Gevoel avond “uit te zijn 5 autohandel n.v. jl RAIFFEISENBANK TABB WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur Bezoeken aan uitvoeringen beneden de verwachtingen de grote fancy fair voor het NIEUWE ZWEMBAD ontbreekt I hebt u 1966 MODELLEN VERHOGING SPAARBANKRENTE J PAKNOG NIET? Culturele Kring Zorgelijk jaarverslag van Postkantoor Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) NUTSSPAARBANK te Waddinxveen I t ijdagavond vanaf 19 uur en zaterdag vanaf 14 uur Zaterdagavond 17 december 10 uur trekking Zwembadloterij Koopavonden voor Kerst voor de spaarrekeningen met een opzegtermijn van zes maanden (was 4j°/o) OPEL REKORD 2 en 4deurs OPEL REKORD [sportcoupé avondgeld hoort in de nachtkluis thuis! OPEL REKORD. In verband met de introduktie van de OPEL REKORD 1967 kunnen wij U thans aanbieden tegen Q1 voor de gewone spaarrekeningen, Ü2 dagelijks opvraagbaar Vele attracties, interessante en waardevolle prijzen. 1 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda caravan ij MAKELAARS TAXATEURS H r Een veel voorkomend geval: de kas is opgemaakt, maar de bank is al dicht. AI dat geld in huis houden is gevaarlijk. Breng uw geld naar onze nachtkluis. Daar is het veilig. En 's morgens of na het week-end kan het automatisch op uw rekening worden geboekt. Makkelijker en veiliger kan het niet! 1 Goede outilage Tekort FRANS VAN CAMP Kleiweg 2-6 I' Gouda Vertrouwen r Bs FLOWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 - GOUDA Ja' DONDERDAG 15 DECEMBER 1966 22e JAARGANG - Nr. 1118 66-27 Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. W estlandsche Hypotheekbank 1 Ij I I alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied De rente op de bijzondere spaarrekeningen (Zilvervloot, ambtenaren, bedrijsfsparen) blijft gehandhaafd op 4°/o). bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde I Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties dinsdagmiddag 12 uur. Door het Bestuur van DE NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN zijn, met ingang van 1 JANUARI 1967, de navolgende percentages voor spaarrekeningen vastgesteld: Een andere reden ziet het bestuur in het ontbreken van een goed ge outilleerde schouwburg/concertzaal. Men acht dit standpunt in zekere mate geschraagd door de opvallende opbloei, die het gereedkomen van de Rotterdamse Doelen in het muziek leven te zien geeft. WADDINXVEEN De komende week zullen alle Waddinxveense winkels vanaf woensdag 21 decem ber tot en met vrijdag ’s avonds zijn geopend tot negen uur. De woens- dagmiddag-winkelsluiting komt te vervallen. Zaterdagmiddag zullen de winkels op de normale tijd sluiten. en berichten tot De Moerkapellenaren kun nen eindelijk gebruik maken van hun nieuwe Postkantoor. Vrydag werd het fraaie ge bouwtje aan de Jhr. Van der Welstraat in gebruik gesteld Als een van de oorzaken voor het geringe bezoek ziet het bestuur en kele verschuivingen op korte termijn van uitvoeringsdata, te weten twee maal met de toneelgroep Proloog en éénmaal met het Nederlands Kamer orkest. In geen van de vallen lag de oorzaak van de verschuiving bij de Culturele Kring. ”De verschuivingen op korte termijn” zo zegt het bestuur in het jaarverslag,” ontnemen veel effect van vooraf gegeven publici teit. De van verschillende zijden ver nomen bezwaren sterken het bestuur in de overtuiging, dat het bezoek hieronder duidelijk heeft geleden.De bedongen en verkregen financiële te gemoetkomingen maken dit niet goed. (was 3J°/o) In het seizoen 1965-66 werden drie toneeluitvoeringen gegeven en voorts waren er een concert en twee voor drachten. Bij alle avonden bleken de kosten de inkomsten verre te over treffen, waardoor een tekort van 1951,61 ontstond. Dank