toch Waddinxveen nu recreatieschap m Oppositie wesnestemd Hierom*niet getreurd;.. Raadslid P. Moordam (ar) ’bekeerd’ Duel burgemeester-raad knock-out !m 2 ronden S J7 erwar rende voorletters Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Zondagsschool Immanuelkerk bestaat 25 jaar in verzetswijk Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Specialist voor bewoonde huizen FRANS VAN CAMP Extra huisvuil Kapitaal NV verhoogd Schoolsportdag op 15 juni a.s. 'I 1 DOKTERSDIENSTEN Afgevoerd - UunmiHsie Slechter Motie Vrward - Weekblad voor Waddinxveen 23e JAARGANG - nr. 1136 HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 - 1586 In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijvend offerte. S I, het kostuum voor uw werk, voor uw vakantie, voor een avondje uit. Het begint en pas ’s avonds eindigt. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Zevenhuizen - J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk, telefoon (01892) 2500. idanks het gulden die WADDINXVEEN Ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van de zondagsschool van de hervormde Im- manuëlkerk wordt as. zondag in het kerkgebouw van de buitengewone wijkgemeente in wording een specia le gezinsdienst gehouden. Ten bate van het orgelfonds van de Immanuëlkerk heeft morgen,vrij dag, in de hal van de kerk een grote verkoping plaats, die om twee uur Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. II Waddinxveen - C. A. de Geus, Prin- ses-Beatrixlaan 6, telefoon (011828- 2676. KLEIWEG 2-6 GOUDA TELEFOON 2350 WIJ ONTDEKTEN VOOR U: WADDINXVEEN Het maatschap pelijk kapitaal van Mulder-Wad- dinxveen NV is verhoogd tot ƒ150.000 in driehonderd aandelen van 500. Er zijn 156 aandelen geplaatst. Vorige week donderdag bracht de raad het college van B en W in grote consternatie door toetreding tot het schap met een krappe meerderheid af te wijzen. Over de discussie die daaruit ontstond leest u elders. Bur gemeester Van der Hooft, diep ont goocheld, voerde toen meteen het agendapunt betreffende de onteige ning van gronden in ’t Weegje af in de veronderstelling dat zulks nu toch geen nut meer zou hebben. Dat was niet conform de wettelijke voorschriften en daarom moest de raad maandagavond opnieuw de hoofden bij elkaar steken. De heer Van der Hooft erkende zijn fout rui terlijk in de aanhef van een lange openingstoespraak die verder drei gende taal bevatte ten aanzien van Waddinxveen’s recreatieve plannen. De burgemeester vertelde dat in ’t Weegje tot heden is geïnvesteerd 528.000 en dat de jaarlijkse kosten ongeveer 30.000 bedragen. Wad dinxveen zal die kosten niet kunnen dragen, aldus de burgemeester, maar gedeputeerde staten hebben de aan kopen steeds goedgekeurd in de ver onderstelling dat een oplossing in fi nanciële zin door de vorming van het schap in zicht was. De heer Van der Hooft zei ook dat de raad door zijn afwijzing van het schap niet alleen de realiserihg van ’t Weegje, maar die van het Bospark z. SAMEN met weer een aantal panden aan de Nesse/Noordka- de is deze week de 56 jaar oude brandweergarage naast het gemeen tehuis met de grond gelijkgemaakt. Weinigen zullen om het heengaan van het lelijke bouwsel treuren. Ze ker de Waddinxveners niet die er voor de oorlog onvrijwillig door de politie in te logeren werden gezet. Aan de linker- en rechterzijde nl. v.„';'en twee cellen gebouwd waar al te rijkelijk met alcohol besprekkelde geesten hun wandaden konden over peinzen. Over de stropers, vechters bazen, gauwdieven, die de plaatselij ke veldwachters veelvuldig gastvrij heid verleenden spreken we nog niet. Sjaak Noteboom legde brandweer garage, destijds gebouwd voor de nieuwe stoomspuit die de gemeente had aangekocht, én een van zijn meest trouwe gasten, de oude Magi- rus van 1927, vast voor het nage slacht. Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Het nietes-welles omtrent het recreatieschap Reeuwjjkse Piasen en om geving is maandagavond na een meesterlijke manoeuvre van burgemeester C. A. van der Hooft en een, zoals ’s burgemeesters scherpzinnigste rivaal, drs. P. M. Onna (kvp) het uitdrukte, ’op het scherp van het zwaard uigevochten’ woordenduel geëindigd in een knock-outzege van het college van W. onmogelijk had gemaakt leide plan nen zijn, zo was hij uit eerzeer recent gesprek met gedeputeerè mevrouw De Ruijter-de Zeeuw te heten geko men, te gering van omrag om voor subsidie in aanmerking te komen, terwijl GS wel positief Kaan tegen- i over opneming van het Jospark in het recreatieschap. ’’Talma gemeen ten,” had mevrouw DejEujter tegen de burgemeester gezegd ’’zitten te springen om de plaats va Waddinx veen in te nemen en te prfiteren van de subsidies die nu voor dit gebied verloren gaan.” Een puntenoverwinning waren ele ganter geweest maar dat was voor de slimme strateeg, die Waddinxveen’s burgervader nu toch wel overduide lijk is gebleken te zijn, niet wegge legd. De afwezigheid van de weinig schap(pelijk) gezinde WD’er J. H. Mol en de ’bekering’ van AR-verte- genwoordiger P. Noordam (”Na ver kregen inlichtingen ben ik er anders over gaan denken” zo motiveerde de ze zijn ommezwaai) deed de groep, die vorige week donderdag het re creatieschap bijna liet sneuvelen, slinken tot zes man, te weinig om de briljante pro-schap spraakwaterval van de burgemeester tijdig in te dammen en te bezweren. De moedige pogingen van drs. Van onna daartoe, gesteund door de ge hele letterlijke rechtervleugel in de raad (SGP, Hervormde Groep, VVD, KVP en A. H. van Gent van de PvdA), strandden op de nogal houte rige argumentatie van des colleges aanhang ad hoe, te weten de wethou ders, Gemeentebelang, AR, CHU en twee PvdA’ers. Deze vond het bij monde van de heer T. Ververs (Ge meentebelang) al voldoende om iets onduidelijks te mompelen over ’het algemeen belang’, een motie in te dienen die een andere motie van de tegenpartij door de aldus verkregen meerderheid met geweld ’doordruk te’ en verder woord en daad te laten aan de heer Van der Hooft. Meer dan het gewicht dat hun aan tal in de schaal legde, had de burge meester echt niet nodig. Hij kon het verder alleen af, klaarde het karwei en glimlachte na afloop weer net zo breeduit als we dat van hem gewend zijn (met uitzondering van jl. donder dag dan). De burgemeester steMivoor uit de tegenstemmers van dprierdag een commissie te benoemen de zou moe ten nagaan wat er me ’t Weegje moest gaan gebeuren. f Hij was voorts de sfelige overtui ging toegedaan dat er v<n de bouw van het zwembad alAas dit jaar niets meer zou komenBthi' feit dat de bijna SOO.cjp g ter beschikking kwamerioor de ver koop van gronden en gden uit de opgeheven energiebedr'en en die voor de bouw van het zvembad wer den bestemd verwachtte hij dat GS nu voorlopig geen oren ouden heb ben naar de zwembadbc.w. Het was de heer Vail dr Hooft nog steeds een raadsel waara de raad de gemeenschappelijke feeling, des noods aangevuld niet een motie waarin verontrusting verd uitge sproken over de financile gevolgen en het vertrouwen dat ijk en rpo- vincie deze zouden Glossen niet heeft willen aanvaarden Op voorstel van B. en W. krijgen enkele wegen in Groens waard de namen van illegale strijders uit de tweede wereld oorlog. De raad ging akkoord met de namen Peter Zuidlaan (Schuilnaam voor J. J. F. Borg- uts, sabotagecommandant zui delijke provincies, overleden op 5 februari 