van er Drie tot vijf avonden nieuwe Voorz. AZG. en O Betaal niet contant Openbare Ulo krijgt drie lokalen bij PUROL Goed voor de huid het gehele jaar door Bij scha vingscursus voor verkeersregels Hoop op spoedige bouw drie lagere scholen 1 ■f MEDICIJNEN BLIJVEN GRATIS Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Raad voteerde 2,2 miljoen gulden in spoedvergadering De RENTEBIJSCHRIJVING Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen op de spaarboekjes zal plaats hebben van 16 tot en met 30 januari a.s. Plaatselijke artsen doen mee niet foaidseneonfliet f.1 f- I 1111111 MAKELAARS TAXATEURS Bezwaarlik Beatrix bruidegom Coöperatieve Raiffeisenbank „WADDINXVEEN” Scholenbouwteam Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Vondelwijk f Weekblad voor Waddinxveen 22e JAARGANG - Nr. 1120 DONDERDAG 5 JANUARI 1967. I I Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. W estlandsche Hypotheekbank van patiënten alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Aan het slot van de korte raads vergadering, die een weinig officieel karakter droeg door het achterwege blijven van het ambtsgebed en de verschijning van de voorzitter zonder ambtsketen, wenste waarnemer nes tor Mulder het college ’n goede jaar wisseling toe. De heren Pille (PvdA) en Ververs (Gem. Belang) hadden be richt van verhindering gestuurd. (verschijnt elke donderdag) Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Tijdens de vergadering kwam ook nog aan de orde de kwestie van de grondverkoop ten bedrage van één miljoen gulden aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van een nieuwe rijks- daarmede doelende op het feit, dat de gemeente dan een behoorlijke som geld ter beschikking zou hebben ge kregen voor de financiering van en kele noodzakelijke objecten. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Oud-wethouder S. Pille, voorzitter van het Algemeen Ziekenfonds Gou da en Omstreken (70.000 verzekerden) zei over het conflict: ”Als afdeling van het Gezamenlijk Overleg Zieken fondsen hebben we maar weinig in te brengen, maar we zijn met deze gang van zaken echt niet gelukkig. Wij willen niets liever dan dat deze zaak zo spoedig mogelijk is opgelost. Maar In het conflict tussen artsen en ziekenfondsen wordt door de vjjf Wad- dinxveense dokters, E. M. L. Hemminga, J. W. H. Helleman, P. van der Linde, Th. G. Blom en C. A. de Geus en de twee Zevenhuizense, W. H. Ver- duyn den Boer en J. A. Ensing, één lijn getrokken met Landelijke Huisart sen Vereniging. Tijdens een spoedvergadering van de plaatseljjke Huisart senvereniging voor Gouda en omgeving, die donderdag in Hotel De Zalm in Gouda werd gehouden, bespraken de dokters de problemen die waren ge rezen rond de honorering van hun werkzaamheden. Naar het landelijke con gres dat vrijdag werd gehouden gingen uit Waddinxveen de dokters De Geus en Blom. raden welke helft. Margiet en Pieter, veel Dit prinselijke huwe- geluk. niet rustige, minder vreugde over het vriendelijke geen contante betaling te zullen ei sen. Hij verwachtte dat ook de mees te andere artsen deze gedragslijn zou den volgen. Dokter J. A. Ensing, die in Zevenhuizen is geassocieerd met dokter Verduyn, vertelde dat ook hij en zijn collega zich zouden confor meren met de houding van de LHV. Het menigsverschil tussen fondsen en dokters gaat aldus weer dokter Blom alleen over de honorering van weg. Bij de behandeling van dit voor stel in november leek er een reële kans, dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat daarvoor de fondsen nog ter beschikking zou hebben. Thans bleek uit een mededeling van burgemeester Van der Hooft, dat de ze verkoop nog enige tijd moet wor den aangehouden, omdat de minister van financiën aan deze uitgave geen fiat wil verlenen. Dit lokte bij de heer H. Huizer (Herv.) de opmerking, dat het toch wel bezwaarlijk is dat de ene minis ter wel en de andere minister niet aan iets wil meewerken. ”Het was toch wel aardig dat we die grond kon den verkopen” aldus de heer Huizer, dat neemt niet weg dat we onze bodes opdracht hebben gegeven de mensen duidelijk te maken dat ze de dokters niet contant moeten betalen. Nooit doen. Geen enkele dokter zal het in zijn hoofd halen z’n particuliere pa tiënt meteen om geld te vragen. Als hij de fondspatiënten ook als parti culier beschouwt, dan mag hij dat nu ook niet doen. Laat de mensen in vredesnaam niets betalen!” Als de plaatselijke dokters inder daad geen boter bij de vis zullen ver langen, dan zal het in onze streek met stagnatie in de goede gang van zaken bij de gezondheidszorg nog zo’n vaart niet lopen. Zowel dokter Blom als de heer Pille verzekerden ons dat de samenwerking in locaal en regionaal niveau voortreffelijk is en dat er een groot verschil is tussen het beeld