1 roetreding tot afgestemd Raad maakt burgemeester boos in onaanvaardbaar zijn Gesol met recreatieschap 2 raadsvergaderingen „Kosten Waar blijft dat geld allemaal?” Nederlandsche Roode Kruis honderd jaar „schap” DE BRONZEN ADELAAR cc Pagina 2 Historische roman Geen cent subsidie L Gas Regionaal Verwarming Baronesse Orczy Slootwater Honderd jaar vervolg pag. 3 Niet minder - toch minder D een aan ma- water stuk verversen A (wordt vervolgd) WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. Akkoord ging de raad met een Des te vreselijker, omdat jij helemaal onbewust schijt t te Mr. H. Th. van Schaik (KVP) zei als woordvoerder van de financiële commissie, dat de noodzaak van het tot ontwikkeling brengen van de recreatieterreinen ter dege wordt beseft. Het initiatief en het uitwerken daar van door de gemeentebesturen van Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen werd door de commissie waardevol ge acht, maar zij kon niet inzien, hoe aan de financiële verplichtingen (het plan zal Waddinxveen in de eerste fase alleen al ruim acht ton per jaar kosten) zou kun nen voldaan. ’’Daarom,” zei de heer Van Schaik, ”kan de commissie niets anders doen, dan adviseren tégen te stemmen.” De Koning gaf mij vader dit oude kasteel terug, omdat 1--4. x--1 _i- -J-ix- handen van de regering was. Ónze andere goederen van tien pijn vader en terwille van de naam, die ik draag, mout ik mijn hand geven aan Victor De Marmont en ik bid 3od, Neen, we hebben ons gezicht niet méé, zegt de Directeur Generaal van het Nederlandse Roode Kruis, de heer A. van Emden, van achter zijn bureau in zijn indrukwekkende,styl- volle, deftige werkkamer. Het is een der kamers van het sta tige herenhuis met het Johanniter- kruis in de gevel aan de Prinsesse- gracht te ’s-Gravenhage. De sfeer van vroegere glorie is er zichtbaar en voelbaar. Het kan niet op, denkt de geïmponeerde bezoeker. Vooral wan neer hij gekomen is om de vraag te stellen. ’’Waar blijft nu al dat geld, dat ieder jaar voor het Roode Kruis wordt bijeengebracht?” Neen, we hebben ons gezicht niet mee, glimlacht de heer Van Emden. Zo’n deftige huisvesting! Maar... we kregen dit huis ten geschenke! En Monumentenzorg waakt er over. Het is mooi, maar niet efficiënt. En het maakt zo’n dure indruk... Hij kan het zich indenken, dat, wanneer men dit ziet, wanneer men al die mensen telt, die in dienst van het Roode Kruis bezig zijn, men zich afvraagt of dat nu allemaal nódig is. Maar hij heeft een afdoende manier om zijn vragende bezoeker tot zwij- het toevallig overkoopbaar was, waardoor het nog in kunnen ons echter evenmin teruggegeven worden: die harde waarheid is mijn vader na deze laatste maanden wel doordrongen en nu begrijpt hij het einde lijk. Het oude kasteel, deze verwaarloosde tuin. paar gebroken meubels, een handvol geld uit de s< hat- kist van onze edelmoedige koning, is alles wat er uihet verleden gered is. Mijn vader is precies even arm a Is jij zelf, Maurice, precies even arm, als toen hij in Enge land Frans onderwees aan een tweederangs school. Maar Vic tor de Marmont is rijk en met zijn geld zullen ran- neer ik zijn vrouw ben al de landerijen teruggei ocht kunnen worden, die gedurende honderden jaren in lan den van onze familie zijn geweest. Terwille van vader en terwille van de naam, die ik draag, x, - -„:.x__ r._ -x dat mijn leven na het volbrengen van deze plicht, enigs zins dragelijk zal zijn...” „Dus je bent bereid voor een paar bunders gronc die De Marmont verkocht te worden?” zei Maurice de St. Genis woedend. „Crystal, het is monsterachtig! De heer Van Emden zit op