Rechtszaak over wij kverwarming aan Hypermoderne aanwinst voor kleine gemeenschap Coöp. Raiffeisenbank Moerkapelle open Geen bezwaren tegen chemisch bedrijf 12 bewoners Vondelwijk sturen adres aan raad enzovoort Vanavond Raadsvergadering Het kantoor is GOEDE VRIJDAG 24 maart a.s. GESLOTEN Vuilophaaldienst voor en na Pasen Ernstige botsing bocht Zwarteweg BOTSING OP DE SNIEP Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Boomfeestdag voor de jeugd Kogelvrij glas, nachtkluis, safeloketten Groens waard II nu ook in uitvoering Tunnel laat nog op zich wachten Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen i J «6 I In verband niet GOEDE VRIJDAG zullen kantoren 24 maart a.s. onze op GESLOTEN Notaris van der Most I Weinig rechten Onwetend Botsing op Zuidkade WADDINXVEEN Op de kruising Kerkweg-Zuidkade vond zaterdag ’n aanrijding plaats tussen twee per sonenwagens. De auto’s van de be trokken bestuurders de heer P. van K. en de heer J. V., beiden uit Wad dinxveen, liepen lichte materiele schade op. i\ Explosie op rijksweg met dodelijke afloop zijn. Coöp. Raiffeisenbank ’WADDINXVEEN’ 5 i# liaiii DONDERDAG 16 maart 1967. 22e JAARGANG - Nr. 1128 i Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. rondom glas en Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen tijdens kantooruren). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. i I oiicni, uau iii'.iivn, vit* l vestiging van het bedrijf geen enkel gegrond bezwaar kan worden aan gevoerd. Voorts hebben op uitnodi ging van Air Products wethouder Van Tol en de directeur van ge meentewerken, de heer Kraneveld een bezoek gebracht aan een over eenkomstig depot van het bedrijf in Glasgow, dat gelijk is aan het in Waddinxveen te stichten depot. Ook deze heren konden geen bezwaren tegen vestiging vinden. B. W. stel len de raad daarom voor alsnog tot verkoop van de grond over te gaan voor een bedrag van 348.800 van een terrein van 8720 vierkante me ter aan de Noordkade. In hun brief aan de raad zeggen de bewoners, dat zij het gewenst achten de aandacht te vestigen op het feit, dat ondanks het medeleven dat zij in bedoeld persbericht van de zijde van de gemeente meenden te moeten be speuren, het college van B. en W. niet bereid is gebleken tot een ge sprek te komen. Zij zien zich door de ze houding van het college tot hun spijt gedwongen zich in rechte te doen vertegenwoordigen en betreuren het, dat een en ander voor de gemeente grote financiële consequenties met zich zal gaan brengen. Aldus het adres aan de raad. ZEVENHUIZEN In verband met de Paasdagen is het rooster van de vuilnisophaaldienst gedurende twee weken gewijzigd. In de week vóór Pasen zal vuil worden opgehaald op maandag en op woensdag. Geduren de de week na de paasdagen wordt vuil opgehaald op dinsdag en op don derdag. Een extra-dienst zal op woensdag 5 april grof vuil ophalen in Zevenhuizen. WADDINXVEEN Twaalf bewoners van huizen in de Vondelwtfk hebben een adres gestuurd aan de gemeenteraad, waarin de ondertekenaars hun te leurstelling erover uitspreken, dat ondanks pogingen hunnerzijds om tot een gesprek te komen met B. en W. wegens het niet tekenen van de hun voorge legde overeenkomst terzake van de levering van warmte, zij nu uit persbe richten hebben moeten vernemen, dat de gemeente voornemens is een rechts geding tegen deze bewoners aanhangig te maken. Al geruime tijd heeft de gemeente getracht deze bewoners op grond van de gemeentelijke verordening voor de levering van warmte door het ge meentelijk wijkverwarmingsbedrijf, te bewegen een contract met de ge meente aan te gaan. De bewoners, die wel warmte afnemen en daarvoor ook betalen weigeren echter het con tract te tekenen omdat zij zich niet kunnen verenigen met de inhoud daarvan. In grote lijnen menen zij, dat het contract hen te weinig rech ten geeft, maar wel veel plichten op legt. Onlangs heeft de gemeente ge tracht aan het conflict een einde te maken, door de toevoer van warmte naar deze woningen af te sluiten.Na een schriftelijke aankondiging van gemeentelijke zijde verschenen ver tegenwoordigers