belastingen weer bouw Grote aandacht van aan winkelcentra nieuwe Deelneming uit eigen gemeente ondermaats MIROL Goed voor de huid het gehele jaar door Schrikt U niet: gemeentelijke omhoog der Hooft in nieuwjaarsrede van Schaaktournooi 13e Dam- en Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Burgemeester C, A, DIESELMONTEURS EERSTE MONTEURS TWEEDE MONTEURS LEERL1NG-MONTEURS enFLINKE KRACHT in onze bandenafdeling voor reparatie e.d. DAMPO Scholenbouw in de toekomst Waarom de Partij de Arbeid van Prof. Dr. Samkalden makelaars taxateurs fefi Snuif en wrijf Op lijst 2 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda g I FLUWELENSINGEL 58a TEL 01820-7122 - GOUDA Winkelcentra vervolg op pag. 3 Scholenbouw Prijzeu Industrie Financiën GrondprQzen enkele garageboxen eengezinswoning eengezinswoning 22e JAARGANG - Nr. 1124 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1967 toe- Een gewaarschuwd man stemt voor twee. in het Gereformeerd Verenigings Gebouw Storing De Redactie. Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3S56 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Als gevolg van een technische storing in onze drukkerij wer den wij op het allerlaatste ogen blik genoodzaakt ’n groot aan tal verslagen te laten vervallen. Het betrof hier ook veel vereni- gingsberichten. Wij hopen de schade volgende week te kun nen inhalen. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. GEVRAAGD: de Jong s WADDINXVEEN Met een ’’Schrikt u niet heren” kondigde burgemeester C. A. van der Hooft tijdens zijn vorige week uitgesproken nieuwjaarsrede aan, dat ter verbetering van de financiële positie van de gemeente enkele ge meentelijke belastingen omhoog zullen moeten. Hoewel de raad in het ver leden al had laten blijken, dat met de verhogingen van de gemeentelijke be lastingen de grens langzamerhand wel was bereikt noemde de burgemeester toch de verhogingen van de volgende belastingen een noodzaak: straatbelas- ting, opcenten op de personele belasting, begrafenisrechten, leges, rioolrechten, reinigingsrechten en nog enkele andere belastingen. in de Vondel wijk thans reeds in aan- bouw.” WADDINXVEEN De onlangs inge stelde Ouderraad van de openbare scholen heeft de oudercommissie als mede het onderwijzend personeel van de openbare lagere en ulo scholen in Waddinxveen uitgenodigd voor een voorlichtingsavond, die op 20 febr. a.s. wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst zal bur gemeester C. A. van der Hooft een voordracht houden over het onder werp ’’Scholen en scholenbouw in de toekomst”. Na de lezing zal er ge legenheid zijn tot het stellen van vra gen. Derde klas: Groep 1: L. A. Gelder- blom 2 pt., A. A. van Oort 2 pt.groep 2: A. Wiersma 2J pt, C. H. Faas 2 pt.; groep 3: A. C. Slaman 2J pt., J. M. v.d. Berg 2| pt. De prijzen werden in de hoofdklas van de dammers gewonnen door: groep 1: C. den Besten 5 pt. en J. de Koning 4 pt.; groep 2: W. H. Niestadt 4 pt. en P. Cammeraat (Moerkapelle) 4 pt.; groep 3: W. Groenendijk (Moer kapelle) 5 pt. en J. W. Fase 3 pt.; groep 4: C. den Koning 6 pt. en A. Th. Maissan 4 pt. Eerste klas: Groep 5: H. Burggraaf 4 pt. en A. Mesker 4 pt.; groep 6: J. Verveen 5 pt. en J. de Zwart 4 pt.; groep 7: P. in ’t Veen 5 pt. en W. Schrader 3 pt.; groep 8: J. B. Poot 5 pt. en L. Boeters 4 pt.; groep 10: T. Driesse (Waddinxveen) 4 pt. en J. Helder 4 pt. Tweede klas Groep 11: A. Korevaar 4 pt. en J. Lucassen 3 pt.; groep 12: J. Slomp 6 pt. en A. den Oude 4pt.; groep 13: A. van Beek 5 pt en J. Lohrman 4 pt. Derde klas: Groep 14: J. Verveen 6 pt. en H. Looman 3 pt; groep 15: J. v. d. Eist 6 pt. en M. Guit 3 pt. groep 16: L. Tom 4 pt. en H. Jansen 4 pt.; groep 17L. Lamers 6 pt. en J. Gardien 3 pt. De foto werd gemaakt door Sjaak Noteboom. WADDINXVEEN Wie goed luisterde, kon ze horen denken, die zestig schakers en 68 dammers, die vorige week zaterdag bijeen waren in het gere formeerd verenigingsgebouw voor het dertiende dam- en schaaktoernooi