zijn praatstoel als hij de taken van het Rode Kruis opsomt. Allemaal passe ren ze de revue, het informatiebu reau (vooral vlak na de oorlog zeer belangrijk), de moedermelk- en hoornvliescentrale, het lectuurdepot, de boottochten met de eigen ’’Henry Dunant” voor chronische, bedlegeri ge patiënten, die anders nooit buiten zouden komen, de vakantieweken voor invaliden in het Henry Dunant- huis en hij noemt in het bijzonder de vrijwilligers, die daarbij helpen, die soms hun eigen vakantie opoffe ren. En dat alles zonder één cent subsi die! Vandaar de slagzin: Helpt UW Ro de Kruis helpen! Dat Rode Kruis be- Dit laatste werd door de heer Van der Hooft bestreden. Waddinxveen heeft pas de gemeentelijke belastin gen verhoogd om voor een extra uit kering uit het Gemeentefonds in aan merking te kunnen komen. Een tweede verhoging zal volgens de burgemeester niet worden verlangd. Hij was het ook niet eens met de opmerking van de heer P. Noordam (AR), dat het recreatiegebied voor 90% zal worden bezocht door mensen van buiten de drie gemeenten. Week- end-enquêtes hadden volgens de heer Van der Hooft uitgewezen, dat Waddinxveen qua bezoekertal op de vierde plaats komt in Reeuwijk. Wel zei hij aan het betrokken gebied gro te regionale betekenis toe te ken nen. Ziende, dat een stemming omtrent dit voorstel onvermijdelijk zou zijn, zei de burgemeester (met nog steeds een onwrikbaar vertrouwen in de fi nanciële bijstand van het Rijk): Steun op het College. Wij zullen voor dit plan geen cent hoeven uit te ge ven, want we hebben het geld er toch niet voor. Wethouder P. Lips (PvdA) steunde de laatste poging van de burgemeester met te zeggen: ’’Voor toetreding tot het ’schap’ heb ben we de toestemming nodig van de Kroon. De Kroon kent onze financië le toestand, en zal, indien er voor ons financiële consequenties dreigen, die toestemming zeker weigeren.” Bij de vervolgens gehouden stem ming bleek de raad het naar haar mening toch bestaande geldelijke ri sico niet aan te durven. Met één stem verschil werd het voorstel tot toetreding afgestemd. De acht tegen stemmers waren A. H. van Gent (PvdA), H. Huizer (Herv. Kiesver.), Ph. Kroes (WD), J. H. Mol (VVD), H. Mulder (SGP), P. Noordam (AR), drs. P. M. van Onna (KVP) en mr. H. Th. van Schaik (KVP) Slotzin van een - zichtbaar - te- teleurgesteld en boze burgemeester: ”Ik hoop, dat u uw verantwoordelijk heid voor wat u zojuist heeft gedaan kent.” Waddinxveen zal toetreden tot de gemeenschappelijke regeling voor landschapsverzorging, natuurbescherming en recreatie, t.a.v. ’t Weegje, de Reeuwijkse Plassen en de Goudse Hout. Deze beslissing was het resultaat van een lang touwtrekken tussen B. en W. enerzijds en raadsleden anderzijds in de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdagavond en van maandag avond. Donderdag leek het er echter helemaal niet op. Met acht tegen zeven stemmen werden het betrokken voorstel verworpen. De tegenstemmers hadden hun me ning voornamelijk gebaseerd op de onaanvaardbaar hoge kosten, die voor Waddinxveen uit toetreding tot het recreatieschap mogelijk kunnen voortkoen. Een andere zaak, die in de eivolle raadszaal uitputtend werd behandeld was het aanvullend krediet van 350.000, dat B. en W. vroegen voor de centrale wjjkverwarming in de Vondelwjjk. De vele problemen rond deze ver warming riep nog vele vragen op. Zo wilde de financiële commissie wetens voor wiens rekening de waardever-* mindering van de installaties zowel binnen als buiten komt, als gevolg van die moeilijkheden. ”Wie betaalt bijvoorbeeld,” vroeg rapporteur Van Schaik”, ”de vervanging van