öe Chinese PóPeqö.d.1 Wi ERM BAB Koekoek kwam, zag en won door knock-out (maar verloor pp punten) Enorme drukte in wii’i’iiioiy de ongeluksvogel en PEUGEOT 404 WAARDEVOLLE GESCHENKEN... MACHINALE HOUTBEWERKERS Wij garanderen u hoog loon en prettige werkkring. Aanmeldingen: KANTOOR BURG. TROOST STRAAT (Industrieterrein), Waddinxveen, Telefoon (01828) 2610. BOONSTOPPEL N.V. MEUBELMAKERS Bridgedrive 8 december Stijgende omzet bij Mulder N.V. de veilinghallen Wat wil de Stichting In de Rechte Straat? Sporthuis Revet KI-verenigingen gaan fusie aan Meubelfabriek Mulleman gK Meubelfabriek Mulleman en nog veel meer vindt u bij COLLECTE Pagina 2 f VOOR BABY’S HUIDJE Hoofdstak 18 Mr. 48 (wordt vervolgd) v Kei mei beii tot Beiaard Sint Jan weer in gebruik Volle zalen V ragen Kringraad BB vergaderde Groepen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART donderdag 1 december 1966 het eigenlijk kon I vraagt voor spoedige indiensttreding: door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille Wijdstraat 2, Gouda schelen!! Hij zong gewoon maar wat; het was toch een gek liedje. Of ’t nou Lote of Dopte, als het maar leuk was. Hé, wie riep hem daar? O, het was Snipper! ’’Wipperoen!? Wipperoen!? riep Snipper. ”Kom eens gauw kijken! Ik ben iets aan het timmeren!” Wipperoen bleef eventjes staan maar hij huppelde meteen weer verder. ’t Zal me wat moois we zen!” lachte hij plagerig. Burg. Trooststraat (Industrie terrein), Waddinxveen, telefoon (01828) 2610. H van mei der: D hier dos ble; ”rei dea .r De pro var ont tuu plei gaz stal ver stoi in die G een een pod pro woi ven ref< E ond diri kin ”Ht koo ”Di A oud bed kin; doo doo TAFELBILJARTS SCHAATSEN TRAININGSPAKKEN SLEDEN VOETBALSCHOENEN ACTETASSEN EN CLIPPERS KLEIN LEDERWAREN REGENKLEDING HANDSCHOENEN voor fiets en brommer Oranjelaan 21, Waddinxveen, telefoon 01828-2350 U zocht werk Geen bezwaar MULLEMAN staat voor u klaar Wij hebben plaats voor meerdere ADRES VOOR AANMELDINGEN: Met een bijeenkomst in de aula van het stedelijk museum ”Het Ca tharina Gasthuis” zal op zaterdag 3 december (om half drie) het geres taureerde en uitgébréide klokkenspel van de toren der Sint-Janskerk in Gouda officieel in gebruik worden genomen. WADDINXVEEN Het staat nu vast, dat de al eerder aan- gekondigde St. Nicolaasbridge- drive, waarvan de netto-op- brengst ten goede komt aan het bouwfonds voor het nieuwe zwembad, zal worden gehouden in de grote kantine van de Ne derlandse Kabelfabrieken aan de Noordkade op donderdag avond 8 december. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per paar. In ver band met de onverwacht grote belangstelling voor de drive is het gewenst dat men zich zo spoedig mogelijk opgeeft bij de organisator van het evenement, de heer H. Jenné, Kanaalstraat 3, Waddinxveen, tel. 2292. 1. Öp een keer was Wipperoen in een bovenstebeste bui. Niet omdat hij jarig was, en ook niet omdat er een ander jarig was, maar ge woon omdat... ja, waarom sprong Wipperoen eigenlijk zo springerig door de Rustige Duinen? Hij hup pelde de gekste huppels, hij schreeuwde en zong en had ple zier voor tien! Waarom deed hij zo uitgelaten? Nou, hij was gewoon blij omdat de zon zo lekker scheen, want het was vreselijk belabberd weer ge weest. Dagenlang had hij met een WADDINXVEEN De collecte ten bate van het Nederlands Astma Fonds, die enige Weken geleden