akker en vangen RAAD KRUISPUNT-AFFAIRE OP WEG NAAR EEN DRAMATISCH HOOGTEPUNT (Garclisette Inflatie bedreigt de tuinbouw Hogere kosten zijn steeds moei lijker op Jaarverslag Raiffeisenbank NIEUW! te W anneer gaan B en W Geslaagd concert door „Asaf” jonge jenever van Bokma in de bekende vierkante fles, per liter 10.85 per halve liter 5.65 Slijterij/Wijnhandel Van Eeuwen praten C Drost, zilveren koster Brugkerk Jubileum bij Raiffeisenbank Spoedige bouw van openbare school Oob Benthuizen verlaat nu de teclm. dienst Deze week in: lib*eüe beatrijs prinses Het Beste de advertentie van „Proloog” weer in Waddinxveen Intree van ds. 1 Biddag voor gewas Waddinxveen: v. d. Linde, A. Brouwer. Veld ’s T. van Pagina 3 Recordjaar vervolg van pagina 1 Uit voorraad leverbaar bij: AGEN A Structuurverbetering Tegels Voorts Souburgh donderdag 2 maart 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART ZEVENHUIZEN Hieronder volgen enkele flitsen. Sprekend over het eigen werkge bied wordt in het verslag gesteld,dat de bij de bank aangesloten bedrijven het afgelopen jaar redelijk tot goed zijn doorgekomen. zich had WADDINXVEEN De nieuwe do minee van de Nederlands hervormde kerk in Waddinxveen voor de Oran- jewijk, ds. T. van ’t Veld, doet op zondag 12 maart a.s. in de hervorm de kerk aan de Brug zijn intree. Deze speciale dienst begint om drie uur. EXPOSITIES Tot en met 3 maart: Schilderijen van J. C. de Bruin (Gou da) bij Boekhandel Veldwijk, Passa ge. Te bezichtigen tijdens de winkel- uren. Woensdag 22 maart: Teach in rassendiscriminatie Jonge rencontact, ver. geb., Trooststraat, 20 uur. WADDINXVEEN Donderdag 2 maart: Jaarvergadering herv. jongemeisjes- ver. ’t Mosterdzaadje, herv. wijkgeb. Esdoornlaan, 19.30 uur. Poezie-happening met o.a. Wim Ha- zeu bij Boekhandel Veldwijk, Passa ge, 20 uur. Woensdag 8 maart: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, ger. ver. geb., 20 uur. Zaterdag 4 maart: Propaganda-avond Volksonderwijs, Hotel Vos, 19.30 uur. Dinsdag 7 maart: Ouderavond Huishoudschool Swanla 19,15 uur Woensdag 8 maart: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen,Ho tel Vos, 19.30 uur. MOERKAPELLE Dinsdag 21 maart: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, Dorpshuis, 19.30 uur. Donderdag 30 maart: Bijeenkomst NCVB, Dorpshuis, 19.30 uur. Donderdag 9 maart: Orgelbespeling Feike Asma, geref. kerk Kerkweg, 20 uur Zaterdag 11 maart: Viswedstrijd hsv. Waddinxveen, win terdijk 14 uur MOERKAPELLE In het kerk gebouw van de Nederlands hervorm de kerk wordt op woensdag 8 maart een speciale dienst gehouden ter ge legenheid van de Biddag voor het ge was en de arbeid. I1 Zuidkade 3, Waddinxveen telefoon 2105 Dansavond Jongerencontact, ver. geb., Trooststraat, 20 uur Zondag 12 maart: Intrede ds. J. van 't Veld, Herv. Brugkerk, 15 uur Woensdag 15 maart: Bijeenkomst Christen Vrouwen, herv. wijkgeb. Esdoornlaan, 19.30 uur. Dinsdag 21 maart: Paastoumooi (senioren) tafeltennisclub Kwiek, huish. school De Rank. DIVERSEN Donderdag 30 maart: Vergadering alg. raad energiebedr., Stadhuis Gouda, 15 uur gietbouw. Er is, volgens de burge meester, geen sprake van dat Wad dinxveen contingenten heeft afge staan aan Boskoop. Dank zij het bouwdistrict Rijn en Gouwe, waarin ook Waddinxveen zit, kan er door on derlinge verschuivingen met de con tingenten, zoveel in Waddinxveen ge bouwd worden. De burgemeester zei voorts dat zonder dat bouwdistrict Waddinxveen in 1967 eigenlijk had mogen bouwen: veertien woningwet woningen, negentien premiewonin- ningen en zeven vrije-sectorwonin- gen. Er zijn nu in aanbouw ongeveer vijfhonderd huizen. Naar aanleiding van een vraag van de heer Th. Lammertse (pvda) werd medegedeeld dat binnenkort de reconstructie van het Koningin Wilhelminaplein ter hand zal wor den genomen. De twaalf Vondelwijkbewoners die hebben geweigerd het contract te te kenen