niet erg willig Raad was voor Onze ni mening Sleutel voor bewoners 5 3 1 Geen belangstelling algemene beschouwingen van 25000ste woning Weer mijlpaal bereikt bij woningbouw Burgemeester kwaad op raadslid Van Schaik i I ■Ir oil '■h OPROEP TOT RIJKSAMBTENAREN BETREFFENDE SALARISSEN Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) i z NUTSSPAARBANK te Waddinxveen VERHOGING SPAARBANKRENTE i Gedeputeerde 1>. v. <1. 14waak in Waddinxveen: NUTSSPAARBANK te Waddinxveen Brievenbus in de Vondelwijk ■Hl i r L LU tl-J F DE GROOTSTE (GRIT) ROL Ui» *14, voor de spaarrekeningen met een opzegtermijn van zes maanden (was 4J%) 3 voor de gewone spaarrekeningen. 02 dagelijks opvraagbaar Gemeentebelang rpjjdens de algemene beschou- 1 wingen heeft de heer T. Ververs raadslid voor Gemeentebelang, de AR en de CHÜ ervan beschuldigd de kiezers om de tuin de hebben geleid. Met andere woorden: de heer Ver vers beschuldigde beide partijen van bedrog. J 1 st I®!! ;sï ?s ■gill I Bakens verzetten vervolg pag 3 i I A TC I Herten vervolg op pag 4 Kale bomen Modelwoning Weekblad voor Waddinxveen 22e JAARGANG - Nr. 1117 DONDERDAG 8 DECEMBER 1966. t i S van Ga daarom met een gerust hart naar GRIT!! Mr. Opticién a A-SSSS CONTACTLENSSPECIALIST HOORTOESTELPRACTICUS De rente op de bijzondere spaarrekeningen (Zilvervloot, ambtenaren, bedrijsfsparen) blijft gehandhaafd op 4°/o). te omstreken. Tuurlïjk is voor een Tiener ’t montuur belangrijk: Op Art, Pop Art, IN of OUT, ’t speelt een grote rol. Maar de grootste rol speelt Grit, wel te verstaan Mr.Opticiën GRIT.Gritweet watvoor soort montuur tieners wensen, maar hij weet ook welke glazen je op-art, pop-art bril moet hebben, opdat jij je rol goed mee kunt spelen! Op drie flatgebouwen in de Vondelwjjk gingen maandag ochtend tegelijk de vlaggen in top ten teken, dat gedeputeer de D. van der Kwaak de sleutel had overhandigd aan een der eerste bewoonsters van de 141 woningwetwoningen, die wer den gebouwd door de N.V. P. Rehorst (foto Sjaak Noteboom) Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. KANAALSTRAAT 9 (bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank Gouda), de oudste en grootste spoarinstelling van Gouda en WADDINXVEEN Nauwelijks had Waddinxveen zijn vijftienduizendste inwoner binnengehaald of opnieuw werd er een mijlpaal bereikt. Min of meer als Sint Nicolaasgeschenk kon op maandag 5 december jl. met enig feestelijk vertoon de sleutel worden overhandigd aan de bewoners van de 2500ste na 1945 in Waddinxveen gebouwde woning. Het was de heer D. van der Kwaak, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland die er, vergezeld van enkele andere provinciale vertegenwoordigers, voor naar Waddinxveen kwam. Daarmede onderstreepte hij weer eens de provinciale belangstelling die er bestaat, voor de nog steeds voortgaande ontwikkeling van Waddinxveen. De bewondering voor hetgeen in deze ge meente steeds gebeurt werd noch door de heer Van der Kwaak, noch door ir. K. J. Mackenzie, hoofdingenieur-directeur van de provinciale directie van de volkshuisvesting en bouwnijverheid onder stoelen of banken gestoken. Niet alleen voor de gemeente Wad dinxveen was het een feestelijke dag, maar ook voor de N.V. Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst alhier. Behalve dat het de bou wer was van de 2500ste Waddinx- veense woning, kon de directie van dit bedrijf met genoegen constateren dat van die 2500 na-oorlogse Wad- dinxveense huizen precies de helft door de N.V. Rehorst was gebouwd. Het betrof 573 woningwetwoningen, 420 vrije sector woningen en 257 pre- miewoningen, terwijl men bovendien op dit ogenblik in Waddinxveen nog 217 woningen in aanbouw heeft. In het kantoor van de N.V. Rehorst verzamelden zich maandagochtend de gasten van het gemeentebestuur Minder moeite had de raad met het beschikbaar stellen van een krediet van 26.000 voor het verplaatsen van het hertenkamp. De financiële com missie ging met dit voorstel - zij het met enige schroom - akkoord, omdat men de herten niet graag uit de ge meente zou missen. De heer Mol wil de nog weten, of de adviseurs van de gemeente destijds niet hadden kun nen waarschuwen, dat de voor het hertenkamp uitgekozen plaats niet geschikt was. Volgens de burgemeester is er in het verleden echter nooit officiéél een advies dienaangaande gevraagd. De heer Ph. Kroes (VVD) zei te betwij felen, of de thans aangewezen plaats - in de zuidwesthoek van het Burge meester Warnaarplantsoen - wel een voldoende oplossing waarborgt. Hij vroeg zich echter af, of er ergens an ders in de gemeente ooit een goede plek