werd gehouden, heeft in Waddinxveen net to 1167,36 opgebracht. Volgende week dinsdag zal de le denvergadering van de Kunstmatige Inseminatie Vereniging ’Gouda en Omstreken’ in tweede instantie be sluiten te fuseren met de KI-vereni- gingen De Horizon uit Zoetermeer en Vita Nova uit Hazerswoude. In tweede instantie omdat tijdens een ledenvergadering die vorige week in het Veemarktrestaurant (de ideale omgeving voor een KI-verga- dering) te weinig leden aanwezig wa ren om een besluit tot het aangaan van een fusie ’grondwettig’ te doen zijn. En de vergadering van 29 no vember is het aantal leden van geen belang meer. Formeel mag de fusie dan nog niet hebben plaats gevonden, in feite heeft zij reeds lang plaats gehad. Op vrijwel alle gebied hebben de drie KI-verenigingen het afgelopen jaar samengewerkt. Alle stieren van de drie verenigingen zijn in ’n stal (die van Gouda) ondergebracht en het personeel heeft zich al aan de nieu we situatie aangepast. De heer J. Vonk Noordegraaf, voorzitter van ’Gouda en Omstreken’ zal voorzitter worden van de nieuwe, grote KI vere niging. Koekoek, u zegt ieder keer wat an ders. U bent oneerlyk. U bent een leugenaar!” Koekoek gaat er niet op in, hij is keihard en voor geen enkele beledi ging vatbaar. Meneer Boegen wel. Die aantijgingen, vindt hij, moeten maar eens afgelopen zijn. Anders geen vragen meer. Êèn economisch student hééft nog wat, goed geformuleerde, vragen op een lijstje staan en moeten Koekoek een hoek drijven. Hij doet net of hij ze op schrijft. Inmiddels kijkt Koe koek op z’n horloge en na elke serie serie vragen weer. De directeur van de veiling vraagt hoe Koekoek denkt over de ontwikkelingshulp en of dat geld niet beter besteed kan worden aan de tuinbouw. Koekoek gaat, na nóg wat vragen, antwoorden. Hij discussieert uiterst sluw. Laat de microfoon afzetten, zo dat interrupties of wederwoord ón mogelijk worden en doet de lastige vragen af met: ”De jongeren zyn ge stuurd door de grote partijen. Ze krij gen een lijstje mee. Laten ze eerst maar eens met volwassenen komen.” Hij krijgt applaus van zjjn aanhang. De jongeren zitten er met een rood hoofd bij. De moeilijke vragen van de andere men en beantwoorde hij niet. Op een vraag over de houding van de Boerenpartij ten opzichte van oud-NiSB’ers geeft hij ten antwoord: ”Dat zijn afgedane zaken. Die klein zieligheden moeten maar eens afgelo pen zijn.” De Boer uit Ede noemt daarna wel een serie namen van mensen die volgens hem fout zijn ge weest. Midden in de beantwoording van een vraag wordt de strijd gestaakt dobr Hoegen, die heeft gemérkt dat Koekoek de grond onder de voeten voelt wegzakken. Het is kwart voor elf en de hoogste tijd. De vergadering is afgelopen. De moeilijke vragen be waart Koekoek wel tot een volgend keer. Nog weer gesterkt in hun onwan kelbaar vertrouwen in hun leider zoeken de Bóeren hun gróte wagëhs weer op. In de bus wordt nog wat on samenhangend nagediscussieerd. a-.i Hoëgen, het Goudse Boérenraads- lid, heeft eerst een kort toespraakje gehouden. Hij is blij met de opkomst Dan gaat hij zitten en luistert dan in gezelschap van mede-prominenten uit zijn partij in stille adoratie naar de woorden van Hendrik Koekoek, die zich geen, zoals onlangs op een partijcongres een vakbondsleider, zofgén maakt over cumulatie van functies. Hij kent het woord niet eens. Koekoek