van autohandel n.v. ‘Bijschavingscursus‘ trok veel deelnemers Geen extreme verschillen met Statenverkiezingen 1966 bij de vijf grote partijen Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen I Dank aan cursusleider ]\iesing Waddinxveen Zevenhuizen I Moerkapelle GEVRAAGD DIESEL. MONTEURS EERSTE MONTEVBS TWEEDE MONTEURS LEERLING MONTEURS st. st. st. st. 1,7 04 04 Sigaren Tevreden Splinters niet populair FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 GOUDA SGP achteruit telefoon (01828) 2238. DONDERDAG 16 FEBRUARI 1967 22e JAARGANG - Nr. 1125 0,3 19 0,3 61 0,9 5353 86 totaal 5439 6643 7710 7997 12 0,6 36 1,8 146 6,6 15 0,7 rijkspolitie, C. 6 0,3 13 0,6 TOTAAL 1850 1984 2196 2283 van 5 139 22,8 0,3 2 608 TOTAAL 608 667 748 789 Geldige stemmen bl. en ongeldig Geldige stemmen bl. en ongeldig 744 1489 532 862 704 10 32 875 2 166 47 172 80 69 17 966 1755 659 919 868 37 74 1031 6530 113 112 25 23 40 730 301 174 470 5 15 200 2 182 46 161 82 2 3 172 9 2 1083 1775 844 1198 1042 47 192 956 7543 167 742 6 39 216 341 52 13 26 3 7874 123 1005 1804 880 1315 964 68 109 933 5 192 69 14 37 25 78 349 2 25 777 12 4 183 9 178 62 199 102 46 751 92 202 548 25 24 196 8 4 1 2 2 0,2 2,2 Tw. Kamer 1959 st. Tw. Kamer 1959 st. 30 718 308 167 432 5 7 165 Tw. Kamer 1963 et. 661 6 Prov. Staten 1966 st. Prov. Staten 1966 st. 1 190 54 170 105 1 8 184 54 745 265 172 540 17 3,5 0,4 4,5 0,7 0,2 Tw. Kamer 1967 110 5 6 11 1 5 46 9 1 7 1,2 0,1 0,9 Waddinxveen. Veel potentiële WD- kiezers zullen meer heil hebben ge zien in D ’66, hetgeen waarschijnlijk ook van potentiële PvdA’ers gezegd kan worden. KVP PvdA VVD AR CHU CPN PSP SGP Voogd Boerenpartij GPV Lib. Volkspartij Noodraad Landsbelangen CDU Dem. ’66 v. Breukelen Ongehuwden Overige KVP PvdA VVD AR CHU CPN PSP SGP Voogd Boerenpartij GPV Lib. Volkspartij Noodraad Landsbelangen CDU Dem. '66 v. Breukelen Ongehuwden Overige KVP PvdA VVD AR CHU CPN PSP SGP Voogd Boerenpartij GPV Lib. Volkspartij Noordraad Landsbelangen CDU Dem. ’66 v. Breukelen Ongehuwden Overige 1,6 38,8 16,6 8,9 23,4 0,3 0,4 8,9 Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. 0,3 27,5 7,0 24,4 12,4 0,3 0,4 26,0 2,0 36,8 15,2 8,8 23,7 0,2 0,8 10,1 1,4 0,3 2,4 33,9 12,0 7,8 24,6 0,7 1,7 9,8 14,3 23,5 11,2 15,9 13,8 0,6 2,6 12,7 1,2 22,8 7,9 25,6 13,0 0,6 0,5 24,0 2,0 32,5 12,9 8,9 24,0 1,1 1,0 8,6 4,8 0,2 0,3 0,5 (verschijnt elke donderdag) 13,9 27,8 9,9 16,1 13,2 0,2 0,6 16,4 0,3 27,2 7,7 28,2 13,1 1,3 0,3 Tw. Kamer 1963 Tw. Kamer 1967 st. 12,8 22,9 11,2 16,7 12,2 0,9 1,4 11,9 0,1 2,4 0,9 0,2 0,5 0,3 0,9 4,4 Tw. Kamer 1967 st. Tw. Kamer 1963 Prov. Staten 1966 Tw. Kamer 1959 st. 0,1 25,6 7,3 22,9 14,2 0,1 1,1 24,8 14,8 27,0 10,1 14,1 13,2 0,5 1,1 15,8 1 0,5 0,1 0,3 0,3 Rest te vermelden dat wethouder J. Hoogerdijk van Moerkapelle deze verkiezingen eveneens heeft gewon nen. Zijn winst valt echter moeilijk in percentages uit te drukken. De wethouder won namelijk een doos sigaren. Met burgemeester I. J. P. Keyzer had hij een weddenschap ge sloten over de vraag welke gemeen te (Moerkapelle of Benthuizen) het eerst gereed zou zijn met de verkie zingsuitslag. Welnu, dat werd Moer kapelle. De meest tevreden partij is onge twijfeld de AR. In Waddinxveen kwam die party zelfs ver boven het percentage van 1959 uit. In Zeven huizen herstelde de partij van ’Jelle’ zich ten opzichte van acht jaar ge- Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. het i keersreglement werd de ze cursus ’’bijschavings- cursus” genoemd, omdat ook deelnemers aan vroegere verkeerslessen van het Velig Verkeer mee konden doen. De be langstelling voor de by- schavingscursus was gro ter dan voor vorige cur sussen. Vorige week donder dag had in het clubge bouw van de speeltuin- De kiezers hebben hun vonnis over vier jaar (wan?) beleid geveld. Wat de volgende vier jaren zullen brengen blyft vooralsnog een duistere zaak. Een feit is dat er harde klappen zijn uitgedeeld. De kiezers in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle hebben zich over het algemeen iewat minder emotioneel 'uitgesproken dan de doorsnee lan delijke kiezer. Er was uiteraard ook voor onze begrippen sprake van forse verschuivingen, maar percentagegewijs waren die minder extreem. De ’splinters’ Van Breukelen, On gehuwden, CDU, Landsbelangen, Noodraad en Liberale Volkspartij harkten in Waddinxveen slechts 2,3% bij elkaar. In Zevenhuizen en Moer kapelle kregen de kleintjes nog min