Gelukstreffer slaat Moerkapels moreel voor as. Aantrekkelijk programma dinsdag WSE blijft volhouden <TBAL Sam Swaap dirigeert West Nederl. Symphonieorkest Recreatieschap Rottemeren Boomfeestdag Zevenhuizen Graves Supérieures Sj UITSLAGEN STANDEN PROGRAMMA 11 van het afgelopen Pagina 6 Waddinxveen Zevenhuizen Reeuwijk aas E KERKEN NOD DOKTERSDIENSTEN I Zege op Nic. Boys Be Fair (volley) Van Eeuwen Moerkapelle Jaarvergadering van Plattelandsvrouwen TEGEN BOOM Vitaal staaltje van ondernemingslust Feestavond door Landbouwjongeren SPREEKUUR BURGEMEESTER Concertgebouworkest Reputatie C. P. Broer nu N.V. J. P. A. v. Reeuwijk uit bestuur van Middenstandsver. Jaarvergadering Ned. Chr. Vrouwen Bejaardenbond Geen feest, maar wèl feestelijk Dansavond ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder I Ml WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART WE vaak kenmerkte Jodan Boys 10-RCV 4, Het Waddinxveense concert wordt gegeven in het Gereformeerd Ver enigingsgebouw aan de Stationsstraat aanvang half negen. Voorverkoop van kaarten vindt plaats bij boekhandel Veldwijk vanaf vrijdag 17 februari. Evangelische Molukse Kerk v.m. 11.30 uur: Ds. P. Fader. Kerkdiensten voor zondag 19 februari 1967. WADDINXVEEN Het zyn bij zonder succesvolle dagen voor de vol leybalteams van Be Fair, de over winningen zjjn niet van de lucht. Het eerste damesteam versloeg met groot machtsvertoon in een uitwedstrijd het Rotterdamse Libanon, dat alleen in de derde set voortreffelijk profi teerde van een Waddinxveense inzin king (15-4). De overige set waren voor Be Fair met 9-15, 5-15 en 11-15. Waren de eerste sets vlot verlopen, in de laatste werd het moeilijker voor Be Fair, dat uiteindelijk toch verre weg de sterkste bleef (3-1). Zuidkade 3, Waddinxveen telefoon 2105 ontmoetingen zo ontbrak geheel. Boskoop 2-Be Fair 4, RCV 3-Gr. Ammers 3, RCV-Rijnstreek, Bodegraven-Waddinxv., WDS-Moerkapelle, Jodan Boys 3-Be Fair 2, Waddinxv. 2-Bodegr. 2, Zwammerd. 2-RCV 2, 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur 14.00 uur 15.15 uur DE KLASSIEKE WITTE BORDEAUX WIJN (iets zoet) per fles 3.50 3 flessen maar 10,— 5 lijterij/wijnhandel ZEVENHUIZEN Geboren: Petra, d.v. W. Sol en P. van Vliet; Marleen, d.v. W. P. van der Kooij en M. Muit; Martinus Johan- nus Maria, z.v. J. A. M. Tas en H. E. M. Vermeulen; Richard Johannes, z. v. C. J Suurland en J N ’t Gilde MOERKAPELLE Geboren: Adriaan Christiaan, z.v. C. de Knegt en M. P. Moorland en Mari- nus, z.v. J. de Knegt en L. E. Burger. ZEVENHUIZEN J. A. Ensing, arts, Dorpsstraat 196, Zevenhuizen (Tel. 01802-204). Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 10.00 uur: Ds. J. D. v.d. Hoff uit Rotterdam n.m. 18.30 uur: Ds A Boertje Gereformeerde Gemeente: Gereformeerde Gemeente: vm. 9.30 en n.m. 18.30 uur: Ds. C. Molenaar. Geref. Kerk a.d. Brug: v.m. 10.00 en n.m. 6.30 uur: Ds. J. Firet Sr. van Scherpenzeel. Herv. Kerk v. Sluipwijk: v.m. 10.00 en n.m. 6.30 uur: Ds. J. Enkelaar. Herv. Ichthuskerk: v.m. 9.30 uur: Ds. S. Gerssen van Utrecht n.m. 5.00 uur: Ds. J. v. Wier van Nieuwerkerk a.d. IJssel Herv. Dorpskerk: v.m. 9.30 en n.m. 6.30 uur: Ds. D. Cu- perus van Aalst. Ver. Vrijz. Herv. n.m. 630 uur: Ds H. Elderkamp van Voorburg. Geref. Kerk: v.m. 9.30 uur: nog onbekend n.m. 7.00 uur: Ds. G. van Duinen te 's-Gravenhage. Boskoop Volle Evangelie Gemeente (Gebouw Concordia, achter Florida) v.m. 9.30 uur: Samenkomst. JUNIOREN A: Be Fair-Olympia, Vep-WSE, RVC-Be Fair 2, Waddinxv. 