weer Raad Onze f 66.000 mening Neen-Ja Zilver Oranje-Nassau vervangt brons ON Bouwdag Waddinxveen 1967 wordt indrukwekkende manifestatie i r Bezoek Prins duurt ruim een uur op RCV Zet Bondsspaarbanken bestaan 150 jaar Bijeenkomst KNMB Rijnstreek actief in Waddinxveen L. Blonk ’gouden melkboer Voetballen voor bejaardenreis ’m agen Prijs staatsloterij in deze streek Pagina 3 vervolg pag. 1 0,35 Ochtend Overig HOE? WAT? WAAROM?... CONTACTLENZEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. i ZEVENHUIZEN de (foto Sjaak Noteboom) krijgt RCV Den Haag Boskoop Nieuwendljk Canada Boskoop aan overleed zacht en kalm, in de zekerheid des geloofs onze lieve moeder en groot- de leeftijd van 78 jaar. mei 1967 HamwIJck 10 Is WADDINXVEEN In café Royal op het Koningin-Wilhelminaplein (waar meestal ander vocht dorstige kelen lest) is vorige week de heer L. Blonk gefêteerd voor een bijzonder jubileum. Vijftig jaar ’melkboer’ zjjn is heden ten dage een grote zeldzaamheid, zoals de heer H. K. van der Loo, voorzitter van de middenstandvereniging het ongeveer uitdrukte. terie van onderwijs en wetenschap pen, te gast zijn in Waddinxveen. ning geacht te zijn te hebben tegen gestemd. MAAIKE VOSKUILEN-VAN DAALEN Weduwe van Jan Voskuilen een goede Boskoop Hilversum Waddinxveen club voet Donderdag 25 mei: Kinderoperette Repelsteeltje, geref. Kinderkoor en kerkkoor, ver. geb. Stationsstr. 20 uur Dinsdag 30 mei: Diploma-ultreiking Veilig Verkeer, Hotel Vos, 14 uur Donderdag 1 juni: Ledenvergadering Chr. Won.bouw- ver., Hotel Vos, 19.30 uur Zaterdag 3 juni: Viswedstrijd, Hengelsportver. Moerk. Zevenh. Woensdag 21 juni: Bejaardenreis. Zaterdag 3 juni: Zang-, Muziek- en Sportgrond,voet balveld Moerkapelle, 18.30 uur. Maandag 5 juni: Spreekuur wethouder J. Hoogerdijk (woonruimte- en sociale zaken),raad- huis, 19 uur. Donderdag 22 juni: Holland Festival Concert, St. Jans- kerk, 20 uur. Zaterdag 24 juni: Goudse glazendag, St. Janskerk. Donderdag 1 juni: Orgelconcert Klaas Boersma en be zichtiging orgel, St. Janskerk, 20 uur, Gouda. WADDINXVEEN Mevrouw Troost- van der Dussen, colportrice in Wad dinxveen van de Staatsloterij, heeft een winnend lot verkocht. De prijs van 20.000 uit de 759ste Staatsloterij is dinsdag gevallen op lotnummer 086396. DIVERSEN Woensdag 31 mei: Verg. alg. bestuur waterleidingbedr. De Rijnstr., Raadhuis Boskoop, 16 uur. De eerste Bondsspaarbanken wer den 150 jaar geleden opgericht. Dat jubileum zal bij alle vestigingen in Nederland (231 stuks) tot en met 2 juni op de een of andere manier wor den gevierd. De Goudse Nutsspaarbank zal het 150-jarig bestaan op maandag 29 mei herdenken met een bijeenkomst in het bankgebouw op de Oosthaven. Daar zullen gezinnen uit Gouda en de gemeenten die onder de Goudse bank ressorteren (ook Waddinxveen), één familie uit elke gemeente, bloe men en geschenken worden aangebo den. De gezinnen moeten symbolise ren dat de Nutsspaarbanken gezins- banken zijn. De gezamenlijke Bondsspaarbanken (herkenbaar aan de bij) hebben vijf miljoen spaarders met een totaal te goed van 6 miljard. De bijeenkomst in Gouda begint om half zes ’s avonds. CITROEN) ENEVER Sevenstern" heerlijk zacht en toch pittig liter 9.30 ’/2 liter 4.90 Slijterij en Wijnhandel Van Eeuwen