van de gemeente, die hun taak echter niet konden uitvoe ren, omdat hen de toegang tot de wo ningen werd ontzegd om de binnen in die woningen geplaatste afsluiters dicht te draaien. WADDINXVEEN Bij het aan brengen van witte strepen op het wegdek van de rijksweg Utrecht-Den Haag is verleden week de hogedruk- ketel van de motorlijntrekker ont ploft. Hierbij werd de bestuurder, de 35-jarige heer S. Blonk uit Bodegra ven, zo ernstig gewond, dat deze kort na de overbrenging in het Van Iter- sonziekenhuis te Gouda overleden is. De oorzaak van de ontploffing heeft men nog niet vast kunnen stellen. B. W. hebben na die raadsver- j strekt, dat B. W. menen, dat tegen gadering opnieuw contact opgeno men met de betrokken industrie. Air Products N.V. een Nederlandse doch teronderneming van een Amerikaans bedrijf met dezelfde naam. Hieruit is gebleken, dat het enige gas dat het bedrijf in de toekomst misschien zou produceren acetyleen is, indien er althans tegen die tijd geen ver vangend gas ter beschikking zal zijn. Inmiddels heeft het college zich nader geïnformeerd. De hoofdinspec- teur-directeur van de arbeid, de hoofdinspecteur van de volksgezond heid en het Instituut voor Gezond- heidstechniek TNO hebben de ge meente dusdanige inlichtingen ver- voldoet daarmee aan de eisen die de toekomst zeker zal stellen. Het gebouw omvat behalve het ruime en van veel glas voorziene kan toor een grote woning met garage. In het kantoor bevinden zich twee gesloten en twee open loket ten. Er is een royale entree en wachtruimte. Aan de opening van het nieuwe gebouw is nóg een voordeel ver bonden. Het aantal zittingsuren is aanzienlijk uitgebreid. Na 1 april zijn de openingstijden als volgt: dinsdag van twee tot vier uur, woensdag en donderdag van ne gen tot twaalf uur, vrijdag van zeven tot negen uur (’s avonds). In het jaarverslag over 1966 zegt het bankbestuur bescheiden: „Deze vernieuwingen zullen, naar wij hopen, in een reeds lang ge koesterde wens van de bevolking voorzien.” Wij durven reeds nu te zeggen, dat zulks inderdaad het geval zal zijn. Volgende week meer over de openingsplechtigheid. WADDINXVEEN In een flauwe bocht van de Zwarteweg heeft ver leden week een ernstige frontale botsing plaats gehad. De bestuurder van een der auto’s, de heer P. V. werd hierbij ernstig gewond en naar het St. Jozef ziekenhuis in Gouda ver voerd. De beide auto’s werden totaal vernield en met ’n kraanwagen weg gesleept. Volgens sommige bewoners was hun bij de koop van hun woning wel bekend, dat er een centrale wijkver- warming zou komen, maar op geen enkele wijze is hen toen gebleken,dat zij zouden worden verplicht ’n (naar hun mening eenzijdige) contract te tekenen. Bepaalde bewoners zijn be reid te tekenen voor slechts één jaar in plaats van de voorgeschreven vijf jaren. Andere bewoners verlangen eerst een wijziging van het contract alvorens zij tot tekening willen over gaan. Voorlopig echter verwarmen de bewoners hun huizen nog steeds met de gemeentelijke warmte in af wachting van een gerechtelijke uit spraak of zij al dan niet kunnen wor den verplicht het gemeentelijke con tract te ondertekenen. Indien de levering van warmte aan deze huizen te zijner tijd zou moeten en kunnen worden gestaakt, zullen de bewoners een andere oplossing moeten zoeken voor het stoken van de centrale verwarming in hun hui zen. Door het ontbreken van schoor stenen op deze woningen zullen zij zijn aangewezen op gas gestookte verwarmingsketels. belangrijke dokumenten of siera den. De kantoorruimte is voorzien van kogelvrij WADDINXVEEN Door het niet verlenen van voorrang ontstond ver leden week een kleine botsing op de splitsing Sniep-Lijsterbesstraat. De beide bestuurders, de heer J. v. d. H. uit Moordrecht en de heer J. B. uit Waddinxveen liepen geen letsel op. De auto’s hadden lichte materiele schade. A/JOERKAPELLE Vanmid- 1’1 dag heeft de burgemeester van Moerkapelle, de heer I. J. P. Keijzer, het nieuwe filiaal van de Coperatieve Raiffeisenbank voor Zevenhuizen en Moerkapelle ge opend. De foto spreekt voor zich. Kwa lificaties als