Katholiek Waddinxveen subsidie beraadt zich op toekomst Rijksbijdrage dienstencentrum bejaarden Gouwe - heren ongeslagen kampioen VOOR! De gehuldigd Brandweerman nieuwe in Uitvoering van Sursum Corda Ernstige botsing Koninklijke Goedkeuring Geslaagd Collecte rheuma Plattelandsvrouwen Rijk betaalt mee aan regionale woonwagenkampen Kunstcentrum in Jeruzalemkapel Var a vergaderde Triumph Spit/iref Festiviteiten Koninginnedag Stichting Jong Sporttalent stelt richtlijnen vast Botsing op 2e Paasdag Tuinbouwonderwi j s biedt toekomst J. P. Oosterbroek xyoorzitter VVD FlA-VA-KOs Warenhuizen Kweker met auto slip geraakt 20 jaar geleden Na enerverende eindstrijd tegen Nereus 2 'agina 3 1 V in A G E N A Gangspiegels - Kapstokken Paraplubakken en Rookstandaards (Franse stijl) Weekblad voor Waddinxveen Ijeden 2-2 Verbouwereerd donderdag 30 maart 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g 2184 MOERKAPELLE DIVERSEN I Ook Waddinxveen wil nog dit jaar beginnen met een dienstverlenings- centrum. MOERKAPELLE - Door een ver keerde maneuvre reed een kraanwa- gen van de firma De Vries en Van Schie uit de Lier op de kruising He renweg - Jhr. van der Welstraat in op de woning van de familie Hanse. De zijgevel van de woning liep ern stige schade op. De kraanwagen werd dermate beschadigd dat reparatie niet meer mogelijk was. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. ZEVENHUIZEN Tijdens de verga dering van de gymnastiekvereniging op 30 maart a.s. in café Hof van Hol land zal een bijzonder agendapunt worden behandeld. Het bestuur stelt namelijk voor Koninklijke Goedkeu ring aan te vragen. in De Unie gehj .edenvergadering/ Voor het behalen van dit grootste winterkampioenschap hebben zich de volgende waterpolo’ers, de een als van lid van het team, de ander als reserve, beijverd: Cees van Mourik, Piet de Graaff, Bas den Oudsten, Gijs van der Leden, Leen Sol, Huug Boon- ZEVENHUIZEN Donderdag 30 maart: Alg. ledenverg. Gymnastiekver. OSS Hof van Holland. Woensdag 26 april: Bejaardenmiddag, Hotel Vos. Donderdag 30 maart: Bijeenkomst NCVB, Dorpshuis, 19.30 uur. Vrijdag 31 maart: Halfjaarlijkse vergadering Voetbal ver. Moerkapelle, Clubhuis, 19.30 uur Zaterdag 8 april: Uitvoering zangver. Sursum Corda, Dorpshuis. EXPOSITIES Van 14 maart tot en met 7 april: Werk van Aaltje Donker (Den Haag) bij Boekhandel Veldwijk, Passage. Te bezichtigen tijdens de winkeluren Dinsdag 4 april t/m zaterdag 8 april: Middenstandstentoonstelling „De Brug ’67”, Stationsstraat, ’s mid dags en ’s avonds geopend. stoppel, Eef Overdam, Hennie v. d. Bosch, Wim Groen, Jan Kraan, Cees van Tilburg en Arie Troost. De Gouwe 1 had aan hef eind van deze halve competitie in zeven wed strijden 34 doelpunten gescoord, ter wijl het team dertien treffers kreeg te incasseren. Van gerenommeerde ploegen als AZC 1 en De Zijl 1 werd met niet minder dan resp. 4-1 en 5-3 gewonnen. De Gouwe versloeg voorts HVGB 1 (met 5-0), DWR 1 (met 3-0), Woerden 1 (met 3-2) en DAW 2 (met 12-5). ZEVENHUIZEN De achttien jarige Tiny Wiggers is vorige week geslaagd voor het diploma Sportle- rares aan het Centraal Instituut voor de opleiding van sportleidsters te Arnhem. Zij is thans allround sport- leidster en bezit tevens het diploma zweminstructie van de KNZB. MOERKAPELLE Ten behoeve van de Rheumabestry ding wordt in de komende week een huis aan huis kollekte gehouden. kolom. Een grote mate van veiligheid derhalve. De