een ra diator, die kort na het aflopen van de garantietermijn als gevolg van het Ook de bouwcommissie toonde zij monde van woordvoerder drs. P. M. van Onna (KVP) grote waardering voor het plan als zodanig. Deze commissie had ook de noodzaak van het verschaffen van recreatieve voorzieningen, zowel voor de plaatselijke als regionale bevolking, wel ingezien. ’’Maar,” zo zei de heer Van Onna, ”de recreatieve belangen voor Waddinxveen zyn zeer beperkt in deze opzet. Het Weegje is een wormvormig aanhangsel aan onze gemeente grenzen, ver van onze bebouwde kom en dicht tegen Gouda aanliggend.Daar- om is de bouwcommissie sterk tégen aanvaarding van het voorstel tot toetre ding.” Uiteraard reageerde burgemeester C. A. van der Hooft niet enthousiast op hetgeen de rapporteurs van beide commissies hadden meegedeeld. Uit gebreid schetste hij de geschiedenis van de plannen rond 't Weegje. Hij herinnerde de. raad eraan, hoe deze in 1957 akkoord is gegaan met de eerste aankopen in dit gebied. ”U hebt toen A gezegd, en daarom moet u nu ook het hele alfabet afwerken,” meende de burgemeester. Hij zei ver der: ”Als we niet met plannen komen, krijgen we ook geen geld. En dan blijft alles, wat we hebben gekocht, daar zo maar liggen. Gedeputeerde Staten zullen garant staan voor alle uitgaven voor dit plan. Het geld zal bovendien uit de nodige bijdragen moeten komen.” Volgens de heer Van Onna zin speelde de burgemeester op een extra uitkering uit het Gemeentefonds,het geen deze beaamde. ’’Maar,” zei de heer Van Onna, ”nu al hebben we een tekort van zeven ton. De gemeen telijke belastingen zijn onlangs om hoog gegaan, dat levert ons ongeveer twee ton op en misschien krijgen we als extra uitkering nog eens één ton. Dan blijft er toch altijd nog een be langrijk gat over,” aldus het KVP- raadslid. ’’Waar gaan we naar toe met de gemeentelijke belastingen,als we vandaag tot deze uitgave beslui ten over te gaan?” voegde hij er nog aan toe. transfusiedienst. Twaalfduizend mensen vormen de Rode Kruis Ko- lonnes, vierduizend helpen bij het Welfarewerk. Duizend hulpposten zijn langs de wegen ingericht. Grote voorraden moeten worden aange houden, opdat men bij rampen hulp kan bieden. Men glimlacht weleens, zegt de heer Van Emden, als het Rode Kruis weer ’’dekens” heeft gestuurd, maar aan dekens is in zulke gevallen al tijd en overal behoefte! „Nee, Maurice,” antwoordde ze, „nooit meer.” „Je bent nog vrij,” hield hij vol „Je hebt je trouw nog niet aan De Marmont verpand.” „Nee nog niet definitief pas vanavond...” „Dan... mag ik heus niet?” „Nee Maurice,” zei ze beslist. „Je hand dan!” „Zoals je wilt.” Hij knielde dicht bij haar neer; ze gaf hem haar hand en met zijn gewone onstuimigheid bedekte hij die met kussen, waarin hij al de innigheid van zijn afscheid trachtte neer te leggen. Toen, zonder een woord, stond hij op en liep met grote passen de laan af. Crystal keek hem na, tot de overhan gende takken van de bomen hem aan haar gezicht ont trokken. Zij deed geen poging de tranen terug te hou den, die nu over haar wangen rolden. De middagzon ging schuil achter een bank van grijze wolken en het leek, of de naderende lente opeens uit de lucht verdwenen was. Crystal rilde en trok haar sjaal dichter om zich heen. Met haar ogen nog vol tranen, maar met het kleine hoofd fier opgericht, stond ze op en liep vlug naar huis terug. Madame Ia Duchesse was in die tijssentijd Hector ge volgd door de gang en langs de fraai gebeeldhouwde marmeren trap. Hij voelde zich niet erg op zijn gemak, want hij merkte, hoe madame’s scherpe, onderzoekende ogen hem van top tot