van Zevenhuizen heeft weer Moerkapelle wonook nu zwak Groeneweg Houd uw snelheid in toom! Tè langzaam rijden kan óók gevaarlijk zijn hervormde predikant Gewijde muziek ‘Indische" invloed bij Henry E. Avan Kleef l I Derby in Zuidplaspolder voor mevrouw voor Tien jaar vrijwillig BB’ster Koninklijke medaille 1 roost-Bezoen Feestelijke avond Eendrachtsruiters Jaarvergadering wandelclub SDS Schilderijen bij Veldwijk Cl\ F -voorzitter Van Eibergen sprak voor Chr. Besturenbond V Drie treffers van Be Fair (volley) Gewijzigde aanvangsttijd REDICTIEBOIÏ Zaterdag a.s. weer Burgemeester over Waddinxveen voor Christen Vrouwen invaller S. Hertog Stichting ..In de Rechte Straaf’ 0 Pagina 5 Vreugde Invallers Passief Spannend ieuws - stop - eigen omgeving nieuws - stop - eigen omgeving nieuws - tsop - eigen omgeving nieuws - stop - eigen omgeving nieuw Mblad voor WaddinKueen Hollands Hart het enige blad met uitgebreid nieuws uit eigen omgeving Agentschap moerkapelle: Boekhandel van marle, Dorpsstraat 32, tel.: 338 eigen omgeving nieuws donderdag 26 januari 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART de van uit Korting Wees mijn Leidsman. Gezongen door het bekende weer een: PHILIPS Handtekening produkt (deze bon is geldig t/m 16 februari 1967). Een snelle aanval van het vrjj pas sieve Groeneweg bracht de eerste klaroenstoot aan Zevenhuizense kant. Arie van Vliet kreeg een unieke kans en miste niet. Ds. v. d. Vlist is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij komt oorspronkelijk uit Benschop, zijn vrouw is Bergambachtse van origine. In Ochten heeft de jonge dominee veel gedaan voor de jeugd. Zo was hij leider van enkele jeugd clubs. Ds. V.d. Vlist is niet aangesloten bij een van de moderaties. De wedstrijd Jodan Boys-Be Fair zal zaterdagmorgen om 11 uur be ginnen, inplaats van 3 uur n.m. dit i.v.m. de Europese schaatskampioen- schappen op de televisie. Ondergetekende bestelt hierbij ex a 8,90 (speciale Weekblad-re- ductie) van de langspeelplaat van het koor Asaf. Betaling geschiedt bij levering. Naam Straat Woonplaats Groeneweg was nu wel geslagen. Tien minuten voor het einde bracht spil De Knegt echter een Groeneweg- voorhoedespeler ten val binnen het strafschopgebied. Dat kwam hem op een strafschop te staan. Heijkoop had er weinig moeite mee: 3-2. m Rots der eeuwen wordt in het Spaans ZEVENHUIZEN Vrjj kort na het vertrek van ds. W. F. van der Staat is de Nederlands hervormde kerk in Zevenhuizen erin geslaagd een nieuwe do minee aan te trekken. De 37-jarige predikant ds. J. G. v.d. Vlist uit Ochten bij Tiel nam kortgeleden het beroep naar Zevenhuizen aan. Verwacht wordt dat de bevestiging zal plaats hebben omstreeks 1 april aanstaande. De ’Indische’ en ’Balinese’ invloeden van Henry van Kleef zijn speels. ejl primitief verwerkt in het grote schil derij vol dieren en mensen. Het is een I fraaie compositie van wat leeft bij de oude volksstammen met hun schit terende folkloristische achtergrond. WADDINXVEEN ”Het zjjn steeds weer dezelfde mensen als het erom gaat activiteiten te ontplooien op maatschappelijk en cultureel terrein.” Deze, ietwat pessimistische, maar daarom niet minder rake, conclusie trok burge meester C. A. van der Hooft dinsdagavond in zjjn toespraak tot mevrouw R. H. Troost-Bezoen, die voor tien jaren trouw vrjjwilligsters-schap bjj de Be scherming Bevolking vanwege Koningin Juliana de vrijwilligers-medailie kreeg uitgereikt. uiting kwam in zijn stijl. Ook