dat het GOZ en de LHV van de sa menwerking tussen fondsen en artsen hebben geschapen en de doodgewone werkelijkheid. Er is een groot ge schil, maar beide partijen zijn diep doordrongen van het feit, dat de volksgezondheid niet te lijden mag hebben van een zakelijke onenigheid. Daarom blijven fondsen en artsen op lager niveau en in ieder geval op het farmaceutische vlak nauw met elkaar samenwerken. En de dokters willen de laatsten zijn die een patiënt die niet direct aan zijn financiële ver plichtingen kan voldoen, medische bijstand zullen onthouden. Alle lagere scholen worden ge bouwd in het kader van het scholen bouwteam Midden Holland, dat in de loop van 1966 op initiatief van burge meester C. A. van der Hooft in het leven werd geroepen. Door bepaalde maatregelen van de minister is het namelijk mogelijk dat twee extra ur- gentieverklaringen voor scholenbouw worden afgegeven, indien er reeds vier urgentieverklaringen aanwezig zijn. Door een samenwerking van ge meenten, die allen bereid zijn het zelfde schooltype te bouwen, wordt het mogelijk alle urgentieverklarin gen bijeen te brengen om op die ma nier sneller de extra urgentieverkla ringen voor de scholenbouw te ont vangen. Aan het scholenbouwteam Midden Holland nemen deel de gemeenten Alkemade, Benthuizen, Berkenwoude, Boskoop, Jutphaas, Leiderdorp, Lek- kerkerk, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Vleuten-De Meern, Waddinxveen en Woerden. WADDINXVEEN Ruim twee miljoen gulden voteerde de Waddinxveense gemeenteraad voor scholenbouw tijdens een vorige week vrjjdag gehouden spoedeisende raadsvergadering. Het gaat om drie lagere scholen en de zo noodzakelijke uitbreiding van de Prof. Kohnstamm-Uloschool. Of het besluit van de raad zal betekenen dat er op korte termijn een belangrijke verlich ting komt in de Waddinxveense scholennood hangt af van beslissingen van hogere overheden. Een besluit van de raad op een der laatste dagen van het jaar 1966 was echter nodig om de vier scholen in ieder geval nog op de rijks lijst van financieringsobjecten voor 1966 te krijgen. Hoe kort dag hel was bleek wel uit het feit, dat onmiddellijk na het be sluit van de raad de betrokken stuk ken per auto naar het Haagse Provin ciehuis werden gebracht om daar nog net op aijd in de registers te kunnen worden ingeschreven. B. en W. waren tot dit plotselinge voorstel gekomen, omdat was geble ken, dat het beleid ten aanzien van de scholenbouw mede in verband met de werkgelegenheid soepeler zou wor den. ’’Door nu nog het besluit te nemen komen we in ieder geval op de lijst van financieringsobjecten die begin 1967 in Den Haag wordt be keken”, aldus burgemeester Van der Hooft. ”Als we de scholen inderdaad kunnen bouwen dragen wij enerzijds bij in verruiming van de werkgele genheid in de bouwsector, temeer omdat de scholen traditioneel zullen worden gebouwd, en anderzijds is scholenbouw voor onze gemeente wel zeer urgent. van de Vereniging voor Chr. Natio naal Schoolonderwijs aan de Kerk- weg naast de Gereformeerde Kerk. De bouwkosten voor deze school wor den geraamd 650.00, aanzienlijk ho ger dan de bouwkosten voor de scho len in de Vondelwijk. Een en ander is echter een gevolg van de hogere grondkosten in Groenswaard. De an dere bijzondere school komt in de Vondelwijk en zal zijn bestemd voor de Stichting voor Katholiek Onder wijs St. Victor, die dan de nu nog in noodgebouwen ondergebrachte St. Paulusschool een definitieve huisves ting kan geven. 17ADER VAN Vollenho- T ven’s Schiedamse fabriek zal de laatste we ken wel op volle toeren hebben gedraaid. In te genstelling tot de pro- dukten van veel andere Schiedamse bedrijven heeft het artikel, dat de Van Vollenhoven’s ma ken, een heel onschuldig karakter, zij het dat zo wel het geestrijke vocht als de vlaggen veelvuldig samen optrekken als er feest gevierd moet wor den. De vlaggen van Pie- ter’s vader dienen ter verhoging van de uiter lijke feestvreugde, het andere produkt ter ver hoging van de innerlijke. Beide zullen aanstaan de dinsdag, de huwelijks daaraan behoefte bestaan dan komen er nog één of twee avonden by. Cursusleider Niezing vertelde ons d-'.'. het niet in de bedoeling ligt aan het eind van de cursus diploma’s uit te reiken. Hoofdmoot vormen de nieuwe regels, waarmee de cursisten vertrouwd moeten worden gemaakt. Wel denkt de heer Niezing aan de or ganisatie van een verkeerscompetitie tussen cursisten uit Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle en even tueel Reeuwijk en Boskoop. Een veel zij dig samengestelde jury zal de pres taties van de verschillende ploegen gedurende de competitie-avonden moeten beoordelen. De verkeerscursus is bestemd voor leden van het Verbond voor Veilig Verkeer. Niet-leden kunnen zich als nog aanmelden voor een welhaast be lachelijk lage jaarcontributie bij een der onderstaande adressen: Politiebureau, Kerkweg (brug), tele foon 3000; T. van Berkel, Roemer Visscherstraat 12, telefoon 2341 (gemeentehuis); P. de Ljjster, Stationsstraat 19, tele foon 2587. Opgeven aan de zaal op 12 januari is ook nog mogelijk. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) O beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. bied van de farmaceutische verzor- de medische verzorging. Op het ge- ging bestaat overeenstemming met de fondsen, zij het dat die overeenstem ming nogal wat voeten in de aarde had. Deze mededeling is van belang voor de Waddinxveners en Zevenhui zenaren, omdat elk van de zeven dok ters apotheekhoudend arts is. Beta ling zal, na 9 januari dus alleen wor den gevraagd voor de bezoeken aan spreekuur en visites en niet voor me dicijnen. Met dokter Blom hadden we een telefoongesprek. Hij zei: ”Het spijt ons (de vijf Waddinxveense dokters) dat de LHV tot deze oplossing van de problemen moeten overgaan. Dat neemt niet weg dat we solidair zijn. Er was donderdagavond tenminste grote overeenstemming. Maar ik hoop dat wel de mensen beseffen dat de artsen met dit probleem meer in hun maag zitten dan velen denken. Die financiële regeling is een zaak die al jaren sleepte, zodat er nu ein delijk eens iets moést gebeuren. We hadden het veel liever anders opge lost.” Over de medische verzorging zei de heer Blom: ”Het spreekt van zelf dat onze patiënten steeds op me dische hulp kunnen rekenen. We zul len deze zaken beslist soepel moeten aanpakken en rekening houden met de maatschappelijke omstandigheden van onze patiënten. Dokter Blom Hij was, ondanks naarstig speu ren zelfs niet van adel, niet op 10 januari. Maar En bovendien was hij ’n er heerst daarom niet rustige, Als eerste staat op het programma een derde openbare lagere school in de Vondelwijk aan de H. Heijermans- laan. Met de bouw van deze zes- klassige school met gemeenschaps ruimte, die werd ontworpen door de NV Bouwkundig Ingenieursbureau van P. D. Stuurman, zal een bedrag zijn gemoeid van 615.000. De on langs in gebruik genomen Prof. Koh- stamm-Uloschool was bij de voltooi ing al te klein. Om te voorzien in de ruimtenood kocht de gemeente een houten noodgebouw nabij de school. Inmiddels is een urgentieverklaring afgegeven voor de uitbreiding van de Ulo-school met vier lokalen, waar mede een bedrag zal zijn gemoeid van 375.000, inclusief meubilair en ove rige inrichting. Voorts staan twee bijzondere la gere scholen op het programma. Eén Christelijk Nationale School, die in Groenswaard moet verrijzen ter ver vanging van de verouderde school dag van Prinses Margriet lijk heeft veel minder en mr. Pieter van Vol- tongen in beroering ge lenhoven, weer volop bracht dan die van de worden aangewend. Van- prinsessen Beatrix en wege het voor ’buiten’- Irene. De feesten ongunstige jaar- had geen verleden, noch getijde zal er in Neder- een - politiek gesproken land verder weinig ge- - heden dat hem op eni- beuren. In vrijwel elke gerlei wijze met wie dan gemeente zal er alleen ook in conflict had kun- voor de schooljeugd iets nen brengen, ’worden gedaan’. Nee, Nederland feest Ï\E NIEUWE verkeersregels en IJ -borden zullen de weggebruiker de komende tyd nog wel voor pro blemen zetten. Dat is niet erg de politie heeft zich voorgenomen de eerste tijd bijzonder tolerant te zyn als het om niet al te grove overtre dingen gaat. Niettemin wordt de weggebruikers ’geacht’ de wet - en dus ook de nieu we regels - te kennen. De afgelopen maanden is er volop gelegenheid gë- weest zich vertrouwd te maken met de nieuwe verkeerstekens, maar er is toch bij velen, ook bij hen die er prat op gaan alle verkeersborden te kunnen verklaren ,het onbevredigen de gevoel gebleven dat men achter is geraakt. De politie en het Verbond voor Vei lig Verkeer weten dat. In Waddinx veen wordt daarom, te beginnen op 12 januari, een verkeerscursus geor ganiseerd die is bedoeld als ’’bijscha- vingsles’ voor hen die al eerder de cursus hebben gevolgd. Uiteraard zullen ook nieuwelingen er veel van opsteken. De heer D. Niezing, wachtmeester eerste klas bij de Waddinxveense rijkspolitie, zal gedurende drie ach tereenvolgende donderdagen (12, 19 en 26 januari a.s.) in het clubhuis van de Speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Ljjsterbesstraat de nieuwe re gels uitvoerig uiteenzetten. Mocht goedlachse, jongeman, blije gebeuren," dat'zich die bovendien al meteen in Den Haag gaat vol- een been brak en zo- trekken. De televisie- doende meteen de sym- uitzending van de huwe- pathie kreeg van de helft lijksvoltrekking zal wel van Nederland.^ U mag weer een hoge kijkdicht heid halen. talg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1