Leyland op de RAI Muziek en öe Chinese Pd.peqd.d.1 Lezers schrijven I I cabaret bij De Kleine Trompetter 'W. cS3’uampo 45 ffis Renaissance I g I WIPPEKIHX de ongeluksvogel en Kleiweozz Gouda tel.32121 fe| Schaakclub WSV I LH g f Mi HUUR PIANO'S HUUR raft I pio I Weekblad voor Waddinxveen d 1 'Wj O f 173.000 voor Wester kerk Pagina 4 f i d Gouwevrienden wordt vervolgd WurliTzerj 20 jaar geleden Kwiek-tafeltennis COLLECTE ii I il MENSEN DIE HEF WETEN, KIEZEN I, 1 Geslaagd ELECTRONISCHE ORGELS uit's werelds grootste orgel- en planofabrlek j llll Hopstak 23 Nr5 I e Pupillen-voetbal voor Beatrixfonds verkoudheden Bijna f 2000,- voor jonge sportlieden Contactavond ll SE Demonstraties /Viet opgelet Reisje Koopcentrum op 9 augustus a.s. Verkeerscursus in Moerkapelle gestart Fa. J.van Urk is?™ Westersingel 42-44 R'dam tel.(010)1350 25 Geëxposeerd zeer chique hoge inruilwaarde voor Uw oude PIANO, HARMONIUM of ELEKTRONISCH ORGEL Vraag folders en inlichtingen - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART donderdag 16 februari 1967 Wandkast u door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille muur eens draaiend laat zien. Plotseling denk ik - hij doet alles langzaam en moei- Vrijdag 14 Februari 1947 ARIE DE WAARDT actie bnk De naam zegt alles Eet wat POT schaft Na de indrukwekkende Imperia Echoes van A. Safroni opende voor zitter J. A. de Ruiter de eerste uit- voeringsavond met een korte, inlei dende toespraak. Hij was ingenomen met de komst van burgemeester A. van ’t Verlaat, beschermheer van De Kleine Trompetter, en diens echtge note, mevrouw W. M. van 't Verlaat- de Vries. i die maat- Wat zal het wezen, een prins of een Prinses. Wij wachten vol spanning, want ’t wordt een succes Wij hebben een voorraad Oranje van kleur In hagel en pudding in snoep en likeur De likeur is op suiker, 160 gram per fles We hopen dat het vrij is, bij de volgende Prinses. Bij mijn vertrek naar Indië zend ik als afscheid mijn bes te wensen en groeten aan al mijn vrienden en kennissen. WADDINXVEEN De heer D. de Knecht uit Waddinxveen is kortgele den geslaagd voor het amateur-spel- leidersdiploma van de afdeling Gou da van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. (advertenties) Soldaat B. VAN HOVEN wenst zijn Familie en Vrien den een vaarwel en tot weer ziens toe met zijn vertrek op 5 Februari naar de tropen. Prijzen v.a. 1.145.- uitvoering NOTEN antiek 4-delig f 4610. Ook afzonderlijk leverbaar WOHIWBINRieilTIIIBI l WADDINXVEEN Alleen het D- team van de Waddinxveense biljart club de Gouwevrienden is vorige week met een overwinning uit de bus gekomen. De Waddinxveners wonnen met niet minder dan 9-0 van gouda D. De overige ploegen van Gouwe vrienden deden het minder goed, zij het ook niet oneervol Gouwevrien den E ging tegen Nieuwerkerk E, zo als te verwachten was, door de knieën (7-2) en het FB-team liet zich door Boskoop nummer 1 op de ranglijst, met 6-3 kloppen. Gouwevrienden FA tenslotte verloor met 5-4 van een verrassend sterk KOT uit Gouda. '7? 