Voddeman doet zaken Rehorst bouwt flats Ir. H. C. Kahlmann Moerkapelles vijftienhonderdste ingezetene Gardisette bij aantal scholen Snij delwijk-west 1 Maar het bouwen in Bronchiletten SPAAS gaat door A, ..7 naam nu FRA-VA-KO‘s geen acties steunen Scholen moeten vreemde Voorwaarts heeft andere ervaren verkoopster en leerling- verkoopster Gebakkraam J. v. d. Weerdt Zn van VRIJDAG 17 t/m ZATERDAG 25 FEBRUARI staan wij weer met onze kraam op het Koningin Wilhel- minaplein te Waddinxveen. Deze week in: margriet Het Beste EnMargriet is de bruid Klok van Herv. kerk ook verlicht AR-vergadering Pagina 3 en I Pedaalemmer met de advertentie van losse tuimel bak 4.95 Uit voorraad leverbaar bij: A G E N A Waddinxveen: v. d. Linde, A. Brouwer. B en W schrijven •Arbeiders1’ verouderd Plattelandsvrouwen Lezing Surinaams Diaconessenwerk E oliebollen berliner bollen slagroomwafels en parijse wafels Onze kwaliteit is onze reklame Vestiging: symbolisch voor groei FOTO DAEMS Kjjswjjk hieuw Boskoopse uiibreiding Zwembadloterij platenspeler Dierenarts Open Gezamenlijk feest in Hotel Vos ‘Regeren is dienen4 Mr. W. Aantjes op Bakkerij Huizer halve eeuw oud in de bekende Ibs air donderdag 16 februari 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Gevraagd: Warenhuizen AL5 Eikenlaan, leplaan, Wveen Telefoon 2401 bg.g 2184 Naar aanleiding van een groot aan tal klachten van ouders van leerlin gen van de Waddinxveense lagere en kleuterscholen over de manier van zakendoen van een tot nu toe onbe kende voddenman (hierover leest u elders in dit blad) heeft het college van B en W een brief gestuurd aan de besturen, hoofden en leidsters van alle scholen in Waddinxveen. WADDINXVEEN De brood- en banketbakkerij fa. G. en H. Huizer bestaat op woensdag 1 maart a.s vijf tig jaar. Het halve-eeuwfeest wordt o.a. gevierd met de opening van de verbouwde en gemoderniseerde win kel aan de Zuidkade. Hierin kwalificeren B en W de ’ac tie’ van de voddenman als verkapte bedelarij of als een ongeoorloofde in zameling. Zij delen voorts mee dat de gemeente is aangesloten bij het Cen traal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen en der halve de beschikking heeft over ge gevens aan welke acties al dan niet medewerking kan worden verleend. Zeugstraat 64, Gouda, tel. 3376 De speciaalzaak voor foto en film Dinsdag 21 februari: Concert Westnederlands Symfonie orkest (Culturele Kring). Bejaardenmiddag, geref. ver. geb., 14.30 uur. Woensdag 22 februari: Dansavond Jongerencontact m.m.v. Cabaret Marimba, ver. geb. Trooststr. 20 uur. Woensdag 8 maart: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, ger. ver. geb., 20 uur. Klaverjasavond Gouwerijders, Hotel De Unie Kerkweg, 20.00 uur. Vrjjdag 24 februari: Feestavond Landbouwjongeren, ver geb. Trooststraat, 19.30 uur. Woensdag 22 februari: Feestelijke bijeenkomst bejaarden- bond, Hotel Vos, 14.30 uur. Woensdag 15 maart: Bijeenkomst Christen Vrouwen, herv. wijkgeb. Esdoornlaan, 19.30 uur. Boomfeestdag Zevenhuizen (planten bomen aan de Rotte). Zaterdag 25 februari: Propaganda-avond Volksonderwijs, Hotel Vos, 19.30 uur. Dinsdag 28 februari: Slotavond cursus Veilig Verkeer, Hotel Vos, 19.30 uur. Woensdag 8 maart: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen,Ho tel Vos, 19.30 uur. Zaterdag 4 maart: Propaganda-avond Volksonderwijs, Hotel Vos, 19.30 uur. Maandag 20 februari: Jaarvergadering en lezing Platte landsvrouwen, Dorpshuis, 20 uur. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen Dorpshuis, 20.00 uur. Dinsdag 21 februari: Vergadering gemeenteraad, Dorps huis, 19.30 uur. Donderdag 23 februari: Jaarvergadering Christen Vrouwen, Dorpshuis, 19.30 uur. Donderdag 26 januari: Bijeenkomst Ned. christen Vrouwen (lezing dr. G. Sterk-v.d. Weg), Dorps huis, 19.30 uur. EXPOSITIES Tot en met 3 maart: Schilderijen van J. C. de Bruin (Gou da) bij Boekhandel Veldwijk, Passa ge. Te bezichtigen tijdens de winkel- uren. DIVERSEN Vrijdag 17 februari: Amsterdams Volkstoneel met ’Rooie Sien’, Nieuwe Schouwburg Gouda, 20.00 uur. Donderdag 23 februari: Volksuniversiteit Gouda (lezing Fin land door Simon de Waard), Thalia Theater Gouda, 20.00 uur. Hoestdrank in tabl«tverm.95ct Wij bieden: 5-daagse werkweek. Twee weken zomer-, één week wintervakantie. Zeer goed salaris. Gratis dienstkleding. MARKT 16 - GOUDA onze bijzonder gunstige ligging en de vele goede verbindingen.” Mede namens de middenstanders bood de heer Keyzer aan het slot van zijn toespraak een groot lunch pakket aan mevrouw L. Kahlmann- van Wigchelen. Vervolgens werd een dronk uitgebracht op het welzijn van de 1500ste ingezetene en op dat van de gemeente Moerkapelle. Iedere dag VERSE Beste Ouders, Geef uw kinderen met milde hand VODDEN mee naar school. Wij staan hier van 1-2 uur. Voor 2 kg. Vodden ontvangen zij van mij een mooie BALLPOINT. Voor 3 kg. een BALLPOINT met verrassing. Voor 5 kg. een PLASTIC BAL. Voor elke kleinere hoeveelheid ontvangen uw kinderen een LEU KE VERRASSING. Overtuigd van uwe medewerking, zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Een Huisvader met 6 kinderen, briefje terug s.v.p. ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE In Hotel Vos vindt vanavond de feestavond plaats die wordt georgani seerd door de Hollandse Maatschap pij van Landbouw Zevenhuizen- Moerkapelle en de afdelingen Zeven huizen en Moerkapelle van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen Het kleinkunstgezelschap ’Alle zeven’ uit Amsterdam zal de avond verzor gen. Na de pauze wordt de musical ’Avontuur in Italië’ gespeeld. Aan vang half acht. Moerkapelle heeft er niet lang bij stilgestaan dat het maandag voor de eerste keer in zijn historie meer dan vijftienhonderd zielen begon te tellen. Dit belangrijke en voor zo’n kleine gemeente gedenkwaardige gebeuren werd ’s middags gevierd met een kor te plechtigheid in ’t Dorpshuis maar snel daarna hervond onverbiddelijk het leven van alledag zijn gang. De inwoners hebben er nauwelijks iets van gemerkt. Burgemeester Keyzer (links) overhandigd de 1501ste ingeze tene, mevr. L. Kahlmann,van Wigchelen van ’zijn’ Moerka pelle mede namens de Midden- standsvereniging Moerkapelle een levensmiddelenpakket. De 1500ste inwoner, ir. H. C. Kahl mann ziet u in het midden. Donderdag 16 februari: Bijeenkomst CBTB, ger. ver. geb., 20 uur. Maandag 20 februari: Voorlichtingsavond ouderraad open bare scholen, gemeentehuis, 20 uur BIOSCOPEN IN GOUDA Reünie: do. en vr. 20.15 uur, za. 15, 19 21 uur, zo. 15 en 17 uur: De bruut van de rimboe (14); za. 23 uur: Jonge lief de, grote gevaren (21); zo. 19 en 21 uur, di. en wo. 20.15 uur: Sex la mi nute (18). Schouwburg: do. 20.15 uur, za. 19 en 21.15 uur: De naakte prooi (18); zo. 15 en zo. 15. en 17 uur: Tarzan de gewel dige (14); zo. 19 en 21.15 uur, ma. en wo. 14.30 en 20 uur: Alfie de verlei der (18). Thalia: do. 20.15 uur, za. 14.30, 19 en 21.15 uur, zo. 19 en 21.15 uur, zo. 19 en 21.15 uur, ma. en di 14.30 en 20.15 uur wo. 20.15 uur: Rififi in Parijs (18); vr 20 en 22.15 uur: Au coeur de la vie (18); zo. 15 en 17 uur, wo. 14.30 uur: Winnetou keert terug (a.l.). NOG ENKELE DIA-FILMSTROKEN