is behalve boer in Bennekom, ook nog fractievoorzitter in de Tweede Kamér, voorzitter van zijn partij, hoöfcfrëdacteur van De Vrije Boer (oplaag 30.000), raadslid in Ede, enz., ënz. genstander van overbodige ambte narij. Grote hilariteit als Koekoek de aanwezige Kamerleden (”Er zijn er buiten mij nog 149, dus er zal er best stiekem eentje tussen zitten”) uit daagt om met hem in debat te gaan. Hij kan die uitdaging ook ge lijk uitspreken, want hij wéét dat er geen kamerleden zijn. Maar de petten en sigaren in de zaal geloven hem. Hij is ook helemaal niet onder de indruk van de grote opkomst. ”Ik sprak gisteren in de Beatrixzaal in Roermond. De grootste zaal van Roer mond, helemaal vol.” Koekoek sprak ook op bijeenkomsten in Geldermal- sen. De grootste zaal van Geldermal- sen, helemaal vol. Het Concertge bouw van Barneveld, ook helemaal vol. De grootste zaal van Mijl in Lim burg, helemaal vol. De zaal is er stil van. Dé kranten deugen ook niet. Elke dag worden er grote verhalen over de Boerenpartij geschreven. Ze zijn voor 95% niet waar. Maar al die aandacht, zegt Koekoek, helpt alleen maar om de Boerenpartij groter te maken. ”Het zal mij niet bevreemd ’n of de Boerenpartij wordt de grootste partij ’’verklaart hij imperialistisch. ”Als wij winnen dan moeten de andere partijen zetels verliezen. Op die ma nier maken we van de grote partijen kleintjes en van de kleine partijen gtote.” De leider van de drie man sterke Boerenfractiéleider praat over de heldendaden van zijn partij in de Ka mer met de air van een politicus die vijftig volksvertegenwoordigers on der zijn hoede heeft. De verhogingen Van de belastingvrije voet tot inko mens van 3600 is werk van de Boe renpartij. De verhoging van de melk prijs voor de boeren van 37 naar 34 cent per liter, de Boerenpartij begon erover. Dat de salarissen van de leden van de Tweede Kamers slechts ver hoogd zijn tot 20.000 per jaar is te danken aan de Boerenpartij. Koekoek spreekt graag over de be lastingmaatregelen die het Neder landse volk aan de bezetting heeft overgehouden. Maar hij vindt ook dat die tijd van twintig jaar geleden nu maar eens vergeten moet worden. Hij besluit dramatisch: ”U wilt in flatie, werkloosheid, hogere uitgaven? Dan is uw keus niet moeilijk. Stem maar op één van de vijf partijen. Maar wilt u een vrij land en betere levensvoorwaarden, stém dan op de Boerenpartij. Wij zullen er voor zór gen dat de bakens worden verzet zo dat er weer toekomst komt voor het Nederlandse volk!” Groep A klapt mét een brok in de keel en een waas van tranen voor de ogen. B ’schreeuwt’ om dis cussie, maar er is eerst pauze. Na de lange pauze dringt de tijd. Er is gelegenheid vragen te stel len. Éen jonge, nerveuze PvdA’er uit Gouda wil graag uiting geven aatn het onbehagen, waarmeer hij de toe spraak van Koekoek heeft beluisterd. Hij wil ook wel ’es Weten hoe het zit met de pil. Koekoek had eens gezegd dat hü daar tegen was. Ook heeft Koekoek in de Kamer eens gezegd dat hij tegën de AOW was. ’’Meneer De directie van Mulder’s Fabriek van Rollend Materieel NV te Bos koop deelt mee dat de omzètten in 1966 zijn gestegen. De winst zal, zo verwacht men, even hoog zijn als in 1965, tóen 10% dividend in contanten werd uitgekeerd. In 1964 keerde Mul der 8% uit; waarvan de helft in agio- aandelen. In het raadhuis van Nieuwerkerk is vorige week een vergadering ge houden van de kringraad van burge meester van de kring Zufd-Holland van de Bescherming Bevolking. Bur gemeester mr. R. M. van Reenen uit Gouda is voorzitter van deze kring. De kringraad stelde in deze verga dering de jaarrekening over 1965 vast en behandelde voorts de begroting 1967. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer H. H. C. de Vos, werd Woerdens burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny benoemd. Herkozen werden de aftredende leden burgemeesters J. Aten (Schoonhoven) H. J. M. Bosma (Oudewater), J. Huur man (Gouderak) en mr L. C. A. Lepe laars (Krimpen a.d. IJssel). Op hun verzoek kregen de heren R. Rombach (plv.kringcommandant van de geneeskundige dienst) en ir. A. L. de Vos tot Nederveen Capel (plv. hoofd BB en kringcommandant op- ruimings- en reddingsdienst) eervol ontslag. Plaatsvervangend hoofd van de BB wordt nu de heer J. C. den Broeder. De herèn C. de Geus en C. Wijker werden benoemd tot respectievelijk plv. hóófd dienst sociale verzorging en plv. commandant brandweer. Bob liet zich in een stoel neervallen. ”Het is hu alles in orde, meneer. Vanavond om aéht uur geef ik u de Phil- lïinore paarlen.” ’’Waar?” ’’Hier op de ranch.”, Madden fronste de wenkbrauwen. ”ik had lieVér, dat het in Eldorado was. Je bedoelt, dat Draycott hier kómt...” ’’Neen. Om acht uur heb ik de paarlen, en dan zal ik ze u geven. Indien u de overdracht geheimhouden wilt, kan dat geschikt worden.” ’’Goed.” Madden keek hem aan. ”Heb je ze nu al?” op perde hij. ’’Neen. Maar om acht uur heb ik ze. ”Nu, ik ben blij het te horen”, antwoordde Madden. ’’Maar ik zég je al vast, als je weer uitstelt...” ”Wat bedoelt u - uitstellen?” ”Je verstaat me. Denk je, dat ik gék bén? Sinds je hier bent, is er telkens uitstel geweest met dat halssnoer.” Bob aarzelde. Het ogenblik leek gekomen om wat open haritg te zijn. ”Ja, dat is zo”, erkende hij. ’’Waarom?” ”Odat ik meende, dat ér hiér iets niet in de haak was.” "Waarom dacht je dat?” ’’Voor ik u dat vértel - waarom veranderde u van be- jsluit, in de eerste plaats? In San Francisco wilde u, dat het halssnoer in New York geleverd zou worden.” ”Om de eenvoudige reden”, antwoordde Madden, ”dat ik toen dacht, dat mijn doéhtér met me mêe ging naar het Oosten. Haar plannen zijn yeranderd - ze gaat re gelrecht naar Pasadena, Voor het gróótste deel van het seizoen. En ik stel me voor het halssnoer daar in de kluis te leggen, dan kan zij het dragen wannéér zij wil.” ”Ik heb uw dochter ontmoet in San Francisco”, zei Bob. "Het is een mooi meisje.” Het publiek verdeelt zich allengs in drie partijen: a. dé bewonderaars, die vinden dat ”die vent” toch maar goed kan praten en die het woord van hun leider blindelings voor waar aan nemen. Ze zetten Koekoek’s betoog dan ook om de haverklap met ap-v plaus kracht bij; b. de tegenstanders (minderheid)die elk applaus met luid boe-groep trachten te overstemmen, hetgean van de andere kant weer aanlei- leiding geeft tot dreigende blikken; c. de zwijgers, die klappen noch roepen en alleen maar luisteren. Vaak doen zij qualitate qua niet aan de manifestaties mee. Koekoek begint met te zeggen dat de andere partijen altijd bezig zijn over anderen te spreken. Nooit over zichzelf. Dat wil hij niet doen, maar omdat de anderen het ook doen, zal Koekoek het niet nalaten. Met de economie gaat het snel