'jij ZEVENHUIZEN De Kleine Trompetter, Zevenhuizen’s enige, maar daar om niet minder voortreffelijke muziekkorps, heeft twee weken geleden weer z|jn jaarlijkse, goede beurt gemaakt met een tweetal muziekuitvoeringen in Hotel Vos. De muzikanten deden dat ook nu weer op hun eigen, originele wijze met veel muziek en aan het eind een eigen cabaretprogramma, dat geheel geënt was op plaatselijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Na afloop van het ’huishoudelijke’ programma bleek de Trompetter ook nog een dixieland-band en een Tiroler-kapel te kunnen leveren. Verder verzorgde Gouwenaar Nico van den Hondel de muziek tijdens het dansen. g met 385 verlaagd tot 6965. Het Bob ging naar Delaney toe. ”Nu, Jerry”, glimlachte hij ”dit is dan ons afscheid, vrees ik. Je bent hier mijn gastheer geweest, en mijn moeder heeft me geleerd, dat ik altijd bedanken moet voor...” ’’Loop naar de duivel”, zei Delaney. Cox en Bliss voerden hun gevangenen de woestijn- nacht in, en Bob ging naar Paula. ”Het Delaney-kwartet af”, merkte hij op. ’’Mijn uit- steldagen op de ranch zijn voorbij. Ik neem de trein van tien uur dertig naar Barstow, en...” ’’Neem liever een taxi”, stelde ze voor. ’’Niet zo lang jij en je auto op het terrein zijn. Als je even wachten wilt, tot ik gepakt heb - ik heb nog iets met je te bepraten. Over Wilbur.” ”Eén gelukkige gedachte houdt mijn gemoed bezig”, zei Will Holley. ”Ik ben de schrijver van een beroemd persgesprek met Madden - één dat u nooit hebt toege staan.” ’’Werkelijk?” zei Madden. ”Nu, wees daar niet bezorgd over. Ik sta achter u.” ’’Dank u”, antwoordde de redacteur. ’’Waarom zou hij dat verhaal opgedist hebben?” peinsde hij. ’’Eenvoudig te raden”, zei Chan. ”Zij seinen naar New York geld zenden alstublieft. Hoe beter feit bevestigen, dat Madden op Woestijnranch is, dat door hetzelve in kranten te laten voortbazuinen. Gedrukt woord heeft klank van overtuigende waarheid.” ”Ik denk wel, dat je gelijk hebt”, knikte Holley. ’’Maar zeg, Charlie, wij dachten, dat we grote verrassing voor je hadden, toen we van de mijn terug kwamen. En jij hebt ons tenslotte nog de loef afgestoken.” ”Het was maar een haarbreed verschil”, antwoordde Chan. ”Nu ik tijd heb, buig ik mijn hoofd, en geef mij over aan aanzienlijk blozen. Moet toegeven, dat ik overvloedig langzaam was om tastbaar feit te begrij pen. Pas deze nacht begon licht te schijnen. Om deze Victor te behagen, ik paarlen overhandigen. Madden tekent kwitantie - hij schrijft langzaam en moeilijk. WADDINXVEEN De twintigste ronde van de onderlinge competitie voor het clubkampioenschap van de Waddinxveense Schaak Club, die donderdag in het gereformeerd vere nigingsgebouw werd gespeeld, heeft als uitslagen opgeleverd. W. v. Vuu- ren-W. van Oort afgebr., A. v.d. Star- re-P. Broer afgebr., A. Versluis-J. v. d. Horst 1-0, H van Dijken-W Ver stoep |-J, A. A. van Oort-A. Littooy J-J, J. Kleiweg-J. M. v. d. Berg J-|, N. v.d. Vloed-P. Perdijk ‘/a-% C. d. Mark-J. van Oort J-J, T. Verbree- H. Schoemaker 0-1, P. Maas-A. van Woerekom 1-0. Ï\E ENTREE VAN sommige ste den biedt een weinig verheffend beeld. Rijdt per trein Rotterdam of Amsterdam binnen, kijk onderweg in Schiedam, Delft of Den Haag eens uit het raam en u ziet hele stukken ach terbuurt. Zelfs op zondag hangt daar de was buiten. Sommige welgestelde burgers vinden dat onmaatschappe lijk. ”Die armoebuurten ontsieren het stadsbeeld. Die mensen daar kennen geen manieren”. Men vergeet dat