inwoner over Drukte op nieuwjaarsreceptie Verslagenheid in Moerkapelle verlies belangrijk Felle kritiek van PvdA en SGP op voorstel tot aankoop van panden s ■H Bil i r ftr Mannenkoor viert H. Chr. Verbeek (50) onverwacht overleden lil STOFDOKKfflAWES Spoedzitting in mineurstemming en van over I Wij verloren een trouwe medewerker Moerkapelle met de sloot -1 de hakken Telefoonnummers rijkspolitie negende lustrum Ij Kleuters tijdelijk in gewoon huis BSP ’Concordianen’ boekten succes KW 90 ct. FRA-VA-KO's Rustig oudjaar in Zevenhuizen K' iü SS Snuif en wrijf r KVP-jongerengroep in Waddinxveen? Pagina 3 (plastic) is Sh i A Miskoop I \1/ Reeël In het harnas Functies hè F Bescheiden W 7 W THULLANUb M i WADDINXVEEN Weekblad Hollands Hart. Warenhuizen ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE i -■ RAZEND SNEL REAGEREN, GAS GEVEN EN WEGWEZEN I i Mr. Opticiën CONTACTLENSSPECIALIST HOORTOESTELPRACTICUS Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g 2184 Dat hij in vrede moge rus ten. WADDINXVEEN Het roomskatho liek Jongerencontact Waddinxveen organiseert op woensdag 11 januari een politieke discussieavond. Door le den van de Leidse jongerengroep van de KVP zal dan een uiteenzetting worden gegeven over de werking van hun groep. Het ligt in de bedoeling dat ook in Waddinxveen een jongeren groep van de KVP wordt opgericht. De discussie-avond wordt gehouden in het roomskatholieke verenigings gebouw, aanvang acht uur. De heer Bremmer bracht als eer ste zijn bezwaren over de aankoop van de twee panden naar voren. Hij ZEVENHUIZEN De Zevenhuize naren hebben de jaarwisseling zon der al te veel ophef gevierd. Er werd dat spreekt, flink wat vuurwerk afge- stoken, maar moeilijkheden of onge vallen deden zich daarbij niet voor. De rijkspolitie kon dan ook meedelen dat de overgang van oud naar nieuw erg rustig was verlopen. Zij waar schuwt er echter wel voor dat het in vlam zetten van balen stro, hetgeen ook nu weer op verscheidene plaat sen in het dorp gebeurde, zeer ge vaarlijk kan zijn. Zo leverden dit jaar de brandende strobalen op het kruis punt bij Hotel Vos veel gevaar op. Alles verliep dit jaar echter nog zon der moeilijkheden. meesters van de rijkspolitie en de wethouders C. Kreft en A. van Tol. Burgemeester Van ’t Verlaat hoopte dat het gemeentebestuur bij de uit oefening van zijn taak ook in het nieuwe jaar weer op de hulp en bij stand van alle ambtenaren zou mo gen rekenen. Hij zei dat in een korte toespraak. DIVERSEN Van 9 tot 11 januari: Sportvakbeurs, jaarbeurs Utrecht. Donderdag 12 januari: Vergadering waterleidingbedrijf De Rijnstreek, raadhuis Boskoop, 16 u. i M-CÏDT; •h. 3 Moerkapelle zal dit jaar een van z’n meest markante en dynamische inwo ners moeten missen. De heer Herman Christiaan Verbeek, vijftig jaar oud, eerste ambtenaar op het gemeentesecretarie, ambtenaar van de burgerlijke stand, deurwaarder van de plaatselijk belastingen, secretaris van de woning bouwvereniging Volksbelang en van talloze andere verenigingen en organi saties, correspondent van ons blad van vele ander, overleed maandagmiddag tegen zessen na een kortstondig ziekbed in het Diaconessenhuis De Wijk. Zaterdag 28 januari: Feestavond Eendrachtsruiters, Hotel Vos, 20 u. MOERKAPELLE De spoedzitting van de Moerkapelse gemeenteraad, die maandagavond in het Dorpshuis werd gehouden, was kort maar hevig. Het enige agendapunt, een voorstel tot aankoop van twee panden/verkeersob- stakels aan de Dorpsstraat voor 25.000 stuitte op onoverkomenlijke bezwa ren van de twee man sterke PvdA-fractie, die werd gesteund door