Zuldkade 3. Waddinxveen Telefoon 2105 Vrjjdag 26 mei: Klaverjastournooi, t.b.v. Roode Kruis ver. geb. Stationsstr., 20 uur. Vrijdag 26 mei: Jubileum H. J. Egbers (hoofd openb. ulo), hal Prof. Kohnstammschool, 19.45 uur. Burgemeester C. A. van der Hooft speldde de jubilaris de zilveren me daille behorende bij de Orde van Oranje-Nassau op de borst. Voor de heer Blonk betekende dit een onder scheiding ’bij bevordering’ want hij was al in het bezit van Oranje-Nassau brons. Tijdens de drukbezochte receptie moest de heer Blonk vele waarderen de woorden en gelukwensen aanho ren. Meestal gingen de woorden ver gezeld van fraaie geschenken en bloe men. De eerste spreker was de heer Van der Hooft die vond dat het voor de jubilaris een zegenrijke dag was. „Het is een wonder als iemand vijftig jaar bij dezelfde baas (melkhandel G. Kool - red.) mag werken”, aldus de burge meester. Is iemand eenmaal zolang in dienst dan is hij geen bediende meer, maar een deel van het bedrijf. De heer D. Kool voerde namens de melkhandel het woord. Hij haalde vrolijke herinneringen op uit vroeger jaren. Vertelde ook hoe de heer Blonk was begonnen voor een salaris van 0.35 per week en dat hij nimmer opslag heeft gevraagd. In al die jaren is er, aldus de heer Kool, nooit een lelijk woord gevallen of is hij kwaad geweest. De heer Blonk is een hard werkend mens en heeft ons bedrijf altijd als het zijne beschouwd. De heer Van der Loo bood namens de middenstand een fruitmand aan, de heer Heemskerk, directeur van de melkfabriek De Landbouw en de heer Den Toom van Gamma-melkfabriek uit Gouda, Waddinxveense melkhan- delaren en klanten van de heer Blonk zorgden tot het einde toe voor grote drukte. A. Kooy-Voskullen M. H. Kooy J. Voskuilen J. Voskuilen A. Voskuilen D. Voekullen-Groensvelt M. Voskuilen K. J. Voskullen-van Klaveren C. Voskuilen H. R. Voskullen-van Mourlk H. Voskuilen M. Voskullen-Kluls A. Voskuilen M. Voskullen-van den Berg en kleinkinderen WADDINXVEEN De heer P. G. van der Weele, algemeen voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, zal op donderdag 1 juni as. in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat in Waddinx veen spreken over ’Heeft het midden- en kleinbedrijf een voorsprong op het grootwinkelbedrijf?’ De KNMB heeft ook een afdeling in Waddinxveen, die echter niets uit staande heeft met de organisatie van deze (landelijke) bijeenkomst. Aan- Vervolgens wordt het eerste graaf werk verricht of - indien de vorde ringen dat toestaan - de eerste paal geheid voor de winkelgalerij aan de Brederolaan (10 winkels en 21 gale rij woningen). Mr. Broekman zal waarschijnlijk ook het heien van de eerste paal voor de nieuwe permanente St. Jozef school (roomskatholiek lager onder wijs) bij wonen. Ook hier zullen schoolkinderen de officiële handeling verrichten. Het ochtendprogramma eindigt met de opening van de christelijke open bare leeszaal en uitleenbibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Aan het bezoek van Prins Bern- hard gaat een ’bouwochtend’ vooraf. Dan zal vermoedelijk mr. J. G. M. Broekman, directeur-generaal van de afdeling onderwijs van het minis- d tegen Schoonhoven zag, weet het niet eenvoudig zal zijn. Niet- in hebben de dappere Verheul- ,nen de kansen in