wagen heeft rondom on afhankelijke vering en de kleinste draaicirkel ter wereld (7,3 meter). De nieuwe Spitfire wordt gentro- duceerd tijdens de Geneefse automo- biel-tentoonstelling. WADDINXVEEN zaterdag 1 april: Autobaanattraktie t.b.v. nieuwe zwembad Kon. Wilh. Plein. Maandag 3 april: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, ver. geb. Stationsstr., 20 uur. Dinsdag 4 april: Bejaardenmiddag, ver. geb. Troost- str., 14.30 uur. Donderdag 6 april: Vergadering van besturen der jeugd verenigingen om tot Jeugdkontakt- raad, Gemeentehuis, 20 uur. Dinsdag 11 april: Gemeenteavond, Emanuelkerk, 20 uur Woensdag 12 april: Klaverjasavond Gouwe Rijders, De Unie, 20 uur Dinsdag 18 april: Vergadering AR-kiesvereniging, ver. geb., Stationsstr., 20 uur. Woensdag 19 april: Bijeenkomst NCVB, ver. geb. Station- str., 19.30 uur. BOSKOOP Op de Provinciale weg Boskoop-Waddinxveen is door het plotseling remmen en linksafslaan van een voor hem rijdende auto, een Boskoopse kweker met zijn auto ge slipt en tegen een tegemoetkomende wagen aan gereden. De beide auto’s werden zwaar beschadigd en de da me uit de geraakte wagen liep door de rondvliegende glasscherven enkele snij wonden op in het gezicht. WADDINXVEEN Ir. J. P. Dorge- loo uit Den Haag zal maandag 3 april in het gereformeerd vereni gingsgebouw een lezing houden voor de afdeling Waddinxveen van de Plattelandsvrouwen over het onder werp Randstad Holland en het Plat teland. WADDINXVEEN Op dinsdag 4 april a.s. wordt in de Petruskapel een bijzondere bijeenkomst voor katho liek Waddinxveen belegd. Tijdens de ze bijeenkomst wordt een aantal voor de toekomst van de St. Victorparo- chie belangrijke zaken aan de orde gesteld. De hoofdpunten in deze samen spraak van parochianen zijn de fi nanciering van de parochie, de bouw van de nieuwe kerk in Groenswaard en modernisering van de parochie structuur. De financiering van de parochie zal besproken worden aan de hand van een financieel jaaroverzicht dat reeds vorige week in katholiek Wad dinxveen werd verspreid. Met name zal ook de bijdrage-regeling onder de loupe worden genomen. Van de bouw van de nieuwe kerk zal niet alleen de financiële kant worden belicht. Over kwesties als de functie van dit nieuwe gebouw en algemene aspecten van de uitvoering kunnen de aanwezige parochianen hun gedachten naar voren brengen. De modernisering van de parochie structuur gaat ook in Waddinxveen urgent worden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden tot meer onder linge communicatie. Voor de gewij- MOERKAPELLE De christelijke gemengde zangvereniging ’Sursum Corda’ zal zaterdag 8 april in het Dorpshuis een zanguitvoering geven met een zeer gevarieerd programma. Deze vereniging die veel voor zieken optreedt geeft op 29 april een con cert in het van Iterson Ziekenhuis in Gouda en op 27 mei in het Bergweg Ziekenhuis in Rotterdam. De minister van Cultuur, fecreatie en maatschappelijk werk heeft aan de gedeputeerde staten van de pro vincies medegedeeld, dat een aan vang wordt gemaakt met de toeken ning van rjjksbjjdragen in de exploi tatiekosten van woonwagenkampen, die met een rykssubsidie in de inves teringskosten van het kampgebouw of van het gehele kamp tot stand zjjn gekomen. Aan de belanghebbende gemeente besturen en intergemeentelijke or ganen van samenwerking is verzocht om met het oog op de vaststelling van de rijksbijdrage de exploitatiereke ning 1966 van het woonwagenkamp over te leggen. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake het ont- werp-Woonwagenwet is reeds mede gedeeld, dat 40% van het landelijk to taal aan netto-exploitatielasten voor rijksrekening kan worden genomen. Als gevolg hiervan zal over 1966 - in verband met het prijspeil van begin dat jaar - een uniform basis-bedrag van dat jaar een uniform basisbedrag laste van de gemeente blijven. Voor deze exploitatiebijdragen ko men achttien regionale woonwagen kampen in aanmerking. Op de begro ting van CRM is voor dit doel 405.000 uitgetrokken voor 1966 en 726.000 voor 1967. Verwacht mag worden dat deze nieuwe voorzienin gen, tezamen met de bestaande inves teringssubsidies, de realisering zullen bevorderen van het plan voor vijftig regionale kampen, waarvaan er ook een in Waddinxveen is gepland. bouwer met een slimme, maar on houdbare goal: 2-2. De resterende mi nuut duurde echt maar zestig secon den... De gemeente Gouda heeft de Jeru zalemkapel, die dateert uit de vijf tiende eeuw en behoorde aan de Col- latiebroeders, ter beschikking gesteld aan het kunstcentrum Burgvliet. De ze vereniging die bestaat uit kunste naars uit Gouda en omgeving hadden tot nu toe geen definitief gebouw. Hierdoor kon men ook moeilijk ak- tiviteiten ontplooien en tentoonstel lingen houden voor het publiek. Doordat de kapel echter enkele ja- ren leeg heeft gestaan verkeert hij thans in minder goede staat. Daarom heeft men besloten een werkcomité op te richten om met hulp van in woners van Gouda en omgeving een bedrag bijeen te brengen van 20.000. Hiermee zou het historisch gebouw tje dermate opgeknapt kunnen wor den dat men er allerlei aktiviteiten zou kunnen ontplooien. Men denkt hierbij aan voordracht- en muziek avonden, tekenlessen en exposities. Sympathisanten kunnen hun bijdrage storten op giro 148687 t.n.v. dr. E. Grendel. Inlichtingen zijn te verkrij gen bij Veerstal 3, Gouda. ZEVENHUIZEN In Hotel Vos heeft de Vara afdeling Zevenhuizen- Moerkapelle zijn jaarvergadering ge houden. Hoewel de opkomst bijzonder klein was, werd het een gezellige avond mede dankzij de heer H. J. Hofman van Deutekom, reisleider bij het reisbureau De Vrije Wereld. De ze hield na het officiële gedeelte een interessante lezing over de vele va- kantiemogelijkheden. Met de vele mooie dia’s bracht hij iedereen in vakantiesfeer. De bestuursverkiezing leverde geen enkele moeilijkheid op, hierbij werden mevrouw N. Hofman- Hordijk en de heer D. Immerzeel met algemene stemmen herkozen. Donderdag 6 april: Openbare vergadering Alg. Bestuur Waterl. bedr. De Rijnstreek, Raad huis Boskoop, 16 uur. zigde opvattingen omtrent de ge meenschappelijke geloofsbeleving, zoals die in een parochie tot uiting komen, zal in een vernieuwde opzet plaats moeten worden ingeruimd. De bijeenkomst staat onder leiding van een panel (een forum dat geen vragen oplost, maar vragen stelt), waarin op verzoek van de pastoor vijf parochianen zitting hebben ge nomen. Het is de bedoeling dat dit panel de verschillende vragen de zaal inspeelt. Het antwoord is dan aan de parochianen zelf. BIOSCOPEN Schouwburg: do. 20.15 uur: Handel in minderjarigen (18), vr. 20.15, za. 15, 19 en 21.15 uur, z. 15, 17 en 21 u.: Alvarez Kelly (14), zo. 21.15 uur, ma., di., 14.30 en 20.15 uur: Mata Hari, geheim agente H21 (14). Thalia: do., vr. 20.15 uur, za. 14.30, 19 en 21.15 uur, zon. 15 en 17 uur: De spion met