Italië, waar de heer Van Kleef geruime tijd was, neemt een voorna me plaats in ’t werk. Zo zijn er en kele berglandschappen te zien, die alle gemaakt zijn in de omgeving van het Garda-meer. Echter ook in andere figuratieven is de buitenland se invloed duidelijk merkbaar. Zeer decoratief is de Tunesische danseres. De christelijke reciteervereniging Da Costa uit Lekkerkerk nam vervol gens het feestelijke gedeelte van deze bijeenkomst voor zijn rekening. Het blijspel in drie bedrijven ’’Deining om de dorpsdokter” van mevrouw P. L. van Prooijen-Bogaards werd met zeer veel elan en enthousiasme uitgevoerd. De verloting die nog werd gehouden kostte veel tijd. Het was al vrijdag toen de avond kon worden besloten. ZEVENHUIZEN Zoals gebruikelijk is de jaarlijkse ruiteravond van de landelijke rjjvereniging De Een drachtsruiters een succes geworden. Hotel Vos was zaterdag overvol toen daar voor leden, donateurs en geno digden de eerste avond plaats had. Nadat de voorzitter, de heer H. J. Paul, een korte openingstoespraak had gehouden zongen de aanwezigen het federatieiied. De dames L. Eindhoven en Van der Wel herinnerden er op originele wijze aan dat de afdeling Zevenhuizen dit jaar twintig jaar bestaat. Ter gele genheid van dat feit blikten zij in een lang gedicht terug op de afgelo pen jaren. De dames constateerden dat ér reden was tevreden te zijn. Het feestprogramma werd voor het grootste deel gevuld door de rooms katholieke Zuider Toneelkring Rotterdam, die op onverwacht kun dige wijze het toneelstuk ’Bemoeial’ van Jack Popplewell bracht. Onder regie van Kees Waterbeek kwamen de amateur-acteurs en -actrices in deze drie bedrijven tellende thriller tot voortreffelijke prestaties, die dan ook met een gul applaus werden ge honoreerd. De verloting die in de pauze plaats had werd evenzeer een succes. Het pony-veulen, een gewild verlotings- object in Zevenhuizen, werd het ei gendom van de heer A. v. d. Eijk uit Benthuizen. Voor de goede zorgen die hij altijd aan zijn pupillen heeft besteed kreeg de heer A. Knol uit Rotterdam van voorzitter Paul een tafelaansteker. De heer Knol is al tien jaar als rij- instructeur aan de Eendrachtsruiters verbonden. Op de muziek van de heer Nico van den Hondel uit Gouda bleek tot slot van de geslaagde ruiteravond, die zaterdag voor niet-leden wordt herhaald, uitstekend te kunnen wor den gedanst. Dat de heer Van der Hooft het enerzijds betreurde ’steeds dezelfde mensen te ontmoeten op het maat schappelijke en culturele vlak, weer hield hem er geenszins van zijn vreug de te betuigen over de onderschei ding die nu aan een van die mensen was toegekend. In de kantine van de dienst openbare werken aan de Noordkade sprak de burgemeester voor een grote schare belangstellen- langens van de vakbeweging. ”Wij moeten,” aldus de heer Van Eibergen, ”ons blijven realiseren of het sociaal wenselijke ook economisch mogelijk is.” De neiging naar werkloosheid in sommige delen van het land dwingt ons, ons te bezinnen op het stellen van eisen, opdat onze concurrentie positie niet in gevaar komt, aldus de heer Van Eibergen. Hij besloot zijn toespraak met de woorden: ”Het is onze plicht te zorgen dat er straks ook voor onze kinderen werk is en waar mogelijk ook hulp aan nood lijdenden kan worden geboden. Wij moeten met Gods hulp iets zijn voor anderen.” Moerkapelle was er zelf een beetje beduusd van. Groeneweg had trou wens ook niet verwacht dat het ook in de return-match het