van de Damclub Excelsior en de Waddinxveense Schaak Vereniging. Veel tijd om de zetten uitgebreid te overwegen was er niet, er moest wor den doorgewerkt, het tijdschema mocht niet in de war lopen. Daarom was deze denksportdag - een onderdeel van de Sportweek - in geestelijk opzicht een bijzonder vermoeiende en veel deelnemers waren blij toen het er weer op zat. De damstenen en schaakstukken konden weer voor een jaar in de kast. Het was jammer dat de deelneming uit Waddinxveen dit jaar ver beneden peil bleef. Slechts zes dammers en tien schakers uit het Gouwe-dorp hadden zich gemeld. Burgemeester C. A. van der Hooft, die bjj de aan vang van het toernooi nog even het woord nam, vond die Waddinxveense belangstelling ook beneden peil. De heer Van der Hooft was echter verheugd over het grote aantal jeug dige deelnemers. Hij had ook respect voor de dammers en schakers die van heinde en verre naar Waddinxveen waren gekomen. De heer A. Hagoort die om kwart voor zeven uit zijn woonplaats Numansdorp had moeten vertrekken om op tijd in Waddinx veen te zijn kreeg van de burgemees ter een doos sigaren. Tot slot wenste hij de deelnemers veel genoegen en een sportieven wedstrijd toe. De tweede voorzitter van het Sport week-comité, de heer C. Kool, had het toernooi geopend. Hij constateerde dat dit onderdeel van de Sportweek tenminste niet in het water kon val len, hetgeen hij het voordeel noemde van alle denksporten. Ook de heer Kool wenste de deelnemers succes. ’’Grote aandacht zullen wij dit jaar moeten besteden aan de uitbreiding van de winkelcentra, zei de burge meester. „De besprekingen over de bouw van een winkelgalerij in de Vondel- wijk zijn nog niet afgesloten. De be leggingsmaatschappij welke thans belangstelling heeft zal binnenkort over de aankoop beslissen. Zeer spoedig zullen de plannen voor het bouwrijp maken van de gronden voor de winkelgalerij Kerk- weg gereed z(jn, zodat wij verwach ten dat dit jaar nog met de bouw van een deel van de winkelgalerij kan worden begonnen. Met de ver trouwenscommissie uit de beide mid- denstandsverenigingen hebben wij ’n gesprek gehad over de vormgeving van het winkelcentrum. De plannen voor een winkelgalerij in Groens waard zijn gereed. Een vraag waarmede wjj nog niet klaar zijn is of deze winkels met drie bo venwoningen verkocht kunnen wor den aan de middenstander die zich Over de scholenbouw zei hij: ”Het onderbrengen van de leerlingen voor de scholen is altijd nog een zorg voor het college van Burgemeester en Wethouders. In augustus werd met enig feestelijk vertoon de openbare streek-u.l.o.-school geopend. De zes- klassige Groen van Prinstererschool voor Chr. lager onderwijs is in aan bouw en zal met ingang van het nieuwe schooljaar ingebruik worden genomen. Wij hopen in maart of april a.s. te beginnen met de bouw van twee zes-klassige lagere scholen, t.w. één voor openbaar onderwijs en één voor Rooms Katholiek lager onder wijs. Als dat lukt zijn de zorgen nog niet voorbij, maar is de nood voor enige tijd wel gelenigd, vooral als het ook nog lukken zou, dat de uitbrei ding van de openbare u.l.o.-school een aanvang zal kunnen nemen. Dat de bouw van scholen mogelijk zal zijn is, dunkt mij, te danken aan de oprichting van een scholenbouwteam. Het doel is te komen tot de arbeids besparende bouw van een goede school met een groter vierkante me ter vloeroppervlak dan de scholen die tot op heden werden gebouwd, zodat er per zes klasselokalen een gemeen schapsruimte overblijft met een op pervlakte van twee lokalen of wel 112 m2, met nog een ruimte voor handenarbeid. Deze school, ontwor pen door het architectenbureau van P. D. Stuurman N.V. met medewer king van het Informatiecentrum scholenbouw en de Stichting Ratio- bouw, beide uit Rotterdam, heeft grote belangstelling getrokken, óók bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Per lokaal zal de bouw van deze school 57.000,kosten met inbe grip van gemeenschapsruimte ter grootte van twee lokalen - een prijs die lager ligt dan voor de eerder tra ditioneel gebouwde scholen. Dit scho- De prijswinnaars van het organisa torisch goed in elkaar stekende toer nooi waren bij het schaken in de hoofdklas: Groep 1: H. Bohm 3 pt., A. Broek huizen 2 pt.; groep 2: G. van Wijn gaarden 2| pt., P. Broer pt.: groep 3 W. J. Vos 3 pt., N. G. Planfeber 2 Pt. Eerste klas: groep 1: Th. C. Huijzer 3 pt., N. B. van Wijngaarden 1| pt.; groep 2: G. P. Huijzer 3 pt., J. B. Knijf IJ pt.; groep 3: H. Kooij 3 pt., W. van Beek 2 pt.; groep 4: A. J. Lan- gedoorn 3 pt, P. Maas 2 pt.; groep 5: C. Vermeulen 2 J pt., H. J. Scholten 2 pt.; groep 6: W. de Koning 2J pt., H. Hijgeman 2J pt. Tweede klas: Groep 1: T. M. Abrams 3 pt., A. Noordhoek 2 pt.; groep 2: A. v.d. Biessen 3 pt., N. van Gemeren 2 pt.; groep 3: H. van Os 3 pt., A. Ha goort 11 pt. Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. Na in de aanvang van zijn spraak aandacht te hebben geschon ken aan de bevolkingsgroei en wo ningbouw, waarover wjj vorige week al enkele cijfers publiceerden, zeide de heer Van der Hooft ten aanzien van de woningbouw nog het volgen de: ”Het is verheugend dat de woning wet-galerjj woningen het goed doen. De aversie tegen de hoogbouw neemt hoe langer hoe meer af en er zjjn zelfs tekenen dat er doorstroming zal komen van de eengezins-woningwet- woningen naar de galerij woningen. Ons college zal trachten deze door stroming te stimuleren. Een daartoe strekkend raadsvoorstel zal volgende maand worden aangeboden. In 1967 zullen in aanbouw worden genomen: honderd vrije premiewo- ningen in Groenswaard, tachtig pre- miewoningen in Groenswaard en tweehonderd galerijwoningwetwonin- gen eveneens in Groenswaard met de bouw waarvan in oktober zal worden gestart. Het laat zich aanzien dat dit jaar met het bouwrijpmaken van de gron den rondom de R. K. kerk kan wor den begonnen zodat in 1968 daar nog ongeveer 175 woningen zullen kun nen worden gebouwd”. Werd in 1966 de 2500ste na de oorlog gebouwde woning in gebruik geno men, in 1967 zal volgens de burge meester de 3000ste gereed komen. ’’Volgens onze berekening,” aldus de heer Van der Hooft, ”is deze woning van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deed het gemeentebestuur van Rotterdam echter het voorstel om de prijzen van de bouwgrond van wo ningwetwoningen te verschuiven naar de ’’andere” woningen iets dat door nagenoeg alle gemeenten reeds wordt gedaan en waartegen juist het bezwaar gericht was. Rotterdam is gelukkig nog niet door de knieën ge gaan en heeft een bespreking met de Minister aangevraagd. Wij hopen dat deze bespreking vruchtbaar zal zijn.” ’’Alhoewel wij meer belangstelling hadden verwacht van de zijde van de industrie voor gronden ten zui den van de Burgemeester Troost- straat en de industriegronden aan de Noordkade” aldus de heer Van der Hooft blijven wij optimistisch over de kansen tot verkoop van deze in dustrieterreinen. Uit de rapporten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda e.o. blijkt dat tot op heden Waddinxveen één van de weinige gemeenten is die over bouwrijpe terreinen beschikt. Wij zijn steeds zeer voorzichtig geweest met het aantrekken van in dustrieën, omdat de arbeidsmarkt de laatste jaren zo gespannen was, en het niet verantwoord was lukraak bedrijven aan te trekken. De ver scheidenheid in de vestiging van in dustrieën is voor Waddinxveen het belangrijkst. De Provinciale Waterstaat zal ver moedelijk in juli van dit jaar de ver betering van de Gouwe-oever aan de Wilhelminakade aanvangen. Het werk zal circa tien maanden in be slag nemen, zodat de industrie in de Koude Hoek in de loop van 1968 ontsloten zal zijn. De medewerking van de daar gevestigde industrieëlen is echter uitnemend geweest. Dat stemt tot dankbaarheid. Aanvang 14.30 uur lenbouwteam werk ook aan plannen voor de bouw van u.l.o.