2-Donk 2, Soccer Boys-Moerk., ZONDAGVOETBAL 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 12.00 uur 11.30 uur 14.30 uur 12.00 uur 11.30 uur 14.30 uur Kapel aan de Rotte v.m. 10.00 uur: Ds. G. J. van den Bo- gerd van Gouda. Ned. Herv. Kerk: v.m. 10.00 uur: Ds. A. Boertje van Moerkapelle. n.m. 6.30 uur: Ds. H. van der Giessen van Capelle aan den IJssel Tegen DOS 2 ging het heel wat vlotter. Een inzinking bracht verlies voor de Waddinxveners in de tweede set (9-15), maar voor het overige wa ren zij ver uit superieur (15-7, 15-6 en 15-12). Jodan Boys 4 werd het slechtoffer van Be Fair 2 (heren). Setstanden: 15-5, 15-4 en 15-4. gemakkelijke setzeges van 15-1 15-4 (3-0). donderdag 16 februari 1967 ZEVENHUIZEN De leerlingen van een groot aantal Zevenhuizense scholen neemt woensdag 22 februari as. actief deel aan de Nationale Boomfeestdag, die dan wordt gehou den. In ’t recreatiegebied bij de Rot te zullen zij tijdens een korte plech tigheid zeventig bomen planten.Bur- gemeester A. van ’t Verlaat zal het woord voeren. REEUWIJK Geboren: Danny Marco Herbert Ro ger, z.v. G. ter Haar en A. S. Grave- teijn; Jacobus Hendrikus Gerardus, z.v. J. H. v.d. Nieuwendijk en C. W. G van Brugger; Reinier Gerardus Ma ria, z.v. Ph. L. Kemp en K J. van Vliet; Dirk, z.v. P. den Hertog en G. Oosterom. Overleden: Elizabeth Johanna Cor nelia van Deth, 84 jaar. Op het programma van het veertig leden tellende orkest staande volgen de werken: Sinfonia in C-dur van Carl Ditters von Dittersdorf, hoboconcert in C.gr. t.KV 312 van W. A. Mozart, de ouver ture ’Die Italiënerin in Algerie” van Rossini, de Kaiserwalzer van Joh. Strauss en de ouverture ’’Dichter und Bauer” van Fr. v. Suppé. Als so list zal optreden de hoboïst Maarten Karres. MOERKAPELLE De jaarverga dering van de afdeling Moerkapelle van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen wordt gehouden op maandag 20 februari (aanvang acht uur). Na het huishoudelijke gedeelte zal de heer H. L. van Lennep spreken over het onderwerp ’De vrouw en haar toekomst’. Ook zullen de volgen de films worden vertoond: ’Afspraak met de toekomst’, Prinses Beatrix als bruid en Koninklijk bezoek aan Mex ico. MOERKAPELLE Op de oprit naar de rijksweg is zaterdagmorgen een ongeluk gebeurd toen mevrouw K. uit Moerkapelle met haar auto van de rijksweg raakte en tegen een boom reed. De auto werd ernstig be schadigd; mevrouw K. had enkele lichte verwondingen. De vermoede lijke oorzaak van de botsing is een defect aan de stuurinrichting van me vrouw K.’s auto. ZEVENHUIZEN De zes tigjarige heer J. Visser, smid uit Zevenhuizen, heeft vorige week het examen voor het dip loma gasfitter af gelegd. Vrij dag vernam de examinandus dat hij 'cum laude’ was ge slaagd. De heer Visser is voor het diploma gaan studeren omdat hij verwacht dat ook de ge meente Zevenhuizen in de na bije toekomst op het aardgas net zal worden aangesloten.Hij wil voor die tijd voldoende kennis van de materie hebben om van deze verbetering ook een zakelijk graantje mee te pikken. Het eerste herenteam van Be Fair stuitte op veel grotere weerstanden bij MVC 4 en DOS 2. In een rustig ge speelde wedstrijd toonden zowel MVC als Be Fair hoe aantrekkelijk het volley balspel in feite is. Het vrije lage tempo stelde de spelers in staat de bal zo lang mogelijk in de lucht te hou den, hetgeen fraai volleybal oplever de. Be Fair won met moeite de eerste set (15-13), moest de tweede set on danks heftige tegenstand met dezelf de cijfers gewonnen geven en steven de daarna zelfverzekerd op de over winning af met setoverwinningen van 15-10 en 15-11 (3-1). Hervormde Immanuë] Kerk v.m. 9.30 uur: Ds. J. Poort, Leiden, n.m. 19.30 uur: Ds. G. C. Viezelaar, Veenendaal. WADDINXVEEN De Jongeren organisatie van de Hollandse Maat schappij van Landbouw in Waddinx veen houdt op vrijdag 24 februari zijn jaarlijkse feestavond in het ver enigingsgebouw aan de Burgemees ter Trooststraat. Leden van de Land bouwjongeren zullen opvoeren het drie bedrijven tellende blijspel ’De doffer op de dakgoot’. Na afloop is er dansen. Aanvang kwart voor acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij J. Bos, Noordeinde 140, tel. 3192. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft houdt op maan dag 20 februari a.s. spreekuur tussen negen en tien uur v.m. Sam Swaap debuteerde op zijn ze ventiende jaar met het derde viool concert van Saint-Saëns op uitnodi ging van Willem Mengelberg met het Concertgebouworkest. Van 1914 tot 1948 was hij eerste concertmeester van het Residentieorkest en trad o.m. op als solist te Parijs, Brussel, Berlijn, Praag, Kopenhagen en andere steden. De vitale dirigent geeft hu leiding aan een orkest, dat bestaat uit jonge musici, muziekleraren en -leraressen en enkele gepensioneerde musici. De recensies die na concerten door het West Nederlands Symfonie Or kest in Zuidhollandse dagbladen ver schijnen, zijn tot dusverre vrijwel zonder uitzondering lovend geweest en vormen een garantie, dat men in derdaad heeft te maken met een op 1 hoog niveau spelend gezelschap. R.K. KERK Kerkdiensten op zondag: St. Victorkerk, Zuidkade: H. Missen om 7.15, 9.00 en 11.00 uur: St. Petruskapel, J. W. Frisoweg: H. Missen om 8.30, 11.15 en 17.30 uur: Kerkdiensten in de week: St. Victorkerk: iedere dag een H. Mis om 7.45 uur, woensdag 20.00 uur en vrijdag 7.00 uur. St. Petruskapel: een H. Mis dinsdag 7.45 uur, donderdag 20.00 uur en za terdag 9.00 uur. (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de mis van 11.15 uur). Jehova’s Getuigen, Kerkweg 66 Zondag n.m. 15.30 uur: Openbare toespraak. Zondag n.m. 16.30 uur: W achttorenstudie. Donderdag n.m. 19.30 uur: Bedieningsschool. Donderdag n.m. 20.30 uur: Dienstvergadering. Het in 1948 opgerichte reizende West Nederlands Symfonieorkest heeft zich in de loop der jaren een uitstekende reputatie verschaft door het hoge artistieke peil der uitvoeringen en het aanstekelijke enthousiasme van de orkestleden. Behalve dat het or kest plaatsen bezoekt waar men an ders nimmer een goed orkest zou kunnen beluisteren is het West Ne derlands Symfonieorkest ook een be trouwbare steun voor vele zang- en oratoriumverenigingen in steden en dorpen. Het orkest heeft een belangrijke muziekpedagogische taak gekregen, o.a. ook door de geregelde concerten voor scholieren, studenten, militairen e.a. Door het reizende karakter werkt het tevens mede om de zo gewenste cultuurspreiding tot een realiteit te maken. Be Fair 2 (dames) hebben er ook twee achtereenvolgende zeges opzit ten. De eerste tegenstander was het kansloze Komeet uit Moerkapelle. Na gewonnen sets van 15-1 en 15-5 wis ten de Moerkapelse dames in set nummer 3 beter partij te geven. Het werd 10-15. Einduitslag derhalve 3-0. REEUWIJK De medische dienst wordt voor zondag 19 februari waargenomen door Dr. J. van der Goot, tel. 1829- 2254. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Pontiac herenhorloge m. zwart leren bandje; zwarte poedel; sierring met dop DKW; blauwe por- temonnaie met inhoud. Verloren: bril in étui; rond dames horloge; zilver kettinkje met 7 bedel tjes; Lincoln herenpolshorloge; brui ne portemonnaie; bruine heren glacé handschoen; groene gebreide kinder- want; wit-zwart konijn; nummerbord auto HL 47-10. ?.j MOERKAPELLE-ODI 0-2. Moerkapelle wordt geen kampioen. Sommige sup porters koesterden tot voor de topwedstrijd tegen ODI nog de stille hoop dat hun club de vierde klas, na het kampioenschap van vorig jaar, alleen zou be nutten als ’Durchgangslager’ en het volgende seizoen al een fikse party zou meeblazen in de derde klas. Soccer Boys-WSE, Waddinxveen-Coal, Unio-Moerkapelle Moerkapelle 2-Vep 2, Schoonh. 