4,1 miljoen voor Deliberaties in over terugenomen Later wellicht afbraak van lilniinistralies Wijziging verordening Bloksweg raad Winkelplan gewijzigd Kerk weg tussen Passage wordt wandelstraat gereform. kerk pompverordening en verkeersprognose Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) y 11 4 Nijverheidsonderwijs Benoeming Interessant Ruim Sloop pastorie? Spraakwater Vervolg op pag. 3 Gewaagd Molukse kerk wil platen verkopen T 22e JAARGANG - Nr. 1127 DONDERDAG 2 MAART 1967 X GEYIL AAN 01 KERXWE» I J vinden Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8. postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. rugge- regge- Bij de tekeningen: boven: de voorgevel van het rechter gedeelte van de tweede winkel galerij aan de Kerkweg. Dit stuk wordt het eerst gebouwd, later volgt de linkerhelft; midden: de achterkant van het fraaie ontwerp van architect BNA L. Roggeveen. Hier zullen mogelijkheden worden geschapen om laden en lossen van goederen op zo efficiënt mogelijke wijze te laten geschieden. onder: de plattegrond van het winkelplan Passage. Schuin gearceerd is het reeds voltooide deel van dit gebied. Het donkere vlak is de vleugel van de winkelgalerij, waarvoor dit jaar de eerste paal in de grond gaat. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Tot lid van de examencommissie 1967 voor de akten van bekwaamheid voor nijverheids onderwijs N-22 en N-23 is benoemd de heer A. P. de Graaff te Waddinx veen. OPZETTEN BIJHOUDEN MODERNISEREN CONTROLEREN desgewenst FAKTUREREN en vooral: KOSTENBEWAKING Praat eens vrijblijvend met "j 0 deskundig advies 9 stipte uitvoering O spaart tijd, dus geld Kon. Wilhelminasingel 76, Waddinxveen, tel. 01828 - 2808 Bij de PTT te Waddinxveen is de besteller le klasse de heer E. J. van Beek per 1 maart 1967 benoemd tot besteller-voorman. Het krediet voor de aanleg van de nieuwe Tweede Bloksweg naar een tekening van het Bouwkundig Inge nieursbureau P. D. Stuurman NV te Waddinxveen leverde een interessan te vraag op van de heer T. Ververs (Gemeentebelang). Land- van uit had Ph. .om dat hij meer vertrouwen had in de CVKL AAN PI rxft&ITIKSTftAAT graaf, een schoenenwinkel, een ban ketbakkerij, een doe-het-zelfwinkel, een vishandel en een kunstzaak. Door een uitbouw over de Kerkweg heen zal ook een vestigingsmogelijkheid worden geschapen voor een auto dealer, die daar een showroom kan inrichten. Architect Roggeveen heeft aantrekkelijk plan van gemaakt, ruim van opzet en omzoomd door veel Ofschoon (of misschien: omdat?) de agenda voor de vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad van vorige week donderdag dit keer ’slechts’ zeventien punten vermeldde, hebben de raadsleden er, door vele deliberaties over minder belangrijke onderwerpen, een lange, lange vergadering van ge maakt. Een praatraad derhalve, waarin niettemin spijkers met koppen werden ge slagen. Zo werd voor de aanleg van de nieuwe Tweede Bloksweg en de aan koop van de oude Bloksweg en de Piasweg de altijd nog respectabele somma van 4,1 miljoen op tafel gelegd. Figuurlijk gesproken dan. Burgemeester C. A. van der Hooft deed aan het eind van de vergadering nog een tweetal mededelingen, waarvan de eerste de gezichten rond de tafel een weinig deed betrekken. Hij kondigde namelijk een nieuw belastingver- ordening aan. Een prettiger tijding was de mededeling dat waarschijnlijk nog in maart de eerste palen de grond ingaan voor de permanente Klaas de Vries- school. Het bouwplan (gemaakt voor alle leden/gemeenten van het scholen bouwteam, waarvan Waddinxveen lid is) was goedgekeurd door GS terugge komen. Ook de bouw van de kathoelieke lagere school is nu nabij. aantal toch automatisch gelimiteerd, ”zei de KVP’er. Dat was niet de op vatting van de burgemeester. Hij zei: ’’Middenstanders moeten zich ook vestigen in door ons aan te wijzen plaatsen. En bovendien: als die pom pen er eenmaal staan, krijg je ze niet meer weg. Oók niet, als ze niet meer worden gebruikt.” De heer Van Onna had echter ook bezwaren tegen het delegeren van de bevoegdheid aan B en W tot het ge ven van vestigingsvergunningen