-scholen en kleuterscholen. Alles draait echter thans om de financiering. Als deze rond is kan met de bouw van de scholen begonnen worden”. Over de financiële toestand van de gemeente wilde de burgemeester, na bij de behandeling van de begrotin gen voor 1967 al uitgebreid over dit onderwerp te hebben gesproken, niet veel meer zeggen. Alvorens de ver hoging van diverse gemeentelijke be lastingen aan te kondigen, zei hij ten aanzien van de financiën nog: ”Met betrekking tot de in het verle den gedane verzoeken tot het verkrij gen van een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds zijn geen nadere mededelingen te doen. Deze verzoe ken met de adviezen van gedeputeer de staten zijn nu bij de minister van binnenlandse zaken in behandeling. Met betrekking tot de verfijningsre- gelingen werd door de minister van binnenlandse zaken, o.m. de ver wachting uitgesproken dat met in gang van het uitkeringsjaar 1967 een verfijning voor snel groeiende ge meenten in werking zal kunnen tre den. Of en in hoeverre onze gemeen te daarvan zal kunnen profiteren is momenteel nog niet bekend. De ove rige in onderzoek zijnde projecten (o.m. slechte bodemgesteldheid) zijn - aldus de minister - nog niet zo ver gevorderd, dat daarover reeds mede delingen omtrent de eventuele invoe ring kunnen worden gedaan. Van betekenis zal verder in 1967 zijn de invoering van de algemene wet zware geneeskundige risico’s welke ten doel heeft een verplichte verzekering tegen de kosten van ver pleging (na 1 jaar) van deze risico’s in het leven te roepen. Deze wet zal voor de gemeenten een belangrijke lastenvermindering met zich brengen. Anderzijds ligt het in de bedoeling in verband met deze vermindering van de gemeentelijke uitgaven ook het in de Financiële Verhoudingswet 1960 opgenomen percentage voor het ge meentefonds te verlagen. Inmiddels gaan de bezuinigingen in de begrotingen van de laatste jar ten aanzien van verschillende onder delen zichtbaar worden. Het zal dan ook onvermydeltfk zjjn dit jaar de geraamde onderhoudswerken uit te voeren om niet verder achter te ge raken. Uitbreiding van personeel bleef on dan ksdegroeiende werkzaamheden, zowel in de administratieve als de technische diensten, achterwege.” Er wordt nogal eens geklaagd over dure bouwgrond en vaak wordt ge dacht, dat de gemeenten kapitalen aan de verkoop van bouwgrond ver dienen, De heer Van der Hooft be streed deze mening en zei: ”De te verkopen bouwgrond in Waddinx veen is tegen de daarvoor geldende voorschriften en tegen de kostprijs verkrijgbaar. Moeilijkheden ontstonden alleen maar, omdat de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening de verkoopprijzen van de bouwgron den voor woningwetwoningen dusda nig drukte en zo laag vaststelde om de huurprijzen van deze woningen laag te houden. De gemeentebesturen waren daardoor verplicht - wilde men het grondbedrijf naar de zin van gedeputeerde staten en de Minister van Binnenlandse Zaken rendabel houden - de prijzen van de bouw grond voor vrije sectorwoningen en premiewoningen drastisch te verho gen, soms zelfs bijna te verdubbelen. Toen het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan de gemeenteraad dezer grote stad voor stelde om geen woningwetwoningen tegen deze voorwaarden meer te bou wen - en de gemeenteraad met grote woorden en veel enthousiasme deze voorstellen aanvaardde - dacht men in gemeentekringen dat nu eindelijk aan deze onzakelijke verhoudingen een einde zou komen. Als grote broer Rotterdam zulke zaken aanpakt moest er - dacht men - wel wat uit komen. De tegenwoordige minister Uw verkoudheid van neus keel of borst weg met Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. TE KOOP (leeg te aanvaarden) aan de Ernst Casimirlaan te Waddinxveen. helft van een blokje van twee, aan de rand van Waddinxveen gelegen. Verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Koopsom 27.500,k.k. te Waddinxveen. Voor- en achtertuin, eigen grond. Grote woonkamer, keuken, toilet en douche - drie slaapkamers. Koopsom 25.000,k.k. op 4 februari a.s.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1