teen opnam en door hem heen sche nen te kijken. Ze zette haar lorgnon op en hoewel ze niet erg groot was, wist ze toch Hector recht aan te kij ken. „Is monsieur le Comte erg bezet?” vroeg zij. Nu bloosde Hector’s onbewogen gezicht toch even. „Monsieur le Comte ontvangt zelden bezoekers om deze tijd,” zei hij haast onverstaanbaar. Madame’s lippen krulden zich in een sarcastische plooi. „En mijn beste Hector, omdat de graaf vandaag alleen audiëntie verleent aan zijn zijster, dacht jij het jezelf eens gemakkelijk te maken en je oude, verstelde kleren te dragen, hf?” Nog eens vloog die plotseling blos over Hector’s plech tig, oud gezicht. Hij wist blijkbaar niet, hoe hij mada me’s woorden op moest vatten als een berisping of als één van die grapjes, waar madame zoveel van hield. Hij wist niet, hoe hij moest gaan staan, om het erg in het oog vallende stuk op de recherknie van zijn broek voor madame te verbergen. „Ik hoop dat madame het mij vergeven zal,” stotterde hij. Maar het vriendelijke, oude gezicht van madame had de uitdrukking van spot al verloren. „Het doet er niet toe, Hector,” zei ze zacht, „jij bent een brave kerel en het is heus niet nodig mij leugens te vertellen over de rijke livreien, die ergens opgeborgen zijn, of over het talrijke personeel dat nu juist met va- cantie is. Het helpt je niet, of je mij zand in de ogen tracht te strooien en dat je zulke plechtstatige manie ren tegenover mij aanneemt. Ik weet, dat de kleden niet allemaal tijdelijk opgenomen zijn en dat het beste meu bilair niet bij de meubelmaker te Grenoble is wat helpt het, of je mij de zaken al anders voorstelt dan ze zijn, oude Hector? De dagen van Worcester liggen nog zo dicht achter ons. Ik weet nog al te goed, hoe toen het diner van de hele familie uit een pond saucijzen be stond en hoe je vrouw Jeanne haar trouwring moest verpanden, om voor Monsieur le Comte de Cambray een maaltijd voor te toveren.” „Madame, ik smeek u...” kermde Hector. Zijn gerim peld, perkamentachtig gezicht was pioenrood geworden en hij had wel door de vloer willen zakken, zó werd hij heen en weer geslingerd tussen zijn eerbied voor de gro te dame en zijn schrik over haar woorden. „Wat wil je mij smeken?” antwoordde de Hertogin luchtig, „niemand hoort me hier behalve deze kale mu ren; heus, je zult zien, dat mijn woorden de atmosfeer hier opfrissen het was hier erg benauwd toen ik kwam, beste Hector. Maar kom, dien mij nu maar aan bij mijn broer en ga dan naar Jeanne en zeg haar, dat ik Worcester en de veranderingen, de saucijsjes nog niet vergeten ben en dat ik die voor de gelegenheid ge huurde Grenobelse bedienden in livreien, waar de mot in zit, niet half zo aardig vind als haar lief, bezweet ge zicht, als ze ons de omelet regelrecht uit de keuken kwam opdienen.” Zij liet haar lorgnon vallen en stapte statig op de deur af. Hector opende de grote deuren en kondigde met een stentorstem aan: „Madame la Duchesse, douarière d’ Agen!” veelvuldig gaat?” Ook de bouwcommissie had vragen in die richting. ”Kan”, zo vroeg de heer Van Onna namens deze com missie, ”de gemeente de garantieter mijn op de apparatuur opnieuw doen ingaan, nadat alle problemen zijn overwonnen? Voorts wilde de com missie een duidelijke uitspraak van het College, dat de diverse moeilijk heden niet zullen leiden tot prijsver hoging voor de afnemers van de wijk verwarming. Hierover blijkt nogal wat ongerustheid te bestaan. De heer Van der Hooft bleek gene gen de gevraagde zekerheid te kun nen geven: ’’Voor de Amsterdamse Verwarmings Mij. en het betrokken ingenieursbureau is het een erezaak geworden