geconstateerd dat da is ’t tweede kind van vrouw van Gelooven is het er ’’dicht tegenaan” het echtpaar P. H. van Haastrechtse. zat. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Een fleurige en vrolijke intocht, begunstigd door re delijk goed weer, dat was de algemene indruk over de aankomst van Sint Nicolaas zaterdag jl. in Waddinxveen. Honderden kinderen waren, deels met hun ouders, naar de Zuidkade gestroomd waar omstreeks kwart over twee de stoomboot met de Sint en zijn acht Pieten af meerde. Groot was overal in Waddinxveen de belangstelling voor de stoet, die daarna door vele delen van de gemeente trok. Zaterdag a.s. komt de Sint opnieuw, dan om vooral die wijken te bezoeken, waar hij tijdens zijn intocht verstek moest laten gaan. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. z-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1