Zevenhuizen heeft Mannenoverschot S. Rijke overleden Hoogtepunt gepasseerd, situatie doet geen tegenslag verwachten Op veel plaatsen nijpend tekort goed geschoolde werknemers Winters Qronchi letten ■lilI Optimistisch jaarverslag Kamer van Koophandel De RENTEBIJSCHRIJVING op de spaarboekjes zal plaats hebben van 16 tot en met 30 januari a.s. Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) B«bv rr DQDy kZa ■Sfe’ van een er 92 inwoners meer nieuwe woningen zijn is gepasseerd. Coöperatieve Raiffeisenbank „WADDINXVEEN” Ook in het gebied van de Kamer vindt men duidelijke tekenen van een teruglopende conjunctuur. Berichten over problemen in de meubelindustrie in de zomer en over moeilijker verkoopbare de symptomen van dat het hoogtepunt k_. Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Hout r A Prijzen omlaag Ongeremd r i Weekblad voor Waddioxve^n I, DONDERDAG 12 JANUARI 1967 22e JAARGANG - Nr. 1121 ir Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Q huwelijken voltrokken. De burgerlij ke stand kon drie echtscheidingsvon- nissen inschrijven. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Veel verloop was er bij de vesti ging en het vertrek van nieuwe, res pectievelijke ’oude’ ingezetenen. Er vestigden zich 176 personen, 83 man nen en 93 vrouwen, in Zevenhuizen. 165 personen, 78 mannen en 87 vrou wen, vertrokken uit de gemeente. De timmerfabrieken hadden het in 1966 nog niet bister moeilijk. Veelal waren nog leveringscontracten lo pende met aannemers, zodat van de moeilijkheden in de bouw nog weinig werd gemerkt. Er bleef grote behoef te aan arbeidskrachten. De toekomst ziet er minder rooskleurig uit. Er Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. taliteitswijziging dienen te ondergaan. Vele hebben die al ondergaan. De er- 1 varingen van de Kamer zijn dat de bedrijven intensiever speuren naar nieu we afzetwegen en dat men meer interesse toont voor aanvragen. Behalve de verhoogde activiteiten in de verkoop en de produktie is er ook een sterker I streven naar rationalisatie. ZEVENHUIZEN Het aantal in woners van de gemeente Zevenhui zen bedroeg per 31 december 1966 4064, waarvan 2095 mannen en 1969 vrouwen. Op 31 december 1965 telde Zevenhuizen 3972 zielen, te weten 2040 mannen en 1932 vrouwen. Het inwonertal van het dorp aan de Rotte nam derhalve in een jaar tjjds met 92 toe. Het mannenoverschot nam in 1966 toe van 108 tot 126. 1966 bracht de geboorte van 104 kinderen (61 jongens en 43 meisjes). Elf mannen en twaalf vrouwen, sa men 23 inwoners, bracht en door overlijden het geboorteoverschot op 81. Op de begraafplaats Den en Rust in Bilthoven is maandagmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer S. Rijke, die op 4 januari jl. overleed. De heer Rijke was gedu rende negen jaar directeur van het Spaardersbad en heeft in die hoeda nigheid een groot, zo niet het grootste aandeel gehad in de totstandkoming van het schoolzwemmen voor leer lingen van de lagere scholen uit de Goudse streek. Als zodanig profiteer den ook Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle van de activiteiten van de heer Rijke mee. De heer Rijke was voorts de man die talloze ver nieuwingen en verbeteringen aan bracht in het Goudse Spaardersbad. Ook was de heer Rijke een groot sti mulator van de studiekringen voor zweminstructeurs, wier kennis en vakmanschap hij bij voortduring op een hoger plan trachtte te brengen. Met deze - enigszins zorgelijke - woorden begint het voorlopige jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken. Een jaarverslag, dat ondanks het sombere begin getuigt van optimisme ten aanzien van de economische situatie in deze streek. Groot optimisme zelfs, als men acht slaat op de sastreuze ontwikkelingen elders. De Kamer zegt zelf: ”In te genstelling tot andere gebieden is er nergens sprake van een situatie die ernstige tegenslagen doet verwachten.” Toch zal er ook in de Goudse streek dit jaar harder moeten worden gewerkt, scherper moeten worden geconcurreerd en nieuwe produkten op de markt moeten worden gebracht. Veel bedrijven zullen in dat opzicht dus een men- I taliteitswijziging dienen te