1966), Johannes Postlaan toplid Landelijke Knokploëg, overleden 16 juli 1944) en Frank van Bijnenpad (Landeljjk sabotagecomman dant Binnenlandse Strijdkrach ten, overleden 28 november 1944. De naam H. Th. Kuipers- Rietbergplantsoen (alias Tante Riek, medeoprichtster Lande lijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, overleden 27 december 1944) is nog even aangehouden. Met name het raadslid drs. P. M. van Onna (KVP) had bezwaren tegen de gebruikte voorletters, die naar zijn mening verwarring zou den kunnen geven. De burgemeester had hier voor begrip, maar meende, dat die voorletters niet plompver loren kunnen worden weggela ten, daar het hier om Mevrouw Kuipers-Rietberg gaat. Toege zegd werd, dat de zaak nog na der door het College zal wor den bekeken. WADDINXVEEN Onder leiding van gymnastiekleraar J. Akkerhuis wordt donderdag 15 juni de jaarlijkse schoolsportdag gehouden. Alle Wad- dinxveense lagere scholen doen aan het evenement mee. De verschillende nummers zijn hardlopen, hoog- en verspringen en balgooien. ’s Middags is er een korf bal toernooi. De deelnemende scholen zijn in poule A: St. Jozef, Rehoboth, Theo Thijssen en Julianaschool. In poule B: Eben Haëzer, Willem van Oranje, Klaas de Vries en Jan Ligthart. Het kostuum voor een warme zomerdag, voor een kille zomeravond, kostuum voor alles! Simpel gezegd: Kostuum ’67. Natuurlijk light weight, kreukvrij, oersterk dacron. Blauw, grijs, beige, havana-bruin, wat u maar wilt. Het meest praktische kostuum dat u kunt kopen Prijs 228,—. Het werd een verw?;c ring. Raadsleden sj®1^ kaar, de bode kwam re.?; met koffie en de nerveuze spai. g was te snijden. Terwijl drs. V;tOnna ijve rig probeerde de motie jn stem ming te laten komen de heer Noordam uitleg aan ftijj opiniever- andering. Hij had del laatste dagen veel besprekingen g»^ en daar waren hem feiten tef Ote gekomen -L die hem jl. donderdag niet bekend waren geweest. Reden genoeg voor de heer Noordam om nu bakzeil te halen. D e heer Pille kwam met fotos aandragen die moesten aantonen hoe druk het wel is op en rond ’t Weegje. Hij had’ zich de moeite gegeven afge lopen zondag naar de plas toe te gaan en daar geconstateerd dat op één dag (buiten het visseizoen nog wel zestien boten waren verhuurd. De heer Pille schatte het aantal be zoekers van Waddinxveense o rigine op zeker 30%, waarmee hij drs. Van Onna’s argument dat het rustieke ge bied van meer waarde was voor Gouda dan voor Waddinxveen wilde weerleggen. Drs. Van Onna hield vol. Hij wilde graag verduidelijking door het colle ge omdat hij een bjjsmaak had ge kregen door de ’weigering’ van Gou da en Reeuwijk om ook het Bospark in het schap op te nemen.” Gouda en Reeuwjjk zullen zich echt niet haas ten om het park, dat alleen al van wege de financiën niet erg aantrek kelijk is en bovendien voor die plaat sen niet van belang is, in het schap op te nemen, ’t Weegje is voor hen veel aantrekkelijker.” De burgemeester zei dat noch Gou da, noch Reeuwijk bezwaren hadden tegen het Bospark. ”De verhouding met deze buurgemeenten is zó uitste kend dat we erop kunnen rekeen nen dat het Bospark in het schap zal worden opgenomen.” De redenen dat het park niet meteen bij het schap is betrokken zijn van zuiver organisa torische aard; de besprekingen over Reeuwijkse Plassen, Goudse Hout en ’t Weegje waren al in een dermate vergevorderd stadium dat opene- ming van het Bospark alles weer op losse schroeven zou zetten. MOERKAPELLE Op woensdag 31 mei zal ’s morgens een extra vuil nisauto langs de huizen rijden ter op- haling van het vuil dat niet met de gewone dienst kan worden opge haald. Er kan geen industrievuil worden meegegeven. Drs. Van