kibboets? Meubelvakbeurs 1967 6 t.e.m. 11 november^ 2950 voor Israël Adopteert W addinxveen ’n tsjS» i-.: vs Sportdag t.b.v. Kon. Wilhelm, fonds Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) „Waarom doet Waddinxveen VAKANTIES SCHOLEN Jaarverslag ’66 Anjerfonds schonk zo weinig?’ 1 bewoonde huizen Vandaag legt het Weekblad voor Wad dinxveen zijn lezers een vraag voor. Een vraag waarop we zo snel mogelijk een antwoord willen hebben. Hij luidt Concordia 1500 Specialist voor ...a /ïjr. Ja, er zijn dit jaar verrassingen! Uit Amerika, uit Italië, uit heel Europa! En u vindt ze weer, als een van de eersten, bij ons. Nieuwe, leuke modellen. Met contrasterende biesjes voor kraag en borstzak. Heel fris, heel anders. Nieuwe kleuren (ivoor-wit, cognac-bruin), nieuwe stoffen (óók badstof!). Engewone prijzen voor deze ongewone puUpolo’sl FRANS VAN CAMP Weekrooster voor onderzoek tbc i k DOKTERSDIENSTEN Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. i 1 Afl - J Uleewertaen vervolg op pag. 2 Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828 - 2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). DONDERDAG 22 JUNI 1967 23e JAARGANG - nr. 1140 In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijvend offerte. j HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 - 1586 Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Waddinxveen - J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, telefoon (01828) 2078. Zevenhuizen - J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk, telefoon (01892) 2500. WADDINXVEEN De inzameling ten bate van Israël die vorige week in de Nederlands hervormde kerk aan de Brug, in het hervormd wijkgebouw aan de Esdoornlaan en in Bethel is gehouden heeft 2950 opgebracht. KLEIWEG 2-6 GOUDA TELEFOON 2350 Abonnementen: f 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. De elfde Internationale Vakbeurs voor Meubelen en Woningtextiel is uitsluitend toegankelijk voor de han del. Gezien echter het grote succes in 1966 van de openstelling op zaterdag voor het publiek, overwegen de or ganisatoren deze beurs wederom op bepaalde uren voor het publiek open te stellen. i in m n— i r -„rumi TW.TF.ar~3 MMMMMMMK.ir. UMt» IVTog maar twee weken geleden 11 zag de Kerkweg-noordzjjde er van achter zó uit. Het was de 21-jarige militair Kees Slie- drecht (van de ’speelgoedfami- lie’) die de oude huisjes welwil lend bezag en pittoresk op pa pier zette. Zo welwillend waren de bouwseltjes jegens Prins Bernhard niet... WADDINXVEEN De vakanties van het Waddinxveense openbare onderwijs zullen dit jaar duren van 3 juli tot en met 13 augustus. Dezelf de data zijn van kracht voor de christelijke lagere scholen en het katholiek lager onderwijs. De beide ulo’s hebben vakantie van 3 juli tot en met 21 augustus. ZEVENHUIZEN De kinderen van de openbare lagere school gaan op 6 juli met vakantie en gaan op 14 augustus weer naar school. De chris telijke lagere school houdt van 3 juli tot 14 augustus vakantie. MOERKAPELLE Zowel de openbare als de christelijke lagere school zullen van 3 juli tot 14 augus tus vakantie hebben. ■’1 Het Anjerfonds Zuid-Holland heeft, zo blfjkt uit het jaarverslag over 1966, dat jaar in Waddinxveen aan het fan farecorps Concordia een eenmalige subsidie toegekend van 1500 ten behoeve van de nieuwe uniformen. In totaal werd in Zuid-Holland voor ruim 100.000 in allerlei culturele en sociale instellingen en organisaties gesubsidieerd. In vergelijking tot de andere Zuid- hollandse gemeenten waren de op brengsten van de Anjercollecte