de heer J. Bremmer van de SGP. De nogal emotionele discussie resulteerde ten slotte in een stemming, waarbij het college alleen de raadsleden C. Douw (prot. chr.) en S. E. Duursma (alg. bel.) achter zich kreeg. Dank zij de stem men van de beide wethouders haalde de aankoop de eindstreep. Het overlijdensbericht van de heer H. Chr. Verbeek, eerste ambtenaar op het gemeentesecretarie, drukte een zware stempel op de sfeer tijdens de vergadering. Burgemeester I. J. P. Keijzer memoreerde de activiteiten van de heer Verbeek kort in zijn ope ningstoespraak. Later op de avond deed hij dat uitgebreider tijdens de buitengewone raadsvergadering, die plaats had in de grote zaal van het Dorpshuis. De voorgenomen nieuw jaarsreceptie werd af gelast. De burgemeester voelde daar niet voor. Hjj vond dat er voor de huur der wel degeljjk reële kansen lagen om van een goed bestaan verzekerd te blyven. Het gemeentebestuur zal, aldus de heer Keijzer, beslist soepel zjjn in deze zaak. De heer De Knegt becijferde dat een nieuw pand de groentenhande laar op 80 a 100.000 gulden zou ko men te staan ofwel een huur van 150 tot 200 per week. Hij vond dat voor zo’n kleine gemeente te duur. Ook de heer Bremmer voorzag moeilijkheden voor de huurder. De burgemeester was optimisti scher. De besprekingen met de huur der waren van positieve aard ge weest en er was over het huurcon tract overeenstemming bereikt Hij verwachtte ook bij de sloop en we deropbouw van het pand (achter de rooilijn) geen onoverkomelijke moei lijkheden. De drie raadsleden bleken echter niet te overtuigen. MOERKAPELLE Het postcom mando van de rijkspolitie in Moer kapelle is per 1 januari 1967 overge gaan van de Groep Hazerswoude naar de Groep Waddinxveen. Het ’re- serve’-telefoonnummer van de Moer kapelse rijkspolitie wordt derhalve (01828) 3000. Dit is het nummer waar op het bureau van de Groep Wad dinxveen is aangesloten. Het nummer van het rijkspolitie-bureau in Moer kapelle blijft (01793) 333. vond de prijs niet hoog, maar vrees de dat dit besluit toch op een mis koop zou uitdraaien. Hij verwachte weinig van het plan van B. en W. de huidige huurder een contract voor te leggen, waardoor de gemeente na verloop van tijd in staat zou zijn de huur op te zeggen en de (winkelpan den te saneren. Ook de huidige eige naar had de huurder - Moerkapelle’s enige groenten- en fruithandelaar - nooit gevraagd een contract te teke nen. De heer Bremmer zei: ”Je krijgt hem er nooit uit, als-ie dat niet wil.” Ook de heren J. de Knegt en J. L. van Heukelingen (beiden pvda) wa ren die mening toegedaan. Zij zagen in dit voorstel bovendien een bedrei ging voor het voortbestaan van de N ZEVENHUIZEN werd het nieu we jaar op ietwat informeler wij ze ingeluid. Tijdens een korte bij eenkomst in de raadzaal van het ge meentehuis verwelkomde burgemees ter A. van’t Verlaat maandagmorgen zijn directe medewerkers van het secretarie en de ambtenaren van de buitendienst en de gezamenlijke ZEVENHUIZEN Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan geeft het Ze- venhuizens Mannenkoor as. zaterdag avond in Hotel Vos in Zevenhuizen een jubileumuitvoering. Voor de pauze zal het programma worden ge vuld met zang door het mannenkoor en het knapenkoor. Erna treedt een variété gezelschap op met een pro gramma dat de toets der kritiek zeer wel zal kunnen doorstaan. Onder het motto ’Wereldamusement 1967’ tre den onder andere op het accordeon- combo De Martiny’s, de illusionist Al Preston en zijn medewerkster Vale rie en Ilonke Biluska, de van radio, tv en grammofoonplaat bekende zan geres. Er