voor de centrale wijkverwar- ming en die ook niet hebben toege staan dat zij zouden worden afgeslo ten zullen in kort geding voor de rechter worden gedaagd. Voor het overige gaat het met de wijkverwar- ming van een leien dakje. Dit vertel de de burgemeester in antwoord op vragen van de heer Mol. Voor de Raiffeisenbank zelf is 1966 wel weer een jaar van records ge weest. De omzet steeg van 123,5 miljoen in 1965 naar ruim 152 mil joen vorig -jaar, een totale stijging dus van 29 miljoen, zonder nog WADDINXVEEN De heer C. Drost van de Kerkweg was gisteren 25 jaar koster van de Nederlandse hervormde kerk aan de Brug. Een jubilieum, dat de kerkvoogdij morgen vrijdagavond, wil vieren met een re ceptie in het hervormd wijkgebouw aan de Esdoornlaan. Er is gelegen heid de jubilaris met het bereiken van deze mijlpaal te feliciteren van half negen tot tien uur. De leden van de commissie ’Ver warming Tuinbouwgebied Waddinx veen’ kregen een presentiegeld toege kend van 22,50 voor een vergade ring van de commissie in zijn geheel en van 15 voor een vergadering van een werkgroep. Voor de aanschaf van een veertigtal stoelen en tafeltjes voor de Klaas de Vriesschool trok de raad 2680 uit. Verbouwingen in de Willem van Oranjeschool komen de gemeente op ruim 56 mille te staan. bang dat de prognose lang op zou laten wachten. Bovendien hij weinig vertrouwen in het Insti tuut, omdat dit als planoloog ook veroorzaker is geweest van de be narde verkeerssituatie, waarin Wad dinxveen nu verkeert. Voorts zou hij graag zien dat er een duidelijker pro bleemstelling was gedaan. ”Ik heb in het preadvies alleen wat algemene kreten gevonden,” zo besloot de heer Mol. De heer Van der Hooft was wél voor het Instituut, temeer daar de verkeersdeskundige, die de onderzoe kingen zal leiden zelf Waddinxvener is. Bovendien zijn we zélf ook de boosdoeners geweest die voor ver keersproblemen hebben gezorgd, al dus de voorzitter. Verdeeld was ook de PvdA-fractie. Terwijl de heer S. Pille betoogde dat de raad nog een aantal belangrijke verkeersbesluiten te wachten staan en dat het Instituut voor Stad en Landschan op basis van die maatre gelen een studie zou moeten maken, zei de heer Van Gent er de voorkeur aan te geven eerst het Instituut zijn onderzoekingen te laten doen en pas dan te bekijken of de bewuste maat regelen wel genomen konden worden. Daarbij ten behoeve van de nieuwe winkels aan de Passage. Niet alle raadsleden waren daar enthousiast over. Het krediet voor de verkeers- prognose werd met grote meerder heid van stemmen beschikbaar ge steld. burgemeester. Het telefoontje van de secretaris vond Zevenhuizen weinig elegant, maar dat was geen reden de uitnodiging niet te aanvaarden. Bo vendien, zo stellen B en W van Ze venhuizen, is ons nooit gebleken dat uw college haast had met deze aan gelegenheid. Wij blijven bereid het overleg op gezonde basis te openen. 1 maart 1966: Het antwoord van B en W van Moerkapelle op de brief van Zeven huizen is kort. Men vindt een telefo nische afspraak tussen buurgemeen ten zeker niet misplaatst en boven dien gebruikelijk. En die uitnodiging is nog steeds van kracht.”We zien de aanvaarding ervan nog gaarne tege moet.” Lente/zomer 1966. Er is geen contact meer tussen Ze venhuizen en Moerkapelle over de kruispunt-affaire. Zevenhuizen ’dopt zijn eigen boontjes’ en treedt in over leg met de provinciale overheid. De besprekingen leiden ertoe dat het kruispunt inderdaad zeer snel verbe terd kan worden voor een voor Ze venhuizen alleszins acceptabel be drag 7500). 