afscheid van nam H. v. Kleef Huwelijk Ma rgriet en Pieter Jeugd viert huwelijk OPRUIMI NG Moerkapelle Herman Christiaan Verbeek Firma li. M. VAN DETH Drukke buitengewone raadsvergadering exposeert ■3 50 KORTING 10°> •I Laatste tocht van een belangrijk inwoner 40 en 30% korting Mededeling voor de postabonnees FRA-VA-KO‘s NCVB voor Zeemlerenlappen genaaid f 1.50 Hele huidjes f 4.00 Lezing f 2148.01 voor huwelijksgift van Waddinxveen Vergaderingen van P lattelandsvr ouwen iw^'7 Gemeentebestuur ging scholen rond WADDINXVEEN Het huwelijk van Margriet en Pieter kreeg dins dag voor de Waddinxveense school jeugd een extra feestelijk tintje in de vorm van de vrije dag, die hen door de schoolbesturen werd geschonken. Er lag ijs in de sloten en plassen, zo dat de gehele jonge populatie van Waddinxveen niet binnen was te houden en maar weinig aandacht had voor het gebeuren dat op het te levisiescherm zo duidelijk bleek te volgen. Voor hen was het in ieder ge val een onvergetelyke dag, want woensdag was de dooi alweer inge vallen. Sportcommissie kan aan 't werk CNV- voorzitter Van Eibergen op avond CNV Waddinxveen Vastenavond voor Vrouwenbond SNKV r n Pagina 3 OP DIVERSE ARTIKELEN. TELEFOON 4919 MB Handen en Lippen LP2iL2F»UROL 1 4 i donderdag 12 Januari 1966 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN (voor Verder 4xods baud De predikant van deze gemeente, Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g., 2184 zich ontspande. Ontroerend, dat juist midden in dat en O op alles, uitgezonderd enkele merkartikelen. Het vanouds bekende adres heren Van der Linde en Verheul, vertegenwoordigers van een aantal organisaties, van de Oranjevereni ging en van het onderwijs. WADDINXVEEN Ds. K. J. H. Burgy uit Den Haag houdt op woens dag 18 januari een lezing in het gere formeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat voor de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Chris ten Vrouwen Bond. Deze lezing be gint om half acht. DIVERSEN Donderdag 12 januari: Vergadering waterleidingbedrijf De Rijnstreek, raadhuis Boskoop, 16 u. EXPOSITIES Van 17 tot 31 januari: Schilderijen van H. E. A. van Kleef, Boekhandel Veldwijk. Geopend tij dens de winkeluren. mevr, voor CBTB 20.15 uur. Zaterdag 28 januari: Dam- en schaaktoernooi, ger. ver. geb 20 uur. alsmede het voltallige gemeenteper- soneel stonden opgesteld, hield de wagen met het stoffelijk overschot van de heer Verbeek enkele ogen blikken stil. De gemeentevlag van Moerkapelle was halfstok gehesen. Vervolgens reed de stoet via de Wilhelminastraat, waar overledene had gewoond, naar de kleine begraaf plaats, waar zich voor het hek in middels vele belangstellenden had den verzameld. Behalve gemeente lijke autoriteiten en collega’s waren hier ook weer vele vertegenwoordi- Ondanks de felle kou in het winterswitte Moerkapelle stonden burgemeester en wet houders, de gemeentesecreta ris, het gemeentepersoneel, de raadsleden en vele anderen buiten toen de begrafenisstoet voor de ter aarde bestelling van de heer H. Chr. Verbeek passeerde. De stoet rydt hier voorbij het raadhuis. WADDINXVEEN De inzameling die onlangs werd gehouden voor het geschenk van de Waddinxveense be volking aan Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven, heeft opgebracht 2148,01. Dit bedrag werd dinsdag, de huwelijksdag van het prinselijk paar, gestort op de giro-rekening van het Comité Landelijke Inzameling. Het echtpaar zal zelf een bestem