het kanten broekje (al. Ift.) zo. 19 en 21.15 uur, ma., di. en wo. 20.15 uur: En eeuwig zingen de bos sen (14). Reünie: do. en vr. 20.15, za. 15, 19 en 21 uur, zo. 15 en 17 uur: Kindar de Onkwetsbare (14), za. 23 uur: Mo gen wij zwijgen (21), zo. 19 en 21 uur, di. en wo. 20.15 uur: Naakte on schuld. Dit is de nieuwe Triumph Spitfire Mark III van de Leyland Motor Cor poration. De Spitfire Mark III is een broertje van de MK I en de MK II di in 1962 voor het eerst werd gelan ceerd en sindsdien de populairste sportwagen is geworden van de gehe le wereld. Er zijn sinds 1962 ruim 85.000 Spitfire’s verkocht. De Spitfire, die voor een deel in België (Mechelen) geproduceerd gaat worden, zal in prijs onder de 10.000 blijven. Nieuwtje bij de Spitfire M KIH: grote motor (1296 cc) die een top snelheid mogelijk maakt van 160 km h en een snellere acceleratie geeft dan bij de andere Spitfires; een convertible kap; een nieuw profiel; achteruitrij lampen. Op kleinere details van de wagens zijn wat comfort verhogende verbe teringen aangebracht. Van de MK I en de MK II zijn gehandhaafd geble ven het kokerbalk chassis, de tand en heugelbesturing en de mogelijk heid tot ineen schuiven van de stuur- Vrjjdag 28 Februari 1947 Woensdag 19 en Donderdag 20 Februari gaf de W.R.B. haar jaarlijkse uitvoering in de zaal van den heer K. Blanken. Het blijspel „Onder vier oogen” kon door omstandigheden niet door gaan. Om het publiek toch aangenaam bezig te houden, werd de heer H. van Nielen verzocht beide avonden een uur op te treden als goochelaar Deze was direct bereid zulks te doen, zeer tot genoegen van de aanwezigen. De heer v. Nielen kwam onvoorbereid op het too- neel, dit was echter niet aan de goocheltoeren te merken, daar alle goed verliep en hij het pu bliek onbedaarlijk liet lachen. Het tooneelspel in drie bedrij ven ’’Stormeiland” is bijzonder goed gespeeld. Vooral het laat ste bedrijf was zeer boeiend, daar er een goed nagebootste stormwind door de zaal woei. Over het werk der spelers niets dan lof, allen speelden goed. Beide avonden zijn dan ook goed geslaagd en de W.R.B. kan hier met voldoening op terugzien. Naar wij vernemen heeft de T. C. van ”De Gouwe” de spe lers van het tooneelwerk ’’Stormeiland” verzocht, op een contactavond van de Zwem- club dit werk op te voeren. De contactavond zal plaats hebben op Zaterdag 8 Maart in Lunch room v.d. Water. (W.R.B. Waddinxveense Reddings Brigade - red. ’67) De regeling gaat uit van de bereid heid tot samenwerking van diverse instellingen en activiteiten in de plaatselijke samenleving, opdat de bejaarden, waar nodig, op de meest efficiënte wijze de geëigende assis tentie krijgen. Aan de reeks van ge differentieerde vormen van bejaar denhuisvesting - al dan niet gepaard aan dienstverlening - kan met deze regeling een nieuwe mogelijkheid worden toegevoegd. De spannende, geladen ontmoeting eindigde in een puntenverdeling (2-2), wat genoeg was om de Gouwe-haan victorie te kunnen laten kraaien. De emoties, door de overwinningen van de laatste weken als een veer ge spannen, kregen pas aan het eind van de wedstrijd vrij baan. Tot dan had den de kemphanen in zeer hoog staand waterpolo om elk doepunt keihard gevochten. De Gouwe start te onder de minder zware druk van het besef dat een gelijkspel al vol doende was om de hoogste plaats de finitief te behouden. De Waddinxve- ners speelden meer vrijuit en veel soepeler dan hun