is bal na. Het programma begint om half acht, zaal open zeven uur. De heer Verbeek is in het harnas gestorven. Zondagmiddag, nieuw jaarsdag, werd hij tijdens een kerk dienst in de hervormde Immanuël- kerk in Waddinxveen, waaraan hij al geruime tijd als organist was ver bonden, plotseling onwel. Eenmaal in het Goudse ziekenhuis verslechterde zijn toestand nog. We hopen daarbij te mogen rekenen op de steun van de Moerkapelse verenigingsbestu ren en andere instanties. Be richten kunnen worden ge stuurd aan ons redactie-adres: Diederik van Schagenplantsoen 8, Waddinxveen (telefoon 01828 2659) of worden afgegeven bij Boekhandel Van Marie, Dorps straat 32, Moerkapelle. voor - rechts - links - achter - afstand schatten - turen - gluren. Vraag het elke automobilist: WAT EEN INSPANNEND GEDOE! ’k Ben daarom blij, dat ik Grit om raad vroeg. Grit (Mr.Opticiën)stelde feilloos vast waar de schoen wrong. Juister gezegddat de glaasjes haperden: mijn brille- glazen korrigeerden onvoldoendeDAT VERMOEIT DUBBEL! Dank zij Grit, voel ik mij nu fit, (om maarniet te spreken over dat - voorbije - vermoeiende turen). Uw verkoudheid van neus dikanten, industriëlen, raadsleden, middenstanders, verenigingsbestuur- ders en andere notabelen wemelt het daarentegen. Zo was ook maandag weer. De receptie die om half vijf be gon duurde voort tot bijna half ze ven. ZEVENHUIZEN De kleuters van de openbare kleuterschool Prinses Marijke zijn vanwege de verbouwing van hun schoolgebouw tijdelijk on dergebracht in de daartoe ingerichte pas ontruimde woning van oud-bur- gemeester A. Boer. Zodra de verbou wing van de gewone school die wordt uitgevoerd door het aannemingsbe drijf Bontenbal uit Zevenhuizen, achter de rug is, keren de kleuters weer terug in hun, vertrouwde home. Zaterdag 7 januari: Teraardebestelling H. Chr. Verbeek, alg. begraafplaats Moerkapelle, 15 u. Dinsdag 17 januari: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen (le zing Vrouw en haar kleding), Dorps huis, 19.30 uur. Zijn ambtelijke loopbaan begon de heer Verbeek in 1934 in Nieuwen hoorn. Voordat hij in 1943 naar Moerkapele kwam werkte hij nog in Westdongeradeel, Nieuw Helvoet en Benthuizen. Hij was geboren in Den Helder en bracht zijn jeugd door in Hellevoetsluis (vader Verbeek was marineman). De heer Verbeek werd in 1949 secretaris/penningmeester van Volksbelang en vijf jaar later secretaris van de Oranjevereniging. Daarvoor was hij al enige jaren be stuurslid. Gedurende zestien jaar was de heer Verbeek secretaris van het plaatselijke comité Goytudo (tbc-on- derzoek). Hij was ook secretaris van het comité, van het Novib-comité. De heer Verbeek had voorts steeds een groot werkzaam aandeel bij de orga nisatie en uitvoering van inzame lingsacties en collectes voor ver scheidene liefdadige doelen. De over ledene was ook hoofd van de Moer kapelse zelfbscherming (BB). Vrjjdag 6 januari: Dansavond r.k. Jongerencontact, r.k. ver. geb. Trooststraat, 20 uur. Zaterdag 7 januari: Zaalvoetbaltoernooi Be Fair, veiling hal Bredeweg, 12 uur. Rouwdienst H. Chr. Verbeek, Imma- nuëlkerk, 13.30 uur. Dinsdag 10 januari: Buitengewone raadsvergadering, ge meentehuis, 20 uur. Woensdag 11 januari: Bijeenkomst r.k. Jongerencontact, onderwerp: politiek, r.k. ver. geb., Trooststraat, 20 uur. Bejaardenmiddag, ger. ver. gebouw, 14.30 uur. Donderdag 12 januari: Bijeenkomst Geref. Mannenvereni ging, 20 uur. Vrjjdag 13 januari: Vergadering Holl. Mij. Landb., ATB en CBTB, Herv. wijkgeb., Esdoom- laan, 19.30 uur. Dinsdag 17 januari: Opening expositie H. van Kleef, Bk. Veldwijk, 20.15 