ming gegeven aan de opbrengst. gers van de organisaties aanwezig, waarin de heer Verbeek zo’n belang rijke rol had gespeeld. Aan de geopende groeve sprak ds. A. Boertje, hervormd predikant te Moerkapelle woorden van troost, die hij besloot met het bidden van het ’’Onze Vader”. Na de begrafenisplechtigheid bega ven velen zich naar hef Dorpshuis om de weduwe en overige familie met het verlies te condoleren. Donderdag 12 januari: Bijeenkomst Geref. Mannenvereni- ging, 20 uur. Vrydag 13 januari: Vergadering Holl. Mij. Landb., ATB en CBTB, Herv. wjjkgeb., Esdoorn- laan, 19.30 uur. ZEVENHUIZEN De afdeling Ze venhuizen van de Plattelandsvrou- wenbond heeft ook een bijeenkomst belegd op 17 januari aanstaande. Er zal dan in Hotel Vos worden gedis cussieerd onder het motto ’Wel en wee rond de tv’. Mevrouw Verbeek- Koster uit Moerkapelle zal de discus sie vermoedelijk leiden. De avond be gint om acht uur. dinxvener nu wel heeft gezien) met snoep kwam uitreiken. Hij werd daarbij geassisteerd door de heer H. K. van der Loo, voorzitter van de Oranjevereniging. De heer Van der Hooft kon uiteraard niet alle scholen afwerken en liet zich daarom elders vertegenwoordigen door wethouder F. M. van Tol, gemeentepsecretaris H. Jenné of loco-secretaris J. Meul- man. Dezen werden vergezeld van respectievelijk de heren M. Donker, C. van Mourik en C. Borg, bestuurs leden der Oranjevereniging. Op deze manier werden alle lagere, voortge zette en kleuterscholen ’bewerkt’. Er werden ook sleutelringen met een toepasselijk opschrift uitgedeeld. Op de foto: burgemeester Van der Hooft op de christeljjk-nationale Willem-van-Oranjeschool aan de Oranjelaan. V.l.n.r.: het schoolhoofd W. J. A. Ming, C. A. van der Hooft, Jannie van der Hooft en de heer H.K. van der Loo, voorzitter van de Oran jevereniging. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN De heer J. van Eibergen, voorzitter van het lan delijk Christelijk Nationaal Vakver bond, houdt op donderdag 16 januari voor de Christelijke Besturenbond van de plaatselijke centrale van het CNV in Waddinxveen een toespraak, onder het motto: ’Vanwaar? Waar heen? Waartoe?’. De heer Van Ei bergen komt naar Waddinxveen in het kader van de jaarlijkse propa- gande-feestavond van het Wad dinxveense CNV, die ook nu weer in het gereformeerd verenigingsgebouw zal worden gehouden. Deze bijeen komst begint om half acht. De Lekkerkerkse toneelgroep ’Da Costa’ zal na de toespraak van de heer Van Eibergen een blijspel opvoe ren in drie bedrijven. Het stuk heet: ’’Deining om de dorpsdokter”, ge schreven door mevrouw P. L. van Prooijen-Bogaards. Gedurende de pauze is er gelegen heid deel te nemen aan de verloting waarvoor verscheidene prijzen be schikbaar zijn gesteld. Kaarten kun nen worden afgehaald bij de heren G. H. M. Grootendorst, Trompstraat 10; J. Kleiweg, Burgemeester Troost- straat 28; D. Wesdorp, leplaan 30 en J. G. van Witteloostuyn, Willem de Rijkelaan 160. Indien voorradig zul len er ook aan de zaal nog kaarten beschikbaar zijn. BIOSCOPEN IN GOUDA Reünie: do., vr., ma. en di. 20.15 uur, za. 15. 