ondergaan. Vele hebben die al ondergaan. De er- Tmrin rrnn iron /]/-> Tforoor 'zi’im Ho 1 TT ci P17PT QTTPIlT’Pn TTflPlT* DlPll- Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. De carrosseriefabrieken kampten met tekorten aan handarbeiders. De omzet steeg, maar de winst nam veel minder toe tengevolge van de scherpe concurrentie en stijgende lonen. De vervoersondememers staan er slecht voor, gehouden als zij zijn aan door de overheid vastgestelde tarieven. Het gevolg is dat investeringen al heel moeilijk worden, ook al omdat de geldmarkt nauwelijks enige speel ruimte biedt. Door het uitblijven van investeringen van de vervoersbedrij ven krijgen de carrosseriefabrieken op hun beurt een tik. Het lichte her stel van de afgelopen maand is voor deze bedrijfstak echter aanleiding tot een sprankje optimisme voor 1967. De fabrieken van lakken en vernis sen verhoogden hun omzetten ’rede lijk tot aanzienlijk’. Stijgende loonkos ten vormden weinig problemen door uitgebreide rationalisatie. De dienst verlening aan de afnemers werd uit gebreid en ook werd weer meer aan dacht besteed aan resarch. De export verheugde zich voor een bedrijf in verheugende zin. 1967 zal niettemin grote verkoopactiviteit eisen. Ondanks de expansie in produktie en omzet hadden de glas- en spiegel- fabrieken het weer moeilijk. Rende- mentsverbetering werd niet bereikt als gevolg van een evenredige stij ging van de kosten. Glasbriek Smit uit Waddinxveen werd zelfs door brand getroffen en liep daardoor een achterstand op die niet kon worden ingehaald. De toename van het aantal inwo ners is dus in hoofdzaak te danken aan natuurlijke bevolkingsexpansie. De verwachting is dat dit jaar de vestiging van nieuwe inwoners (door het gereedkomen van veel nieuwe woningen) van veel grotere invloed op de groei van Zevenhuizen zuilen zjjn dan voorheen het geval was. In Zevenhuizen werden in 1966 28 Hoestdrank in tabl«tvorm.95ct bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied wordt dan ook met spanning uitge zien naar de woningbouwpolitiek, die de nieuwe regering zal gaan volgen. De positie van de meubelindustrie blijft zwak. Er dreigt een groot ge brek aan geschoolde werknemers, waardoor veel wensen niet gereali seerd kunnen worden. Investeringen zijn bijzonder moeilijk geworden en de concurrentiepositie met het bui tenland verslechtert. Niettemin was 1966 een vrij goed jaar. De fabrieken die zich snel konden aanpassen aan de gewijzigde behoefte van het pu bliek hadden in het geheel geen moeilijkheden. De bedrijven die min der snel ’switchten’ kregen het wel moeilijk. Meestal herstelden zij zich weer tegen het eind van het jaar. Kempkes had door brand aanvanke lijk een iets lagere produktie dan in 1965. De houtwarenindustrieën boek ten minder aanvragen. 1966 was ook voor de fabrieken van sport-, speelgoed- en campingartike- len een goed jaar. Er was meer vraag naar gezelschapsspelen. De Sinter- klaas-verkopen zijn uitstekend ge worden. De speelgoedfabrieken zet ten meer om. Ook hier is echter het tekort aan' jonge vaklieden een nij pend probleem. Tenten en caravan- luifels gingen in 1966 vlot van de hand. Ook voor het eerste halfjaar van 1967 worden geen problemen verwacht. De zuivelindustrie en de handel in vlees en pluimvee kreeg bijzon der concurrentie. De concurrentie van het buitenland werd voor veel bedrij ven een bijzonder zware last. De mond- en klauwzeerepidemie deed de vlees-export met sprongen teruglo pen. De siroopwafelenproducenten kon den zich verheugen in een weer stij gende omzet. De behoefte aan wafels Ijjk aan die van ’65, dat voor vele be drijven aanzienlijke toenemingen bracht. De bedrijven hadden aan het eind van ’66 veelal werk voor drie tot zes maanden. Voor de verwarming van de kassen geven steeds meer tuinders de voor keur aan olie boven aardgas. Aardgas blijkt duurder dan olie en bovendien vinden vele tuinders het een bezwaar dat eventuele storingen in de gaslei dingen buiten het gezichtsveld liggen. van andere smaak en kleinere afme tingen bleek ook groeiend. De graanmaalderijen, meelfabrie ken en veevoederfabrieken stonden en staan voor grote - te grote? - in vesteringen. Het opkomende zg. bulk- vervoer, waarvan noodzakelijk ge bruik dient te worden gemaakt om in de pas te blijven met de buitenlandse rivalen vraagt bijzonder grote finan ciële offers. 