onderspit zou moeten delven. En toch gebeurde dat zondag op het drukke veld van Moer kapelle, waar de haan van het (thuis) clubje koning kraaide en waar die van Groeneweg met de staart tussen de poten wegkroop. Want de Moerkapellenaren hadden niet alleen met 3-2 gewonnen van hun sterker gewaande buren, ze le verden bovendien het krasse staaltje de hoogste plaats op de ranglijst voor zich op te eisen. Dat had niemand, na de wisselvallige prestaties van voor het winter-reces meer verwacht. Groeneweg zakte door deze tweede achtereenvolgende nederlaag door naar de middenmoot. De Zevenhui zense kampioensdromen zijn nu wel bedrog gebleken. De grootste, kleine man van het veld was Simon Hertog, die H. Dek ker verving. Hij scoorde de drie doel punten voor zijn club en kan nu geen kwaad meer doen. Toch begon en ein digde deze vreugdevolle hervatting van de competitie met minder pretti ge zaken. Het overlijden van de twee de voorzitter, de heer W. J. Dekker, werd met een minuut stilte en de vlaggen halfstok herdacht. Aan het eind moest de goedleidende scheids rechter twee Groeneweg-spelers, die zich niet bijster prettig gedroegen, een officiële waarschuwing geven. Dit De tweede helft was een copie van de eerste. De twee traag spelende teams produceerden zo nu en dan een snelle uitval om dan weer in hun schulp te kruipen. Ook nu weer was Moerkapelle de gelukkigste ploeg toen de luid bejubelde Hertog een door H. de Knegt genomen vrije schop feilloos benutte. Even later ging een schot van Bert Boevé, ge nomen uit een hoekschop, rakelings over. Boevé faalde even later volko men toen hij zich geconfronteerd zag met doelman Van der Weijden en volkomen ongehinderd recht in diens handen schoot. WADDINXVEEN Voor de afde ling Waddinxveen van de Neder landse Christen Vrouwen Bond heeft burgemeester C. A. van der Hooft vo rige week een uiteenzetting gegeven over de toekomst van Waddinxveen. De heer Van der Hooft viel in voor ds. K. J. H. Burghy uit Den Haag, die door ziekte was verhinderd. De voorzitster van de afdeling Wad dinxveen, mevrouw Van Rhijn- Kooyman, begroette in haar ope ningstoespraak de aanwezigen. Ze hield daarna een korte meditatie een blikte terug op het afgelopen jaar en keek in het koffiedik van 1967. Ze wenste alle leden en hun gezinnen een gezegend jaar toe heette met na me de nieuwe leden hartelijk wel kom. Aan de hand van een serie kaarten die voor het toneel waren opgesteld (de Christen Vrouwen waren bijeen in het gereformeerd verenigingsge- gebouw) vertelde de heer Van der Hooft op indringende wijze over ’zijn’ Waddinxveen. In vogelvlucht behan delde de burgemeester, vaak met groot gevoel voor humor, de grote veranderingen die Waddinxveen op korte termijn zal ondergaan. Zo kwamen op sprekende wijze aan de orde het Bospark tussen Von- delwijk en Boskoop, de recreatie- plannen met Reeuwijk en Gouda, de nieuwe treinverbinding met Den Haag, de nieuwe wegenprojecten, het kassengebied, de winkelcentra, het zwembad, de schouwburg, enzovoort. Aan het eind van zijn Latijn geko- me, dankte mevrouw Van Rhijn- Kooyman de heer Van der Hooft voor diens interessante inleiding. ZEVENHUIZEN Een gering aantal leden van de Wandelsportvereniging Sterker Door Strijd heeft vorige week de jaarvergadering van z\jn club bjj- gewoond. De vergadering werd ge houden in café Hof van Holland. De leden vernamen dat de zaterdag te houden eerste wandelmiddag van de winterserie, die de Boskoopse wan delclub Wios