3 september 1966: Raadsvergadering in Moerkapelle. Het raadslid Jac. de Knegt (pvda) verbaast zich ervoer dat de situatie bij het kruispunt voor zo’n klein be drag in orde kan worden gebracht. Had dat dan niet eerder gekund, zo vraagt hij zich af. De heer Keijzer antwoord dat hij deze keer liever een woord van waardering wil uitspre- MOERKAPELLE Tezamen met de gemengde zangvereniging ”Ko- rach” uit Den Haag gaf ”Asaf” zater dag een concert in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle. De koren brachten on der andere liederen van Johan Se bastian Bach en Simon C. Jansen ten gehore. Het geheel werd afgewisseld met samenzang en orgelsoli door or ganist W. Lindhout. De avond werd geopend door deheer J. van de Spek, omdat Ds. C. Mole naar door ziekte verhinderd was. ZEVENHUIZEN Gisteren werd in besloten kring aandacht besteed aan het feit, dat mevrouw T. van Herik-Hoogendoorn twaalf en half jaar in dienst was van de Coöp. Raiffeisenbank te Zevenhuizen- Moerkapelle. Mevrouw Van Herik, die destijds als jongste bediende in dienst kwam bij de Zevenhuizense bank is inmid dels opgeklommen tot plaatsvervan gend kassier. Op het ogenblik treedt zij op als beheerster van het noodkantoor van de Raiffeisenbank in Moerkapelle. Wanneer over ongeveer veertien da gen het nieuwe bijkantoor van de Raiffeisenbank in Moerkapelle in ge bruik wordt genomen zal de leiding van dat kantoor in handen komen van mevrouw Van Herik, die ook bij dit kantoor gaat wonen. BIOSCOPEN TE GOUDA Reünie: do., vr. 20.15 uur, za. 15, 19 en 21 uur, zo. 15 en 17 uur: Laredo, stad zonder begeerte (14); za. 23 uur: Oogst der begeerte (21); zo. 19 en 21 uur, di. e, wo. 20.15 uur: Ik zoek vergelding (14). Schouwburg: vr. 20.15 uur, za. 15, 19 en 21.15 uur, zo. 15, 17, 19 en 21.15 uur., ma., di., wo., 14.30 en 20.15 uur: De stem van het water (alle leeft.) Thalia: do. 19.30 uur, za. 14.30 uur, zo. 15, 19.30 uur, ma., di., wo., 14.30 en 19.30 uur: Irma la Douce (18); vr. 20 en 22.15 uur: Gebroken Geluk (14) rekening te houden met de kasomzet- ten. De spaarbank groeide van 16,9 miljoen tot bijna 18,8 miljoen, het geen neerkomt op een stijging van 1,9 miljoen. Door verstrekking van 3,1 miljoen aan hypotheken en een terugont vangst aan hypotheekaflossingen van 2,1 miljoen steeg het saldo van de uitstaande hypotheken met ongeveer één miljoen gulden. De krappe liqui diteit der bedrijven kwam tot uit drukking in een teruglopen van de debet-saldi in rekening-courant met 230.000 en ook de credit-saldi in re kening courant vertoonde een dalen de lijn. Het aantal spaarders nam in 1966 toe met negenhonderd en in de re kening-courant sfeer werden 124 nieuwe rekeningen bij de Raiffeisen bank geopend. WADDINXVEEN Naar wordt ver wacht zal nog in maart de eerste paal kunnen worden geslagen voor de bouw van de nieuwe Klaas de Vries school, een school voor openbaar la ger onderwijs, in de Vondelwijk. De ze school, zal tesamen met een R.K. lagere school worden gebouwd in het kader van het scholenbouwteam Mid- den-Holland. Het Waddinxveense initiatief om vorig jaar een scholenbouwteam te vormen heeft er toe geleid, dat ver schillende gemeenten in Zuid-Hol- land en Utrecht gezamenlijk een scholenbouwprogramma gaan uit voeren, waarbij een door het Wad dinxveense architectenbureau P. D. Stuurman N.V. ontworpen school als basis zal dienen. De spraakzame gemeenteraad van Benthuizen heeft in zijn vergadering van maandagavond twee besluiten genomen die een week tevoren ook op de agenda prijkten van de Moer- kapelse raadsvergadering. In tegenstelling tot de overige pun ten werd aan deze zaken, uittreding uit de gemeenschappelijke technische dienst met Zevenhuizen, Bleiswijk en Moerkapelle en benoeming van de heer G. J. A. Runsink tot gemeente secretaris van zowel Moerkapelle als Benthuizen, bijzonder weinig woor den vuilgemaakt. Zonder een enkele opmerking ging het voorstel tot uittreding uit de technische dienst onder de hamer door. Bij de wijziging van de organi satie van de gemeentesecretarie en de akkoord-verklaring met de benoe ming van de heer Runsink tot ge meentesecretaris van beide gemeen ten maakte de heer D. van Soest van de Arbeiderspartij, die