gevonden zou kunnen worden. De heer Mulder (SGP) toonde zich teleurgesteld, dat er in Groenswaard in plaats van tachtig geplande vrije- sector-woningen een zelfde aantal kleinere en goedkopere premiewo- ningen zal worden gebouwd. Die huizen behoorden net zo groot te worden als de woningen die er nu al staan. Hierop antwoordde de burge meester, dat een goed beleid eist, dat de bakens tijdig worden verzet. ”Die woningen waren nu al bijna niet meer te verkopen,” zo zei hij, ’’wanneer we het werk aan de gang willen houden, dan moeten we het op een andere manier doen, en wel door goedkopere woningen te bouwen.” Hij wees erop, dat die premiewonin- gen uitermate geschikt zijn voor hen, die uit hun woningwet-woning ’’ge groeid” zijn. Compleet met centrale uitdrukkelijk op attent gemaakt, dat zij van salarisbetaling geen giro-rekening te schaffen. Wanneer U zich namelijk (geheel kosteloos) alsmede vele andere genodigden. Be halve de heer Van der Kwaak en ir. Mackenzie waren nog aanwezig de heer L. van Dijken, hoofd van het bureau woningbouw van de provin ciale griffie, ir. J. R. Fillier, de wet houders Lips en Van Tol, gemeente secretaris H. Jenné, verscheidene raadsleden, de directeur en adjunct- directeur van openbare werken, de heren A. C. Kraneveld en A. M. Zwambom, de secretaris van de Ka- Door het Bestuur van DE NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN zijn, met ingang van 1 JANUARI 1967, de navolgende percentages voor spaarrekeningen vastgesteld: De Waddinxveense burgerij heeft dit jaar bitter weinig belangstelling ge toond voor de algemene beschouwingen op de gemeentebegroting voor 1967, die vorige week donderdagavond werden gehouden. Welke de oorzaken daar van ook geweest mogen zijn (het bijzonder slechte weer of het geopend zijn van de winkels i.v.m. St. Nicolaas), een feit is het, dat er afgezien van enkele geïnteresseerde ambtenaren slechts een handvol ingezetenen naar de raads zaal was gekomen om de betogen der fractiewoordvoerders aan te horen. Jammer, die geringe belangstelling. De algemene beschouwingen waren dit jaar het beluisteren waard. Jammer ook, omdat ook de ’gewone’ raadsverga dering levendiger leek dan anders. De raadsagenda bevatte slechts een klein aantal - op het eerste gezicht weinig schokkende - voorstellen, waarover echter wel de nodige discussies mogelijk bleken te zijn. Enige opschudding ontstond bij de behandeling van een voorstel tot het vaststellen van een verordening op het in exploitatie brengen van bouw terreinen (met name de tuinbouwge bieden in de Zuidplaspolder). Hoewel het de raadsleden bekend was, dat de tekst van deze verordening slechts een voorlopige is, en dat de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten over een aantal maanden met een nieuwe model-versie komt, maakte de heer Van Schaik de opmerking.dat de verordening een ’’slecht in elkaar gestoken stuk werk” was. Voor de heer Van der Hooft, die zich voor het ingediende voorstel verantwoordelijk voelde, was deze opmerking aanleiding heftig te rea geren. Hij riep de heer Van Schaik toe, dat deze altijd aanmerkingen heeft op verordeningen en dat hij het hem kwalijk nam bij een eerder ge houden voorbespreking geen bezwaar had gemaakt tegen het op zo korte termijn indienen van het voorstel. De burgemeester, die zijn zelfbe heersing enigszins had verloren, noemde de opmerking van het KVP- raadslid een belediging voor Gedepu teerde Staten en het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de ge wraakte tekst van de verordening reeds eerder hebben goedgekeurd voor gebruik in diverse gemeenten, waaronder Hillegom. (was 3J%) Het begon al direct na aanvang van de zitting, toen een voorstel aan de orde kwam beplanting en bestra ting aan te leggen rond de ’’Beatrix- Claus”boom aan de Prinses Beatrix- laan en de ter herdenking van het 150-jarig Koninkrijk aan de Willem de Zwijgerlaan-hoek-Juliana van Stolberglaan geplante boom. De Fi nanciële commissie, waarvoor de heer J. H. Mol (VVD) als woordvoer der optrad, was niet tegen de voorge stelde beplanting en bestrating, maar zag des niettemin toch liever, dat dit voorstel later, wanneer de financië le positie van de gemeente wellicht wat gunstiger zal zjjn, opnieuw aan de raad zou worden voorgelegd. ”Juit hiervoor hebben we wel geld,” wierp burgemeester C. A. van der Hooft tegen. "We kunnen dit be talen uit het fonds Stadsuitleg,waar in we nog ongeveer 750.000 hebben die we nergens anders voor kunnen gebruiken.” Ondanks dit pleidooi bleek de raad een uitgave van 6000,- voor tegels en planten op het