Zeven raadsleden gaan begroting spreken over ander naar W ipperoen In Groenswaard staat de 2500ste 1945 na RAIFFEISENBANK Hertenkamp deel Warnaarplantsoen WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur gebouwde woning I Zaterdag geen koopavond I raad Vanavond algemene beschouwingen m der Kwaak van voor ZATERDAG 3 december Gedeputeerde D. komt sleutel overhandigen VIJF UUR GESLOTEN ZIJN Attentie! Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) WAT TREKT een man aanw Weer t 600 - zwembad zullen alle winkels om I B Attentie! Attentie! Attentie! y Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda F ■H -• MAKELAARS TAXATEURS FRANS VAN CAMP Kleiweg 2-6 Gouda Loting de zilvervlot.: jong gespaard, jong verdiend! Winterverblijf iii Bilt Herinneringsbeker I Sneeuwploeg Hertekamp te nat 1 T o DONDERDAG 1 DECEMBER 1966 22e JAARGANG - Nr. 1116 (foto Sjaak Noteboom) 66-15C ra 1 Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank De uitbreiding van het aantal spre kers bij deze algemene beschouwin gen is een gevolg van de intrede van een nieuwe partij in de raad, Ge meentebelangen en de breuk tussen AR en CHU, waardoor beide partij en, die voorheen gezamenlijk optra den, nu ieder afzonderlijk hun visie zullen geven op de begroting 1967 en het gemeentelijke beleid in het alge meen. Tijdens een vorige week gehouden raadsvergadering hebben de fracties geloot om de volgorde, waarin de sprekers aan de beurt zullen komen. De rij zal worden geopend door de VVD, gevolgd door de CHU, Ge meentebelangen, AR, PvdA, Herv. Groep/SGP met de KVP als hekke- sluiter. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9> telefoon (01828) 2238. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Lees het nieuwe nummer van 'Goed Gekleed' en u weet het. 'Goed Gekleed’ het modetijdschrift voor mannen staat vol tips, nieuws en wetenswaardigheden over mannenkleding. Het wordt u gratis toegezonden. Stuur ons even een kaartje met 'Goed Gekleed’ er op, plus uw naam en adres. U krijgt per ommegaande 'Goed Gekleed' 2e jaargang no. 4 in huis. Als je tussen 15 en 21 jaar bent, sta je er financieel goed voor! Want je kunt dan sparen tegen een aantrekkelijke rente PLUS 10% extra spaarpremie. Tien procent, zomaar, cadeau! Dat is het jeugdspaarplan "De Zilvervloot". Doe er aan mee, dan sta je er goed voor. Ons advies: even langs komen, informaties inwinnen en dan meteen beginnen. Hoe jonger je begint, hoe méér je verdient! De betrokken woning maakt deel uit van een complex van tachtig vrije sectorwoningen, die in opdracht van de N.V Bouwteam Groens waard zijn gebouwd door de Bouw en Aannemingsmaatschappij P. Re- horst N.V. volgens een ontwerp van het Bouwkundig Ingenieursbureau Stuurman. Tijdens zijn bezoek zal de heer Van der Kwaak ook nog de sleutel overhandigen aan de eerste bewoon ster van een complex van 141 wo ningwetwoningen aan de Tessel- schadelaan in de Vondelwijk. Deze woningen, verdeeld over drie flatge bouwen werden eveneens gebouwd door de N.V. Rehorst voor de Chr. en R.K. Woningbouwverenigingen vol- waterstand en een kwelwater, afkomstig Dorrekenskade. Onlangs is er weer advies inge wonnen van de Heidemaatschappij. Op grond daarvan stellen B. W. thans voor de hertenkamp te ver plaatsen naar de zuidwesthoek van het Warnaarplantsoen. De grondslag daar is aanmerkelijk beter dan die van het bestaande kamp. Ook de op pervlakte is veel groter, hetgeen de grasmat dus ook ten goede zal ko men. In dit gebied is het dan tevens mo gelijk een winterverblijf te bouwen voor de vogels, zoals voor de flamin go’s en de zwarte zwanen. Momen teel moeten er tijdens een vorstpe riode noodvoorzieningen worden ge troffen om deze dieren een tijdelijk onderdak te verlenen. De aan de verplaatsing verbonden werkzaamheden zullen 26.000 gaan kosten. WADDINXVEEN De 2500ste woning in Waddinxveen is voltooid. Het is een van de woningen aan de Beethovenlaan in Groenswaard, die dezer da gen door de eerste bewoners zijn betrokken. Om deze mijlpaal luister bij te zetten zal maandag 5 december a.s. het lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de heer D. van der Kwaak een bezoek brengen aan Waddinx veen en daarbij de sleutel overhandigen aan de bewoners van deze 2500ste woning, die tevens tot de eerste bewoners van Groenswaard behoren. tenbureau L. Roggeveen, eveneens gens een ontwerp van het architec- te Waddinxveen. Voorts zal het lid van Gedepu teerde Staten maandagochtend nog een bezoek brengen aan de gietbouw flats, die door de N.V. J. Reym in de Vondelwijk worden gebouwd en daar een ingerichte modelwoning be zichtigen. Van de 2500 in Waddinxveen na 1945 gebouwde woningen heeft de N.V. P. Rehorst precies de helft voor haar rekening genomen. De twee duizendste woning kwam gereed op 23 maart 1965 en ook toen was het de heer Van der Kwaak die naar Wad dinxveen kwam, om de sleutel aan de bewoners te overhandigen. en berichten tot Deze week doet Wipperoen zijn intrede in ons blad. .Wip peroen, is de hoofdfiguur in ons nieuwe stripverhaal voor jong en oud, waarin dieren, wat be