eigen hand, lonhoven is te slaan. We hebben Het waterleidingbedrijf De Rijn streek gaat maatregelen nemen ter verbetering van de waterdistributie in Waddinxveen. Weliswaar is sinds eind april de druk op het water aan merkelijk verbeterd, maar de toe voerbuizen van Boskoop naar Wad dinxveen waren niet sterk meer. In de vergadering die het algemeen bestuur van De Rijnstreek woensdag 31 mei in het Boskoopse gemeente huis houdt zal worden beslist over een krediet van 18.400 waarvoor zevenhonderd meter buis de verbin ding met het hoofdleidingnet aan de Boskoopse Zuidkade met de hoofd leiding in de Noordkade in Waddinx veen moet verbeteren. In de sloot aan de noordkant van de Brugweg, die waarschijnlijk wordt gedempt, zal een nieuwe hoofd leiding worden gelegd, omdat de ou de een slechte conditie heeft en vaak lek is. De nieuwe leiding wordt 350 meter lang. De al aangelegde nieuwe hoofdleiding aan de zuidkant van de Brugweg kan nu op de oude, gietijze ren buis worden verbonden. Er wordt voor deze vernieuwingen een krediet van 16.300 gevraagd. Zaterdag 27 mei: Waddinxveen’s elftal tegen JAC (Den Ha;g), terrein Be Fair, 19 uur. Ruilbeurs, De Paddestoel., clubhuis Lijsterbesstr., 14 uur Zondag 28 mei: Gezinsdienst Immanuëlkerk, t.g.v. 25 jr. zond, school, Immanuëlkerk. Dinsdag 30 mei: Bejaardenmiddag, ver. geb. Troost- str., 14.30 uur Donderdag 1 juni: Vergadering Ned. Middenstandsbond ver. geb. Stationsstr., 20 uur Tot en met 27 mei: Pretpark, Prins Bemardlaan. Van 2 tot en met 10 juni: Sportweek Waddinxveen. Woensdag 7 juni: Bejaarden reis Maandag 12 juni: Uitgifte visakten, gemeentehuis, 19- 21 uur Verkoopmiddag- en avond t.b.v. Immanuëlkerkorgelfonds, hal Im manuëlkerk, 14 uur. Hij zal er getuige van zijn hoe leer lingen van de openbare lagere Klaas de Vriesschool de eerste paal zullen slaan voor hun eigen, permanente schoolgebouw (gebouwd in het kader van het scholenbouwteam). Het geld blijft het bouwfonds van de Stichting Vrienden van het Zwem bad toestromen. De afgelopen maand kwam er weer bjjna 8.000 in het laatje waarmee de totaalstand 66. 059,34 werd. De grootste gift was die van de Waddinxveense middenstand 7500) het aannemingsbedrijf De Joode schonk 192,20. Verder was er van de heer F. M. v. T. nog 25. aan giro-overschrijvingen kwam binnen: P. W. K. 5, D. L. 10, K. d. V. 2,50, B 25, A.B. /2,J.B. 1,50, G.P. 2,50, J. M. 5, C. v.d. H. 10, P.B. 2,50, K. H. 2,50, A.J.10,A. B. 2,50, P. v.d. L. 10. M. A. E. H. ƒ1 Th.B. 2,50, C. V. 5,H.B./12, J. O. 2,50, J. A. 2,50, W.v.B. 2, M. v.d. B. 2,50, T. K. 2,50, J. J. K. 2,50, P. B. 2,50, E. M. 2,50, M.v.D 5, A. T. 1,50, F. v.d. S. 10, F.v. R. 5 L. L. 2,50, H. B. 2,50, C.A. d. G. 1, K. v.d. H. 2, V. 100 en P. W. K. 5. WADDINXVEEN Was de eerste Bouwdag van Waddinxveen, in 1965, een indrukwekkend gebeuren, de tweede, op maandag 12 juni 1967, doet daar niet voor onder. Het programma van het korte bezoek dat Prins Bernhard op die dag aan Waddinxveen brengt is overladen met een reeks van voor de gemeente uiterst belangrijke handelingen. De prins zal slechts een uur en tien minuten in Waddinxveen blijven, maar dan heeft hij vijf officiële daden verricht. Direct na zijn aankomst per heli kopter op het RCV-terrein in de Oranjewijk (om half