19 en 21 uur, zo. 15, 17, 19 en 21 uur: Spionage aan de muur (14). Schouwburg: vr. 20.15 uur, za. en zo. 19 en 21.15 uur, ma. di. en wo. 14.30 en 20.15 uur: Lost Command (18); za. 15 uur en zo. 15 en 17 uur: Dertien vechtende mannen (14). Thalia: do. 19.30 uur, za. 14.30 en 19.30 uur, zo. 15 en 19.30 uur, ma., di. en wo. 14.30 en 19.30 uur: Ardennen offensief (14); vr. 20 uur: Hamlet (14) WADDINXVEEN De Waddinx veense Bond van Plattelandsvrou wen komt op dinsdag 17 januari bij een in het gereformeerd verenigings gebouw. Vanwege een bekende fa briek van elektrische apparaten uit het zuiden wordt dan een demonstra tie gegeven. Aanvang acht uur. Zaterdag 14 januari: Vastenavondviering NKV-vrouwen, r.k. ver. geb. Trooststr., 20 uur. Maandag 16 januari: Kinderfilmvoorstelling Rode Kruis, ger. ver. geb., 16 uur. Filmvoorstelling ’East oi Eden’ (14 jaar), Rode Kruis, ger. ver. geb., 20 uur. Dinsdag 17 januari: Opening expositie H. van Kleef, Bk. Veldwijk, 20.15 uur. Toneelvoorstelling Celturele Kring (Reiziger zonder Bagage), ger. ver. geb., 20.30 uur. Woensdag 18 januari: Bijeenkomst Ned. Chr. Vrouwen (le zing over Jehova-getuigen), ger. ver. geb., 19.30 uur. Donderdag 19 januari: Propaganda/feestavond CNV, geref. ver. geb., 19.30 uur. Maandag 23 januari: Jaarvergadering CBTB. Geref. veren, gebouw, 19.30 uur. Lezing mevr. Schonevelt-Hogeweg en CPB, ger. ver. geb., Dinsdag 17 januari: Discussie over TV, Plattelandsvroi*- wen, Hotel Vos, 19.30 uur. Vrijdag 20 januari: Jaarvergadering wandelclub SDS, café Hof van Holland, 20 uur. Ledenvergadering Landbouwjonge- ren, Hotel Vos, 19.30 uur. Zaterdag 21 januari: Feestavond Eendrachtsruiters, Hotel Vos, 20 u. Donderdag 26 januari: Kinder-filmmiddag Rode Kruis, Ho tel Vos, 16 uur. Filmvoorstelling Rode Kruis ouderen), Hotel Vos, 20 uur. Zaterdag 28 januari: Feestavond Eendrachtsruiters, Hotel Vos, 20 u. Donderdag 2 februari: Uitvoering Kleine Trompetter, Hotel Vos, 19.30 uur. Vrjjdag 3 februari: Uitvoering Kleine Trompetter, Hotel Vos, 19.30 uur. MOERKAPELLE Vrijdag 13 januari: Feestavond vv. Moerkapelle, Dorps huis, 20 uur. Dinsdag 17 januari: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen (le zing Vrouw en haar kleding), Dorps huis, 19.30 uur. Donderdag 19 januari: Ledenvergadering NW Moerkapelle Dorpshuis, 19.30 uur. Dinsdag 24 januari: Ledenvergadering CBTB Moerkapel le, Dorpshuis, 19.30 uur. Woensdag 25 januari: Bejaardenmiddag, Dorpshuis, 14.30 uur. MOERKAPELLE Groot was de belangstelling toen zaterdagmiddag op de wit-besneeuwde begraafplaats van Moerkapelle het stoffelijk overschot ten grave werd gedragen van de heer H. Chr. Verbeek, die op 2 januari jl. plotse ling was overleden. Tevoren was in de hervormde Immanuëlkerk te Wad dinxveen een indrukwekkende en drukbezochte rouwdienst gehouden. Terwijl het orgel van de Immanuëlkerk, dat de heer Verbeek zo vaak had bespeeld, zachte klanken voortbracht, werd de met kransen en bloemen gedekte baar binnengedragen. Warenhuizen heeft voor U Voor onze postabonnees en ae postabonnees in ons ver spreidingsgebied Waddinx veen, Bloemendaal, Moerka- P6 Zevenhuizen, Reeuwijk en Moordrecht is het volgende van belang: abonnementsgeld kan voor 1 februari en vóór 1 au gustus worden overgemaakt op g?ro~rekenmg 47062. Nó me datum wordt het abonne- PeI Postkwitantie (extra-kosten 0,75) geïnd. Maandagmiddag werd op alle scho len de ’huwelijkssurprise’ uitgereikt. Deze uitreiking kreeg een speciaal accentje, omdat burgemeester C. A. van der Hooft op verschillende scho len zélf de glazen (die iedere Wad- MOERKAPELLE De Moerka- pelse Plattelandsvrouwen, óók al vergaderend op 17 januari a.s., zullen het hebben over ’De vrouw en haar kleding’. Mevrouw Smit-Goemand houdt daarover een lezing in het Dorpshuis. Ook hier wordt om acht uur begonnen. WADDINXVEEN