aan pomphouders. Hij vond het jammer, dat de supervisie niet bij de raad zou blijven. Ook hier was de burgemees ter het niet mee eens. ’’Aanvragers die zich door ons onrechtvaardig be jegend achten, kunnen altijd bij de raad in beroep gaan,” zei de heer Van der Hooft,” we hebben met deze verordening alleen maar bedoeld het her en der plaatsen van benzinepom pen in onze gemeente te beperken. Dat is nodig uit oogpunten van land- schapsschoon en de verkeersveilig heid.” Voor vestiging in Waddinxveen’s eerste Passage hebben zich al vele gegadigden voornamelijk uit Wad dinxveen zelf, gemeld. Op de lijst, die overigens aan wijzigingen onder hevig is, staan een kledingmagazijn, slagerij, een slijterij, een zelfbedie ning, een groenten- en fruithandel, ’n opticien, een dameskapper, een foto- A LS DE PLANOLOGEN hun zin krijgen en de trafficologen (traffic 21 verkeer) er geen bezwaar tegen hebben, dan wordt de winkelgalerij aan de Kerkweg de naam Passage in de naaste toekomst ook écht waardig. Want niet alleen zal nog dit jaar de eerste paal worden geheid door de veertien grote winkels aan de overkant van het reeds gebouwde deel van de Passage, maar bovendien is het oorspronkelijke plan dermate gewijzigd dat beide galerijen door een ononderbroken voetgangersstraat met elkaar verbon den zullen zjjn. Met andere woorden: als de doorstroming van het verkeer door de gemeen te en de verkeersveiligheid er geen hinder van zullen ondervinden, zal de Kerkweg voor wat betreft het gedeelte tussen de spoorwegovergang en de kruising met de Juliana van Stolberglaan/Kanaalstraat worden afgesloten voor al het rijdende verkeer. Met nog andere woorden: één van Waddinxveen’s belangrijkste en gevaar lijkste verkeersaders wordt, indien de nieuwe plannen door alle instanties worden aanvaard, afgebonden, geliquideerd. Het verkeer zal elders een goed heenkomen dienen te zoeken. De plannen op het gebied ten zui den van de ’ruggegraat’ zijn van min der rigoreuze aard. De Koningin-Ju- lianaschool gaat verdwijnen en zal plaats moeten maken voor nóg een parkeerplaats (cap. dertig auto’s), terwijl er ook ruimte is voor uitbrei ding van het Groene-Kruisgebouw. Ook Bakkerijgrondstoffen C. P. Broer NV krijgt gelegenheid zijn fabriek uit te breiden en te moderniseren. Door eventuele afbraak van de pastorie bij de gereformeerde kerk zou de reeds gebouwde winkelgalerij met enkele panden kunnen worden verlengd Heel ver in het verschiet ligt de mo gelijke amovering van de gerefor meerde kerk zélf, maar dan alleen als zich een belegger meldt die bereid is voor de kerk voldoende geld op ta fel te leggen. En bovendien moet er dan nog een ondernemer zijn die de huur durft te betalen van het nieuwe pand, dat dan de plaats van de kerk zal gaan innemen. groen. De winkelgebouwen zélf zijn fraai van lijn en efficiënt van inhoud. De sierbestrating tussen beide gale rijen, af gewisseld met wat bomen, bloembakken en vitrines zullen deze Waddinxveense ’Lijnbaan’ tot een bij zonder gezellig winkelcentrum ma ken. Een dissonant vormt het ’gat’ dat wordt veroorzaakt door de gebouwen van de Gereformeerde Kerk, maar daar kan die Kerk ook niets aan doen. De nieuwe opzet, een ontwerp van het architectenbureau L. Roggeveen (bna) te Waddinxveen, betekent een grondige herstructurering van het belangrijke stuk Waddinxveen, dat wordt omzoomd door de Stations straat (in het Zuiden), het Stations plein en de Beatrixlaan (in het wes ten), de bejaardenwijk (in het noor den) en de Juliana van Stolberglaan/ Kanaalstraat (in het oosten). De Kerkweg loopt daar als een Kerkweg loopt daar als een graat doorheen. er een ”We maken nu wel een mooie Tweede Bloksweg,” zo zei het raads lid,” maar de daarop aansluitende uitvalswegen naar Rotterdam, enzo voort vallen niet binnen het gebied van Waddinxveen. En die zijn niet zo best. Moeten we, om die situatie te verbeteren niet samenwerken met andere gemeenten?” De burgmees ter, die het met de opmerking volle dig eens was, antwoordde: ”We zul len over deze zaak overleg moeten plegen met de gemeenten Moerka pelle en Zevenhuizen en ook met de