landschappen V rouwenfiguren en Boekenweek 1967 Boekenweek Moerkapelle's raad wacht belangrijke (lange vergadering MOERKAPELLE Nooit tevoren heeft de Moerkapelse gemeenteraad een zo groot aantal uitermate belangrijke zaken te bespreken gehad als in de 1 vergadering die de raad dinsdag 21 februari te wachten staan. De niet min der dan 31 punten tellende agenda zal de raad voldoende spraakwater geven om er een latertje van te maken. De vergadering begint om half acht (Dorps huis). Kijk en vergelijk. HET JAAR SOOO! ïi Expositie J. C. de Bruin (Gouda) geopend Voor uw Adverteren doet verkopen NETTE MEISJES VELDWIJK verhuizing Kilo RIBCARBONADE geen 6.36 maar nu slechts 5.59 dus ook voordeliger f 0.77 Gerts Zonen flinke jongen liefst met hout bekend. Kilo HALSCARBONADE geen 5.96 maar nu slechts 5.19 dus weer voordeliger f 0.77 GEZELLIG KASTPAPIER Boekhandel Veldwijk I VELDWIJK GOUDSE BIOSCOPEN Dus u ook weernaar de vleeshal I 1 VERKOOPSTER vanJAN COMPEER!! Kilo LENDECARBONADE geen 6.86 maar nu slechts 6.19 dus ook voordeliger f 0.67 een BRAADKUIKEN van 3.19 voor de abnormale lage prijs van slechts f 2.49 3 pakjes slagersgoud margarine 0.89 en als extraatje toe groot blik lunchworst (340 gram) van 1.47 - ja, ja, slechts 1.24 MEISJES medewerkers voor de buitendienst. I I i Boekhandel Wij zoeken Boekhandel BAKKERIJ WEVER Gebr.v.Vuuren Doe meer zelf Grote omzet, goedkopere inkoop, en daar laten wij u allen van mee profiteren boomkwekerij en tuincentrum Gouden bruiloft in Moerkapelle Het kan niet opI Allemaal weggeef prijzen huisdrukkerij ervaren offsetdrukker i M Pagina 8 schouwburg reünie thalia tel.2230 GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. GOUDA 1 „Herinneringen van een bramz|jgertje” L Vrouwen I- 6.59 en I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART donderdag 16 februari 1967 4 lllll 1 moderne bakkerij PEPERSTRAAT 48 (bij Postkantoor) lllll GOUDA - TELEFOON 2752 I 1 K*«Lfww «o Passage 145, Waddinxveen telefoon 2620 Kilo MAGERE SPEKLAPPEN Kilo DOORREGEN SPEKLAPPEN Belt u ons en wij komen u graag persoonlijk adviseren 1 tel. 3750 i Sedert enige maanden is aan ons bedrijf een Groenendaal 56, Gouda telefoon 6851 t 1 1 1 van betere, meer humane perspectie ven te vertolken. Schoonheid alleen kan dit niet; er moet ook de bewogen heid van de gedesillusioneerden zijn, ”zo zei de heer Van der Wal, die de expositie zag als een protest en een getuigenis voor wat betreft de ’men selijke’ werken. Er zijn nl. ook enke le landschappen te bezichtigen, o.a. tel 4139 AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN Wij leveren u alle sorten heesters, coniferen, rozenstruiken en vaste planten. Grote sortering bol- en knolgewassen voor de zomer (gladiolen, dahlia’s, lelies enz.) VOOR AANKLEDING VAN UW TUIN: tegels in diverse maten; flagstones (steps voor het gazon) rotsstenen; eiken planken, palen, rietmatten e.d. voor tuinafscheidingen. TUINGEREEDSCHAP EN MACHINES GERTS heeft werkelijk alles voor uw tuin Noordkade 26a, Waddinxveen, telefoon 2308 P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. heeft plaatsingsmogelijk heden voor: Fred. Hendrlklaan 25 Telefoon 01828-2668 Waddinxveen v 1 V V s