Gedurende een korte bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis is vorige week afscheid genomen van de sportraad en werd meteen de nog prille sport commissie geïnstalleerd. Burgemees ter C. A. van der Hooft die de ’cere monie’ leidde zei te hopen dat de commissie, die een adviserende taak heeft aan het college van B en W, het gemeentebestuur met raad en daad terzijde zou staan in het belang van de sport in het algemeen en dat van de jeugd in het bijzonder. De burge meester vond dat er werk genoeg zou zijn voor de commissie in Waddinx veen, waar zich door de snelle uit breiding steeds nieuwe problemen zullen voordoen. De commissie bestaat behalve uit de raadsleden T. Ververs, mr. H. Th. van Schalk en Th. Lammertse (resp. Gemeentebelang, KVP en PvdA) uit de heren C. Boonstoppel, A. P. de Graaff, D. de Wilde, A. M. Compeer, H. van Vuuren, E. Ch. P. Brants en H. van Gelooven. Allen hebben zit ting namens de verenigingen. De heer P. van der Linde, arts, is voorzitter van de commissie. De heer A. Both, ambtenaar op het gemeentesecretarie, is toegevoegd als secretaris. WADDINXVEEN Henry E. A. van Kleef (28), rjjksambtenaar, is de eerste kunstschilder die de Kunst stichting Waddinxveen het Waddinx veen publiek in het nieuwe jaar pre senteert. Dinsdag aanstaande wordt de tentoonstelling van Van Kleef’s werk bij Boekhandel Veldwijk ge opend (kwart over acht.) De exposi tie duurt tot 31 januari voort. De oliepastel- en olieverfschilde rijen van Henry van Kleef zijn in hoofdzaak landschappen en decora- tieven. De ondergrond is meestal hardboard. Van Kleef maakte een aantal wandschilderingen voor het Haagse Sanatorium Scheveningen. Hij verkocht ook aan particulieren. De jonge schilder werd opgeleid aan de Middelbare Kunstnijverheids school te Maastricht. Hij kreeg voorts les van Cees Andrea aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1962 was hij ’afge studeerd’. Evenals bij vorige tentoonstellin gen zal ook het werk van Henry van Kleef te koop zijn voor het publiek. De Kunststichting kan dank zij een subsidie van 700 van het CeReMa (ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk) een reductie geven van 25%. Vorig jaar bedroeg de korting nog 33%. WADDINXVEEN Ter gelegen heid van het huwelijk van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollen hoven had dinsdagavond in de raads zaal van het gemeentehuis een bui tengewone raadsvergadering plaats, die werd bjjgewoond door een groot aantal vertegenwoordigsters en ver tegenwoordigers uit alle schakeringen van het plaatselijke maatschappelijk leven. Tijdens de vergadering werd het woord gevoerd door prof. dr. L. W. G. Scholten uit Utrecht, die op verzoek van burgemeester C. A. van der Hooft een uitvoerige uiteenzet ting gaf over de betekenis van Oran je voor het Nederlandse staatsbestel. Aan de hand van een historisch overzicht maakte prof. Scholten dui delijk, dat de Nederlandse vorsten nimmer het absolutisme, waarbij de koning alle macht heeft, hebben ge wenst. In de verhoudingen zoals zij thans liggen geeft de grondwet de vorst een aantal rechten terwijl daar tegenover de vorst, die onschendbaar is, de plicht heeft de vrijheden van de onderdanen in alle opzichten te beschermen. Tijdens zijn voordracht deed prof- Scholten de suggestie dat bij een ko mende blijde gebeurtenis als plaats voor de doopplechtigheid de keuze zou vallen op Breda, historisch ge zien de meest aan Oranje verwante stad van