4-Groenew. 3. Zwervers 5-Moerk. 3, GDS 4-WSE 4, Moordrecht 5-W’veen 4, Waddinxv. 5-Unio 6, WADDINXVEEN Ondertrouwd: A. Noorlander en E. Cederhout. Geboren: Diana Antoinetta Johanna, d.v. W. J. Hendriks en E. J. M. Schreiner; Adrianus Cornells, z.v. N. de Kooter en M. P. Asscheman; Ru dolf Johan, z.v. J. G. Dool en M. L de Grauw; Frank, z.v. A. J. de Rid der en R Bakker. Gehuwd: G. Bonafé en T. Smith. Overleden: H. Dullemeijer, 43 jaar. WADDINXVEEN Een voor Waddinxveen allerminst onbekend orkest, het West Nederlands Symfonie Orkest, geeft dinsdag 21 februari a.s. wederom een concert onder auspiciën van de Culturele Kring. Onder de bezielende leiding van de ervaren en bekende dirigent Sam Swaap wordt een program ma uitgevoerd, dat aantrekkelijk is voor een ieder, die graag muziek beluis tert. WADDINXVEEN De bakkerij- grondstoffenfabriek fa. C. P. Broer aan de Kerkweg is sinds kort een naamloze vennootschap onder de naam Bakkerijgrondstoffen C. P. Broer NV te Waddinxveen. Oprich ters zijn de heren K. Broer en F. Boonstoppel uit Waddinxveen en de heer J. van Vliet uit Gouda, die allen reeds lange tijd aan de fabriek als firmanten zijn verbonden. Het maatschappelijk kapitaal be draagt 500.000, verdeeld in drie prioriteits- en 497 gewone aandelen van duizend gulden elk. Alle priori- teitsaandelen en 99 gewone aandelen zijn geplaatst en worden volgestort. De oprichters nemen ieder deel voor één prioriteitaandeel en 39 gewone aandelen. Ter völstorting brengen de heren Broer, Boonstoppel en Van Vliet in de vennootschap hun deelne ming in de gehele onderneming van de thans ontbonden vennootschap onder firma, genaamd ’Hollands eer ste elektrische amandelspijs en fon- dantfabriek fa. C. P. Broer.’ ZEVENHUIZEN Tot leden van het algemeen bestuur van het Re creatieschap Rottemeren zijn onlangs door de raad voor de gemeente Ze venhuizen benoemd burgemeester A. van ’t Verlaat en wethouder C. Kreft met als plaatsvervangers wethouder Adr. van Tol en het raadslid de heer Jac. Stofberg. Bovendien is de heer A. van ’t Verlaat benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. Voorts hebben in het algemeen be stuur, dat onder voorzitterschap staat van mevrouw mr. Chr. A. de Ruijter- de Zeeuw, Gedeputeerde van Zuid- Holland, zitting vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam, Berg- schenhoek en Bleiswijk. Op vrijdag 24 februari a.s. zal het algemeen bestuur voor de eerste maal in een openbare vergadering bijeenkomen in het verenigingsge bouw van Bergschenhoek. Op de agenda staan diverse voor stellen, o.a. om het dagelijks bestuur een krediet van één miljoen gulden te verlenen voor diverse grondaanko pen in het gebied alsmede de overna me van alle reeds door de provincie verworven roerende en onroerende goederen ten behoeve van het recrea tieschap. Ook zal worden voorgesteld de G.S. te verzoeken de technische diensten van de provincie in eerste instantie met de uitvoering van het recreatie- plan te belasten met de mogelijkheid om zonodig Rotterdamse diensten in te schakelen. WSE-NICOLAAS BOYS 3-0. WSE blyft dapper doorvechten. Na het te leurstellende resultaat van twee we ken geleden tegen Haastrecht, waar door