nogal eens het woord voerde, een opmerking die vrijwel identiek was aan hetgeen de heer S. E. Duursma (Algemeen Be lang) in de Moerkapelse raad had ge zegd. ’’Onze zelfstandigheid is heel wat waard,” zo vond de heer Van Soest,” als die beslist niet in gevaar wordt gebracht, dan kan ik me met dit voorstel verenigen.” Het raadslid bleef zich afvragen of deze cumulatie van functies niet te veel zou vragen van de heer Runsink.”Als hij zich moet overwerken, dan hebben we er geen van tweeën wat aan,” meende de heer Van Soest. Het voorstel ging er zonder stem ming door, waarna burgemeester I. J. P. Keyzer zijn secretaris geluk wenste. „Debacles zijn gelijkkig niet voorge komen. Wel hebben sommige bedrij ven een vrij moeilijk jaar achter de rug. De glastuinbouw heeft het niet gemakkelijk gehad, hetgeen direct tot uiting komt in het kleine aantal, aanvragen voor nieuwe bedrijven of belangrijke uitbreidingen. Het is ook ongetwijfeld nodig dat de vraag zich eerst wat meer aanpast aan de grote re produktie, die ontstaan is door de vrij forse uitbreidingen van de laat ste jaren. Wel zal het nodig zijn om op de bedrijven waar dit maar enigs zins mogelijk is door te gaan met diepte-investeringen, omdat wij an ders over enkele jaren weer te kam pen hebben met het feit dat de be drijven niet langer up to date zijn. Ook op verschillende landbouwbe drijven zijn de resultaten zodanig ge weest dat de hogere kosten niet of nauwelijks konden worden opgevan gen, zodat ook hier de resultaten wel te wensen overlaten”, aldus het ver slag. ken over de Zevenhuizense activitei ten in de dorpskom van Moerkapelle. Hij stelt voor een dankbetuiging te sturen naar de raad van Zevenhui zen. Dat gebeurt en Zevenhuizen is er blij mee. Najaar 1966: Voor beide partijen lijkt de zaak nu afgedaan. Er komen nu andere problemen aan de orde, nl. die moei lijkheden met de gezamenlijke tech nische dienst. Pas vorige week werd voor het eerst weer gesproken over de kruispunt-zaak. 21 februari 1967: Burgemeester Keijzer doet in de gemeenteraad zijn beklag over de door Zevenhuizen tot stand gebrach te reconstructie van het kruispunt. Hij had er veel meer van verwacht toen hij in september zijn blijdschap over de maatregelen uitsprak. Com mentaar van burgemeester Van ’t Verlaat: ”Dat is belachelijk. Men is over het algemeen juist zeer tevre den over de verbetering.” 2 maart 1967: Tot zover de gang van zaken bij het conflict tussen Zevenhuizen en Moerkapelle. Over eventuele nadere stappen zullen we onze lezers tijdig informeren. Tot dan beschouwen we de discussie als gesloten en is het zaak van de beide gemeentebesturen de Gordiaanse knop, waarin zij zich hebben geworsteld, zélf te ontwarren. Het is niet onze wens geweest, dat ons blad in deze betreurenswaardige gang van zaken zo’n gewichtige rol zou krijgen te spelen. Vrijdag 3 maart: Uitvoering Concordia, ger. ver. geb., 19.30 uur. Receptie C. Drost, (25 jaar Koster), herv. wijkgeb., 20.30 uur Zaterdag 4 maart: Pima Growa (padvinders), geref. ver. geb., 20 uur. Dinsdag 7 maart: Bejaardenmiddag, veren, geb. Sta- tionsstr., 14.30 uur. Naar de mening van het bestuur van de Raiffeisenbank is het dan ook een taak van de nieuwe regering om te zoeken naar het juiste midden tus sen het sociaal wenselijke en het economisch mogelijke. Grote aan dacht verdienen de structuurverbe tering en de ontwikkeling van de prijzen zowel bij de middenstand als in de tuinbouw en akkerbouw. HE DISCUSSIE over de geza menlijke technische dienst en over het kruispunt (moeten we meer zeggen?) tussen de gemeentebesturen van Zevenhuizen en Moerkapelle voert langzaamaan naar een drama tisch hoogtepunt. De burgemeester van beide ge meenten beschuldigen elkaar van het spreken van onwaarheden en van het nemen van halve maatregelen en hebben er tot op heden kennelijk nog niet aan gedacht contact met