zij de dona ties 783,50) gemeentelijke subsi die 900) en giften van bedrijven 435) kon het uiteindelijke saldo te kort beperkt blijven tot 169.50. De totale uitgaven beliepen 2288. Het aantal donateurs bedroeg per 1 au gustus jl. 189. BEZOEKT Z' 60 Waardering wordt in het jaarver slag uitgesproken aan het adres van het gemeentebestuur voor de daad werkelijke belangstelling en de krachtige niet aflatende steun van de burgemeester, ”in wie de Culturele Kring een pleitbezorger par excel lence heeft”. Waarderende woorden ook aan het adres van mej. A. Veld wijk en haar medewerksters, die in de boekhandel belangeloos zorgden voor de voorverkoop van kaarten. Wat betreft de keuze der avonden ziet men zich aangewezen op de maandag, dinsdag en donderdag avonden, waarvan de twee laatste de meest geschikte worden geacht. De woensdagavond is ongeschikt door vaak onverwachte en op korte ter mijn aangekondigde televisie- of radioverslagen van voetbalwedstrij den. De later gestelde aanvangstijd (half negen) bleek gunstig te zijn ontvangen. W.’ Een goed ingericht gebouw van voldoende grootte zou de Culturele Kring in staat stellen gezelschappen uit te nodigen, die thans ónmogelijk kunnen worden bekostigd wegens de te geringe maximale recette uit het te kleine aantal zitplaatsen. Tegen het mogelijke bezwaar, dat het tot nu toe behaalde aantal be zoekers een dergelijk gebouw niet zou wettigen wil het bestuur aanvoe ren, dat alleen al een aan de huidige normen aangepaste outillage van zit plaatsen, foyers, toneel, enz, die be zoekers meer het gevoel zou kunnen geven ook een avond ”uit” te zijn, een onmiskenbare vooruitgang in de op komst te zien zal geven. De ervarin gen met muziekuitvoeringen in de Immanuëlkerk wijzen volgens het verslag in die richting. Hoewel dit seizoen voor het be stuur niet zonder hoofdbrekens is verlopen, ziet het de toekomst met voldoende vertrouwen tegemoet om de taak, die het op zich heeft geno men te blijven vervullen. De waar dering die van vele kanten werd ont vangen en de hoop dat tot een meer intensieve beleving van toneelkunst en muziek e.d. dan bijvoorbeeld via beeldscherm en luidspreker moge lijk is, kan worden bijgedragen, overtuigt het bestuur des te meer van de zin van dit veel omvattende werk. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.14 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. door burgemeester Keyzer; maandag konden de inwoners het zelf voor het eerst van binnen bekijken. Dat het ten opzichte van het oude kantoor een grote vooruitgang was, bleek ieders overtuiging. Hoe kon het ook anders! Op pagi na leest u meer over het nieuwe kantoor. WADDINXVEEN Het bezoek aan de uitvoeringen is in een aantal geval len beneden de verwachtingen gebleven met als direct gevolg grote finan ciële te korten” dit schrijft het bestuur van de Culturele Kring Waddinxveen in haar jaarverslag over het seizoen 1965/1966. Het bestuur is dan ook in het midden van het seizoen verplicht geweest tot het annuleren van een vrijwel definitieve afspraak met het bestuur van Gelre’s Kamerkoor te Arnhem. De redenen voor een beneden de verwachtingn blijvend bezoek zijn vaak moei lijk naspeurbaar. dejongs Weekblad voor Waddinxveen -- g Maar zo’n donkerblauw pak I moet toch iedere man hebben! S Het is het allround uitgaanspak. S U bent er nooit mee ’over- dressed’ of ’underdressed’. ffi Een goed blauw pak is altijd E goed. Wij hebben zo’n I gemakkelijk pak voor u in een I zeer fijn kamgaren (met I matting). Komt u morgen even kijken? KANAALSTRAAT 9 (bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda), de oudste en grootste spaarinstelling van Gouda en omstreken. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1