elk jaar houdt, om or ganisatorische redenen niet kan doorgaan. In het bestuur van SDS kwamen enkele wijzigingen door het aftreden van de heer P. Schenk, die penning meester is en ook leider van de senio ren. Algemeen adjunct J. Boer werd nu penningmeester en reserve-leider P. Dullaard werd nu leider. Bestuurs lid en reserve-leider werden nu resp. de heren P. Hoogendoom en P. v.d. Berg. Voor de veiligheid en de vlotte doorstroming van het steeds drukker wordende verkeer is het noodzake- lijk, dat automobilisten, afhankelijk van de omstandigheden, de snelheid van hun voertuig opvoeren dan wel matigen. Zo bepaalt artikel 50 lid 20 van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW): ”Hij (de Be stuurder, red.) mag de normale gang van andere voertuigen niet belemme ren door zonder noodzaak uitzonder lijk langzaam te rijden in verhou ding tot het overige gelijksoortigver- keer ter plaatse”. Het zonder noodzaak te langzaam rijden leidt tot: filevorming, waardoor het gevaar van kettingbotsingen wordt bevor derd; irritaties, waardoor een onrustig en paniekerig verkeersbeel ont staat; gevaarlijke inhaalmanoeuvres, die fatale frontale botsingen tot ge volg kunnen hebben. Het is daarom onjuist de stelregel te hanteren, dat té langzaam rijden, veiliger rijden zou zijn. Vaak zijn zij de individuele - niet in de ongeval lenstatistieken genoemde - veroor zakers gebleken van catastrofale ongelukken. Veilige rijders zijn automobilisten, die met het nodige verkeersinzicht hun snelheid aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden en aan de situatie van het moment. Daarom: Houd uw snelheid in toom! UNIEKE AANBIEDING Voor lefhebbers van gewijde muziek een unieke kans om hun platenbezit op voordelige wijze aan te vullen en daarnaast ook ons ex-prieserfonds steunen onder de titel „WARTBURGSERIE” bieden wij een viertal 45-toeren langspeelplaatjes aan, waarvan de winkelwaarde 6,50 bedraagt, maar nu slechts 4,50 per stuk kosten. Bovendien bij afname van alle vier de platen nog een belangrijke prijsverlaging: geen 18,— maar bij bestelling in eens voor slechts 14.90. Bespaar uzelf dus 3.10 Deze serie bestaat uit: a. Grammofoonplaat Wartburgserie no. 1 met: God onzer vaad'ren Nader, nog nader Weg angst, wat zou ik vrezen Kroon Hem met gouden kroon. De liederen worden gezongen door het jeugdkoor „Watergraafsmeer". b. Grammofoonplaat Wartburgserie no. II met: Psalm 84: 1, 3 en 6 Zondaar is uw hart verslage-, De vreemdeling van Galilea. „Rots der eeuwen” gezongen door Enrique Garcia, de andere liederen door Gebr. Spaargaren. .c Grammofoonplaat Wartburgserie no. Ill met: Ik ben van Hem Psalm 42 en 43 De Vrede van Christus Gered door Christus, in het Spaans gezongen door ex-priester Enrique Garcia. d. Grammofoonplaat Wartburgserie no. IV met: Vreugde, vreugde, louter vreugde Gods eer in de natuur (psalm 19) Schepper en Koning Wees mijn Leidsman. Gezongen door het bekende jeugdkoor „Watergraafsmeer”, o.l.v. Peter Dogger. Orgel: Jan de Vries. gebeuren deed weinig af aan de spor tiviteit van de ontmoeting. Moerkapelle begon met twee in vallers voor P. Verschoor en de reeds genoemde Dekker. Ook Groe neweg had een vervanger moeten zoeken voor de geblesseerde G. van Vliet. Zowel Verschoor als Van Vliet werden pijnlijk gemist. De weinig boeiende wedstrijd begon met een licht veldoverwicht van Groeneweg, dat echter weinig succes had. Alleen een goedgenomen vrije schop van Heykoop kon met moeite worden