elkaar op te nemen om beide zaken nu voor eens en voor altijd uit te praten. Uit de gesprekken die wij tot op heden met zowel de heer A. van ’t Verlaat, als met de heer I. J. P. Keij zer hadden, menen we te mogen op maken dat de bereidheid tot monde ling overleg wel degelijk aanwezig is. Waarop is het wachten dan nu nog? Het vraaggesprek dat wij vorige week voerden met burgemeester Van ’t Verlaat naar aanleiding van de ge beurtenissen in de vergadering van de Moerkapelse raad op 21 februari, heeft het gemeentebestuur van Moer kapelle ertoe bewogen ons inzage te verstrekken in het feitenmateriaal, dat men tot op heden heeft weten verzamelen over de kruispunt- affaire. 17 september 1965: De dienst van gemeentewerken verstuurt een brief over verkeers maatregelen bij de openbare school aan het kruispunt Zijde-Noordeinde. 15 oktober 1965: Moerkapelle vindt dat dat ook me teen de reconstructie van het punt ter sprake moet worden gebracht en wil er met Zevenhuizen over praten. 18 oktober 1965: Gemeentesecretaris C. J. van den Heuvel belt met burgemeester Van ’t Verlaat voor een afspraak. Deze aanvaardt de uitnodiging, maar moet het eerst met zijn wethouders bespre ken. ’Daar hoor je wel van,’ zegt de burgemeester. 9 februari 1966: Tot deze datum wordt er over het kruispunt niet meer in het openbaar gesproken. Dan zegt burgemeester Keijzer in zijn nieuwjaarsrede voor de raad echter: ’’Maanden geleden hebben wij gevraagd aan Zevenhui zen hierover besprekingen te openen. Nog steeds hebben wij niets gehoord. Wij blijven wachten!” 14 februari 1966: Zevenhuizen is bijzonder boos over de uitlatingen van de heer Keijzer. Prompt zendt men Moerkapelle een brief, waaruit verwondering spreekt over de houding van Moerkapelle’s WADDINXVEEN De glastuinbouw heeft het in 1966 niet gemakkeljjk ge had en ook bij diverse landbouwbedrijven waren de resultaten vorig jaar van dien aard, dat hogere kosten nauwelijks of niet konden worden opgevangen. Dit blijkt uit het dezer dagen verschenen jaarverslag van de Coöperatieve Raiffeisenbank ’’Waddinxveen, waarin vrij uitvoerig wordt ingegaan op de gewijzigde economische omstandigheden. In het verslag wordt o.m. opge merkt: Alhoewel het aantal bedrijfs sluitingen concreet bezien geen ver ontrustend verschijnsel is, is het als symptoom toch wel heel belangrijk. Het bewijst dat wij niet langer kun nen doorgaan met het verhogen van lonen en prijzen, zonder dat hier een reële verhoging van het resultaat te genover staat. Bij zeer vele bedrijven is het niet meer mogelijk de winst marges in te krimpen. Ook heeft het afgelopen jaar weer bewezen, dat onze vrees, dat de „marktartikelen”, dus de produkten zonder garantie prijs, het ’t moeilijkst zouden hebben, bewaarheid is geworden. De inflatie bedreigt dan ook in de eerste plaats de akkerbouw en de tuinbouw. De werknemers hebben het loon dat wordt betaald hard nodig om hun ge zin te onderhouden. De fiscale en so ciale lasten drukken echter te zwaar op deze bedrijven, omdat tegenover de sterke stijging hiervan geen in komstenvermeerdering staat De bru- to-inkomsten per oppervlakte-een- heid zijn de laatste jaren niet geste gen, zodat de verhogingen van lonen en premies geheel uit de winst moes ten worden betaald. Het gevolg is dat het rendement op vele bedrijven nihil is geworden en noodzakelijke inves teringen achterwege bleven. Wan neer wij zien hoe de werknemers van de wieg tot het graf verzekerd zijn, zou het niet meer dan logisch zijn dat deze zekerheid ook bestond voor de boer, de tuinder, de middenstander. Deze zekerheid zou zonder meer uit de winstmarges veilig te stellen moe ten zijn. Wij weten echter allen dat wij hier nog ver vanaf zijn omdat dit toch aan de gemeenschap vele mil- lioenen zou kosten daar er nu een maal een zeer groot aantal onderne mers actief is in het midden- en klein bedrijf, waaronder