r 1 Voor de fijnste soep: 500 gram OSSENSTAART slechts Vers RUNDER- OF VARKENSVLEES (ruim voorradig) per 500 gram VERSE VARKENSTONGEN (om te smullen) per 100 gram ERWTENSOEPPAKKET (één kilo)slechts 100 gram BOTERMALSE BIEFSTUK slechts Kilo MAGERE RUNDERLAPPEN Kilo RUNDERLAPPEN (bijna mager) slechts 3 stuks BIEFSTUK TARTAAR slechts Gevraagd: s t s; c V t z c c s c c c V V samen I naar de film... ja gezellig! J -- DONDERDAG VRIJDAG EN ZATERDAG: Ja, gezellig is het CERA KASTPAPIER Kan afgewassen worden met een hitte van 90 graden; is bestand tegen vet en zuren en absoluut lichtecht Verkrijgbaar bij: Passage, Waddinxveen, tel. 2620 Passage 145, Waddinxveen telefoon 2620 In onze boekhandel komt plaats voor een De Bruin uit zich, aldus de heer Van der Wal, dan vaak in typische scheppingen van vrouwenfiguren uit de rosse wereld. ”Hij beeldt geen kuise maagden met ingetogen blik ken uit, maar streeft ernaar een bio logische verzameling van levende wezens te creëren, die alle het ver mogen in zich hebben ontroering te wekken en in hun ogen een wereld 1.49 f 1.75 0.40 1.49 0.95 5.78 5.29 1.79 een hoog loon willen verdienen. WADDINXVEEN Veelbelovend, ontluikend schilderstalent is te zien tot en met 3 maart in het expositie- zaaltje van Boekhandel Veldwijk aan de Passage. Dinsdagavond werd daar door de heer Constant van der Wal, directeur van de Goudse VVV en kunstfjjnproever, de tentoonstel ling van schilderijen van de jonge Goudse kunstschilder J. C. de Bruin geopend. Dat gebeurde voor een klein gezelschap, merendeels vertegen woordigers van de Kunststichting Waddinxveen, onder het auspiciën waarvan deze expositie wordt gehou den. De korte bijeenkomst werd ge opend met een korte toespraak door de heer J. van Veen, die de heer H. M van den Dool, voorzitter van de Kunststichting, verving. Direct na het welkomstwoord sprak de heer Van der Wal, die zei geen clichétoe- spraakje te willen houden, maar een woord uit het hart’. Hij had veel be wondering voor ’t werk van de jonge Gouwenaar, die zich volgens de heer Van der Wal in zijn jeugdige opti misme tracht te ontworstelen aan de deprimerende invloed van zijn mede bewoners in de woonarkenwereld (de kunstschilder woont in een woon boot). i 4 giiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin die door goed werken in een Do. 8.15 u; Zat. 7-9.15 u. Naakt, ongewapend, opgejaagd als een dier, met de dood op de hielen. „DE NAAKTE PROOI” Cornel Wilde, Gert van CinemaScope - Kleuren In de matinee’s: Za. 3 u; Zo. 3-5 u. Tarzan, de Hercules van Afrika’s jungle, heftig en roekeloos. Gordon Scott, Berta St. John. „TARZAN DE GEWELDIGE” Kleuren. (14 jaar) Let op! Zo. 7-9-15 u; Ma. en Wo. 2.30-8.15 u. Een pikante, ondeugen de en onweerstaanbare film. „ALFIE, DE VERLEIDER” Michael Caine, Shelly Winters, Julia Fosters. Scope-Kleuren. (18 jr) den Berg. (18 jaar) Gedurende het tijdvak 25 februari - 4 maart, wordt weer de bekende aan te trekken, die niet alleen de vereiste druktechnische bekwaamheid bezit, maar ook in staat moet zijn zelfstandig te werken en t.z.t. leiding te geven. Voor de juiste man is dit een interessante job, waarin initiatief en doorzettingsver mogen kunnen worden