weggewerkt. Toch viel de eerste treffers reeds na vijf minuten en nog wel in het Moerkapelse voordeel. Hertog scoor de zijn eerste doelpunt met een fraaie kopbal, nadat Huig de Knegt een even fraaie hoekschop had genomen. De bal bleef voor de doellijn liggen en kreeg van Simon het beslissende tikje. Doelman van der Weijden van Groeneweg schitterde door afwezig heid. Korte tijd later verraste Hertog vriend en vijand opnieuw toen hij scoorde uit een door Kiewit voortref felijk genomen vrije schop. Een on verwacht schot van Fred Zwarte- veld werd tot hoekschop verwerkt. den, voornamelijk mensen plaatselijke BB-kring. Burgemeester Van der Hooft zei zich met groot genoegen van zijn taak te kwijten. ”U heeft, ”zei hij tot de jubilares,” het bewijs geleverd te verstaan wat in deze tijd van mee levende burgers mag worden ver wacht. Uw vader mocht deze onder scheiding al eerder ontvangen. Hij zit hier ook. Uw ouders waren voor u een lichtend voorbeeld van ware bur gerzin. De heer Van der Hooft spelde me vrouw Troost vervolgens de onder scheiding op en overhandigde haar namens de kring Zuid-Holland d van de BB de bijbehorende oorkonde. In de medaille die zij kreeg is de in scriptie te 1 ezen: ’’Voor de wijze waarop u gedurende tien jaren de verplichtingen als vrijwilliger zijt na gekomen.” De heer Van der Hooft hield ver volgens een pleidooi voor de BB. Hij vond trouw oefenen van groot be lang en was er blij mee dat in Wad dinxveen met zoveel plezier de BB- avonden werd bijgewoond. De bur gemeester had ook respect voor de vele Waddinxveners die bereid zijn zich geheel te geven voor hun mede mens en in geval van nood kunnen bijspringen. WADDINXVEEN De tentoonstelling van de jonge Haagse kunstschilder Henry E. A. van Kleef, die tot en met31 januari in het expositiezaaltje van Boekhandel Veldwijk (Passage) wordt gehouden, werd vorige week geopend door de heer P. Sliedrecht, de plaatsvervangend voorzitter van de Kunststich ting Waddinxveen. De feitelijke voorzitter, de heer H. M. van den Dool, was verhinderd. De heer Sliedrecht zei van deze ten toonstelling een goede indruk te heb ben gekregen. Hij vond vooral de landschappen zeer geslaagd. Ook zei de heer Sliedrecht getroffen te zijn door de verrassende spontane kleurcombinaties, die hij zeer sugges tief vond. De heer Sliedrecht eindig de zijn openingstoespraak met het uitspreken van de wens dat de heer van Kleef met zijn tentoonstelling veel succes zou hebben. De schilder gaf daarna een korte toelichting op de tentoongestelde schilderijen en aquarellen. Hij ver klaarde dat zijn geboorteland Indo nesië grote invloed had gehad op zijn jeugdvorming en dat zulks nu tot WADDINXVEEN De Waddinxveense Besturenbond van het Christelijk Nationaal Vakverbond, had vorige week donderdag zeer actueel bezoek. De Waddinxveense afdeling van het CNV was er nameljjk in geslaagd de heer J. van Eibergen, landelijk CNV-voorzitter, naar Waddinxveen te laten komen om te spreken tijdens de propaganda-feestavond van het christelijke vakver bond. En in deze tijd van alom om zich heen grijpende bedrijfssluitingen en stijgende werkloosheid zat het er dik in dat een zó hoge vakbond-bons een grote trekpleister zou blijken. Welnu, de grote zaal van het gereformeerd verenigingsgebouw zat ei (bergen) vol toen de heer P. Verbree, voorzitter van de Waddinxveense besturenbond de bijeenkomst opende met een bij zonder woord van welkom aan de spreker en ook het voltallige college