de Waddinxveners bijna uit de kampioensboot tuimelden, zjjn ze nu dank zij de fraaie zege op het Nieuw- veense Nicolaas Boys, weer gaan be horen tot het kaperskwartet dat blyft azen op die begeerlijke schat: het af- delingskampioenschap. De strijd blijft daarom zo aantrek kelijk omdat ook het elftal dat op de tweede plaats eindigt mag promove ren. En WSE heeft nog een geschikte kans. De WSE-aanvallen begonnen pas soepel te draaien nadat Huisman uit een goede aanval raak schoot. Daar voor had het spel gedurende een half uur niet onaantrekkelijk voetbal te zien gegeven met wisselende kansen. Na de treffer van Huisman vlotten de combinaties beter en het duurde dan ook niet lang of het tweede doel punt lag in de Nieuwveense touwen. In de 35e minuut schoof Van der Sluis de bal naar de vrijstaande Cor van Rijn die keihard inschoot: 2-0. Nicolaas Boys probeerde de schade in de tweede helft met een knette rend offensief te herstellen. Het bleef by aanvallen, want het vizier van de Nieuwveense schutters bleek deze middag slecht afgesteld, zodat de Waddinxveense doelman het niet al te benauwd kreeg. WSE had er minder moeite mee. Ton van Rijn zette uit een hoekschop hoog voor en toen was het voor Vo gelenzang nog ’slechts’ een kwestie van een uitgekiende kopbal om de Nieuwveense doelman opnieuw ver geefs te laten duiken: 3-0. De Waddinxveense ploeg bleef nu voortdurend in de meerderheid, het geen tegen het eind van de wedstrijd uitmondde in een complete belegering van de Nicolaas-boysveste. Lat, paal en de goed werk verrichtende Boys- goalie moesten vele keren redding brengen. ZEVENHUIZEN De leden van de Middenstandsvereniging Zeven huizen hebben vorige week donder dag afscheid genomen van hun voor zitter, de heer J. P. A. van Reeuwijk. De heer Van Reeuwijk is sedert de oprichting van de middenstandsvere niging, eenentwintig jaar geleden, voorzitter geweest. Reden genoeg, zo vond de heer Van Reeuwyk, om het nu maar eens aan een ander over te laten. Die ander werd de heer J. Vis ser, die het voorzitterschap voorlopig zal waarnemen. Het afscheid had plaats tijdens de jaarvergadering van de Midden standsvereniging, die werd gehouden in Hotel Vos in Zevenhuizen. Nadat de huishoudelijke agenda was afge werkt gooiden de middenstanders het over een feestelijker boeg. Het vro lijke programma dat nu volgde werd gevuld door het optreden van de hammondorganist J. Walis en de Ti- roler Kapel, die bestaat uit muzikan ten van het fanfarécorps De Kleine Trompetter. Tijdens dit klankrijke programma bleek de heer H. H. Jalink, directeur van de gezamenlijke dienst van ge meentewerken van Zevenhuizen, Bleiswijk, Moerkapelle en Benthui zen, ’n uitstekend pianist die de heer Walvis voortreffelijk begeleidde. WADDINXVEEN: De zondagsdienst wordt waargeno men door Dr. C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, tel. 2676. Gereformeerde Kerk v.m. 9.00 en 10.30 en n.m. 6.30 uur: Ds. J. Snoey Remonstrantse Kerk v.m. 10 uur: Ds. J. G. Paardekoper, Hilversum. Nederlands Hervormde Kerk v.m. 9.30 uur: Ds. L. A. Klootwijk, Ede. n.m. 630 uur: Ds L Roetman, Gouda. Hervormd Wykgebouw v.m. 9.30 uur: Ds. Joh. Verwelius. n.m. 6.30 uur: Ds. L. A. Klootwijk. Bethel v.m. 9.30 uur: Ds. H. Stolk, Scheveningen. n.m. 5 uur: Ds. Joh. Verwelius. MOERKAPELLE De Nederland se Christen Vrouwen Bond afdeling Moerkapelle houdt op donderdag 23 februari as. in het Dorpshuis de jaar lijkse, feestelijke ledenvergadering (aanvang half acht). Op de agenda staan behalve een aantal huishoude lijke punten een declamatie door me vrouw M. van Vliet-Laban