van het huwelijk van Prinses Margriet en Prinses Beatrix a 13,50 per stuk. Alleenverkoop Gouda e.o. WADDINXVEEN Voor een vrij groot aantal dames, leden van de Waddinxveense afdeling van de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrou wen, heeft ds. W. J. Sythoff uit Made maandagavond in het verenigingsge bouw aan de Stationsstraat een inte ressante causerie gehouden over de diaconessenarbeid in Suriname. Er zijn heel wat ’beste ouders’ in Waddinxveen die vorige week zoon- of dochterlief met dit deer niswekkende smeekschrift thuis zagen komen van de kleuterschool of lagere school. De kinderen had den het briefje meegekregen van ’juf’ of van de meester. Maar veel ouders waren toch niet zo best of ze belden kwaad naar de betrokken scholen (het waren ze lang niet allemaal) hoe dat nu eigenlijk precies zat. Veel ouders belden ook ons om hun verontwaardiging over deze on frisse manier van zakendoen te spuien. Hij deed dat nadat de presidente, mevrouw Ripping, een korte ope ningstoespraak had gehouden, waar in ze haar vreugde uitsprak over de grote opkomst. Dominee Sijthoff be gon zijn lezing met een algemeen overzicht over de aard en levenswijze van de Surinaamse bevolking en over de vele ziekten waaraan de bevolking blootstaat. Vijf jaar geleden werd in Surina me een diaconessenhuis geopend, dat er was gekomen dank zij grote acties in Nederland. Voordien hadden vier Nederlandse verpleegsters het dia conessenwerk in Paramaribo ver richt per bromfiets. Ds. Sijthoff zei het van het grootste belang te achten dat het werk zou blijven doorgaan ondanks het feit dat het ziekenhuis voortdurend overbezet is en elk jaar weer met grote tekor ten moet werken. De patiënten uit de binnenlanden bezitten immers geen geld? De dominee vroeg zijn gehoor het diaconessenwerk in Surinam metter daad te steunen. Ter illustratie van zijn lezing vertoonde hij twee film pjes over de medische problemen in het overzeese rijksdeel. Inmiddels bereikten onze redactie weer klachten over een andere ’inza meling’ ten bate van een goed doel. Leerlingen van de Jan-Ligthart- school kwamen deze week thuis met een envelop waarop het verzoek was afgedrukt de kinderen een gulden mee naar school te geven. In ruil daarvoor kregen de ouders dan een bus of fles afwasmiddel, terwijl de netto-opbrengst zou zijn bestemd voor het algemeen jeugdzorgwerk. Het was ons bij het ter perse gaan van dit blad met bekend of deze en- veloppes ook op andere scholen wa ren uitgereikt. Het was de 29-jarige geofysicus ir. H. C. Kahlmann die de eer te beurt viel Moerkapelle’s 1500ste te zrn. De heer Kahlmann betrok met zijn vrouw en dochtertje van 5 maanden één van de nieuwe woningen aan de Frederik-Hendrikstraat. Het gezin kwam van Rijswijk naar Moerkapel le. De heer en mevrouw Kahlmann waren met een uitvlucht naar het Dorpshuis geloodst. Toen de nieuwe inwoner zich maandagmorgen op het gemeentehuis vervoegde met zijn ver huiskaart verzocht men hem ’s mid dags terug te keren met zijn vrouw, omdat ’de man die over de verhuizin gen gaat’ niet aanwezig zou zijn. Eenmaal in het Dorpshuis trof het echtpaar echter burgemeester I. J. P. Keyzer, de wethouders J. Hoogerdijk en D. van der Spek, gemeentesecreta ris G.