Koninginneviering begon al om zes uur Drieduizend kinderen de vorstin zongen voor van Zilveren ere-medailles bestuursleden voor Concordia van Kleuter optocht werd hoogtepunt van feest BOOT I Koninklijke onderscheidingen Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) bewoonde huizen Automatische bomen bij spoorwegovergang Specialist voor J óóau van Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Kb. MAKELAARS TAXATEURS Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS ^Alexander (^lauó Willem ‘'"lOef/zcm <~Prinó vervolg op pag. 2 Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828 - 2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). A I b H W F W aA w WOENSDAG 3 MEI 1967 22e JAARGANG - Nr. 1133 HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979-1586 In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijvend offerte. n I beheer van onroerende goederen alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied II Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank In een toespraak tot de kinderen, waarin de heer Van der Hooft de na druk legde op de belangrijke plaats die het Huis van Oranje in het mid den van het Nederlandse volk in neemt, bracht hij ook dank aan het hoofd van de Willem van de Oranje- school, de heer Ming en zijn mede werkers voor de feestelijke wijze, waarop zij de ramen van de school voor deze gelegenheid hadden ver sierd. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde De lintjesregenbui heeft het dit jaar niet al te bont gemaakt in Waddinx- veen. Aan ’maar’ twee verdienstelijke Waddinxveners, de heren G. L. de Knegt en De lintjesregenbui heeft het dit jaar niet al te bont gemaakt in Waddinxveen. R. H. Bezoen van het fanfarekorps Concordia, werden Koninklijke onder scheidingen uitgereikt. In Gouda ontving ’juf’ F. Trouwborst uit handen van burgemeester mr. R. M. van Reenen de eremedaille in goud van Oranje-Nas- sau. ”Aan één kant wel goed,” zo zei burgemeester C. A. van der Hooft vrijdagmorgen in zijn toespraak tot de beide onderscheidenen,” het uit- Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkeffr .Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. BODEGRAVEN Kerkstraat 2-28 Telefoon 01726-2541 Twee gedecoreerden ter ge legenheid van Koninginnedag. Links de heer en mevrouw Be zoen, rechts de heer en me vrouw De Knegt. Beide heren ontvingen uit handen van bur gemeester Van der Hooft de ere-medaille in zilver verbon den aan de orde van Oranje Nassau, (foto Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De spoorweg overgang in de Kerkweg zal binnen afzienbare tijd worden voorzien van zgn. Ahobs (automatische halve over wegbomen). Door de plaatsing van deze Ahobs zullen de wachttijden voor het verkeer bij de spoorweg overgang aanzienlijk kunnen wor den bekort. Vrijwel nergens in deze omgeving zijn nog normale overwegbomen in gebruik. Deze zijn al veel eerder door Ahobs vervangen. Een feestelijke en kleurige' kleuterstoet trok maandagoch tend over de Juliana van Stol- berglaan op weg naar de au bade op het Kon. Wilhelmina plein. De tachtig kleuters van „Pinkeltje” waren door hun leidsters getransformeerd tot Chineesjes, getooid met fraaie hoeden, de typisch Chinese staarten en leuk beschilderde lampionnetjes. In de kunstig gevlochten staarten waren en kele honderden oude nylonkou sen verwerkt, (foto Sjaak No- teboom). delen van dit soort schouderklopjes moet wel mondjesmaat geschieden, dat maakt zo’n onderscheiding des te waardevoller. Anderdeels hadden we toch ook graag andere, ook bijzonder verdienstelijke Waddinxveners wil len laten delen in deze jaarlijkse vloed van eerbewijzen. Het mocht niet zo zijn. Misschien delen zij vol gend jaar mee,” aldus de burgemees ter tijdens de eenvoudige plechtig heid bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis, waarbij de heren De Knegt en Bezoen met hun echtge notes, kinderen en andere familiele den bijeen waren. De beide wethou ders waren ter gelegenheid van de geboorte van de jongste Oranjetelg op bezoek bij de Waddinxveense zie ken in ziekhuizen in Gouda. Wel was gemeentesecretaris H. Jenné bij de uitreiking van de onderscheidingen aanwezig. De burgemeester prees de gemeen schapszin van de heren Bezoen en De Knegt. Hij was van mening dat zij de onderscheidingen, ieder de ere- vervolg op pag. 4 kt onze toonzalen of vraagt brochure. -, sprookjesfiguren, het was werkelijk een bont geheel, waarvoor