ook de boeren en tuinders in dit verband wel te groe peren zijn. WADDINXVEEN De bekende Eindhovense toneelgroep ’’Proloog”, die vorig jaar in Waddinxveen een uitverkochte zaal trok en veel succes oogstte staat op dinsdag 21 maart a.s. opnieuw op de planken van het Ve renigingsgebouw aan de Stations straat. ”Ten tonele zal worden ge bracht het spel ”Die éne dag” van de Autralische schrijver Alan Seymour. ’’Proloog” dat thans in het derde speelseizoen is, gaf de première van het stuk begin november in de Til- burgse stadsschouwburg. Medewer kenden zijn de bekende actrices en acteurs Fien Berghegge, Ilona van Wijk, Ton van Otterloo, Ben Aerden en Jowan Krabbendam. Het initiatief voor deze toneelvoor stelling werd genomen door de Cul turele Kring Waddinxveen. Kaarten worden vanaf 17 maart verkocht bij boekhandel Veldwijk a 4,50. Voor donateurs 3,50. In de financiële commissie, waar van de heer H. Huizer de spreekbuis was, heerste óók al verdeeldheid. Nu ging het om de tegels die de school jeugd bjj de geboorte van een prins of prinses zal krijgen aangeboden. Twee leden verklaarden zich akkoord met het gesuggereerde bedrag 3900), twee leden waren tegen. De burgemeester, als altijd weinig tolerant in zaken betreffende het Huis van Oranje, vroeg om een con crete uitspraak van beide tegenstem mers, waarbij hij opmerkte dat GS geen bezwaren zouden hebben en het geld aanwezig was. De heer Van Gent zei dat het financiële aspect be slist niet de boventoon had gevoerd, maar ”in 1967 moeten we onze aan hankelijkheid en waardering voor het vorstenhuis mijns inziens op een andere wijze tonen dan met deze te gel.” De heer Mol, de andere tegen stemmer, was ook van mening dat een tegel het niet was.” Ik had liever op die dag iets feestelijks gezien voor de kinderen. Ik weet uit ervaring wat er met zo’n tegel gebeurt.” Bij de wijziging van de door- stromingsverordening waren er weer redactionele aanmerkingen. Nu wees de heer Pille op het ont breken van een zinsnede die de ge meente, wettisch gezien, voor grote financiële nadelen had kunnen zetten. Uitkeringen vinden nu al leen plaats indien huizen worden gekocht die na 1957 werden ge bouwd. De raad stelde voort de uitgaven vast voor het kleuter-, lager en ulo- onderwjjs voor 1967. Ook werden vastgesteld de bestemmingsplannen Weegje en Noordkade. Voor wat be treft de recreatie-plannen in het Weegje werd in princiepe besloten een onteigeningsprocedure aan te vangen tegen grondbezitters, waar mee de gemeente nog geen overeen stemming heeft kunnen bereiken. Voor een bedrag van 22.500 werd een perceel grond verkocht op de hoek van de Stationsstraat/Rjjn- landstraat. ’’Welke maatstaven worden er aan gelegd voor opneming in het bejaar dentehuis?” zo vroeg de heer Ver vers bij de rondvraag. Hij had bij ge ruchte vernomen dat in het bejaar dentehuis mensen zouden worden op genomen die nog vitaal genoeg zijn om zelfstandig te blijven, terwijl be jaarden die dringend permanente verzorging behoeven zouden worden geweigerd. De burgemeester kon op deze vraag geen direct antwoord ge ven (de Stichting Bejaardentehuis heeft niets met de gemeente uitstaan de) maar was niettemin van mening dat de dienst sociale zaken weer nau wer zou moeten gaan samenwerken met de directie van het tehuis. De heer P. Noordam informeerde naar de mogelijkheid van noodvoor zieningen bij storingen in het elektri citeitsnet. Hij wees op de ernstige economische schade die bij langdurig wegvallen van de stroom zou kunnen ontstaan. De heer Van Gent vroeg of het waar was dat Waddinxveen contin genten woningen heeft afgestaan aan Boskoop. De heer Van der Hooft gaf een uitvoerig antwoord, dat erop neer kwam dat de Waddinxveense traditionele bouw in Boskoop wordt voortgezet, omdat men in Waddinx veen inmiddels is overgestapt op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3