daar minder vrije tijd is, minder vol automatische wasmachines zijn en geen hulp in de huishouding aanwe zig is. Sinds enige tijd hangt ook in Wad dinxveen op zondag de was buiten. Rijdt per trein onze gemeente binnen vanuit Boskoop. Zodra u de eerste huizen passeert, ziet u zes, ze ven tuinen vol wasgoed. Sommige ge zinnen hebben zoveel vuile was dat het niet in één keer kan. Dan worden de lijnen ’s morgens voor de eerste keer behangen, in de namiddag volgt dan opnieuw een stapel, afhankelijk van het vermogen van de wasmachi ne. Deze manier om de zondag door te brengen is niet algemeen. Een aantal gezinnen uit de De Genestetlaan ver toont dit afwijkend gedragspatroon. Niet werken op zondag, geen was doen is geen zuiver christelijk ge bruik. Eeuwenlang heeft men de zon dag weten te ’heiligen’, ook al moest er gewerkt worden. De zondagsrust is meer een maatschappelijke ver worvenheid. Zij is het gevolg van de mogelijkheid de arbeidsduur te ver korten. Zij is een uiting van het besef dat het goed is althans enige uren per week zich te ontspannen, vrij te zijn voor kinderen en hobbies. Zij is de vrucht van de emancipatie van de WADDINXVEEN Met één uit zondering hebben alle teams van de tafeltennisclub Kwiek vorige week in hun wedstrijden voor de Goudse ta- feltenniscompetitie de volle winst in de wacht gesleept. Die ene uitzonde ring was Kwiek 3 dat met maar liefst 9-1 van Kwiek 5 klop kreeg. Slechts één keer kon H. de Jong van zijn op papier zwakkere club- broeder winnen, maar daarna ging alle eer - terecht - naar het dappere vijfde team, dat echter tè ver achter staat om nog kans te maken op de kampioenstitel. Kwiek 1 versloeg Vriendenschaar uit Gouda verplette rend met 8-2. Bouter won al zijn partijen, terwijl Buurman en aan voerder Geerlof elk twee keer winst boekten. Het Waddinxveense drietal is daarmee weer teruggekeerd op het goede pad. Kwiek 2 had weinig moeite met Moordrecht, dat een bijzonder zwak ke indruk maakte: 9-1. Geen vuiltje aan de lucht was er ook bij Kwiek 4. Gouda Apollo was een onbenullige tegenstander en De Vries Bruystens en Van Buchem hoefden dan ook niet één keer te wijken: 10-0. De heer De Ruiter wilde zich niet begevén in een uitgebreide terugbik op 1966, maar hij kon niettemin moei lijk voorbijgaan aan een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging, nl. de deelname aan het concours in Loon op Zand, waar De Keine Trom petter een fraaie, eerste prijs in de wacht sleepte. De concoursnummers, waarmee het fanfare corps dit eer volle resultaat had behaald, ’’Vale rius suite” van M. Boekel en ’’The land of the ever young” van G. Ban- tock, werden ook nu gespeeld. De manier waarop beide composities den gehore werden gebracht, bewees dat het succes van het muziekkorps in Loon op Zand volledig verdiend is ge weest. Het fanfarecorps speelde verder De Vogelkoopman op een arrangement van S. P. van Leeuwen, Heinzel- mannschenswachtparade, gearran geerd door A. J. Maas en verder op bewerkingen van dirigent G. Stel- laard Rif Interlude, American Petrol en Auf Wiedersehn. Dat de Trompet ter ook thuis is in de moderne muziek kwam tot uitdrukking in de laatste vier composities. Het cabaretprogramma liep vrij dagavond vlotter dan donderdag, toen het