ontplooid en die bij gebleken geschiktheid goede perspec tieven en uitzicht op een leidinggevende positie biedt. Uw sollicitatie kunt U richten aan onze Chef Personeelszaken, de heer C. H. van Buurt, die U desgewenst telefonisch kunt bereiken onder no. (01820)-7666 (toestel 211) en schriftelijk op ons adres: Stationsplein 3 te Gouda. Aanbiedingen: dagelijks aan de winkel Het is een typisch menselijke eigenschap vooruit te zien, te rekenen met de toekomst. In onze dagen is dat vooruitzien wel heel sterk. Er kan zelfs ge sproken worden van een nieuwe ’leer’ - waarin men precies weet hoe de wereld van morgen er uit kan zien. Zo zijn er vandaag al reeds vele plannen ge baseerd op het jaar 2000. Het is een onderwerp van discussie op velerlei terrein. Ja, het jaar 2000 is „in”. Ook voor het christendom blijkt dit zo te zijn, maar niet voor de gemeente van Jezus Christus, die reikhalzend uitziet naar Zijn wederkomst en hiermede naar een totaal vernieuwde schepping. Want laten we het elkaar eerlijk zeggen: met al onze vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied hebben wij van deze wereld en grote chaos gemaakt. Maar al te waar is het bijbelwoord dat de ganse schepping in barendsnood verkeert. De geschiedenis der mensheid leert ons dat alle beschaving en ont wikkelingen een hoogtepunt bereiken om daarna weer te verdwijnen en in een te storten. Zo zal er dan een jaar aanbreken dat zijn loop niet voleindigt, maar plotseling wordt afgebroken. Zij die in Jezus Christus geloven weten evenwel dat dan een totaal nieuwe levensorde wacht, die geen einde meer zal hebben en die verwerkelijkt zal worden door Jezus Christus; zij stamt uit de hemel. Het is het Koninkrijk Gods; het is de samenvatting van alle heil; gerechtigheid voor God, vergeving en eeuwig leven. De tekenen der tijden - de razendsnelle ontwikkelingen van nu - zijn er in tussen mede om de nadering van deze totaal vernieuwde schepping aan te kondigen. Onze vraag is daarom of u in uw toekomstverwachting, in uw prog noses, ernstig rekening wilt houden met deze nadering? Want bedenk wel: dan is de genadetijd voorbij. Die laatste dag zal gerichtsdag zijn. De verschijning van Christus wordt dan voor ons ten oordeel of ten voordeel. Nog zegt God ons door Zijn Woord: Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u bekeert en leeft!” Welk een genadevolie uitnodiging! Dat niet één onzer straks zal ontbreken. God schenke uw daartoe Zijn ontferming! INTERKERKELIJK STREEKCOMITE „IN DE RECHTE STRAAT” Secretariaat: Willem de Rijkelaan 17, Waddinxveen (.aanvraag adres voor gratis bijbelse lectuur) bij ons slechts 3.40 bij ons slechts 3.18 De belangrijkste voorstellen zijn: uittreding uit de gemeenschappelijke dienst van gemeentewerken van de gemeenten Zevenhuizen, Bergschenhoek, Benthuizen en Moerkapelle en instelling van een eigen dienst, samen met de gemeente Benthuizen. benoeming van de heer G. J. A. Runsink tot vast gemeentesecretaris van Moerkapelle en akkoordbevinding met de cumulatie van de secretarisschap pen van de gemeenten Benthuizen en Moerkapelle. reorganisatie van het gemeentesecretarie van Moerkapelle. verstrekking van een opdracht aan de Heidemaatschappij