We staan met de rug tegen de L RAIFTEISENBANK WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken^ Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur Laatste grondaankoop zwembadbouw jroor muur” Bijlage Brug 67 i Schools I gs de bank is er voor oil nieuwe Grote plannen.Aktie 300 kleuterschool Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Raad slikt belasting verhoging met tegenzin Twee fasen! 300 jaar Herv. Kerk 4 J Klaas de Vries Tol betalen Om uw spaartegoed te bewaren. En u er rente over te geven! Om u advies te geven in finan ciële aangelegenheden. Om u van dienst te zijn met vreemde valuta. En nog veel meer. Want wij zijn er voor en daar hoort natuurlijk een prettige behande ling bij. Dat maakt het zaken doen toch veel aangenamer? Prinses Beatrix Onteigening Brugplan Recreatieplat! Sniepweg Vervolg op pagina 14 SI 4 Meer voorzieningen - - 22e JAARGANG - Nr. 1130 DONDERDAG 30 MAART 1967. 66-23G V in een ietwat bizarre combinatie Beide werden vorige week woens dag door Sjaak Noteboom ge maakt tijdens twee, voor Wad- dinxveen niet onbelangwekkende gebeurtenissen. Stuurman NV, moet vóór het nieu we schooljaar klaar zijn en het is reeds nu veel te klein. Leerlingen van de openbare la gere school Klaas de Vries hebben vorige week in het Boskoopse Flo rida een bijzonder originele ouder- Ach ja, zo gaat dat met scholen in Waddinxveen Redaktie: D. van Schagenplantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telefoon (01828) 2659 (alleen van maandag t/m vrijdag van 9-17 uur). Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. in het uitbreidingsplan „Groenswaard” Waddinxveen, op ZATERDAG 1 APRIL a.s., van 4-5 uur n.m. ter bezichtiging openstaat. MOERKAPELLE Voor een klein aantal leden heeft Ds. A. Boertje vrijdagavond in het Dorpshuis de ’Aktie 300’ ingeluid die gedurende 1967 gevoerd zal worden ter herden king van het feit dat 300 jaar gele den de bouw van de monumentale kerk gereed kwam. In het kader van deze aktie zullen verschillende aktiviteiten om geld te verkrijgen worden gehouden. Men denkt hierbij aan hét ophalen van oud papier, lege flessen en het uit geven van renteloze aandelen. Reeds de komende week zullen er huis aan huis lege flessen opgehaald worden. De gemeenteavond werd na de ge bruikelijke opening door de dominee voortgezet door de secretaris-penning meester van de Kerkvoogdij, de heer K. J. van de Heuvel. Deze constateerde dat de financiële positie niet direkt rooskleurig is, daar het jaar 1966 afgesloten werd met een nadelig saldo van 517,—. In verband met de hoge kosten vreest men dat, als men geen andere bron De heer Mol was het niet eens met de heer Van Gent over diens opmer king inzake de gemeentelijke diens ten. Hij meende, dat die diensten naar gebruik behoorlijk dienen te worden gehonoreerd. Het WD-raadslid was niet tegen de voorgestelde verhogin gen, maar wilde zonder een ”plan- De kleintjes van de grote school hebben hun creativiteit volledig kunnen botvieren tijdens deze grandioze, soms vertederende, dan weer amusante kinderrevue van liedjes, sketches, voordrachten. De foto geeft een beel van een vrolijk toneelstukje waarin de trein een grote rol speelde. Ook het décor maakten de leerlingen zelf. Burgemeester C. A. van der Hooft legde ten overstaan van een groot aantal belangstellende, toe komstige leerlingen de eerste steen van inkomsten krijgt, dit bedrag dit jaar nog zal stijgen. De heer J. Brouwer gaf aan de hand van een maquette uitleg over de nieuwbouwplannen van de pasto rie. Deze zal verrijzen ten noorden van het huidige gemeentehuis. Het gebouw is ontworpen door architec tenbureau Stegeman in Rotterdam en is zeer modem van opzet. Aangezien het oude gemeentehuis zal worden afgebroken komt er voor de pastorie een ruim plein. Burgemeester Keyzer die de avond ook bijwoonde wenste de werkcom- missie van ’Aktie 300’ veel succes met de plannen. Men hoopt namelijk met behulp van de beide vrouwen verenigingen oliebollenakties te or ganiseren. Daarnaast wil men inte- rieurfoto’s van