nog enkele schoonheidsfoutjes vertoonde. Niettemin ging het de amateurscabaretiers goed af. De be langstelling was donderdag aanmer kelijk geringer dan vrijdag. Het toernooi ’De sterken voor de zwakken’, dat jaarlijks ten bate van het Prinses Beatrix Fonds (polio) wordt gehouden door de Goudse af deling van de Koninklijke Neder landse Voetbal Bond, wordt dit jaar op zaterdag 17 juni gehouden. Aan dit toernooi kan worden deelgeno men door de pupillenelftallen van de voetbalclubs in de Afdeling Gouda. Het toernooi vindt plaats in Gouda, Bergambacht en Waddinxveen. WADDINXVEEN Voor de bouw van de Nederlandse hervormde Wes- terkerk in Groenswaard is nu rium 173.000 bijeengebracht, de loopt nu ongeveer twee jaar. WADDINXVEEN Ten bate van het gezondheids(tbc)fonds De Zonne straal van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen wordt tussen 15 en 22 februari door de Waddinx veense Bestuurdersbond van het NVV een huis-aan-huiscollecte ge- houden. buiten verantwoordelijk heid van de redactie brieven die niet voldoen aan de alge meen geldende fatsoensnormen worden ter zijde gelegd de redactie behoudt zich het recht voor brieven te bekorten ondertekening met initialen Wipperoen knikte en zei: ’’Maar ik wil zo graag weten WIE er help nodig heeft, dok ter Kerrie”. Dokter Kerrie geeuwde en sprak: ”Nee Wipperoen. Je moet eerst aan de weet zien te komen WAAR die WIE is! An ders kan je immers niet hel pen?” Wipperoen knikte sullig en verliet verslagen dokter Ker - ries hut. Wat dom, dat hij dat zelf niet bedacht had. Maar wat dreef daar in zee? Wippe roen stóóf er op af...! VOOR VADER, MOEDER EN KIND ZEVENHUIZEN De bliksemac tie, die twee weken geleden door de commissie ’Ondersteuningsfonds jon ge sportmensen’ in Zevenhuizen werd gehouden, heeft ruim 1900,- opgeleverd. Het bedrag werd in zeer kort tijdsbestek (zaterdagmorgen) bijeengebracht. Het fanfarekorps De Kleine Trompetter, dat aan de actie op muzikale wijze meewerkte, ver leende ook daadwerkelijk hulp. Tij dens de muziekuitvoering die daags tevoren in Hotel Vos was gehouden, werd een verloting gehouden, waar van een kwart van de opbrengst (ruim honderd gulden) ter beschik king werd gesteld van het ondersteu ningsfonds. kan in bepaalde gevallen des gewenst geschieden ano nieme brieven worden gewei gerd de redactie moet naam en adres van schrijvers volle dig kennen brieven kunnen eventueel zonder opgaaf van reden worden geweigerd. WADDINXVEEN Voor de leden en donateurs van de voetbalclub WSE wordt vanavond in het clubge bouw in het Warnaarplantsoen weer een contactavond gehouden. Er wordt weer geklaverjast, gepandoerd en gekruisjast voor aantrekkelijke prij zen. Aanvang half acht. 10. Het duurde een heel poos eer dokter Kerrie een beetje van de schrik bekomen was, want het is lang geen lolletje om tijdens je middagdutje een zware plank op je hoofd te krijgen. ’’Waarom deed je eat Wip peroen?” vroeg dokter Kerrie, terwijl hij zijn pijnlijk getrof fen hoofd wreef. ”Ik...ik...ik hoorde vreemde knorgeluiden uit uw hut ko men dokter Kerrie...” stamel de Wipperoen met een schul dig gezicht. ”En toen dacht ik dat u overvallen was door een knorderig knorbeest, want lijk met die rechterhand. Waarom? Ik herinner mij De- laney’s