huidige tijdstip onverantwoordelijk te vinden. Bij een hoofdelijke stemming keerde een meerderheid, bestaande uit de heren H. Huizer (Herv. Kiesver.), A. Noorlander (CHU), drs P. M. van Onna (KVP), mr. H. Th. van Schaik (KVP), A. H. van Gent (PvdA), T. Lammertse (PvdA), H. Mulder (SGP) en J. H. Mol (VVD, zich tegen het voorstel van B. en W. mer van Koophandel drs. B. W. Buenk, de heer W. J. van Nieuwkerk van de Stichting Ratiobouw, de heer H. K. van der Loo, voorzitter van de middenstandsvereniging, bestuursle den van de drie Waddinxveense wo ningbouwverenigingen, alsmede ver tegenwoordigers van de architecten bureaus Stuurman en Roggeveen. Onder aanvoering van burgemees ter C. A. van der Hooft ging het ge zelschap per bus eerst naar de Von- delwijk, waar een ingerichte model woning werd bezichtigd in de giet- bouwflats, die o.a. aan de Tollens laan worden gebouwd door het Wad dinxveense bouwbedrijf N.V. J. Reym. In totaal verrijzen in de Von- delwijk zes gietbouwcomplexen, ieder van 40 flats, waarvan de helft in woningwetbouw en de helft in pre- miebouw. Deze royale vier-kamerflats, cen traal verwarmd, zijn gebouwd vol gens de nieuwste voorschriften van de overheid en bevatten met name een zeer ruime woonkamer en een grote eetkeuken. De premieflats gaan inclusief verwarming 205 per maand aan huur kosten, terwijl de huurprijs voor de woningwetwonin gen, eveneens inclusief verwarming, is vastgesteld op 32 per week. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Tijdens de verkiezingsperiode heeft het GB-raadslid niet afgelaten in woord en geschrift de zittende raads leden, als vertegenwoordigers van grote politieke partijen, af te schilde ren als behartigers van partij-poli tieke belangen. Ook bij de beschou wingen sprak de heer Ververs weer van geharrewar in de raad. Met an dere woorden: de raadsleden zouden hun eed of belofte bij hun intrede in de raad hebben geschonden. We zijn blij dat de heer Van Gent in een aan tal scherpe vragen Gemeentebelang heeft verzocht voorbeelden te noe men van aangelegenheden waarbij het gemeentebelang door de raadsle den uit het oog werd verloren. De heer Ververs is kennelijk ver geten dat Waddinxveen, in de jaren voordat er ooit van Gemeentebelang sprake was, een ongekende groei en welvaart heeft meegemaakt. En in al die jaren van bloei zat de heer Ver vers in de raad als vertegenwoordi ger voor de PvdA. Gedurende acht jaar hebben we hem nooit gehoord over partijbelangen en tijdbommen. Daarover begon de heer Ververs pas nadat hij niet meer op de PvdA-kan- didatenlijst was geplaatst. De heer Ververs zei gedurende de verkiezingstijd ook dat hij al dat ge harrewar en gekonkel moe was. Zijn politiek zou een vrije, eerlijke, onaf hankelijke en vooral openhartige worden. Dat hield hij althans zijn kiezers voor. Niet zodra zat hij echter in de raad of de heer Ververs be klaagde zich erover dat de grote par tijen hem niet in de geheime onder- handelingen, die overigens beslist noodzakelijk waren om de wethou- dersverkiezing inderdaad niet op ge harrewar te laten uitlopen. Dat had de heer Ververs kennelijk liever ge zien. Over om de tuin leiden gespro ken. KANAALSTRAAT 9 (bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda), de oudste en grootste spoarinstelling van Gouda en omstreken. Zoals vele andere moderne werkgevers is thans ook de landelijke over heid voornemens de salarissen van haar personeel te doen uitbetalen via een financiële instelhng. De Rijksambtenaren worden er zich voor deze nieuwe wijze behoeven aan 1 z_ itzz als spaarder aanmeldt bij de NUTSSPAARBANK te WADDINX VEEN, kunt u uw werkgever verzoeken maandelijks uw salaris over te maken naar uw rekening aldaar. Na overschrijvnig kunt U dagelijks en zonder bijkomende kosten over uw geld beschikken ten kantore van de Nutsspaarbank. Over het ge deelte van uw salaris dat u niet direkt opneemt vergoedt de Spaarbank U rente. Aan de Spaarbank kunt U ook opdracht geven betalingen aan derden te verrichten ten laste van uw rekening. Bij de opdracht echter dient steeds het boekje te worden overgelegd. WADDINXVEEN In‘de Vondel wijk is dinsdag door de PTT een brievenbus geplaatst op de hoek van de Tollenslaan en Bosboom Tous- saintsingel. Voor veel bewoners zal deze brievenbus ongetwijfeld een welkome aanwinst betekenen. Ook de eerste bewoners Groenswaard kunnen binnen afzian- bare tijd een brievenbus in hun om geving tegemoet zien. De nodige stappen zijn reeds ondernomen om ook hier de ’’post bij de bewoners te brengen.” s -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1