bij de toe schouwers langs de route overal veel waardering bestond, getuige het re gelmatig opklinkende applaus. Een leuk ogenblik was, toen een der kleuters tijdens het voorbijtrek ken van de stoet aan mevrouw Van der Hooft-Lourens een boeket tulpen aanbood. Het Koningin Wilhelminaplein was bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) en de jongens en meisjes van de eer ste en tweede klassen van de lagere scholen. Het was een bijzonder lange stoet van naar schatting vijftienhon derd kleuters, die, wederom begeleid door Voorwaarts, Concordia met de majorettes, De Cormula’s en de drumbands van padvindsters en pad vinders over de Juliana van Stol- berglaan langs de gemeentebestuur ders trok naar het Koningin Wilhel minaplein. Voor deze kleuteroptocht waren duizenden mensen uitgestroomd. Zij hadden zich langs de route en op het Koningin Wilhelminaplein opgesteld om maar niets van dit feestelijke ge beuren te missen. Want feestelijk was het. Onderwijzeressen, kleuterleid sters en ouders moeten wel heel drukke dagen hebben gehad om al die vijftienhonderd kinderen zo fees telijk te kunnen aankleden. Alle be kende televisiefiguren zag men in al lerlei variëteiten terug in deze kin- deroptocht. Swiebertje, Batman en Robin, Pipo, Ja zuster, nee zuster, zelfs Lassie, indianen, cowboys, vrouwtje Bezemsteel, bruidjes, boer tjes en boerinnetjes, Chineesjes met lampionnetjes, een robot, vele Hallo burgemeester TVTaar schatting waren er 1400 11 kinderen op het schoolplein bij een, die met elkaar een behoorlijk en zuiver stemgeluid konden produce ren, ondanks het feit, dat de scholie ren dit jaar de steun van hun oudere vriendjes en vriendinnetjes van de Ulo-scholen en huishoudschool moes ten missen. "Die voelen zich hiervoor te groot”, merkte burgemeester Van der Hooft nog op”, en daarom doen ze dit jaar voor het eerst niet meer mee”. Na de aubade, die werd besloten met het zingen van het tweede cou plet van hef Wilhelmus trokken de scholieren begeleid door de muziek korpsen en drumbands over de Oran- jelaan waar op het terrein voor Ga rage Boonstoppel zich inmiddels het college van B. W. en de raadsleden met hun dames hadden opgesteld om het défilé af te nemen. ’’Hallo burgemeester” begroetten sommige brutalen de heer Van der Hooft, die vrolijk lachend naar de kinderen wuifde. Nauwelijks was deze feestelijke stoet uit de Waddinxveense straten verdwenen of opnieuw klonk er in alle delen van de gemeente tromge roffel en hoorngeschal. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: f 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en f 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN Terwjjl de meeste mensen nog op bed lagen begonnen in Waddinxveen maandagochtend al de eerste feestelijkheden ter gelegen heid van de viering van de Koninginnedag. Het waren de Gouwe Rjjders, die met hun om zes uur startende puzzelrit ervoor zorgden, dat er op dat vroege ochtenduur al een grote verkeersdrukte in de gemeente ontstond. Enkele uren later werden de langslapers uit bed getrommeld door de korpsen Concordia en Voorwaarts, de drumband de Cormula’s en de Goudse padvindstersband en de padvindersdrumban eveneens uit Gouda, die zich naar verschillende Waddinxveense verzamelpunten spoedden om de kinderen van de lagere scho len naar het schoolplein van de Willem van Oranjeschool te begeleiden voor de traditionele aubade. Wat later op de ochtend was het Koningin Wilhel minaplein in feestelyke stemming, toen daar de kleuters hun aubade en op tocht hielden. Ook al door de grote belangstelling was dit eigenlijk een van de hoogtepunten van de Koninginnedagviering. Ilegeleid door ’’Voorwaarts” en onder de enthousiaste leiding van het hoofd van de Prof. Kohn- stamm Ulo, de heer H. J. Egbers zon gen de kinderen op het schoolplein aan de Oranjelaan na het eerste cou plet van het Wilhelmus de liederen ’’Zuid Holland”, ”Wjj willen Holland houen”, ”Een jongen van Holland”, ’’Beste vaer Michiel” en Hollands vlag1. Burgemeester C. A. van der Hooft, de wethouders Lips en Van Tol, gemeentesecretaris H. Jenné, oud-burgemeester Warnaar en raadsleden, met hun dames behoor den onder de toehoorders op het plein, terwijl zich rond de hekken van het schoolplein vele ouders had den opgesteld. Televisiefiguren lyiu was het de beurt aan de 11 kleuters van de kleuterscholen I? si rii Hgpé- a 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1