provincie.” De heer J. H. Mol (wd) brak een lans voor de polders bij de overname van de oude Tweede Bloksweg en de Piasweg. Hij zei: ”De poldersbe- sturen hebben met het onderhouden van deze wegen jarenlang zware of fers gebracht voor de gemeenschap. Deze wegen zijn door al het verkeer gebruikt.” Van de 4,1 miljoen gulden die de raad voor de nieuwe weg uittrok,zul len grote bedragen door rijk en pro vincie worden gesubsidiëerd. Het beschikbaar stellen van een krediet van 8000 voor het opstellen van een verkeersprognose in Wad dinxveen vergde ook al veel spraak water. De heer H. Huizer (sgp/herv. groep) hoopte dat in het rapport dat het Instituut voor Stad en schap zal opstellen de wensen B en W en die van de raad tot drukking zouden komen. De verdeelde WD-fractie eveneens bezwaren. De heer Kroes zei tegen de uitgaaf te zijn,i ----- dienst van openbare werken, die zélf een rapport zou moeten maken. Op zijn opmerking dat er zoveel progno ses zijn die tóch niet kloppen rea geerde de burgemeester met: ”Er is in Waddinxveen nog nooit een prog nose van enig instituut tegenvallen. Wat dat betreft zijn we tot nu toe erg gelukkig geweest.”De heer Mol was "Kleine nederlagen leiden vaak tot grote overwinningen”, vermeldde de Succes-agenda voor donderdag 23 fe bruari. Die spreuk kan een hart on der de riem zijn van het college van B en W dat met zijn voorstel tot wij ziging van de benzinepompverorde- ning al snel bakzeil haalde, nadat de raad de wijziging niet onverdeeld welgezind bleek. Toen de burgemeester het voorstel op aandringen van de heer A. H. van Gent een grapje dat het college en had beloofd in de volgende vergade ring met een geheel nieuwe verorde ning terug te komen, wierp drs. P. M. van Onna (kvp) zich in de strijd. Er volgde een uiterst langdradige dis cussie over de redactie van het reeds teruggenomen voorstel. Bij het begin van de behandeling van het voorstel maakte de heer Van Gent een grapje dao het college en ook de raad best konden waarderen. Hij zei: ”Ik waag het erop iets van de verordening te zeggen, ’’waarmee hij doelde op het emotionele menings verschil tussen mr. H. Th. van Schalk (kvp) en de heer Van der Hooft over een andere verordening in de vorige vergadering. De heer Van Gent had in de oude benzine- pomp-verordening en de nu voorge stelde wijzigingen (waarbij B en W het recht krijgen, op welke plaats in de gemeente benzinestations mogen worden gevestigd) enkele hiaten ont dekt. Dat was de reden waarom hij liever de gehele ’wet’ op de helling wilde zetten. De heer Van der Hooft was bijzonder meegaand en nam het voorstel direct terug. Pas toen wethouder P. Lips (pvda) om een principiële uitspraak van de raad verzocht, kwam drs. Van Onna in het geweer. Hij vroeg zich af of het een zaak van de gemeente moest zijn om het aantal en de plaats van de benzinepompen te regelen. ’’Door de onderlinge concurrentie wordt het De grootste veranderingen plaats op de Kerkweg zélf en het ge deelte ten noorden ervan. Behalve de veertien, hypermoderne, grote zaken en de 48 woningen (Kantoren) die de Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst NV te Waddinxveen er in twee fasen gaat bouwen, komen er achter de winkelgebouwen twee grote parkeerplaatsen, die tesamen een ca paciteit zullen hebben van ongeveer 160 auto’s. WADDINXVEEN De grammo foonplaat die is gemaakt van de eer ste, feestelijke dienst van de Evan gelisch Molukse kerk in Waddinx veen is minder goed verkocht dan aanvankelijk was verwacht. Er dreigt een aanzienlijk, financieel tekort als de Molukkers er niet in slagen de platen, die nog in voorraad zjjn (een tientje per stuk), van de hand te doen. Om dat doel te bereiken wordt nu op bescheiden schaal actie ge- erd. Op de ene kant van de plaat is een preek te horen, op de andere kant bijzonder mooi uitgevoerde Molukse of vertaalde gezangen en louter mu zikale composities. De plaats is onder meer verkrijgbaar op het adres: Wil lem de Zwijgerlaan 70. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. iiWiiMVi'bt.' taNail ■NiiaanviHMa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1