Nederland. Voorafgaande aan de voordracht van prof. Scholten hadden de aanwe zigen een ’’oranje-dronk” uitgebracht op het bruidspaar. P® burgemeester wees er nog op, dat hij prof. Scholten, die hij van vroeger kende, voor deze buitenge wone raadsvergadering had uitgeno digd om de liefde tegenover het vors tenhuis te onderstrepen. Aan het slot van de bijeenkomst werden telegrammen met gelukwen sen gezonden aan het bruidspaar, alsmede aan de Koninklijke Familie. Alle aanwezigen kregen het herinne ringsglas met de beeltenissen van Margriet en Pieter, maandag al aan de schooljeugd was uitgereikt aan geboden. De buitengewone raadsvergade ring werd bijgewoond door het vol tallige college van B en W met hun dames. Van de raadsleden hadden de heren Van Gent en Van Schaik be richt van verhindering gestuurd. On der de aanwezigen bevonden zich voorts o.m. de beide ereburgers, de Toen de begrafenisstoet aan de ge meentegrens van Moerkapelle arri veerde begonnen de klokken van de hervormde kerk te luiden. Voor het gemeentehuis van Moerkapelle, waar burgemeester Keijzer en zijn echtge note, de beide wethouders, de ge meentesecretaris en de raadsleden, Ontroering I In gevoelvolle woorden bracht de I burgemeester van Moerkapelle de I heer I. J. P. Keijzer als enige spre- I ker de ontroering tot uiting, die in zijn gemeente was ontstaan bij de tij- I ding van het overlijden van de ge meenteambtenaar Herman Christiaan Verbeek. ”Wij zullen hem zeer mis sen en meer nog de vele organisaties, waarvan hij de bezielende motor was. Hij ruste in Gods Vrede”. Een broer van de overledene, de heer F. M. Verbeek bracht namens de familie dank aan de velen, die van hun belangstelling blijk hadden ge geven. Speciaal dankte hij mevrouw Verbeek-Koster, die voor zijn broer zulk een echt Christelijke steun was geweest. Het orgel van de Immanuëlkerk werd bespeeld door de heer H. Bron- I wasser. WADDINXVEEN De Vrouwen beweging van het Waddinxveense NKV viert op zaterdag 14 januari vastenavond in het r.k. verenigings gebouw aan de Burgemeester Troost- straat. Opgevoerd zal worden de klucht ”De onbekende wereld”. Daar na is er gelegenheid tot dansen. De muziek zal niet al te luidruchtig zijn. GROENENDAAL 9 GOUDA b.g.g. Tel. 5219 De predikant van deze gemeente, I dr. A. van Haarlem, leidde de rouw dienst en liet zingen Psalm 68 vers 10: ’’Geloofd zij God met diepst ont zag”. Als tekst voor zijn predikatie had dr. van Haarlem gekozen Psalm 90 vers 12: ’’Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart beko men”. De ondertoon van deze psalm is van menselijk oogpunt uit pessi mistisch, aldus dr. Van Haarlem ”De mens keert weder tot verbrijzeling”. Maar de boventoon is: „Here, Gij Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht.” Het is een toon van diep menselijke bewogenheid, maar tegelijk van Goddelijke wijs heid: ’’Leer ons alzo onze dagen tel len”. De heer Verbeek, liet niet ge makkelijk zijn innerlijkste gevoelens aan de buitenwereld zien, maar in zijn orgelspel was het alsof hij zich geheel uitleefde en zijn gehele geest zich ontspande. spel Gods hand zich op hem legde een ”tot hiertoe” riep. De eerste dag van 1967 was voor hem het einde, be wust van zjjn betrekkeljjk korte le ven. De Here troost zijn weduwe en familie, maar ook de talloze Moerka- pellenaren, die hem zeer zullen mis sen”, aldus besloot dr. Van Haarlem zijn predikatie. Vs J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3