treft hun handen, de plaats van mensen innemen. Het konijn Wipperoen wil rustig leven in de duinen, maar wordt steeds weer ongewild bij nieuwe avon turen betrokken. ’’Wipperoen en de ongeluksvogel” is de titel van de eerste serie, waarmede we deze week beginnen. WADDINXVEEN In navolging van de landelijke gedragslijn heeft de gezamenlijke Waddinxveense middenstand besloten de aanvanke lijk voor 3 december aangekondigde koopavond te laten vervallen. Van avond en morgenavond zijn alle winkels in Waddinxveen open tot 21 uur. voor de in gebruik zijnde sneeuw ploeg. De aanschaf van de tweede ploeg is noodzakelijk geworden door de snelle uitbreiding van het wegen net in Waddinxveen, Hoewel het huwelijk van H.K.H. Prinses Margriet met de heer Pieter van Vollenhoven op 10 januari 1967 minder aanspreekt dan het huwelijk van de Kroonprinses en deze dag, mede door het koude jaargetijde, minder feestelijk zal worden gevierd zijn B. W. van mening, dat een en ander voor de schooljeugd niet on gemerkt mag passeren. Het ligt in het voornemen de schooljeugd een herinneringsgeschenk te geven in de vorm van een beker, waarop het bruidspaar is afgebeeld. Voor de 3200 leerlingen van de Waddinx veense scholen is hiermede een be drag gemoeid van 2800, waarvoor de raad om een krediet wordt ge vraagd. Verder stellen B. W. de raad voor zesduizend gulden uit te trekken voor de aanleg van beplanting en bestrating rond de ’’Beatrix-Claus” boom aan de Prinses Beatrixlaan en bij de op de hoek van de Willemde Zwijgerlaan en Juliana van Stol- berglaari geplante boom ter herden king van het 150-jarige Koninkrijk. Ook zal de raad nog enkele voor stellen krijgen te verwerken met be trekking tot grondverkopen, o.a. in Groenswaard. In dit laatste uitbrei- dingplan zal de bouw van tachtig geplande vrije sector woningen in verband met de huidige financie ringsproblemen geen doorgang vin den. In plaats daarvan gaat de N.V. Bouwteam nu tachtig premiewonin- gen bouwen, waarvan de verkoop prijs belangrijk lager zal liggen dan die voor de vrije sectorwoningen. Teneinde te bereiken, dat de aan leg van wegen, bruggen, groenvoor ziening, waterafvoer, e.d. op gronden die geen eigendom zijn van de ge meente, toch worden uitgevoerd comform de in de bestemmingplan- nen vastgelegde stedebouwkundige vormgeving vragen B. W., de raad een exploitatieverordening in het le ven te roepen. Deze verordening is vooral van belang voor het bouw- rijpmaken van de in de Zuidplas- polder aangewezen tuinbouwgebie den. Met de winter voor de deur vragen B. W. een krediet van 3375 voor de aanschaf van een tweede sneeuw ploeg, alsmede een afschermplaat Inzenden van advertenties dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN De algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de ingediende gemeentebegroting 1966 zullen vanavond het belangrijk ste deel vullen .van de vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad. In het verleden kon worden volstaan met vjjf sprekers namens zeven fracties maar door de politieke ontwikkelingen in de gemeente zullen dit jaar zeven raadsleven namens acht fracties het woord voeren. Het college van B. W. zal vanavond dan ook ongetwijfeld een stortvloed van woorden krijgen te verwerken, die het college de komende veertien dagen voldoende werk zal geven om tijdens de op 15 december a.s. te houden begrotingsvergadering de raadsleden van antwoord te kunnen dienen. kleine oppervlakte voor de huidige bezetting van het kamp, regelmatig verweid om de grasgroei op deze ma nier nog enigszins te bevorderen. Als oorzaken zijn te noemen een te lage ligging ten opzichte van de grond- grote hoeveelheid van de Jan bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Voorafgaande aan deze beschou wingen krijgt de raad nog te beslis sen over enkele voorstellen van B. W. Een van deze voorstellen behelst I de verplaatsing van de hertenkamp in het Warnaarplantsoen. De bodem I gesteldheid van de hertenkamp laat I veel te wensen over en van een be- H hoorlijke groei van het gras is nau welijks sprake. Vooral in perioden $van veel regenval verandert het en- I kele jaren geleden door de N.V.P. Rehorst aan de gemeente geschonken hertenkamp in een modderpoel. Herhaalde malen zijn verschillende instanties, zo schrijven B. W. aan g de raad, zoals Grondmij en Kon.Ned. Heidemaatschappij verzocht advies te geven omtrent verbetering van het kamp. Ondanks de aanleg van diverse drainages is gebleken, dat het maai veld steeds zeer drassig blijft. Tevens worden de dieren, ondanks een wat Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Het Bouw fonds voor het nieuwe zwembad is de afgelopen week weer aan ge groeid tot een totaal bedrag van 43.361,28. Van vele kanten kwamen weer bij dragen binnen, J.J.v.K. 2.50; E. M. 2.50; L. L. 2.50; M.v.D./5;AT 1.50; L. de B. 2.50; F.v.R. 5; H. B. 2.50; M. v.d. B. 10; L. de G. 1; K.v.d.H. 2; V. 100; P. W. K. 5; J. A. C. 75; n.n. 2.50; n.n. 125, waaronder ook een bedrag van 125 van een plaatselijke vereniging. 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1