in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moer kapelle bijzonder laag. In Waddinx veen werd 477,75 bijeengebracht, of wel 3,3 cent per inwoner; in Zeven huizen haalde men 96,76 op of 2,4 cent per inwoner en in Moerkapelle offerde men 35,59 wat neerkomt op 2,5 cent per inwoner. In vergelijking met gemeenten als Westmaas (44,9 cent per inwoner), Mijnsheerenland (34,1 cent) of Nieuw- land (20,4) was de opbrengst bijzon der mager, zij het ook niet uitzonder lijk. In opdracht van de Vereniging Vakbeurs Meubelen en Woningtextiel orga niseert de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs dit jaar voor de elfde keer de Internationale Vakbeurs voor Meubelen en Woningtextiel. De beurs wordt tussen 6 en 11 november in de Jaarbeurshallen op het Croeselaanterrein in Utrecht gehouden. De beurs is dit jaar zowel in om vang als in aantal deelnemers sterk gegroeid. Waren er in 1965 32.000 vierkante meters aan netto expositie ruimte nodig, dit jaar bedraagt de standruimte 40.000 m2, waarvan ver reweg het grootste gedeelte door meubelen in beslag zal worden ge nomen. De Meubelbeurs 1967 kenmerkt zich door de sterke buitenlandse con currentie, waarmee de Nederlandse meubelindustrie in steeds toenemende mate heeft te kampen. Dit uit zich door de grote belangstelling voor tenland, voornamelijk uit België, Duitsland en Groot-Brittannië. Als antwoord op deze concurrentie komt de Nederlandse meubelindustrie met een belangrijke uitbreiding van het aanbod, teneinde aan te tonen dat het Nederlandse produkt kwalitatief en qua vormgeving beslist niet onder doet voor het buitenland. Alleen in de meubelsector wordt al 8.500 m2 netto standoppervlakte door buitenlandse deelnemers in beslag genomen. Met name kunnen worden genoemd, de kollektieve stands van Engeland, Italië en Frankrijk, terwijl daarnaast onder meer een veertigtal Belgische, ongeveer dertig Duitse en verscheidene Franse en Italiaanse meubelfabrikanten met individuele stands acte de présence zullen geven. WADDINXVEEN De jaarlijkse sportdag ten bate van het Koningin Wilhelminafonds zal dit jaar worden gehouden op 29 juli. Op deze sport dag, de dertiende in de reeks, zal ’s middags op het terrein van WSE een voorwedstrijd worden gehouden tussen WSE I en een nog nader te be palen tegenstander. Om half vier ’s middags volgt de wedstrijd om de wisselbeker van de Oranjevereniging. Hiervoor zal worden gevoetbald door Xerxes 1 (eredevisie) en Gouda 1. Het rooster van het bevolkingson derzoek op tuberculose, dat zoals be kend plaatsvindt in het voormalige bibliotheekge bouwt je aan de Juliana van Stolberglaan, ziet er voor de week van donderdag 22 tot en met dinsdag 27 juni als volgt uit: donderdag 22 juni: van 14 tot 16 uur; vrijdag 23 juni: van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur; maandag 26 juni: van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur; dinsdag 27 juni: (LAATSTE DAG): van 14 tot 15.30 uur en van 18 tot 20 uur. Toen op maandag 5 juni de radio en de ochtendkranten voor ’t eerst berichtten over het uitbreken van (weer) een oorlog tussen Israël en zjjn Arabische buurlanden werd Nederland als het ware over- spoeld door een springvloed van sympathie en meeleven voor en met het kleine, dappe re Joodse land. Een vloed die uitmondde in een stroom van acties, inzamelingen en beto gingen. Nederland gaf geld, gaf bloed, honderden vrijwilli gers meldden zich voor de strijd in Israël. Waddinxveen heeft die storm tot heden gelaten over zich heen laten gaan. In de hervormde kerken is een col lecte gehouden en van gemeen tewege deed men vorige week maandag mee aan de landelij ke hulpactie voor Israël. De gereformeerde kerk hield zondag een inzameling. Resul taat tot nu toe: nog geen 5300 gulden! En daar wordt nu in Wad dinxveen een beetje over ge mord, want meeleven is er echt wel geweest en is er nog. Op onze redactie dwarrelen brief jes van lezers die zich afvra gen, waar de alom bekende, spontane goedgeefsheid van de Waddinxvener is gebleven. We kregen telefoontjes en men vroeg: ’’Waarom doet Wad dinxveen niets?” Dat ’niets’ is overdreven. 