ultra-modern, luxueus, licht en fraai zouden al leszins op hun plaats zijn, maar dat ziet de lezer (en de Moerka- pellenaar die er elke dag langs komt) zelf. Wie de oude situatie heeft ge kend hoeft evenmin gewezen te worden op de enorme stap vooruit die de bank met deze nieuwbouw heeft gemaakt. De moedervesti- ging in Zevenhuizen kan er jaloers op zijn. In het kort nog even de geschie denis van de Moerkapelse Raiffei senbank. Het begon bescheiden met één zitting per week in het ge meentehuis van Moerkapelle. Gaandeweg breidde het aantal zit- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiuiii:iiiiiiii het gebouw, waar spaarders ook ’s nachts hun geld kwijt kunnen en er zijn safeloketten, die een veilige bergplaats vormen voor (verschijnt elke donderdag) ZEVENHUIZEN Leerlingen uit 5e en 6e klas van de drie lagere scho len zullen woensdag 22 maart om 9.30 uur jonge boompjes planten op een aan te leggen kampeerterrein aan de Rotte nabij de Tweemanspol- der. Op deze dag wordt namelijk de Nationale Boomfeestdag gehouden, die tot doel heeft bij de jeugd belang stelling en eerbied te kweken voor alles wat groeit en bloeit in de na tuur. In deze omgeving is Zevenhui zen de enige gemeente die dit jaar aan de beplanting deelneemt. Hier voor heeft men het gebied van het recreatieschap ’’Rottemeren” uitge kozen. Het feestelijke slot wordt gevormd door een natuurfilm, die vertoond zal worden in Hotel Vos, waar de kinde ren tevens iets te drinken krijgen. tingsuren en de frequentie zich uit en steeg - uiteraard - de omzet. Een aantal jaren geleden moest worden uitgezien naar een eigen ’home’ en dat werd een salonwa- gen aan de Nassaustraat. Dit kon vanzelfsprekend maar een tijdelijke oplossing zijn en nieuwbouwplannen waren dus noodzakelijk. Welnu, het bankbe stuur heeft niet stilgezeten en 16 maart 1967 zal als historische mijl paal in de annalen van de bank en ook in die van de gemeente Moer kapelle worden gegrift. Wij wen sen die bank, die zo enorm veel betekent voor de Moerkapelse ge meenschap, daarbij van harte ge luk. Het nieuwe kantoor aan de Nassaustraat is een ontwerp van het architectenbureau L. Rogge veen NV uit Waddinxveen. Het werd in zeer korte tijd gebouwd door Joh. Koster en Zoon uit Moerkapelle. Het kantoor is van de meest mo derne snufjes voorzien. Er is nu een nachtkluis aan de zijkant van i WADDINXVEEN De Waddinxveense raad, die vanavond ten raadhuize bijeenkomt zal zich voornamelijk bezighouden met onderwijsvoorstellen, terwijl voorts opnieuw aan de orde komt de verkoop van een industrieter rein aan de Noordkade aan een chemische fabriek. In een eerder gehouden raadsvergadering stond de raad nogal sceptisch tegenover deze grondver- koop in verband met mogelijk gevaren van explosie en/of luchtverontreini ging, die de vestigen van een chemisch bedrijf met zich mede zou kunn- brengen. De raad wilde toen nog niet tot verkoop besluiten, alvorens vol doende zekerheden waren verkregen. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN Vorige week is het aannemersbedrijf De Man uit Amerstol begonnen met het bouwrqp maken van het eerste gedeelte van Groenswaard II. De werkzaamheden omvatten in eerste instantie het aan leggen van de hoofdwegen en de rio leringen. Groenswaard II ligt aan de west zijde van de spoorlijn Waddinxveen- Boskoop en ten noorden van de toe komstige spoorwegtunnel, die de Oranjewijk met Groenswaard moet verbinden. Overigens is met de bouw van deze spoorwegtunnel, die al en kele malen is aangekondigd, nog steeds geen aanvang gemaakt. Wel worden er nog kleine wijzigin gen in de plannen bestudeerd, o.a. de aanleg van een voetgangersovergang langs de spoorlijn en over de toe komstige tunnelweg heen. Omdat in de toekomst nogal wat scholen in Groenswaard zullen verrijzen vlak bij de doorgangsweg, die ongetwij feld druk zal worden, heeft de Ge meente de Spoorwegen verzocht de mogelijkheid te onderzoeken voor de gelijktijdige aanleg met de tunnel bouw van een ongelijkvloerse voet- gangersoversteekplaats.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1