drie) zal hij door middel van explosieven twaalf woningen langs de Kerkweg met de grond gelijkmaken. De woningen moeten plaats maken voor de nieuwe winkelgalerij tegenover de Passage. Er zijn dit jaar al 31 krotten afge broken. Voor het verstrijken van het eerste half jaar wil de gemeente er vijftig hebben geamoveerd. Vervolgens verricht Prins Bern- hard het eerste graafwerk voor de naar zijn kleinzoon genoemde tunnel tussen Groenswaard en Oranjewijk. Dit werk gaat 900.000 kosten. Met hoopt er in 1968 mee gereed te zijn. In het uitbreidingsplan-Groens- waard zal de prins in de zg. verzets- wijk de naamborden onthullen van o.a. de Johannes-Postlaan en de Pe- ter-Zuidlaan. Daarna zal de eerste steen worden gelegd voor 84 premiewoningen die in Groenswaard worden gebouwd. Deze huizen zullen 35.000 kosten, vrij op naam. Het bezoek van de prins eindigt met een bezichtiging van de expositie ’Ontwikkeling Waddinxveen 1947- 1967’, die in het nieuwe noodgebouw van het gemeentehuis zal zijn inge richt. Het bezoek van Prins Bernhard eindigt om twintig voor vier; daar mee is ook de Bouwdag Waddinxveen 1967 afgelopen. De prins vertrekt weer per helicopter. Wij hopen oprecht dat het zover komt want dan is er voor de bevolking van Waddinxveen wat meer zekerheid dat Waddinxveen niet alleen bijdraagt in Goudse en Reeuwijkse zaken, maar dat deze gemeenten ook iets zullen bijdragen in een aangelegenheid die de inwoners van Waddinxveen direc ter raakt. Maar de houding van de burgemeesters van Gouda en Reeu- wijk inzake het opnemen van het Bospark in het recreatieschap, lijkt ons te gereserveerd om vooralsnog te verwachten dat zij dat zullen entame ren. En de verre in de minderheid verkerende Waddinxveense vertegen woordigers in het bestuur van het re creatieschap zullen hieraan weinig kunnen doen. Wij echter hopen oprecht, dat onze pessimistische geluiden in de nabije toekomst door de feiten zullen wor den gelogenstraft en dat het recre atieschap de Waddinxveense gemeen schap veel goeds en geen financiële M. ider Is opgebaard in haar huls HamwIJck 10, alwaar gelegenheid tot condoleren Is op lagavond a.s. van half acht tot negen uur. begrafenis Is bepaald op zaterdag 27 mei a.s. te 2 uur op de Nieuwe Algemene raatplaats aan de Roemer te Boskoop. Voor de begrafenis wordt een rouwdienst ge ien in gebouw ,.De Loods" achter de Geref. Kerk, welke aanvangt te 1 uur. MOERKAPELLE Ten bate van de reis voor ouden van dagen zal op zaterdag 27 mei een voetbalwed strijd worden gespeeld tussen de postduivenvereniging ’Kapellevlie- gers’ en molenbouw ’Ottevanger’. De wedstrijd zal beginnen om half zeven ’s avonds. De opstelling van de ’Ka- pellevliegers’ luidt als volgt: doel. H. Huisman. R. a. A. Uitebroek, l.a. W. Visser, r.h. C. Zweere, m.h. A. Hertog 1 h. J. Breedijk, rb. O Geijsen rbi W de Knegt,, .m.v. .ds M. Srtijrhot L BI P Beukelaar 1 bui R van Rijs res D Huisman Den Ouden Het team van Ottevanger bestaat uit II doel: E, Huisman r.a. P. Luytjes, 1. a. P. Hertog, r.h. J. den Helder, M. h. J. Sleeuwenhoek, 1. h. J. Doornheim, r. bui. A. Cammeraat, r.bi. J. Camme- raat, m.v. H. Vooren, 1 bi. H. Bakker, l.bui. P. Vermullum, res. J. v.d. Hoek K. Boevé. Als scheidsrechter zal op treden de heer J. de Knegt. Niets