vest, gebouwd voor linkshandige. Inwendig, onzichtbaar, hijg ik naar adem. Om proef te nemen, ik grijpen naar paarlen. Madden, om hem zo te noemen, grijpt ook. Maar zonder waakzaamheid - hij grijpt, met linkerhand. Hij schuert revolver van muur - weer linkerhand. Hij scheurt revolver van muur - weer ”Nu, dat was snel denken”, zei Holley. Chan schudde treurig het hoofd. ’’Waarom niet? Arme, oude hersens moeten overvloedig zijn uitgerust. Zonder werk vele dagen lang. Toen ik deze oneerlijken op stoelen schik om op u te wachten, ik veel tijd hebben voor bittere zelfbeschuldigingen. Waarom heb ik deze domme tijd van inzinking ondervonden? Steeds was al les helder als woestijnmorgen. Eén man schrijft ge wichtige brief, verbergt hem in vloeiboek, gaat weg. Komt terug, raakt dezelve niet aan. Waarom? Hij keert niet terug. Andere makkelijke bewijzen - Madden - noem hem weer zo - ontvangt dokter Whitcomb in schemering van patio. Waarom? Zij heeft hem vroeger gezien. Hij praat met huisbewaarder in Pasadena - wanneer?Zes uur, als duisternis valt. Ook vreest hij uit de auto te stijgen. O, nu ik hier zit geef ik mijzelf in ge dachten veel klinkende schoppen. Waarom ben ik zo dom geweest? Ik beschuldig dit klimaat van Zuid Cali- fornië. Overvloedig snel haast ik mij naar Honolulu, waar ik behoor.” ”Je valt je zelf te hard”, zei P. J. Madden. ”Als je het niet had tegengehouden, zegt Eden, was het halssnoer al lang af geleverd, en deze bende zou verdwenen zijn, wie weet waarheen. Ik ben je heel veel verschuldigd, en als danks alleen...” ’’Staak mij te danken”, zei Chan. ’’Dank Tony. Als Tony niet had gesproken op openingsavond, waar zou halssnoer nu zijn? Arme Tony, nu begraven achter schuur.” met recht van koop H v.a. Bp.mnd. zonder eerste storting van de modellen 1967 te Rotterdam dagelijks van 10-4 uur door onzeWurlitzer-organist JOOP WALVIS. Bij aanschaffing van een oroel 3 Maanden gratis onderricht op de Wurlitzer school. Enorme sortering Prijzen vanaf 675.- met recht van koop 4| H v.a. «p.mnd. zonder eerste storting ZEVENHUIZEN Op de Zeven- huizense Noordelijke Dwarsweg heeft vorige week donderdagmiddag een aanrijding plaatsgehad tussen twee personenauto’s. Er was alleen mate- rieële schade. Het ongeluk gebeurde toen de be stuurder van één van de personen auto’s, de heer L. L. uit Gouda bij de kruising met de Onderweg linksaf wilde slaan. Zijn manoeuvre werd te laat opgemerkt door de hem achterop komende auto, die werd bestuurd door de heer A. V. uit Reeuwijk. Deze kon een botsing niet meer voorko- men. WADDINXVEEN Het kindermeis je van het Koopcentrum Brug wordt dit jaar gehouden op woensdag 9 au gustus. De gebruikelijke zegelactie, die aan het dagje-uit vooraf gaat be gint al volgende maand. De reis gaat dit jaar naar het bekende sprookjes- park De Efteling in het Noordbra- bantse Kaatsheuvel. Vorig jaar was men ook al in Noordbrabant, maar toen gingen de duizend deelnemende kinderen naar het Tilburgse Dieren park. MOERKAPELLE Niet minder dan 56 inwoners van Moerkapelle bleken zich vorige week te hebben opgegeven voor de Veilig-Verkeer- cursus die de afdeling Moerkapelle van het Verbond voor Veilig Verkeer dit jaar voor het eerst organiseert. Dat gebeurt in samenwerking met de