de kerk en sluitzegels gaan verkopen. De drie zangvereni gingen zullen in de kerk eengroot concert geven en als sluitstuk hoopt men een grote avond te verzorgen waaraan velen hun medewerking zullen verlenen. WADDINXVEEN Een aantal gemeentelijke belastingen zal drastisch worden verhoogd. Een voorstel hiertoe van B. en W. werd door voltallige raad gisteravond goedgekeurd.De algemene tendens was, dat de vertegen woordigers van de Waddinxveense bevolking de verhogingen niet met enthousiasme begroetten, maar wel inzagen, dat er geen andere weg moge- lijk was. Wil Waddinxveen een kans hebben op een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ter vermindering van het begrotingstekort, dan is het opvoeren van de inkomstenheffingen uit eigen plaats tot een hoger peil absoluut noodzakelijk. Witteveen” op tafel te kunnen bren gen toch aandringen op tempori- sering waar mogelijk van de uitga ven. Ook de heer Noordam zei wel mee te moeten met de verhogingen. Niet temin vroeg hij zich af, of de ’’oude Waddinxveners nu niet de tol moeten betalen voor al diegenen uit Den Haag en andere plaatsen die in Waddinxveen een huis hebben gevon den. Burgemeester Van der Hooft be streed dit later: ”Wij betalen beslist geen tol voor de nieuwkomers. Die werken er juist aan mee, dat we groeien naar een gemeente met zo’n 25.000 inwoners, een gemeente, waar in het prettig leven is.” Ook de heer A. Noorlander (CHU) dacht niet aan de belastingverhogin gen te kunnen ontkomen. Hij steun de eveneens het verhogen van de rioolbelasting in twee fasen. De raad ging in deze vergadering voorts akkoord met een voorstel tot het voorlopig goedkeuren van een plan tot onteigening in het bestem mingsplan ’’Brugcentrum”. Ondanks een warm pleidooi van de burge meester voor het ’’Brugcentrum”,wil de de heer H. Huizer (Herv. Kiesver.) zjjn stem niet aan dit voorstel geven. Hij zei in het hele Brugcentrum niet zoveel te zien. Akkoord ook ging de raad met het terugkopen van een stuk grond van een oliemaatschappij. Het ging om een terrein achter de winkelgalerij aan de westzijde van het Kon. Wil helminaplein, waar aanvankelijk een garagebedrijf zou komen. De finan ciële commissie adviseerde het colle ge van B. en W. het betrokken stuk grond zelf te houden om er in de toe komst een parkeerterrein te gaan ex ploiteren. Niet zonder tegenstand werd een voorstel tot aankoop van grond in het recreatieplan Sniepweg aangenomen. Namens de bouwcommissie vroeg de heer Mulder, of alle grond (62.520 vierkante meter voor 140.670,nu wel ineens moest worden gekocht. Dat zou zwaar op de begroting druk ken. Hij stelde voor bijvoorbeeld al leen grond voor het zwembad aan te kopen, om dan later verder te zien. De heer Rh. Kroes (WD) steunde de heer Mulder daar in. Met de stemmen van beide heren tegen aanvaardde de raad toch dit voorstel, waarbij een krediet van 240.000,werd ver leend 140.670,voor de grond, bij na negentig mille voor het afkopen van een pachtovereenkomst en tien mille voor bijkomende kosten). Met deze aankopen heeft de gemeente thans alle gronden in bezit van de Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Het Koopcentrum Brug orga niseert van 4 tot en met 8 april as. de grote middenstandsten- toonstelling Brug ’67. De bouw van de grote, tijdelijke tentoon stellingsruimte aan de Stations straat (tussen Kanaalstraat en Julianastraat) is in volle gang. In de speciale tentoonstel- lingsbjjlage Brug ’67 leest u er veel meer over. STICHTING KLEUTERSCHOOL „VOLKSONDERWIJS” WADDINXVEEN Het bestuur van opgemelde stichting brengt hierbij ter kennis van de ouders der schoolgaande kleuters en verdere belangstellenden dat de ’’Maar,” zo zei hij, ”die rijksoverheid heeft op dit punt ad jaren lang te wei nig gedaan, zodat we ons nu niet zo maar achter die rijksoverheid kun nen verschuilen”. Posten in de begro ting, waarop drastisch zou kunnen worden bezuinigd, zei de heer van Gent niet te kunnen aanwijzen. ’’Eigenlijk”, meende hij, ’’bestaat er een wens juist meer uit te geven voor collectieve