- J. A. Runsink en de secretaris van de Moerkapelse middenstandsve- reniging, de heer N. Kadiks. Burge meester Keyzer zag er ’n beetje sym boliek in dat de 1500ste Moerkapelle- naar geen baby was geweest maar ’n nieuwe ingezetene. Hij heette het echtpaar als ’vreemde eenden in de Moerkapelse bijt’ van harte welkom en hoopte dat de familie Kahlmann een goede tijd zou mogen doorbren gen in het kleine dorp, dat hij be schouwde als een grote familie. Het college verzoekt de bijzondere scholen - en draagt de openbare scholen op - geen inzamelingen te on dersteunen die niet zijn gedekt door een vergunning van B en W. Dit ver zoek geldt niet ten aanzien van in stellingen die door de schoolbesturen als bonafide zijn erkend. WADDINXVEEN De werkzaam heden aan de klok in de toren van de Hervormde Kerk aan de Kerkweg zijn dezer dagen voltooid. Het tever geefs omhoog kijken naar een veelal stilstaande klok behoort nu dus tot het verleden. Bovendien is er een wij- zerplaatverlichting aangebracht, waardoor de klok ook ’s avonds een nuttige functie heeft. De wijzerplaat en de rozetten van het vernieuwde uurwerk zijn bedekt met een laagje bladgoud, welke werkzaamheden werden verzorgd door het Waddinxveense schildersbe drijf P. W. Kloet. WADDINXVEEN In opdracht van de gemeente Boskoop is het Wad dinxveense Bouw- en Aannemings bedrijf P. Rehorst N.V. vorige week begonnen met de bouw van 132 flat woningen in Snijdelwijk-West, een gebied ten westen van de spoorlijn Waddinxveen, Boskoop en begrensd door de noordgrens van Waddinx veen en de bebouwing van Boskoop. Aanvankelijk waren deze flats be doeld voor de Waddinxveense uit breiding in Groenswaard, maar na dat de gemeente Waddinxveen had be sloten op de gietbouw over te gaan, kon de bouw van het complex worden overgeheveld naar Boskoop. Burgemeester G. W. baron van De- dem van Boskoop, die vorige week vrijdag de eerste paal sloeg voor de door het bureau L. Roggeveen bna te Waddinxveen ontworpen complex, stak zijn blijdschap over deze voor Boskoop onverwachte meevaller dan ook niet onder stoelen of banken en hij roemde de goede samenwerking met de nabuurgemeente. Eigenlijk had Boskoop dit jaar maar 13 woningwetwoningen mogen bouwen en nu konden er 132 in aan bouw worden genomen. De flats zijn gelijk aan de eveneens door Rehorst gebouwde blokken complexen in de Vondelwijk, die nagenoeg zijn vol tooid. De flats worden traditioneel ge bouwd en zijn wat betreft indeling en inrichting aangepast aan de nieuwe wenken en voorschriften van het mi nisterie van volkshuisvesting en bouwnijverheid. Per blok zijn er 39 vier-kamerflats, één zes-kamerflat en vier vrijgezel lenwoningen, die laatsten speciaal voor leerlingen van de Boskoopse tuinbouwschool. Donderdag 16 februari: Feestavond Landbouwmij, Land bouwjongeren en Plattelandsvrouwen Hotel Vos, 20 uur. Het gemeentebestuur vond het be reiken van deze mijlpaal dan ook geen gebeuren om erg lang bij stil te staan. Moerkapelle moet immers ver der? Het dorp moet nog meer groeien, want de zelfstandigheid van dit ’stad je’ in 't klein’ loopt gevaar. Men wil zo snel mogelijk over de ’tweeduizend zielen’-grens heen om inlijving bij een andere gemeente te voorkomen. Daarom moet er meer worden ge bouwd. En snel. WADDINXVEEN Bij de in de cember gehouden loterij voor het nieuwe zwembad is op lot 1277 een Philips platenspeler gevallen. Tot op heden is deze prijs nog niet afgehaald. Houders van dit lot kunnen zich tot en met 15 maart vervoegen bij het se cretariaat van de Stichting Vrienden van het Zwembad, Stationsstraat 21, Waddinxveen. Na die datum vervalt de platenspeler aan het Stichtingsbe stuur. Woensdag 1 maart: Vijftigjarig bestaan G. en H. Huizer, Zuidkade. Vrijdag 3 maart: Uitvoering Concordia, ger. ver. geb.. 19.30 uur. WADDINXVEEN Tijdens een kortgeleden gehouden ledenvergade ring van de Arbeiders Muziekvereni ging Voorwaarts