Waddinxveen had veel W OOK U AAN! Geboorte-overschot hoger dan landelijk gemiddelde Burgemeester protesteert tegen vestiging Rotterdamse veiling aanbouw woningen m Prof. Dr. SAMKALDEN Vorig* jaar 651 inwoners erbij der Bruqqe op bezoek GS-lid van Partij van de Arbeid babïpEBE Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Ég en Plattelandsvrouwen huish. apparaten Kondrit y U wilde toch wat vragen? Vraag het aan op 4 februari a.s. 14.30 uur in het Gereformeerd Verenigings Gebouw Lijst 2 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS STICHTING NUTSSPAARBANK - Voor Baby Ramp Lees verder op pag. 4 Sterfte: S| op 1OOO Record Vergadering t - j DONDERDAG 26 JANUARI 1967. 22e JAARGANG - Nr. 1123 Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. W estlandsche Hypotheekbank alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. POEDER - CREME - OLIE- ZEEP Een Bondsspaarbank is vóór alles Gezinsbank! De Bondsspaarbanken beheren tezamen ruim 5'/j miljard aan spaargeld, voor 4V2 miljoen spaarders. En die zijn niet alleen gekomen om de aantrekkelijke rente. Maar vooral om de service die volledig is afgestemd op de financiële zaken van het hele gezin. Bekijk de fleurige folder eens die U dezer dagen van Uw Bondsspaar bank zult ontvangen. Ontdekt dan snel wat een Bondsspaarbank allemaal voor U kan doen. Bij de bespreking over de plannen tot vestiging van 1800 tuinders in de Zuidplaspolder maakte burgemeester Van der Hooft zijn ernstige bezwaren kenbaar tegen de mogelijke ver plaatsing van de Rotterdamse veiling naar deze streek. De burgemeester noemde dit plan een onbegrijpelijke Uit de bevolkingcijfers, waarop burgemeester C. A. van der Hooft tij dens zijn vanavond uit te spreken nieuwjaarsrede ook nog nader zal in gaan, komt bovendien overduidelijk naar voren, dat Waddinxveen een jonge gemeente is met een geboorte overschot, dat het dubbele bedraagt van het landelijke gemiddelde. Het geboorteoverschot bedroeg in 1966 340. Er werden in 1966 422 kin deren geboren, terwijl 82 inwoners overleden, waardoor het geboorte overschot 340 bedroeg. Dit betekent 23 per duizend inwoners tegen een landelijk gemiddelde van 11,4 per duizend inwoners. De jeugdige sa menstelling van de bevolking had ook tot gevolg dat het sterftecijfer, dat landelijk 8 per duizend inwoners be draagt in Waddinxveen vorig jaar slechts 5| was. Van buiten vestigden zich in Wad dinxveen 1047 inwoners. Daar tegen over staat een vertrek van 736 inwo ners naar elders, zodat het vesti gingsoverschot voor 1966 op 311 kan worden gesteld. Bij de personen die de gemeente verlieten was geen be paald patroon vast te stellen, wat be treft het gebied waarheen men ver trok. In de meeste gevallen ging het king over de huizen had gekregen. Behalve gebouwd is er ook gesloopt in Waddinxveen. In 1966 konden er 26 krotten aan de bewoning worden onttrokken. Hiervan vielen twaalf bouwvallen onmiddellijk onder de slopershamer, terwijl ook nog elf krotten, die in vroeger jaren al onbe woonbaar werden verklaard, tegen de grond gingen. Préfontaines rood-wit-rosé-sec In Parijs de meest gedronken wijn, p. fles 350, v. 3 flessen 10 Slijterij en Wijnhandel Van Eeuwen Zuldkade 3, Waddinxveen Telefoon 2105 Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. ■ar 's<»% k bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde om overplaatsingen naar andere de len van het land. Binnen de gemeente verhuisden niet minder dan 928 personen. Op dit hoge aantal verhuizingen was onder meer van invloed het gereedkomen van het bejaardentehuis Souburgh. Het aantal in aanbouw zijnde wo ningen in Waddinxveen bereikte op 1 oktober vorige jaar het nog niet eerder behaald record van 523. Op geleverd werden 195 nieuwe huizen. Het lagere aantal gereedgekomen woningen ten opzichte van andere ja ren was vooral een gevolg van het feit dat er in 1966 veel hoogbouw in uitvoering was, waarvan de opleve ring in dit jaar zal plaatsvinden. Zo wordt verwacht dat reeds in het eerste kwartaal van dit jaar twee honderd nieuwe huizen zullen kun nen worden betrokken. Het totaal aantal huizen dat in 1967 gereed komt zal ongeveer vierhonderd bedragen. Van de in 1966 voltooide woningen waren er 98 in de vrije sector en 97 in de woningwetsector. In februari wordt een blok van veertig gietbouwflats die door de N.V. Reijm worden gebouwd aan de Tol lenslaan opgeleverd, waardoor in één keer veertig woningen beschikbaar komen in de premie-sector, waarin 135 mensen zullen worden gehuis vest. Onder deze nieuwe bewoners bevinden zich onder andere 25 offi cieren van landmacht en marine met hun gezinnen, aan wie deze huizen zijn toegewezen door het mi nisterie van defensie, die van de gemeente Waddinxveen de beschik- In de middaguren vergaderde het volgende gezelschap in het gemeen tehuis: de heer Zwamborn, de heer J. Meuleman, referendaris op het se cretarie in algemene dienst, gemeen tesecretaris Jenné, de gedeputeerde Van der Brugge, de heer A. C. Krane- veld, directeur van