5300 is een mooi resultaat,maar ieder zal het erover eens zijn dat het meer had kunnen zijn. De redactie van het Weekblad voor Waddinxveen - ook haar werden verwijten gemaakt - gaat Waddinxveen vragen iets te doen voor Israël. We vragen u nu alleen nog maar om een reactie. De rest volgt later. s Waddinxveen heeft de Israëlactie tot nu toe min of meer aan z’n deur voorbij laten gaan. Waar het elders tot grootse manifestaties van aan hankelijkheid kwam bleef het hier betrekkelijk stil. Nu is de oorlog voorbij, maar de nood bleef. Er moet veel gebeuren in het kleine, bedreigde land aan de Middellandse zee. Daarom stellen wij u, die Waddinxveen uitmaakt, van daag de vraag of u allemaal een kib boets in Israël zoudt willen adopte ren. Of u eraan zoudt willen meewer ken dat ons dorp aan de Gouwe nau we banden aanknoopt met een dorp in Israël, dat het land ons allen om vele redenen zo dierbaar is. U kent het adoptiesysteem nog wel van na de oorlog en bij de waters noodramp in 1953. Niet getroffen ge meenten hielpen toen verwoeste ste den en dorpen aan kleding, voedsel, vee en vele andere zaken die nodig waren voor de wederopbouw. Dat kan nu weer met een getroffen dorp in Israël. Maar daarvoor moet heel Waddinxveen meewerken. U moet mee willen doen, hetzjj met fi nanciële steun, hetzjj met bjjdragen in natura. Hetzjj met daadwerkeljj- ke hulp, hetzjj met morele. Israël verkeert in nood en wij kun nen het niet helpen, zomin als wij al le Arabieren kunnen helpen, ook al zouden we dat willen. Maar samen kunnen wij wel één dorp helpen op bouwen of weer op gang brengen. De nauwe band die er dan onge twijfeld ontstaat kan alleen maar vruchten af werpen. En bovendien: de milde gevers en helpers zien zélf wat er met hun geld gebeurt. Dinsdagmorgen spraken we met dr. Yaakov Cohen, eerste secretaris van de Israëlische ambassade in Den Haag. Het bescheiden ambassadege bouw staat verscholen tussen veel groen en bomen, aan de Klatteweg. Dr. Cohen is behalve secretaris met diplomatieke status nog handelsat- taché voor Israël. Hij is een Poolse Jood, die als jongen van twaalf, der tien jaar de verschrikkingen van het nazidom beleefde en né de oorlog naar Israël trok. In het telefoongesprek dat we vo rige week met hem hadden beloofde dr. Cohen - vloeiend Engels sprekend - telegrafisch contact op te nemen met zijn vaderland. Toen we dinsdag morgen met hem praatten kon hij vertellen dat het Israëlische ministe rie van buitenlandse zaken in Tel Aviv inmiddels een telegram had te ruggestuurd waarin de mogelijkheid van een adoptie van een kibboets door Waddinxveen een bijzonder sympatieke gedachte werd genoemd, waaraan door de Israëlische overheid op alle mogelijke manieren zou wor den meegewerkt. De naam van de kibboets die eventueel voor adoptie in aanmerking zou komen, zou zo spoedig mogelijk volgen. Dr. Cohen zelf was bijzonder inge nomen met onze suggestie. Ook hij zegde zijn volle steun toe bij de stap- Weekblad voor Waddinxveen VERRASSINGEN IN...

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1