om deze zaak goed af te le veren. Het kost de gemeente niets en evenmin hoeven er zorgen te zijn om de garantie.” De heer Van Onna zei nog: ”De ge meente staat als gemeente sterk. Maar het individu staat zwak. Kan elke afzonderlijke afnemer zonodig rekenen op B. en W.?” Waarop de burgemeester met een krachtig ’ja’ antwoord gaf. Op een vraag van de bouwcommis sie naar de bevindingen van het TNO ten aanzien van de moeilijkheden rond de wijkverwarming, deelde de burgemeester mee, dat het rapport van TNO zojuist was binnengekomen. Uit dit rapport is gebleken, dat de kathodische bescherming van de ap paratuur niet voldoende heeft ge werkt. Op het ogenblik worden daar om overal de elementen van deze be scherming (onder de vloeren) gratis vervangen. Veel ellende blijkt te wij ten zijn geweest aan het slootwater, waarmee de verwarming de eerste maal is gevuld. Slootwater wordt vrijwel overal voor dit doel gebruikt, ken de sloten echter veel meer bac teriën te bevatten dan elders. Het zijn deze bacteriën geweest, die verant woordelijk moeten worden gesteld voor het aanvreten van de radiatoren. Enkele problemen zijn nog niet op gelost volgens de burgemeester. Zo moeten er nog lekjes in de leidingen zitten, die na afloop van het stook - seizoen zullen worden opgespoord. Niettemin wees de heer Van der Hooft op de theoretische mogelijk heid, dat er helemaal geen lekken zijn, maar dat sommige mensen wel licht warm water uit de radiatoren aftappen. Indien dat het geval mocht zijn, is een ernstige waarschuwing op zijn plaats. De heer Van der Hooft zei, dat aan het water thans vergif ten zijn toegevoegd ter bestrijding van de bacteriën. Daardoor is het wa ter beslist niet geschikt voor de mens. ”In onze fractie bestonden ook vra gen naar aanleiding van al die pro blemen,” zei de heer J. H. Mol (VVD). ”Wij zijn blij met uw duidelijke ant woorden. Maar de nu gevraagde kre- dietverhoging vervuld ons met zorg.” De heer Mol vroeg, of het in de toe komst niet mogelijk zou zijn de be grotingen wat serieuer op te zetten, zodat overschrijdingen van de ra mingen (in dit geval met een derde) niet meer voor zullen komen. ’’An ders zouden we in de toekomst wel licht tegenover andere begrotingen ook wel eens argwanend kunnen staan,” meende de heer Mol. ”Ik geef dit alles toe,” zei de burgemees ter, ’’maar u vergeet, dat dit hier he lemaal nieuw is geweest voor ieder een (Waddinxveen was een van de eerste gemeenten met centrale wijk verwarming). Wij hebben dus de klappen voor anderen opgevangen. Wij willen wel altijd met alles de eersten zijn, maar dan moeten we daar ook de eventuele wrange vruch ten van plukken.” De heer H. Huizer (Herv. Kiesver.) zei aanvankelijk te hebben willen te genstemmen. Hij was echter vatbaar gebleken voor de uitleg van de bur gemeester. Toch vond hij de krediet- overschrijding ook wel aan de over dreven kant. Tégen het verlenen van hét extra krediet van 350.000 was tenslotte alleen de heer H. Mulder (SGP), die meende, dat men er dit be drag ook wel niet zou komen. staat alleen dank zij de medewerking van het Nederlandse volk. Zo ook handhaaft het zijn volstrekte onaf hankelijkheid. Daarom hoopt het Rode Kruis, bij zijn honderdjarig bestaan, dat het Nederlandse volk dit ook thans weer waar maakt. Dat het ’’zijn” Rode Kruis in staat stelt te helpen waar dat nodig is. En die noodzaak wordt niet geringer, maar steeds groter en uitgebreider. Het Rode Kruis is als het ware ge boren op het slagveld. Hier en daar spreekt men nog van een ’’Rode Kruis-soldaat”. Die tijd is echter voorbij. In de moderne oorlogvoering kan