Haarlemse tegen standers en ondernamen dan ook al vlug een serie gevaarlijke attaques. De kansen die De Gouwe zich schiep bleven vooralsnog onbenut.De onzuiver gerichte schoten brachten kanten nervositeit aan het licht. Ne- reus bleef niet lang onder de indruk van het Waddinxveense offensief. Er kwamen een paar gevaarlijke tegen acties, maar ook hier: geen doelpun ten. De Nereus-goalie bracht vlak voor het eind van de eerste periode een sublieme redding op zijn naam na een niet minder fraai schot van Gijs van der Leden. Arie Troost was de eer vergund in de tweede periode de eerste Waddinxveense treffer te plaatsen. Dat gebeurde kort na de hervatting en na een slimme combi natie tussen Van der Leden en Eef Overdam. fd^ctie op de vorig :er\ekozen heer J. verf MOERKAPELLE Tijdens de laat ste vergadering van het Oranjecomité werden de komende Oranjefeesten besproken. Besloten werd bij de ge boorte van een koninklijke baby de schoolkinderen een blijvende herin nering en een traktatie aan te bieden. Evenals vorige jaren zal er voor de festiviteiten op koninginnedag ook dit jaar weer een huis aan huis in zameling worden gehouden. In prin cipe werd besloten op koninginnedag een puzzelrit voor rijwielen, brom fietsen en personenwagens te organi seren. Verder wilde men weer de kinderspelen en ook een ganzebord- sPel houden. Tijdens het avondpro gramma kan iedereen aan een lam- P'onoptocht met muziek deelnemen. Tijdens de vergadering herdacht men het plotseling overlijden van de sekretaris de heer H. Chr. Verbeek, die altijd veel werk verrichte om de Jaarlijkse feestelijkheden zo goed mo gelijk te doen slagen. In de vrij ge komen facature werd voorzien door de verkiezing van de heer H. J. van Marie. ZEVENHUIZEN De stichting Jong Sporttalent in Zevenhuizen heeft de richtlijnen bekendgemaakt, waar men zich aan zal houden bjj het toekennen van geldelijke steun aan jonge veelbelovende sportmensen. Het stichtingsbestuur, dat bestaat uit de heer N. Dirkzwager, A. Veer man K. P. Verwey, J. P. Visser, G. de Wilde en C. Zweer heeft de gelden gedeponeerd bij de Nederlandse Mid- denstandsbank te Zevenhuizen. De kascontrole zal regelmatig worden uitgevoerd door een commissie van drie man. Dit moeten bestuursleden van plaatselijke verenigingen zijn. Deze commissie zal jaarlijks opnieuw worden gekozen. Een afschrift van de kascontrole wordt overlegd aan het gemeentebestuur. Wie in aanmer king wil komen voor een bijdrage van het fonds moet inwoner van Ze venhuizen zijn. Zijn prestaties moeten op eigen kracht boven het clubniveau liggen, waarbij het accent dus wordt gelegd op individuele sportbeoefe ning. De prestaties van sportmensen die financiële steun aanvragen, zul len worden beoordeeld door het fonds in samenwerking met de trainer van desbetreffende personen. De bijdrage zal nooit meer worden dan een ge deeltelijke vergoeding van de kosten, waarbij eigen opoffering voorop wordt gesteld. Daarnaast zal worden toegezien of men niet uit andere bronnen vergoedingen verkrijgt, waardoor men wil voorkomen dat dubbele steun wordt ontvangen. Zo als bekend is ontvangt Jan Bazen, Ne derlands Jeugdkampioen schaatsen, reeds geldelijke steun om zijn trai ning te kunnen bekostigen. ZEVENHUIZEN Op het Zuideinde te Zevenhuizen had op tweede Paas dag omstreeks half vier een aanrij ding plaats tussen twee personen auto’s. Door het plotseling remmen van de heer Van der Spek uit Ede kon de bestuurder van de achter hem rijdende wagen, de heer Verschoor, hem niet snel genoeg ontwijken. De voorste wagen werd toen ge raakt en schoot daarbij tegen een paal aan de zijkant van de weg aan en werd daarbij zwaar beschadigd. De auto van de heer Verschoor liep schade aan de voorzijde op. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. De minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, heeft het advies gevraagd van de Nederlandse Federatie voor de Bejaardenzorg, de Vereniging van Nederlandse Ge meenten en de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn omtrent een ontwerp-Rijksbydrageregeling diens tencentra voor bejaarden. Deze rege ling beoogt, onder bepaalde voor waarden, een rijksbijdrage te geven in de subsidies, die de gemeenten verstrekken in de exploitatie van dienstencentra voor bejaarden.Sinds 1962 zijn voor dit doel in een aantal richtlijnen gehanteerd. De reeds geruime tijd gehuldige opvatting, dat bejaarden zo lang mogelijk op verantwoorde wijze zelf standig moeten kunnen blijven wo nen, heeft een heroriëntering tot ge volg gehad omtrent de voorzieningen voor bejaarden. Behalve aan het be kende verzorgingstehuis voor bejaar den en aan het zogenaamde open be jaarden werk, wordt thans ook grote waarde gehecht aan het dienstencen trum. Daaronder wordt verstaan een instituut, dat geen deel uitmaakt van een verzorgingstehuis en waarin - of van waaruit - samenhangende diens ten worden verleend, die ertoe bij dragen, dat bejaarden een eigen huis houding kunnen blijven voeren. De voorgenomen regeling wil de mogelijkheid openen de hulpverle ning in het bestek van één instituut optimaal toegankelijk te maken voor de bejaarden. De dienstverlening zal onder meer kunnen omvatten: huise lijke handreikingen op het gebied van de gezinsverzorging, maaltijden verstrekking, recreatie en sociaal- cultureel werk, huishoudelijke hulp, algemeen maatschappelijk werk, hulp van kruisverenigingen, pedicu re enz. Alle voorzieningen zijn er op gericht daadwerkelijke hulp te ver schaffen aan bejaarden, die deze hulp nodig hebben. Het diensten centrum moet ruimten bevatten, waarin deze hulp kan worden ver leend, alsmede geschikte lokalen voor recreatie, sociaal-cultureel werk en andere vormen van creatie ve tijdsbesteding. Het dienstencen trum kan zijn activiteiten richten op verspreid wonende bejaarden in wijk of buurt, of uitsluitend op de bewo ners van een complex bejaardenwo ningen. Uiteraard zijn ook mengvor men denkbaar. Nereus was even verbouwereerd en kreeg wat moeilijke schoten te keren van Troost en Overdam, maar de Haarlemse doelman verstond zijn vak akelig goed. Aan de overzijde was het doelman Den Oudsten die zjjn kooi als een leeuw verdedigde,zij het dat hij in moeilijke ogenblikken trouw en vakkundig terzijde werd gestaan door Huug Boonstoppel,Hen nie van den Bosch en Cees van Mou rik. Nereus, zowel als De Gouwe kwa men in de tweede periode op drie voordeelpunten wat voor beide een gratis straf worp opleverde. Van der Leden - weer - scoorde daar zijn tweede doelpunt uit, zij het dat het genoegen kort kon duren van Nereus’ Harry van Meerendonk deed voor zijn Waddinxveense collega niet on der en liet Den Oudsten vergeefs grijpen: 2-1. De kansen die De Gou we in de resterende tijd nog kreeg, het waren er, numeriek gesproken, meer dan de kansen van Nereus, ble ven onbenut. Nereus ontketende in de laatste