uur. Woensdag 18 januari: Bijeenkomst Ned. Chr. Vrouwen (le zing over Jehova-getuigen), ger. ver. geb., 19.30 uur. Donderdag 19 januari: Propaganda/feestavond CNV, geref. ver. geb., 19.30 uur. Vrijdag 20 januari: Kienavond volleybal Be Fair, club gebouw Be Fair, 20 uur. Maandag 23 januari: Jaarvergadering CBTB. Geref. veren, gebouw, 19.30 uur. Lezing mevr. Schonevelt-Hogeweg voor CBTB en CPB, ger. ver. geb., 20.15 uur. Zaterdag 28 januari: Zaalvoetbaltoernooi Be Fair (voor streekploegen), veilinghal, Bredeweg. Dam- en schaaktoernooi, ger. ver. geb 20 uur. TTET gemeentebestuur van Moer- 11 kapelle zag zich door het plot seling overlijden van de heer H. Chr. Verbeek genoodzaakt de geplande nieuwjaarsreceptie af te gelasten. In de plaats hiervoor hield de raad een buitengewone herdenkingsvergade- ring, die door velen werd bijgewoond. groentenwinkel. De winkelier zou immers gedwongen worden om grote - tè grote, aldus de PvdA - investe ringen te doen om zijn brood te kun nen blijven verdienen? De heer De Knegt zag dan ook geen andere uit weg dan terugtrekking van het voor stel en een nadere bestudering van de mogelijkheden. TTET HEENGAAN van de H, heer H. Chr. Verbeek op de toch nog jonge leef tijd van vijftig jaar is voor talloos velen in en rondom Moerkapelle gekomen als ’n bliksemslag bij heldere he mel. Het was bekend dat de gezondheid van de man, die zo onzegbaar veel voor de gemeenschap waarin hij leefde heeft gedaan, te wen sen overliet Maar zijn nim mer aflatende activiteit voor vele, wellicht te vele, organisaties en instanties deden nimmer vermoeden dat hij zó spoedig en zó abrupt uit al dat werk zou worden weggenomen. Gedurende anderhalf jaar hebben wij, de redactie van het Weekblad Hollands Hart hem als medewerker van nabij leren kennen en waar deren. Zijn trouw, stipheid en werkkracht, die hij elke keer weer, nooit aflatend, onbewust ten toon spreidde maakte hem tot een steun pilaar die wij node zullen moeten missen. Wijlen de heer Verbeek was ook een bescheiden mens, die nooit praatte over wat hij voor anderen deed. Hij deed wat hij dacht dat voor zijn medemensen goed was. En dat altijd goedge mutst, ondanks de grote on gemakken die zijn gezond heid hem soms bezorgden. Met de heer Verbeek is een groot Moerkapellenaar heengegaan. Een door en door goed mens. Wij prijzen ons gelukkig met deze man te hebben mogen samen werken. We mochten hem maar anderhalf jaar kennen, maar zijn naam is voorgoed in on ze herinnering gegrift. Dat aan dit welbestede leven zo plotseling een eind is geko men heeft ons diep getrof fen. Maar uit het nimmer aflatende optimisme van de heer Verbeek zélf putten wij de moed en de kracht een deel van zijn grote werk in Moerkapelle voort te zet ten. EXPOSITIES Van 17 tot 31 januari: Schilderijen van H. E. A. van Kleef, Boekhandel Veldwijk. Geopend tij dens de winkeluren. BIOSCOPEN IN GOUDA Reünie: vr. 20.15, za. 15, 19 en 21 uur, zo. 15 en 17 uur: De dodende ogen van Ceylon (14); za. 23 uur: In negen tig nachten de wereld rond (21); zo. 19 en 21 uur, di. en wo. 20.15 uur: In de greep der prostitutie (18). Schouwburg: do. en vr. 20.15 uur: Sterf... lieveling (18); za. 15, 19 en 21.15 uur, zo. 15, 17, 19 en 21.15 uur, ma., di. en wo. 14.30 en 20.15 uur: Angélique en de koning (14). Thalia: vr., za., ma., di. en wo. 19.30 uur, za. 14.30 en 19.30 uur: Het Ar dennenoffensief 1944 (14); ma., di. en wo. 14.30 uur: Jacht op het boter briefje. (18). WADDINXVEEN De heer Henk Monster, lid van het fanfarecorps Concordia, slaagde onlangs voor het examen in de afdeling C van de Ne