is besloten de naam van het korps te wijzigen in Muziek vereniging Voorwaarts. Het redi- kant ’arbeider’ is reeds jaren een anachronisme, hetgeen voor Voor waarts dan ook aanleiding is geweest de naam nu te veranderen. De Bond van Arbeiders Muziekverenigingen deed een aantal jaren geleden al af stand van die naam en heet nu Alge mene Nederlandse Unie van Muziek verenigingen. Tijdens de vergadering werd voorts besloten dat Voorwaarts ook dit jaar zou deelnemen aan het concours van de Nederlandse Unie in Leiden. De jaarlijkse uitvoering werd vastge steld op 17 maart a.s. WADDINXVEEN De heer H. A. Kraneveld, tot voor kort inwoner van Waddinxveen, slaagde onlangs aan de rijksuniversiteit van Utrecht voor het examen dierenarts. ’’Maar toch zijn we geen gesloten gemeenschap en willen we graag open staan voor iedereen die ons eer lijk tegemoet treedt. We hangen erg aan opze zelfstandigheid en aan het intieme karakter dat deze kleine sa menleving nu eenmaal heeft, maar dat neemt toch niet weg dat we met beide ogen naar onze omgeving zien, dat we verder kijken naar wat ande ren doen. En dat kunnen we dank zij Prinses Christina wordt 19 februari, zondag as., twintig jaar. De meester en juffrouwen had den de papiertjes gekregen van een duistere voddenman, die een oude, donkerblauwe auto door de gemeente kruiste. In ruil voor het beloofde speelgoed waren heel wat argeloze kleuterleidsters bereid de man aan zijn vodden te helpen. Geen wonder dan ook dat men donderdagmiddag flinke stapels vodden kon aantreffen in de hal len van de meeste scholen. Veel ouders hadden hun kinderen niet mee laten doen, maar de vaders en moeders die ondanks hun be zwaren om ’psychologische’ rede nen toch vodden meegaven waren in de meerderheid. Tot de ongetwijfelde teleurstel ling van vele kleuters heeft de voddenman zijn plannetjes niet kunnen volvoeren. Slechts op een enkele kleuterschool kreeg hij in ruil voor wat waardeloze speel- goed-horloges (géén ballpoints, géén plastic ballen) een fikse par tij vodden mee, maar op de overi ge, inmiddels ook door de politie gewaarschuwde scholen ving hij bot. De man zélf bleef voor de naarstig speurende politiemannen ongrijpbaar. Nadat hij van de achtervolging lucht had gekregen is de voddenman vermoedelijk hals over kop vertrokken. De briefjes haalt hij een andere keer wel op WADDINXVEEN Ongeveer veer tig belangstellenden hebben maan dag de openbare verkiezingsvergade ring van de Waddinxveense Antire volutionaire kiesvereniging by ge woond. In het gereformeerd verenigingsge bouw aan de Stationsstraat sprak het Tweede-Kamerlid, mr. W. Aantjes over vele actuele politieke zaken. Zo roerde hij onder meer de gezags kwestie aan, de mammoetwet, de dui- delijkerheid in de politiek, etc. De heer Aantjes, die sprak onder het motto ’Regeren is dienen’, verklaar de dat de AR in tegenstelling tot som mige andere partijen altijd bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Toen hij sprak over een even tuele regeringscoalitie na de verkie zingen toonde het Antirevolutionaire Kamerlid zich voorstander van een kabinet met enkel confessionele par tijen. In Snij del wijk, op slechts enkele honderden meters van de Waddinx veense bebouwing, komen in de toe komst 1400 woningen. Ook is er een plan voor de bouw van een winkel centrum van allure. Groenswaard en Snijdelwijk West zullen worden ge scheiden door het bospark, dat Wad dinxveen en Boskoop gezamenlijk tussen beide gemeenten gaan aanleg gen. (Ingezonden Mededeling)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3