der, nl. 1,7%. Vooral de lage percen tages van Landsbelangen, de combi natie van partijen die normaliter al leen aan gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, in Moerkapelle en Wad dinxveen vielen op. En dat terwijl beide plaatsen er een ’Gemeentebe- lang’-partij op na houden. Groot waren de verschuivingen - zoals ook landelijk - bijgrotere splin terpartij en als PSP, Boerenpartij en D ’66. De laatste partij overvleugelde de Boerenpartij vergeleken met de jongste Statenverkiezingen volkomen. De Boeren zelf verloren in Waddinx veen bijna de helft van hun aan hang, al bleven ze nog ruimschoots boven het aantal van 1963. D ’66 mocht dan in Waddinxveen op 4,4% komen, in Moerkapelle en Zevenhui zen bleek zijn populariteit aanmer kelijk geringer. In Zevenhuizen kwam de jonge partij op 2,2% en in Moer kapelle op slechts 1,2. De Boeren partij haalde in Moerkapelle nog maar acht stemmen maar bleek in Zevenhuizen toch altijd nog 4,8% te kunnen halen. De PSP kreeg in alle gemeenten ernstige klappen. Lichte winst noteerde daarentegen de CPN. leden (ruim een procent winst ver geleken met de Staten) en in Moer kapelle won de AR zelfs 2,7%. De CHU kwam er door de winst van de AR uiteraard niet zonder kleerscheuren af. In Waddinxveen bedroeg de teruggang 1,6%, in Ze venhuizen 0,6 en in Moerkapelle 1,2. dejong's De SGP kreeg in alle gemeenten weer verlies te incasseren. Dit is een tendens die al enige jaren aanhoudt. Het GPV kroop op veel lager niveau iets omhoog. Merkwaardigerwijs houden de CDU en het GPV zich in elke gemeente in evenwicht. Boer Voogd uit Bergambacht kreeg in Waddinxveen zegge en schrijve vijf stemmen. Met uitzondering van Moerkapelle, waar zich dank zij de nieuwbouw enkele katholieke gezinnen vestigden, is de KVP er niet beter op gewor den. In Waddinxveen haalde die par tij maar net duizend stemmen, ge noeg voor een percentage van 12,8 (daling 1,5%). In Zevenhuizen zakte ’s lands grootste partij naar 2 De Partij van de Arbeid moest in alle gemeenten weer terrein prijsge ven. In Moerkapelle was het verlies het grootst (2,6%), waardoor de PvdA zich zag gepasseerd in grootte door de AR en de SGP. 1,4% ver lies in Zevenhuizen en 0,6% verlies in Waddinxveen (ten opzichte van de Statenverkiezingen in 1966). Bijna een procent winst voor de VVD in Zevenhuizen, ruime een hal ve in Moerkapelle en geen winst in Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN - Ruim vereniging De Paddestoel ter, overhandigde de heer zeventig Waddinxveners de slotavond plaats. Hier Niezing, die dit werk al hebben gedurende de af- werd cursusleider D. tien jaar doet, als stoffe- gelopen vijf weken deel- Niezing, wachtmeester lijk blijk van waardering genomen aan de Veilig- eerste klas bij de Wad- een boekenbon. Verkeercursus die de af- dinxveense rijkspolitie, Burgemeester C. A. deling Waddinxveen van dank gebracht voor zijn van der Hooft vertelde het Verbond voor Veilig spontane medewerking tijdens deze bijeenkomst Verkeer in samenwer- aan deze en vele andere aan de hand van kaarten king met het plaatselijke activiteiten van het Ver- over de uitbreidingsplan- korps rykspolitie organi- bond voor Veilig Ver- nen van zijn gemeente, seerde. In verband met keer. De voorzitter van Overeenkomstig het ka de inwerking treding van de Waddinxveense afde- rakter van de bijeen- nieuwe 'wegenver- ling, de heer P. de Lijs- komst legde hij de na druk op de wegenbouw plannen en de te treffen voorzieningen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Het werd ’n boeiende, belangwekken de uiteenzetting. Na de pauze leidde de heer Niezing, gesteund door de cursusleider uit Zevenhuizen, Oud-Ver- laat en Moerkapelle, een quiz tussen een cursis- tenploeg en ’n ploeg van van cursisten, die in ge meentedienst zijn. Het werd tenslotte een nek- aan-nekrace, waarby de gemeenteploeg aan het langste eind trok met 23 J pnt. De cursistenploeg had 22 punten. Aan het eind van de genoeglijke avond reikte burgemeester Van der Hooft aan de oudste en de jongste cursist (resp. 72 en 14 jaar) elk een getuigschrift uit. Ook de overige cursisten kregen een dergelijke herinne ring mee naar huis. De heer D. Uitbeijerse bracht tenslotte de dank baarheid van alle deel nemers onder woorden toe hij zich in een korte toespraak richtte tot het afdelingsbestuur van Veilig Verkeer en in het bijzonder tot de heer Niezing.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1