men geen ’’amateurs” meer ge bruiken. Ieder leger heeft zijn eigen medische dienst. Maar bij het volvoeren van zijn vredestaken ziet het Rode Kruis het arbeidsveld zich steeds uitbreiden. Honderd jaren geleden was het im pulsieve koning Willem III, die kort en goed de stichting van het Neder landse Rode Kruis dóórzette. Honderd jaren heeft het Rode Kruis gedraaid op de goodwill en de medewerking van het Nederlandse volk. En tot dat volk komt nu de opwek king: ’’Helpt UW Rode Kruis zijn honderd jarig bestaan vieren door het de kans te geven, ook in de toekomst zijn taak de hulp aan de medemens, te vol brengen voorstel tot het ter beschikking stel len van een aanvullend krediet van 28.500 voor het Centraal Antenne- systeem, en 10.000 om dit systeem geschikt te maken voor het ontvan gen van Duitsland I. Aanvankelijk had de financiële commissie wel be zwaar tegen toevoeging van de Duitse zender. Men meende, dat de duidelijke behoefte daaraan eerst maar eens moest blijken. Die behoefte bleek er te zijn, ge tuige de uitslag van een enquête, waarvan de heer Van der Hooft de resultaten bekend kon maken. Van de bewoners van het betrokken deel van de Vondelwijk heeft 70% voor de ontvangst van Duitsland gekozen (daarbij kennis dragend van de prijs verhoging). De heer Van Onna wilde weten, wie bepaalt welke zender wordt gekozen. ’’Misschien krijgen we straks nog eens een reclamezen- der uit Andorra!”, opperde hij. De burgemeester antwoordde daarop dat alles wordt gedaan om bij te blijven. Later zullen wellicht België en En geland worden toegevoegd, en uiter aard ook de ontvangst van kleuren televisie. Alleen de heer H. Mulder (SGP) wilde aan geen van de voorstellen met betrekking tot het C.A.S. zijn stem geven. Tegen het plan Stationsstraat, waarbij de Kerkweg na het gereed komen van de Prins Willem-Alexan- dertunnel tussen Juliana van Stol- berglaan en Prinses Beatrixlaa zal worden afgesloten, kwamen enkel bezwaren. Men bleek enige vrees te hebben, dat de alternatieve routes het verkeer wellicht niet kunnen zul len verwerken. De burgemeester deelde die vrees niet. Het College was van mening, dat de verkeers stroom zelf beter via de beide spoor tunnels zal kunnen worden verwerkt. Ook de heer Van Gent gaf daarbij zijn steun. Naar zijn mening zal de Kerkweg in verband met het streek plan steeds minder belangrijk wor den. De heer Huizer daarentegen meende, dat de consequenties van het gedeeltelijk afsluiten van de Kerk weg niet te overzien zijn. Een en an der zou vooral de toorn van de ’’ou de” Waddinxveners kunnen oproe pen, meende hij. Waarop de burge meester pareerde: ”Er zijn geen be zwaarschriften binnengekomen tegen dit plan.” Niettemin kon de heer Huizer zijn stem niet aan het voorstel geven, wat aan de burgemeester de min of meer hatelijke opmerking ”Dat zijn we we van u gewend” ontlokte. Ook de heer Ph. Kroes (VVD) wilde de aanteke- zijn van het lage van zo’n overeenkomst.” „Vrouwen uit onze stand, Maurice, zijn al vaker cpge- offerd voor de eer van hun naam. De mannen vi lden het gewoon met zo nodig het familiewapen op deze nier in eer te herstellen.” „En jij bent bereid, Crystal, je zo te laten verkoelen?” hield hij aan. „Mijn vader wenst, dat ik Victor De Marmont trouw,” antwoordde ze nu rustig „en na alles, wat hij geleden heeft voor de eer van ons land en van onze naam, zou ik mezelf laf vinden, als ik weigerde hem hierin te ge hoorzamen.” Maurice de St. Genis stond op. Hij kende Crystal vol doende om te weten hoe standvastig zij kon zijn.j Hij keek op haar in elkaar gedoken figuurtje neer, ipaar ze wilde niet