1966 was nog een ren dabel jaar. De plantenhandel en boomkweke rijen zagen hun export minder stij gen dan in 1965. Ofschoon de export naar sommige landen steeg zorgden allerlei bepalingen en eisen van voor name exportlanden Engeland, Cana da en de Verenigde Staten voor vele problemen. Er was in 1966 grotere belangstel ling voor het tuinieren. De afzet van bloemzaden, gazonzaden, rozen, hees ter en vaste planten aan particulie re tuinbezitters verliep vlot. De detailhandel in kruidenierswa ren boekte omzetstijgingen van 7 tot 10 pet voor respectievelijk bedienings en zelfbedieningszaken. In tegenstelling tot de landelijke tendens vertoonde de handel in bouwhout, hard- en ^achtboard, etc. in het gebied van de Kamer geen da lende lijn. Dat was wel het geval met de prijzen, die ook in 1967 nog verder zullen delen. Bij de detailhandel in huishoudelijke apparaten is een hevi ge concurrentiestrijd gaande. De ’verzadigingsgraad’ lijkt bereikt. De schoenhandel zette iets meer om. De juweliers verkochten meer goud dan gewoonlijk, andere edel- of half-edel- metalen liepen terug. De liquiditeit liep in deze branche terug. Omdat de omzetten in vrijwel alle middenstands- en andere detailhan- delszaken in 1965 aanzienlijk waren gestegen was in 1966 in gelijkmatiger toeneming verwacht. Dat was zo bij de broodbakkers, bij de mclkhande- laren, de slagers en bij de tabakshan delaren. Er werd meer vis verkocht en ook voor cosmetische produkten bleek veel groter belangstelling. De textielzaken bleven evenwich tig, de woninginrichters stegen een weing. Ijzerwaren, gereedschappen en doe-het-zelfprodukten vertoonden aanzienlijke stijgingen. De rijwiel handel en automobielbedrijven zagen hun verkopen weer sterk achteruit gaan. Vanwege de komst van het aardgas liep ook de verkoop van vaste brand stoffen in veel plaatsen snel terug. De Kamer vreest dat deze ontwikke lingen ertoe zullen leiden dat veel be drijven de relatie met toeleveringsbe- drijven die bedoeld zijn om toppen op I te vangen, zullen sluiten. Beide cate gorieën komen echter in het district van de Kamer vrijwel niet voor. Ofschoon de bouwnijverheid een moeilijk jaar achter de rug heeft acht de Kamer de behoefte aan woningen I in West-Nederland nog groot genoeg I om te mogen verwachten dat de 1 situatie zich dit jaar zal normaliseren. Dat het aanbod van ongeschoolde I werkkrachten in 1966 sterk is toege nomen wijt de Kamer aan de schier ongeremde stroom van buitenlanders die het Goudse dit jaar kreeg te ver- l werken. Voor de bedrijven die aan I ongeschoolden behoefte hadden was daarmee een groot probleem uit de wereld. Het gehele jaar door manifes teerde zich overal een grote behoefte aan geschoolde werknemers. Met na me in de meubel- en metaalindustrie deed de behoefte aan vaklieden zich sterk gevoelen. Het aantrekken van geschoolde werknemers zal ook in ’67 nog een probleem blijven. De Kamer constateert ook dat er in 1966 trager werd betaald. Veel bedrij ven zagen hun debiteurenbestand groeien en raakten veelal - wanneer men niet op krediet geven was inge steld - in moeilijkheden, waardoor el ders geldmiddelen vandaan moesten worden gehaald. De fabrieken van apparaten en ma chines hadden over het algemeen een vrij goed jaar. De omzetten waren ge- POEDER - CREME - OLIE - ZEEP dig sprookje gemaakt. Een sprookje, waarin geen ’’wonder van techniek’ de rust verstoort of het zou de nu en dan voorbij razende trein moeten zijn. Van de duizend sprookjes die dat kleine, stille stukje Waddinxveen in deze barre dagen vertelt legde Sjaak Noteboom er twee vast op de gevoe lige plaat. Veel woorden zjjn hier verder niet op hun plaats. Nu we het toch over de natuur heb ben: denkt nu nog even aan onze ge vleugelde vriendjes IIET IS STIL aan het Weegje. De 11 sneeuw en de winter hebben van Waddinxveen’s mooiste (en enige) plekje natuurschoon een duizendvou- <5 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1