is veranderlijker dan de Wad- dinxveense gemeenteraad. Vorige week nog een positief „neen” tegen het recreatieschap. Maandagavond werd dat omgezet in een „ja” omdat één der tegenstemmers kennelijk was bezweken onder de pressie die „zjjn” wethouder ongetwijfeld op hem zal hebben uitgeoefend. Een slechte beurt menen wij, omdat er voor zover ons bekend niet meer zodanige feiten van de zjjde van het college van B. W. naar voren waren gebracht, dat een dergeljjke totale ommezwaai van een tegenstemmer kon worden verwacht. Wij menen dat het goed is hier nog eens duidelijk te stellen, dat het ’neen’ van acht raadsleden vorige week don derdag geen ’neen’ was tegen het re creatieschap voor de gemeenten Gou da, Reeuwijk en Waddinxveen op zich, maar een ’neen’ tegen de onvol doende garantie van hogere over heden, dat het jaarlijkse Waddinx veense aandeel in de kosten (in eerste aanleg ruim achthonderdduizend gul den per jaar) ook door die hogere overheden zou worden gefourneerd. Want ook al is het recreatieschap ont staan uit een suggestie van Provinci ale en Rijksoverheden, zullen deze overheden voor een belangrijk deel in de kosten bijdragen, dan lijkt het ons onjuist om bij voorbaat al te stellen, dat de gemeenten het reste rende bedrag zelf niet zullen kunnen betalen en dat ook dat gedeelte wel door „Den Haag” zal worden voldaan. Het zal waarschijnlijk te zijner tijd ook wel zo gaan, maar het is voor een gemeenteraad toch wel moeilijk om zonder concrete financiële toezeggin gen zulke verstrekkende besluiten te nemen, zoals ten aanzien van het re creatieschap. Het tegenstemmen moet o.i. dan ook vooral gezien worden als een vinger wijzing voor Provincie en Rijk, dat de Waddinxveense raad dit van bovenaf opgelegde recreatieschap wel wilde, maar alleen dan wanneer de finan ciering vooraf duidelijker zou worden geregeld. Wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer deWaddinxveense raad in zijn oor spronkelijke besluit had volhard, alle deuren nog niet zouden zijn gesloten. Er zou dan opnieuw zijn gepraat en waarschijnlijk zouden er dan wel uit spraken zijn gekomen, die het voor de raad gemakkelijker maakten om te beslissen. Nu moet Waddinxveen die uitspraken ontberen. De op het „neen” gevolgde regen van dreigementen, dat er dan „heel veel” in Waddinxveen niet zou kunnen doorgaan was naar onze mening niet op zijn plaats omdat een zaak als bij voorbeeld het zwembad niets met het recreatieschap heeft te maken en en kel en alleen de geestelijke en licha melijke volksgezondheid raakt van de inwoners van Waddinxveen op de al lereerste plaats. Hooguit kan het Bospark tussen Bos koop en Waddinxveen nog eens deel o gaan uitmaken van het recreatieschap „strop” om de hals zal°brengen? Voor de laatste eer de kans het overstapje naar de De overige agendapunten brachten geen moeilijkheden en geen discus sies met zich mee. De raad aanvaard de voorstellen van het nemen van besluiten tot onteigening van perce len in het bestemmingsplan Brugcen- trum van aankoop van een woning aan de Kerkweg en van het nemen van een voorbereidingsbesluit, waar- bij de Dorpsstraat en omgeving in een bestemmingsplan worden vastgelegd. Voor leermiddelen ten behoeve van de Groen van Prinstererschool vo