tot uitbreiding van de begraafplaats van Moerkapelle voor 169.000 en voorts tot de bouw van een aula voor 28.000 (de begraafplaats moet medio 1868 gereed zijn). voorstel tot bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Noord voor 275.000 (plan uit te voeren door de NV Aannemingsmaatschappij De Vries en Van Schie te De Lier. het recreatieplasje Het Weegje in Waddinxveen en piasgezichten uit Reeuwijk. De heer Van der Wal besloot zijn inleiding met het uitspreken van zijn dank voor het beschikbaar stellen van het expositiezaaltje, hetgeen hij een grootmoedig gebaar vond ter be vordering van de cultuurspreiding. 1 MOERKAPELLE Met een feestelijke receptie in Moerka- pelie’s Dorpshuis is vorige week de gouden bruiloft ge vierd van het in Moerkapelle bjjzonder populaire echtpaar Van Kralingen-van Prooyen. Bruid zowel als bruidegom, resp. 73 en 75 jaar oud, ver heugen zich nog in een voor treffelijke gezondheid. Het echtpaar heeft acht kinderen en 25 kleinkinderen. De brui degom geniet vooral bij oudere Moerkapellenaren bekendheid vanwege zyn lidmaatschap van de gemeenteraad. Gedurende vele jaren had hij in dit lichaam voor de Antirevolutio naire Party zitting. De heer J. van Kralingen was aanvanke lijk landbouwer maar werd la ter melkboer en exploiteerde naast zijn melkwijk een ijs salon. Behalve om zijn activi teiten op politiek gebied werd hij ook bekend als diaken en later ouderling van de Neder lands Hervormde Kerk. ■IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIinillllUllllllIllIHDM Do. en Vr. 8.15 u', Zat. 3-7-9 u; Zond. 3-5 u. Terwijl de vulkaan uit barstte, verrichte THOR zijn groot ste heldendaden Joe Robinson - Bella Cortez in „DE BRUUT VAN DE RIMBOE” Twaalf paarden trachtten hem te vierendelen, maar „THOR” week nietToegang 14 jaar. Zaterd. te 11 uur (nachtvoorstelling) Een film van jonge mensen, die op een gevaarlijke en gewaagde manier „genieten” van het leven ’JONGE LIEFDE, GROTE GEVAREN’ Toegang 21 jaar. Zo. 7-9 u; Di. en Wo. 8.15 u. Een gedurfde Deense film, brutaal, ge peperd, maar uiterst smakelijk. Een film uit het paradijs waar alles op z’n kop stond „SEX A LA MINUUT” Veel geks, veel sex, veel zonnigheid, wat zonde, maar heel apart Toegang 18 jaar. gehouden. Ditmaal ont vangt u bij aankoop van f 7,50 aan boeken, het geschenk Jan den Hartog: Nog steeds bij aankoop van één kilo VLEES Nogmaals bij aankoop boven 5, voor het klaarmaken van de bezorging. - leeftijd vanaf 15 jaar. - in het bezit van rijbewijs - leeftijd vanaf 18 jaar Voor aanmelding en nade re inlichtingen kunt U te recht op vrijdag 17 febr. a.s. bij Café ’Royal’Kon. Wilhelminaplein te Wad dinxveen van 19-21 uur. verbonden. Om deze drukkerij verder op te bouwen en te runnen wensen wij een „De vrijdagavond” 2 voorstellingen: 8 en 10.15 uur. Een zeldzame belevenis op filmgebied „AU COEUR DE LA VIE” Regie: Robert Enrico. Toeg. 18 jr Do. 8.15 u; Za. 2.30-7-9.15 u; Zo. 7-9.15 u; Ma., Di. 2.30-8.15 u; Wo. 8.15 u. Jean Gabin, Nadja Tiller: „RIFIFI IN PARIJS” in kleuren. Toeg. 18 jr. Zond. 3-5 u; Wo. 2.30 u. LEX BARKER in „WINNETOU KEERT TERUG” in kleuren. Alle leeft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 8