naar hem kijken. „Dus dat is je laatste woord, Crystal?” „Je weet, dat het dat moet zijn, Maurice. Mijn huwe- lijkskontrakt zal vanavond getekend worden en dins dag ga ik naar het altaar met Victor De Marmont.” „En je liefde voor mij wil je uit je hart bannen?” „Ja!” „Als je liefde eerlijker en echter was, Crystal, zou je het niet kunnen doen. Maar je houdt meer van je vader dan van mij.” Ze gaf geen antwoord... haar hart zei haar, dat hij wel gelijk kon hebben. Inderdaad, zij was als de rank van een rank van een klimop met haar vader verbonden zó vast, dat zelfs haar meisjes-liefde voor Maurice de St. Genis niet in staat was, haar van de rots, waar ze zich aan vast klampte, los te rukken. „Dit is de laatste keer, dat we elkaar zien, Crystal,” zei Maurice met een zucht. „Ga je weg?” vroeg ze. „Hoe zou ik hier kunnen blijven? Over een paar uur zal Victor De Marmont zijn rechten op je laten gelden. Morgen vertrek ik al vroeg”. „Waar ga je heen?” „Naar Parijs of naar het buitenland of naar de duivel, dat weet ik nog niet,” antwoordde hij somer. „Het zal vader spijten, dat je weggaat!” fluisterde ze haast onhoorbaar, want de tranen zaten haar hoog. „Je vader is meer dan vriendelijk voor me geweest. Hij gaf me een tehuis toen ik dakloos was, maar het past niet, dat ik nu nog langer van zijn gastvrijheid gebruik zou maken.” „Heb je plannen?” „Nog niet. Maar de Koning zal me wel een plaats in het leger geven. Er zal wel wat te vechten vallen... gis teren liep er een gerucht in Grenoble, dat Bonaparte te Antibes geland was en naar Parijs marcheerde.” „Natuurlijk een vals gerucht, zoals gewoonlijk,” zei ze onverschillig. „Misschien,” antwoordde hij. „Ga nu weg, Maurice, wil je? Wij maken het elkaar maar moeilijker door zo te aarzelen.” „Ja, ik ga, Crystal. Ik wou dat ik Victor de Marmont op zijn gezicht kon slaan”. „Maurice!” riep ze verontwaardigd. „Nee! Ik zal het niet doen. Ik heb nog genoeg verstand over om die parvenu te tonen hoe wij, van het oude re gime, iedere slag weten te dragen. Alles hebben zij ons ontnomen, die nieuwelingen: onze landerijen, onze mid delen van bestaan en nu beginnen zij ons onze meis jes afhandig te maken vervloektmaar ik zal mijn waardigheid tenminste behouden!” Maar zij bleef weer zwijgen. Wat kon ze nog zeggen, dat al niet gezegd was? Toen vroeg hij heel zacht: „Mag ik je nog eens, voor het laatst, een kus geven, Crystal?” gen (en tot inzicht) te brengen. Hij gaat simpelweg vertellen welke ta ken er worden vervuld en nog moeten worden vervuld. En de bezoeker krijgt de neiging om te zeggen: Stop er maar mee! want hij begrijpt wat er komen gaat. Er is nóóit geld ge noeg! Het Roode Kruis heeft een miljoen leden, die per jaar zo’n 2 a 2| mil joen gulden offeren, onafhankelijk van de jaarlijkse ’’campagne”. De meeste contributiebedragen zijn ech ter met de jaren gelijk gebleven, ter wijl daarentegen de kosten schrik wekkend zijn gestegen. De bijdragen worden niet minder, maar ze worden minder waard! Wat er allemaal met dat geld wordt gedaan? Om te beginnen heeft het Neder landse Roode Kruis méér taken dan zelfs de organisatie in de Verenigde Staten. Het bezit het beste laborato rium ter wereld. Als een der oudste Roode Kruis-verenigingen moet het vaak in onderontwikkelde landen met steun en hulp bij springen. Het kost niet slechts geld, het be spaart ook geld. Om een voorbeeld te noemen: dank zij de Rode Kruis- trombosedienst behoeven vele Neder landers niet naar het ziekenhuis! Driehonderdduizend donors vor men de ruggegraat van de bloed-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2