gemeentewerken, de wethouders P. Lips en F. M. van Tol en burgemeester Van der Hooft (volgorde overeenkomstig de foto van Sjaak Noteboom op pag. 1) Mevrouw Van der Hooft-Lourens vergezelde tegelijkertijd mevrouw Van der Brugge tijdens haar bezoek aan de kleuterscholen Pinkeltje en De Duiventil. Bij Pinkeltje werden de dames ontvangen door de voorzit ter van Volksonderwijs, de heer T. Ververs, en bij De Duiventil was me vrouw Kok-Warnaar, secretaresse van Christelijk Nationaal Kleuter onderwijs, aanwezig. Zowel bij De Duiventil als bij Pinkeltje ontving mevrouw Van der Brugge een door de kinderen gemaakt geschenkje. WADDINXVEEN Met een voor- lichtings- en demonstratie-avond over elektrische huishoudelijke appa raten hebben de leden van de Wad- 1 dinxveense afdeling van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen vorige week dinsdag een reeks van maandelijkse bijeenkomsten in het nieuwe jaar geopend. Dat gebeurde in het gereformeerd verenigingsgebouw waar mevrouw Ripping, presidente van de afdeling, de aanwezigen in een openingstoe spraak welkom heette. Zij riep de le den op in het nieuwe jaar wat meer belangstelling te tonen voor de me demens. ”We leven,” zo zei mevrouw Ripping,” te veel langs elkaar heen, ook tijdens onze bijeenkomsten.” Mevrouw Leng demonstreerde ten slotte met vaardige hand een aantal huishoudelijke apparaten van een be kende fabriek in deze branche. De de- monstratie-modellen waren beschik baar gesteld door een Waddinxveen- se winkelier. Mevrouw Leng legde in haar inleiding het accent op de vei ligheid van de apparaten, waarvan er in de pauze twee werden verloot. Zij was van oordeel dat elektrische apparaten bij een erkende handelaar gekocht zouden moeten worden. moet ondergaan om Waddinxveen een goede uitvalsweg te geven naar rijks weg 12. Daarna ging het via de sportvelden en het Warnaarplantsoen langs de Kanaaldijk naar de Nesse, waar de heer Van der Brugge hoorde en zag over het reeds gesaneerde en nog te saneren gedeelte. Ook werd gespro ken over de toekomstige verbreding van het tunneltje onder de oprit naar de hefbrug en over het aan de Gou- we-oever geprojecteerde café-res- taurant. Het hoofd van de openbare Prof. Ph. A. Kohnstamm-ulo, de heer H.J Egbers, vertelde het een en ander ver zijn school nadat het gezelschap daar was gearriveerd. De gedeputeer de vernam ook van de moeilijkheden bij de reeds lang urgente uitbreiding van het nieuwe gebouw. Bij de grote mast van het centraal antenne-sys- teem in de Oranjewijk informeerde burgemeester Van der Hooft zijn gast over de maatregelen die in Waddinx veen waren genomen ter voorko ming van een mastbos op de daken van de nieuwe woningen. Alvorens men ging lunchen in Royal op het KW-plein bezichtigden de burgemeester en zijn gasten nog het ketelhuis van de centrale wjjk- verwarming en de model-gietbouw- flat van het aannemingsbedrijf J. Reijm NV. In het ketelhuis zorgde de heer A. M. Zwamborn, adjunct,direc teur van de dienst van openbare wer ken, voor een deskundige toelichting, in de modelflat werden de gasten ge ïnformeerd door de heer J. Reijm jr., directeur van Reijm NV. Bij de lunch waren ook aanwezig gemeente secretaris H. Jenné en diens vrouw. De visite van de gedeputeerde was begonnen met een rondrit door de ge meente. De heer en mevrouw Van der WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft heeft tijdens het in formele bezoek dat het lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de heer N. van der Brugge, vrydag met zjjn echtgenote aan W’addinxveen bracht, met klem geprotesteerd tegen plannen voor de vestiging van de Rotterdamse veil’ >r in dit gebied. De burgemeester deed dit naar aanleiding van medede lingen die hem omtrent deze zaak hadden bereikt. Het bezoek van het nieuwe GS-lid, dat de portefeulles onderwijs, weten schappen, wegen en luchtverontreiniging beheert, had een orientatief karak ter. De heer Van der Brugge wilde zich nader laten informeren over de plan nen die er in Waddinxveen zijn met betrekking tot de kassenbouw, de daar mee samenhangende luchtverontreinigingsproblemen en de wegenaanleg. Het echtpaar Van der Brugge bleef tot laat in de middag in Waddinxveen. Brugge werden hierbij vergezeld door het burgemeesters-echtpaar. Burgemeester Van der Hooft leidde zijn gasten naar de Tweede Bloksweg die een noodzakeljjke reconstructie WADDINXVEEN Met een absolute toename van het inwonertal van 651 in 1966 was de bevolking op 1 januari jl. gegroeid tot 15.091 zielen. De aan was vorig jaar lag boven het gemiddelde van 616, dat de afgelopen tien voor de laatste tien jaren gelden de jaargemiddelde van 616 nieuwe bewoners. Opvallend is, dat van de vestigingsaanwas niet minder dan veertig pro cent afkomstig bleek te zijn uit de Haagse agglomeratie, waarmee opnieuw blijkt, dat Waddinxveen vooral voor Hagenaars een aantrekkelijke vesti gingsplaats schijnt te zijn. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. yf.‘z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1