en een ’spel’ dat wordt geleid door mevrouw P. Bukman-Kouwenhoven. Er is ook een verloting. In het bestuur zal een wijziging ko men door het aftreden van mevrouw M. J. Tuitel-Groen. In haar plaats is door het bestuur voorgesteld me vrouw B. C. T. van Malkenhorst-Wei- mer. Mevrouw H. van den Heuvel- Verduyn is eveneens aftredend, doch zij’is herkiesbaar. ZEVENHUIZEN In verband met het feit dat de leden van de Zeven huizense afdeling van de Nederlandse Bond van Bejaarden hun soosmiddag op woensdag 22 februari voor het eerst in Hotel Vos houden, krijgt deze middag een feestelijk tintje. Deze middag houdt echter geen verband met het twintigjarig bestaan van de afdeling, zoals uit het vorige verslag in onze krant ten onrechte bleek. Dat die dromers nu met beide benen op de grond zijn gezet is niet erg. De voortreffelijke verrichtingen van Moerkapelle in de KNVB zijn er niet minder om. En die 2-0 nederlaag te gen ODI was alleszins eervol in ver gelijking tot de 8-1 nederlaag die de blauwwitten destijds in Rotterdam le den. Moerkapelle betrad het veld in sterk gewijzigde opstelling. Invallers waren P. Verschoor en D. Deurloo, terwijl de ’ontdekking’ van vorige keer. Siem Hertog', weer was opge steld. En ofschoon B. Tamerus op een voor hem vreemde plaats zijn manne tje stond, rammelde het toch voort durend in de Moerkapelse achterhoe de. Het werd een harde en qua spel peil niet eens zo beste wedstrijd. De strijdenden hielden elkaar vrij nauw keurig in de gaten en gaven zodoende weinig ruimte voor veel spectaculaire ogenblikken voor een van de doelen. Daarbij kwam nog dat het plaatsen van de thuisclub te wensen overliet. Zo miste Siem Hertog een fraaie kans en zag Bert Boevé een loeihard schot door de Rotterdamse doelman fraai gestopt. Ook aan de andere kant Liep het niet altijd even soepel. De razend snelle ODI-Linksbuiten Wouters schoot tegen de lat en miste even la ter een kans voor open doel. De besprekingen in de rust hadden geen tactische wijzigingen opgele verd. Het publiek, weinig talryk ove rigens, zag weer hetzelfde, ietwat futloze voetbal. Jammer voor Moer kapelle ontstond de eerste Rotter damse treffer dank zjj een misver stand tussen doelman Slingerland en linksback Tem Zwarteveld. Wouters profiteerde daar slim van (1-0). Het Moerkapelse moreel was door deze tegenslag danig aangetast. Men verloor zijn greep op het middenveld en begon in de verdediging nog meer te schutteren. De prompte consequen tie was een tweede doelpunt, ook ge scoord door Wouters uit een hard en zuiver schot. De thuisclub vond niet de kracht om terug te slaan. Er werd een offen- siefje geforceerd dat echter duidelijk elke inspiratie miste en derhalve vol komen gevaarloos bleef. Het enthou siasme en het hoge tempo dat vorige WADDINXVEEN In het vereni gingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat houdt het Jongerencon tact Waddinxveen volgende week woensdag een dansavond. Opgetreden zal worden door het Rotterdamse ca baretgezelschap Marimba met de show ’Vergeet het maar.’ Aanvang acht uur. Het Boskoopse Houvast 1 leek voor de Waddinxveense dames aanvanke lijk een gevaarlijker rivaal. Maar na een eerste moeizaam veroverde set (17-15) bleef er weinig over van het Boskoopse volley-elan en werden het 1 gemakkelijke setzeges van 15-1 en ZATERDAGVOETBAL 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur Be Fair 3-Gr. Ammers 3, 15.15 uur 15.15 uur 13.30 uur Moerkapelle 2-Boskoop 3, 13.30 uur Zwammerd. 4-Be Fair 6, 13.30 uur 15.15 uur Jij hl L**?':***’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 6