pe riode een wanhoopsoffensief dat pas heel laat vruchten af zou werpen. De Gouwe kreeg er nu flink van langs. Den Oudsten bracht vaak op ’t nip pertje redding en ook Van den Bosch behoedde zijn team door beheersd in grijpen voorlopig voor de gelijkma ker. De Gouwe kroop een enkele keer onder de Haarlemse druk uit, raakte een keer de paal, weer een keer de lat maar daar bleef het bij. Kort nadat Den Oudsten nog een loeihard schot van Van Meerendonk uit zijn doel had geranseld, scoorde Jan Scheep- Tjjdens de voorlichtingsavond van de christelijke lagere Tuinbouwschool in Boskoop werden de verschillende aspekten en mogelijkheden van boomkwekerij en bloemisterij behan deld. Naast algemene vakken wordt veel aandacht besteed aan de gerichte vakken als plantenkennis, planten ziekten, biologie, bodemkunde, be mestingsleer, boom- en bloementeelt. Daarnaast worden praktijklessen ge geven in hand- en vakvaardigheid. De mogelijkheden met het einddiplo ma zijn legio, want men kan door studeren aan de middelbare tuin bouwschool of een opleiding volgen op een van de tuinbouwvakscholen. Tevens is het mogeljjk om na enkele jaren praktijk een erkenning te krij gen voor zelfstandig boomkweker en bloemist. De vele behandelde onder werpen werden met instructieve dia’s geïllustreerd. WADDINXVEEN Tijden&/de vo rige we\k in De Unie gehduden al gemene ledenvergadering' van de VolkspartiXvoor Vrij hei cr en Demo cratie afdeling Waddinxveen is de heer J. P. Oöeterbroelr benoemd tot voorzitter van\de afdeling. De heer Oosterbeek, dieVeeds in het bestuur zitting had als penningmeester, volgt in zijn nieuwe J- -■- jaar tot voorzi van Zon, die fn verband met veel vuldig verblijf in het buitenland voor het voorzitterschap had gedankt. Tot penningmeester werd gekozen de heer A. W< Schulte. Na afhandeling van het huishoude lijke gedeelte, werd de onder lading van vice-voorzitter Ph. Kroes staande vergadering besloten met een geda\h- teriwisseling tussen de aanwezigen pn het raadslid J. H. Mol over vele^ facetten van het gemeentelijke be- leid. WADDINXVEEN Tijdens de jaar lijkse feestelijke bijeenkomst van de brandweervereniging ’Jan van der Heijden’ overhandigde burgemeester C. A. van der Hooft een ets van de Waddinxveense kunstschilder Har Sanders aan de heer Rijnbeek. Deze gaat de vereniging na negen jaar trouwe dienst verlaten. Dat men in de heer Rijnbeek een goede brandweerman verliest bewees hij tijdens de jongste brandweerwed- strijden. Hierbij behaalde hij name lijk de ordonnansprijs. Ter ere van dit feit reikte de heer Zwamborn hem de ordonnansprijs en een me daille uit. Ter herinnering aan de vereniging ontving de heer Rijnbeek uit handen van de voorzitter, de heer A. van Nielen een zilveren aan steker met inscriptie. Zijn echtgenote kreeg een grote doos bonbons. Het is volbracht, het eerste heren zevental van De Gouwe is kampioen! En een schitterende kampioen. Een kampioen die ook in het nieuwe, veel zwaardere seizoen dat alweer voor de deur staat hoge ogen gaat gooien. Een kampioen waar de gehele zwemclub trots op is. En terecht. In de zwaargewicht afdeling waar De Gouwe voor deze wintercompe titie was ingedeeld hebben de Wad- dinxveners zich in slechts één geval ’n punt laten afsnoepen. Dat gebeur de... in de kampioenswedstrijd tegen Nereus 2, die zaterdagavond in het Haarlemse Sportfondsenbad werd ge speeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3