van B en W. Onder het motto ’’Vanwaar, waar heen en waartoe” begon de heer Van Eibergen daarna aan een bijzonder sterk gedocumenteerd betoog. Hij herinnerde aan de lange, bange cri sisjaren, aan de lage lonen, de nooit aflatende werkloosheidsdreiging zon der enige sociale voorziening. Verge leken met de huidige omstandigheden concludeerde de CNV-voorzitter: ”Wij zijn uit het diensthuis geleid.” Hij zei voorts dat de hoogconjunc tuur veel meer weelde had gebracht dan men een halve eeuw geleden voor mogelijk had gehouden, maar dat deze tijd ook eisen stelt aan de ver- Waddinxveen was het voor het eer ste damesvolleybalteam van Be Fair een succesvolle week, de heren had den minder geluk. In de wedstrijd die Be Fair 1 zaterdag speelde tegen MVC 3 wonnen de Moordrechtenaren uiteindelijk door zelfverzekerder spel en een moreel overwicht. De eerste set had een enerverend verloop. Het werd 14-15 voor MVC, 15-15, na een poos 16-15 en tenslotte 17-15 voor Be Fair. Een 7-1 voor sprong van de Waddinxveners in de tweede set mocht niet baten. Een aantal verkeerde serves bracht de stand snel in evenwicht en tenslotte won MVC nog met 12-15. De duide lijk terneergeslagen Waddinxveense ploeg kon ook de derde set niet win nen (15-11 voor MVC). De dames kwamen met twee over winningen uit het strijdgewoel te voorschijn. In Doom wonnen de Waddinxveense volley’ster de uiterst spannende wedstrijd tegen Unitas, waar een grote schare Doornse sup porters de naam van hun club ge scandeerd door de zaal brulden. Dat was ook wel nodig, want Unitas had alle hoop gevestig op een zege om de gradatie te voorkomen. De eerste sets werd Be Fair volkomen overdon derd. Met 15-8 en 15-7 zag het er slecht voor de zwartwitten uit. Maar in de derde set herkreeg de Wad dinxveense ploeg zijn vorm en in een geladen aanvalssfeer met feilloze serves en een goede spelopbouw werd het zeer snel 15-7 voor Be Fair. De vierde set was ook al snel in Be Fair’s voordeel beëindigd. De laatste en beslissende set voltrok zich onder zoveel kabaal dat de scheidsrechter niet meer was te horen. Unitas trok op tot 8-6, bij de veldwisseling was het 10-10, en even later 12-10 voor de Doornse volley’sters. Via 12-12 werd het 14-12 voor Unitas. De spanning was te snijden toen Be Fair zich met veel moeite naar 14-14 hees. De zenu wen gingen Unitas nu grote parten spelen. Be Fair maakte gebruik van een foute Doornse serve om de stand op 15-14 te brengen en met uiterste concentratie en zelfbeheersing kon daar ook het zestiende punt aan wor den toegevoegd. Minder moeite kostte de overwin ning die werd veroverd op Jodan Boys uit Gouda. De eerste set leverde een gelijkmatige strijd op, met veel foute serves aan beide kanten. Via 2-2 en 3-3 zigzagde Be Fair tenslotte naar een 15-11 zege. De tweede set werd aanmerkelijk sneller gespeeld. Luidruchtige steun van de Be Fairaanhang kon niet ver hinderen dat Jodan Boys tot 10-3 uit liep en na een groot, maar vergeefs offensief van Be Fair met 15-10 won. Goede serves, voortreffelijk volley ’in drieën’ en een hoog tempo lever den Be Fair een 15-4 overwinning op in de derde set. Ook de vierde set bracht weinig moeilijkheden voor de Waddinxveense dames (15-9) Dit is een aanbieding van de interkerkelijke In Waddinxveen verkrijgbaar bij het regionaal IRS-secretariaat: WILLEM DE RIJKELAAN 17. (Postbestellingen worden zonder prijsverhoging bij u thuisgebracht).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 5