rijkspolitie. Vorige week startte in de cursus in het kleine (te kleine) zaal tje van het Dorpshuis, waar opper wachtmeester D. van Heeren de aan wezigen begroette en meteen een aantal behartenswaardige verkeers zaken aan het verstand bracht. Ook in de komende weken zullen nog cur susavonden plaats hebben. De Moer- kapelse afdeling werd dank zij deze cursus 28 leden rijker, waarmee de jonge afdeling nu is .gekomen op 138 leden. vrouw; dat ook de vrouw recht heeft op haar vrije tijd. Wandel eens op een zonnige zon dagmiddag langs de spoorlijn achter langs de tuinen van de De-Genestet laan. U kunt daar nog gezinnen aan treffen die zelfs op zondag de was moeten doen (al komt dan in de week de werkster of het meisje voor halve dagen). Gunnen de» mannen hun vrouw daar geen vrije uren? Is er een geestelijke armoede die met de ’leeg te’ van het weekeinde geen raad weet? Of gaat het om gezinnen achtergebleven zijn bij de m schappelijke ontwikkelng? Wandel er eens heen. Misschien kunt u het ontdekken. A. van Dongen de Triumph 2000 Mk II Saloon ziet afgebeeld. Het nieuwe inte rieur van de Triumph 2000 is in Nederland voor het eerst op deze RAI te zien. Verder laat Leyland de volgen de modellen zien: Triumph Herald 12/50 Saloon, Triumph Herald 12/50 Cabriolet, Triumph Herald 12/50 Estate, Triumph Vitesse Saloon (2 liter), Triumph Vitesse Convertible (1 liter), Triumph Spitfire 4 Mk II f Soft Top, Triumph Spitfire 4 Mk II Hard Top, Triumph 1300 Saloon Triumph 2000 Mk II Estate, Triumph GT 6 en Triumph TR 4A. Een GT 6 (sportwagen) wordt op 1 een draaitafel gemonteerd,terwijl J Leyland een 1300-motor met ver- snellingsbak en differentieel even- o rlvnninnr] 1qo4- rziav» We stellen deze brief graag ter dis cussie in deze rubriek. Alleen één vriéndelijk verzoek: Kies voor uw zondagse middagwandeling alstu blieft een ander doel. De bewoners van de De-Genestetlaan wonen niet in de dierentuin, ondanks hun al of niet discutabele zondagspassering. Redactie Op de 54ste RAI-tentoonstelling die vandaag is begonnen en op 26 februari wordt gesloten, is ook de I stand te vinden van het ’semi’- Waddinxveense bedrijf Leyland Motor Corporation (Nederland) N.V., de nieuwe eigenaar van de voormalige carrosseriefabriek 1 Verheul. Leyland heeft in de Westhal van het Amsterdamse RAI-ge- bouw, op dezelfde plaats als twee jaar geleden, vijftien Triumphs geëxposeerd, waarvan u hierboven 'T’-r.;,onnn i\/rv tt c<-»ly-izvn deed niet open”. Dokter Kerrie geeuwde sla perig. ”Ik vermoed dat je mij hebt horen snurken Wippe roen”, zei hij bescheiden. ”En...juist, ja ja. Maar wat heb je daar voor een briefje?” ’’Daar kom ik eigenlijk voor dokter Kerrie”, zei Wipperoen. ”Dat briefje vond ik in deze aangespoelde fles...” Dokter Kerrie las verwon derd het briefje. ”Er staat HELP op”, mompelde hij. ”Eh...juist, ja ja... Dat bete kent dat er iemand hulp nodig heeft. Heel eenvoudig Wippe roen”. Bij de opening van de RAI heeft Leyland de prijs van zijn popu- lairste model, de triumph herald 12/20 Saloon )met schijfremmen), x x nneiJ X—x X z?nz?E TT^X duurste Triumph-model is de Tr 4A, die ruim 14 mille kost. Let wel: t over de nieuwe serie 1007 bij de Wurlitzer-importeur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 4