voorzieningen (o.a. voor het zwembad, voor het verkeer, enz.) om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen.” Hij trok daaruit de conclusie, dat de huidige belastingverhogingen dus wel moeten worden geaccepteerd, ook zonder het ’’lokaas” van de minister. Want zo noemde de heer Van Gent de brief van derfunister, waarin deze de voor waarden voor een aanvullende bij drage uit het gemeentefonds stelde. Hij zei nog niet helemaal in die brief te geloven, o.a. door het grote aantal armslagen, dat de minister daarin houdt. ’’Belastingverhogingen zijn even onplezierig als salarisverhogingen plezierig zijn,” meende het raadslid Mr. H. Th. van Schaik (KVP). ”We moeten niet al te hard ach en wee roepen, want we zullen het toch sa men moeten opbrengen, of het nu uit plaatselijke of landelijke fondsen komt”. Het voordeel van het putten uit eigen gemeente noemde de heer Van Schaik de ’’schijn van autono mie”, die dat met zich meebrengt. ”We staan met de rug tegen de muur,” aldus de heer T. Ververs (Ge meentebelangen), ”we moeten dus mee.” Hij was vóór het laten schieten van de verhoging van de marktgel- den, en steunde, evenals de heer Van Schaik, het ”twee-fasen-plan” voor de rioolbelasting. Het door B. en W. ingediende voor stel tot verhoging van de straat-, riool-, en personele belastingen, rei nigingsrechten, marktgelden en hon denbelasting werd op enkele punten iets gewijzigd. Op voorstel van de fi nanciële commissie zal de zeer sterke verhoging van de rioolbe lasting in twee fasen worden doorge voerd: een verhoging van 35,met ingang van 1 januari 1967, gevolgd door een verdere verhoging met 30 per 1 januari 1968. Een bezorgde heer P. Noordam (AR), die graag garanties zag, dat in de toekomst de opbrengsten van riool belasting (een zgn doelbelasting) de kosten niet zullen overtreffen, werd door burgemeester C. A. van der Hooft gerustgesteld. Mocht er ooit meer dan een redelijke winst ont staan, dan zullen de rioolbelastingen weer worden verlaagd. Alleen de heer H. Mulder (SGP) verklaarde zich bij de belastingver hogingen op één punt niet akkoord. Hij was het er niet mee eens, dat de verhoogde rioolbelasting niet door bewoners van woningwetwoningen zal hoeven worden betaald. Daar draaien namelijk de woningbouwve- enigingen voor op, die, indien ze het niet kunnen opbrengen, weer een een extra bijdrage van de rijksover heid uit de gemeenschapsgelden) krijgen. De heerS. Pille (PvdA) achtte de ver hoging van de marktgelden met 25% niet noodzakelijk. Hij zei te hebben geconstateerd (de heer Pille is voor zitter van de marktcommissie), dat het opruimen van de markt nu, mede dank zij de medewerking van de kooplieden, sneller en door minder mensen kan geschieden, hetgeen be sparend werkt. Rekent men daarbij een (volgens de heer Pille) wat gun stiger exploitatie, dan b. en w. in de begroting naar voren brachten, dan zouden die 25% niet nodig zijn. In ie der geval wilde de heer Pille voor stellen eerst nog maar even af te wachten hoe een en ander zich in het tweede kwartaal zou ontwikkelen.De heer Van der Hooft voelde echter meer voor een suggestie van de heer J. H. Mol (VVD), om die 25% wel vast te stellen, maar nog niet toe te passen. Aan de hand van de resultaten aan het eind van dit jaar kan dan wor den bepaald, of de verhoging in 1968 al dan niet moet worden doorgevoerd. Volgens de heer A. H. van Gent (PvdA) moet men de verhogingen niet zien als een poging de gemeen telijke diensten rendabel maken.Veel meer gaat het er om méér algemene middelen te verkrijgen. De heer Van Gent zei van mening te zijn, dat die financiën eigenlijk van de rijks overheid zouden moeten komen. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. voor de tweeklassige, permanente roomskatholieke kleuterschool Prinses Beatrix in de Vondelwijk. Het schooltje, een ontwerp van avond geheel zélf verzorgd. In Waddinxveen was geen zaal groot genoeg om het enorme aantal ou ders en andere belangstellenden UffflSENBANK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1