derlandse Unie vanMuziekverenigin- gen. De heer Koolmees, die inmid dels is verhuisd naar Schiedam, slaagde in de afdeling B. Zijn ver trek is een gevoelig verlies voor Con cordia. De teraardebestelling vindt plaats as. zaterdag 7 januari op de algemene begraafplaats van Moerkapelle om drie uur. Tevoren is er ’n rouwdienst in de Immanuëlkerk in Waddinxveen, die om half twee begint. Na de begra fenis is in het Dorpshuis van Moer kapelle gelegenheid tot conoleren. De ontzaglijk vele diensten die de heer Verbeek gedurende zijn korte leven de Moerkapelse gemeenschap heeft bewezen zijn nimmr gehono reerd met onderscheidingen of ere tekenen. Hij was er ook de man niet naar. Moerkapelle heeft hem in de 24 jaar dat hij daar werkzaam was (sedert mei 1943) leren kennen als een werkzaam, meelevend man, de be scheidenheid zelve. De heer Verbeek was door en door verweven met de kleine gemeenschap in dienst waar van hij alle uren van de dag stond. Het nieuws van zijn overlijden heeft in Moerkapelle grote verslagenheid en diep medeleven met z’n vrouw, me vrouw D. M. Verbeek-Koster, teweeg gebracht. De vele leegten die de heer Verbeek door zijn heengaan heeft achtergelaten zullen nimmer door één man kunnen worden opgevuld. Hij was de motor en het drijfhout waarop veel draaide en dreef. Midden in zijn werk voor anderen, midden in zijn grote steun aan ieder die hem daarom vroeg, midden in zijn activiteiten voor de opbouw en instandhouding van een leefbare ge meenschap voor iedereen, werd deze grote Moerkapellenaar weggerukt van allen, van de tallozen, die hem dierbaar waren en die zich aan hem hadden toevertrouwd. Een groot, onherstelbaar verlies voor het kleine dorp dat deze sympa thieke ingezetene in zovele hoedanig heden ten opzichten grote dankbaar heid is verschuldigd. JAE nieuwjaarsreceptie van de leden U van het college van burgemees ter en wethouders en hun echtgeno tes wordt een steeds drukker bezoch te evenement. Het was maandag weer een enorme drukte in de raadzaal van het gemeentehuis, waar de heren C. A. van der Hooft, H. Jenné, F. M. van Tol en P. Lips en hun vrouwen een onafzienbare rij van uitgestoken handen schudden en de goede wensen voor het nieuwe jaar in ontvangst namenen retourneerden. Hoewel de receptie is bedoeld voor iedere inwoner van Waddinxveen, moeten de gewone inwoners toch telkenjare weer met een lantaarntje worden gezocht. Van de dokters, pre- dienst van gemeentewerken, wacht- Zaterdag 7 januari: Jubileumuitvoering Zevenhuizens Mannenkoor, Hotel Vos, 19.30 uur. Feestmiddag jeugd wandelclub SDS, clubgeboouw Lange Zijde, 14.30 uur. Feestavond senioren wandelclub SDS, clubgebouw Lange Zijde, 20 u. Dinsdag 17 januari: Discussie over TV, Plattelandsvrou wen, Hotel Vos, 19.30 uur. Vrijdag 20 januari: Jaarvergadering wandelclub SDS, café Hof van Holland, 20 uur. Zaterdag 21 januari: Feestavond Eendrachtsruiters, Motel Vos, 20 u. Ten gevolge van het overlij den van de heer H. Chr. Ver beek zijn alle in Moerkapelle verschijnende kranten nu zon der correspondent. Tot zolang er niet in de vacature is voor zien zullen wij, voor zover dat in ons vermogen ligt, de be trokken kranten van nieuws voorzien. De echtparen Van der Hooft, Jenné, Lips en Van Tol hebben maandag honderden handen geschud. Zó druk was het tijdens de nieuwjaarsrecep tie. U ziet op de foto v.l.n.r. wethou der Van Tol, mevrouw Jenné, ge meentesecretaris Jenné, burgemeester Van der Hooft, de heer Verweij van het architectenbureau Stuurman en mevrouw (foto Sjaak Noteboom)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3