Onna bleek moeilijk te overtuigen. ”Dat houdt dus een wij ziging van de statuten in,” zei hij,” Verwacht u dan echt dat Reeuwijk en Gouda de extra-kosten voor een Bospark, vér van hun huis gelegen, willen dragen?” De heer Van der Hooft: ’’Zijn de raden van Gouda en Reeuwijk dan slechter dan de onze? Denkt u echt dat men ons in de kou zal laten staan?” De heer Van Onna wilde dat ver trouwen van de burgemeester niet delen. Hij én de heer Van Gent ble ven aandringen op schorsing op de motie-Ververs op zijn mérites te be schouwen. De burgemeester Was van mening dat de manier waarop de kwestie was benaderd zich eigenlijk leende voor behandeling in het open baar, maar zegde tenslotte tien minu ten schorsing toe. Na het reces werd duidelijk dat de zes tegenstemmers de motie-Ververs met alle geweld wilden tegenhouden. Drs. Van Onna nam meteen het woord en zei: ”We staan op het punt een bijzonder belangrijk besluit te nemen. Dat geschiedt aan de hand van een staande deze vergadering in gediende motie. Dat kan, maar wij betreuren het dat op deze wijze een besluit van zo gro te importantie moet worden geno men.” De heer Van Onna stelde voor een nieuwe vergadering uit te schrij ven en de hele zaak opnieuw onder de loep te leggen. De burgemeester trapte er niet in. ”U kon-wel stemmen over de eerste motie, die ook onvoorbereid op tafel werd gelegd, maar niet over deze. Dat lijkt me vreemd. U heeft vorige week alle tjjd gehad om u op deze zaak voor te bereiden. Nu kan er worden gestemd.” Nadat de motie was aangenomen leverde ook het onteigeningsvoortsel geen problemen meer op. De stem menverhouding was weer gelijk. Tegen het eind van de vergadering - de spanning was nu geweken - werd een voorstel tot verkoop van grond voor de bouw van de winkel galerij aan de Brederolaan aangeno men. De bouw wordt gefinancieerd door het Bedrijfspensioenfonds van het Baggerbedrijf in Den Haag. Op 12 juni as., de dag dat Prins Bern- hard Waddinxveen bezoekt, zal de eerste paal de grond ingaan. Nauwelijks was de iurgemeester uitgesproken of de hee A. H. van Gent (pvda) diende hartens zijn vjjf medestanders, Ph. Kris (vvd), H. Huizer (hervormde grot;), H. Mul der (sgp) en mr. H. Th van Schaik en drs. Van Onna (beitt, kvp) een motie in waarin het collge van B en W werd uitgenodigd pitmen uit te werken tot verdere ontvkkeling van ’t Weegje en desnoods adanig in te brengen in het recreatiethap dat de financiële consequenties voor de ge meente Waddinxveen bjjerkt zouden bljjven tot de exploitatie/an ’t Weeg je. Alvorens de motie pit 8 tegen 6 stemmen uit de weg hfd geruimd verklaarde de heer Var der Hooft ’’Mocht deze motie onvehoopt wor den aangenomen danfc Ons college hem zonder meer naaètfch neerleg gen en er geen vinger naar uitste ken!” Prompt kwam de het: Pervers met een door de heren A/korlander en J. van den Roovaartlftiden CHU), P. Noordam (ar), S. Pflleen Th.Lam- mertse (beiden pvda) gesigneerde motie op tafel, die duiesjk niet zon der ruggespraak mettle college van B en W was opgesteld.deze motie werd aangedrongen op Ij heropenen van de beraadslaging )mtrent het schap en de gemeengc^pelijke re geling nu wél te aaX^den, maar dan in het vertrouwen :,t rijk, pro vincie, schap en de K gemeenten de financiële problemer:ot een goe de oplossing zullen b«ie>n Het heer Van Gentkwejnjg heil te zien in deze oploss? drs. Van Onna vroeg schorsingïk^g die eerst niet van de nog s:ee spinnijdige burgemeester (’’Waaro:- Er js toch voor uw motie ook g--- schorsing gevraagd?”), maar naK breedvoe rige discussie wel. 1 lar(e vergade- .1 door el- i DONDERDAG 25 MEI 1967 .-••A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1