teerde de raad 13.340 en voor mu ziekinstrumenten voor de St. Jozef school 380. Verdere voorstellen ten behoeve van het onderwijs waaraan goedkeuring werd gegeven waren het ter beschikking stellen van 1200 voor leermiddelen voor de Klaas de Vriesschool en het toetreden van Waddinxveen tot de ’’gemeenschap pelijke regeling gemeentelijk voort gezet onderwijs.” Eén agendapunt (de ironie van het lot wilde, dat het toevallig punt 13 was) werd door burge meester Van der Hooft na het af stemmen van het voorstel inzake toetreding tot het recreatieschap zonder meer van tafel geveegd en met in behandeling genomen. Dat was een voorstel tot het nemen van een behandeling genomen. Dat was een voorstel tot het nemen van een besluit tot onteigening van gron den in t Weegje. ”U zult zich wel moeten beraden, wat u met i J^,eegJe denkt te gaan doen. U mtJglVan TS.(het College) natuur- lijk geen enkel voorstel meer,” zei de burgemeester sarcastisch. De rondvraag bracht een waarde rende opmerking van de heer T. Ver vers (Gemeentebelangen), die er zjjn voldoening over uitsprak, dat er bij het onlangs voor het politiebureau gebeurde ernstige ongeljjk zo snel hulp kon worden geboden. Minder vleiend was een opmerking het vVD-raadslid Mol, die mee? deelde te hebben vernomen, dat op enkele openbare lagere scholen in de gemeente bij wijze van strafmaatre gel soms geen gymnastiek wordt ge geven. Hij vond dit onjuist en vroeg FvlC0Jege aandacht hiervoor nderzoek werd de burgemeester toegezegd. Een tweede opmerking van de heer Mol betrof de fietsen di! her en der bij het zwembad verspreid staan, ten ongerieve van het verkeer De burgemeester liet hierop de waar schuwing horen, dat .en bij wijze van maatregel een vrachtauto zal sturen om alle verkeerd ’’geparkeer de fietsen op te halen. Wethouder F. M. van Tol (AR) horo7ensl0tte, nog een poging iets te bereiken inzake het ’schap’, waartoe de raad tekenn en had gegeven we gens de financiële gevolgen niet te willen toetreden. Hij zei nog eens op die zaak te willen terugkomen. Laat ste woord van de burgemeester: ”Ben daartoe niet bereid!” Waarna de ver- :hoonhoven heeft door twee (ge- ckelijke) overwinningen op Wad- cveen en Zwammerdam een be- lingswedstrjjd over het kampioen- ip van de eerste klas zaterdag in afdeling Gouda nodig gemaakt, 7 en Schoonhoven hebben beide weel punten en moeten nu aan- nde zaterdag uitmaken welke ■g naar de ’grote’ bond mag pro- eren. De wedstrijd wordt ge- dd op het terrein van de voetbal- iniging Haastrecht, rmee RCV op zeer MOERKAPELLE Zaterdag 27 mei: Opening B. P. Service-Station: in gebruikneming brandweergarage, Dorpshuis, 14 uur Voetbalwedstrijd t.b.v. bejaardenreis Kapellevliegers-Ottevanger, 18.30 uur. nog altijd zo zuur? Suze?? Die is helemaal contactlenzen draagt Mr. Opticiën Contactlensspecialist veranderd; ze is opgewekt en vrolijk sinds ze Grit Zeg, kan jij me zeggen hoe het met Suze gaat? Kijkt ze Contactlenzen geven zelfvertrouwen! Ga ook naar Grit en laat ze U demonstreren. Het zijn vliesdunne kapjes, die op het traanvocht drijven. Erg prettig in gebruik. U voelt niets en ziet alles haarscherp. rminA K.TIENDEWEG12, TEL. 3er33 O U U U A KLEIWEG 108TEL. 6033

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3