bergafwaarts, vindt hij. ’’Dagelijks worden duizen den mensen ontslagen.” Dan weer klinkt de eerste ’Boe’ door de zaal en Koekoek krabbelt terug. Nederland zegt hij, kan niet meer concurreren op de wereldmarkt. Allen de Boeren partij heeft daartegen geageerd. Groep ’A’ knikt ijverig van ja, maar vraag ze niet wat de wereldmarkt is. De ministers van financiën krijgen ook een veeg uit de pan. Zijlstra en Witteveen wisten het allemaal zo goed toen ze in de kamer zaten.Maar als minister hoorde je ze niet. De beste stuurlui staan aan wal. Koe koek zegt dat de Boerenpartij in de Kamers goed werk hebben gedaan. De financieringsmoeilijkheden zou den er niet geweest zijn als men naar ons had geluisterd. Schaf de PBO’s af en we bezuinigen tweehon derd miljoen. De Bóer is ook een te- somber gezicht in zijn holletje ge zeten, omdat het aan één stuk door had geregend. Maar nu was al die natte narig heid voorbij en daarom huppelde hij vrolijk door de Rustige Dui nen. ”Hoe was dat lied van de Lap- perdapse Lopper ook al weer”,zei hij bij zichzelf. Hij bleef eventjes staan. Was dat wel goed? Was het niét een Loppérdopse Lapper?Die Dapte op de Dopper? Op Lapte hij op de Loer? Ach, wat Madden keek hem scherp aah. ”Zo, vind je?” ”Ja. Zij is nu nog zeker in Denver?” Even zweeg Madden, hem nog steeds aankijkend. Toen zgi hij’’Neen. Zé is niet meer in Denver.” ”Zo. Hebt u er iets tegen me te zeggen...” ”Ze logeert bij vrienden in Los Angelos.” Bij deze verrassende mededeling gingen Bob’s ogen wijd opén. ”Hoe lang is zij daar al?” informeerde hij. ’’Sedert Dinsdag”, antwoordde Madden. ”Ik geloof, dat het Dinsdag was - toen telegrafeerde ze, dat ze naar hier kwam. Ik had haar liever niet, óm zekere redenen dus zond ik Thorn naar het station, met de opdracht haar naar Barstow terug te brengen, en op de trein naar Los Angelos te zetten.” Bób’s gedachten werkten snel. Barstow lang ongeveer óp de afstand, die de meter van de grote wagen had aangewezen. Maar waar was er rode klei op de per rons in deze buurt? ’’Bent u er zeker van, dat zij veilig in Los Angelos is ge komen? vroeg hij. ’’Natuurlijk. Woensdag heb ik haar daar gezien. Nu, ik heb al je vragen beantwoord. Nu ben jij aan de beurt. Waarom dacht je, dat er hier iets niet in orde was?” ”Waf is er van Slappe Flip Maydorf geworden?” was Bob’s wedervraag. ”Wie?” ’’Slappe Flip - die zich Mc Callum noemde, en die hier zeven en veertig dollar van me gewonnen heeft?” ’’Bedoel je, dat hij werkelijkheid Maydowf heet?” vroeg Madden belangstellend. ”Ik weet het zekér. Ik heb Maydorf al leren kennen in San Francisco.” ”Op welke manier?” -> ”Hij deed, alsof hij probeerde de Phillimore paarlen te'annexèren.” EEN wagen met persoonlijkheid Een individuele auto die méér geeft en heeft EEN WONDER OP WIELEN Vraagt gratis proefrit bij De Boerenleider snoeft, over drijft en liegt er lustig op los. Hij praat luidruchtig en zelfverzekerd over financiële en economische aan- gelegenheden. Koekoek spreekt over zaken, Waarvan hy Weet dat ze zul len aanslaan. Aangelegenheden die hem niet welgevallig zjjn (de ’dood verklaring’ in de Kamer, de zaak- Adams en de Noodraad) worden ook niet aangeroerd. DONDERDAGAVOND Het is koud en je ziet geen hand voor ogen van de vette mist. Twee bussen (van Buitelaar) wachten by het Goudse station op de ongetwijfeld talloze volgelingen die de prediking van hun Grote Leider, de Vrije Boer uit Bennekom, niet willen missen. Het pakt anders uit. Negen mensen kopen een kaartje by éen knechtje van de Goudse Boerenleider R. Hoe gen (”De baas vroeg of ik ’t wou doen, maar ik ben geen Boer”, zegt de jongen vergoelijkend. De andere bus rijdt onverrichterzake huis waarts. Met angstige voorgevoe lens rjjden negen mensen naar de Bredeweg. Als het in de bus al niks is; wat zal het dan wel in de Wad- dinxveense veilinghal zijn? Er wordt veilingwaarts al ijverig gediscussieerd over de heffingen van het Landbouwschap, zodat we al snel weten uit welke hoek de wind waait. De buschauffeur krijgt de schrik van zijn leven als hij het parkeerterrein voor het veilinggebouw opdraait. Een ’woud’ van wagens -1 ”De een al groter dan de ander,” zegt hij, ’’waar klagen die mensen éigenlijk over?” - maakt hem het stoppen moeilijk. In de veilinghal heeft een grote massa zich al saam gepakt voor het presidiumgestoelte, waarop echter nog geen Boerenleider te zien is. Van zo’n afstand kan dat ook moeilijk, want ook binnen hangt een dikke mist, zij het dan van - merendeels goede - sigaren. Boer Koekoek zelf, in het zondag se blauwe pak, schudt taxerend de handen. De jongens van de pers ge ven ook een handje en we beloven hem er een net stukkie van te maken, als hij ons nogal wat gereserveerd aanschouwt. We zien hem toch nooit meer. De voorzanger van de Boerenpartij Johnny Hoes, zingt een vrolijke deun en even later weerklinkt de Koekoeks wals. Koekoek kan een geintje waar deren. We deinen naar onze plaatsen. Het is koud in de veilinghal en de grote verwarmingsmotoren dóén hun üitérste best een wat aangena mer temperatuur té scheppen. Ze zijn nogal luidruchtig en worden dan ook tot zwijgen gebracht als Boer Koékoék zélf Het woord neemt. Wij zoeken het getuigende gesprek met onze rooms-katholieke medemensen. Wij willen een gesprek, dus niet de aanval. Wij zijn overtuigde tegenstanders van het anti-papisme, d.i. een emotionele weerzin tegen de r.k. kerk, dat voor namelijk op het sentiment berust en niet gebaseerd is op argumenten uit Gods Woord. Wij zoeken echter wel het GETUIGEND gesprek met de rooms katholieken. Ons doel is beslist niet het geiprek zondér meer. Wij komen er rond voor uit, dat wij bij onze benade- ringspogingen hopen, dat de ander de zelfde vrede in onze Here Jezus Chris tus zal vinden, die Ook wij uit genade ontvingen. Daarom willen Wij ook niet om de kernverschillen heendraaien. Dat zou tijdverlies zijn. En wij hebben van de andere kant wel zo veel achting voor onze r.k. medemensen, dat wij heus niet veronderstellen, dat zij meteen kwaad wordén, wanneer wij éérlijk voor onZe eigen reformatorische overtuiging uit komen. Zeker, er zijn rooms-katholieken die iedereen die het niet met hen eens is, meteen als een vijand gaan beschou wen. Maar dergelijke onverdraagzame typen tref je in alle godsdiensten aan. Met het oog daarop geven wij een maandblad uit, dat eveneens heet „In de Réchte Straat.” Het kost f 6,50 p.j. Wie zich vóór 1 februari 1967 opgeeft als abonnee, krijgt als premiegeschenk het boekwerkje „MOEDER IK KLAAG U AAN” van ds. H. J. Heggér, geheel gratis ten geschenke (winkelwaarde 2,—). Opgave aan het regionaal IRS- secretariaat: Willem de Rijkelaan 17, Waddinxveen. p

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 2