Emotionele discussies hulpverlening over nieuw BOOT Moerkapelle kr ij gt volgend raadhuis Meer begrip voor impasse Israël-Arabische staten RAIFFEISENBANK t WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminapiein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur jaar Verbouwing pastorie brengt oplossing I Teach-iii over het Jliddeii-Oosten onhoudbaar Toestand huidige raadhuis Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Geslaagd V Geslaagd Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) bewoonde huizen is FRANS VAN CAMP Ponykeuringen Specialist voor de zilvervloer jong gespaard, jong verdiend! «ai DOKTERSDIENSTEN I ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS Meer begrip Onhoudbaar Verdubbeling ruimte Compromis O»® A DONDERDAG 6 JULI 1967 23e JAARGANG - nr. 1142 HERENWEG 100 WILNTS TELEFOON 02979 - 1586 In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijvend offerte. n I 6 66-1 SC s Overal kunt u blazers kopen. Voor ons is dat aanleiding geweest Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Ir. N. W. A. Broug (een der brief schrijvers van vorige week) liet een film zien over een indrukwekkend irrigatieproject in Tunesië om daar mee onze opvatting te weerleggen dat ’de regeringen van de Mohamme daanse staten geen vinger uitsteken P. Keijzer, die z’n verontwaardiging nauwelijks kon verbergen, wees de heer De Knegt erop, dat er vele ge- Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. BODEGRAVEN Kerkstraat 2-28 Telefoon 01726-2541 WADDINXVEEN Mejuffrouw A. Bakker is verleden week te Lei den geslaagd voor het diploma be- j aardenverzorgster. KLEIWEG 2-6 GOUDA TELEFOON 2350 naar hun eigen verpauperende ge loofsgenoten.’ Hij en zijn medestan ders met hem hadden daaruit gelezen dat de héle Arabische wereld bedoeld was. Wij moesten verklaren dat we de Arabische vluchtelingen op het oog hadden gehad, hetgeen dus ken- er had zich in het verenigingsgebouw maar een handjevol belangstellenden verzameld. Het weer en de start van de vakanties waren daar voor een groot deel debet aan. Typerend voor de verhouding was, dat de autochtone Waddinxveners (wat ’n nare aanduiding) merendeels onze visie deelden en dat veel nieu we inwoners onder de aanwezigen het andere standpunt verdedigden. Dat de problemen in het Midden-Oosten de serieuze be langstelling hebben van een aantal inwoners van Waddinx veen, bleek zaterdag tijdens een in het Geref. Verenigings gebouw door het Weekblad ge organiseerde teach-in, waarbij loco-burgemeester F. van Tol optrad als gespreksleider. (Foto Sjaak Noteboom) Waddinxveen - Van der Linde, Kerk- weg 214, telefoon (01828)2250. Zevenhuizen - J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk, telefoon (01892) 2500. neïijk een misverstand was. Het modewoord ’ontwikkelings hulp’ kwam meermalen ter sprake en niemand was ertegen. Toen de discussie hoger opliep dan goed voor het bloedvatenstelsel kan zijn ge weest kwam de heer Arad aan het woord. Zijn betoog zuiverde de verhoudingen - die vooral door de geïrriteerde briefwisseling bleken geschaad. Een applaus was de beloning voor de uit eenzetting, die heel wat onbegrip om trent de impasse waarin Israël en zijn buren verkeren, uit de weg ruim de. Hij en loco-burgemeester Van Tol verdienen hulde en dank voor de manier waarop de discussie, georga niseerd door het Weekblad voor Waddinxveen, is verlopen. Een dis cussie, die ondanks de geringe be langstelling, een succes is geworden en een goede stap op de weg die gaat voeren naar een actie in het belang van in nood verkerende mensen. MOERKAPELLE Tijdens de maandagavond gehouden raadsvergadering zijn door het PvdA raadslid, de heer De Knegt felle verwijten geuit aan het adres van B. W. inzake de plannen tot verbouwing van de huidige Ned. Hervormde Pastorie tot raadhuis, de bouw van een nieuwe pastorie elders en de sloop van het huidige gemeentehuis, met welke plannen een bedrag van een kwart miljoen gulden zal zijn gemoeid. De heer De Knegt noemde de ma nier van voorlichting aan de raad niet volledig genoeg. De plannen die onge veer negen maanden geleden tijdens een koffiepraatje als een kalf waren ge boren, zjjn naar zijn mening in die tijd uitgegroeid tot een grote koe. De heer De Knegt vreesde, dat het bedrag, dat nu moet worden uitgetrokken, niet goed wordt besteed, omdat het verbouwde gebouw over tien jaar misschien niet meer aan de eisen van de tijd zal voldoen. Hy verklaarde zich dan ook te gen het voorstel van B. W. De heer De Knegt kreeg daarbij steun van zijn fractiegenoot, de heer van Heukelingen. Burgemeester I. J. WADDINXVEEN Door het groot aantal inschrijvingen is gebleken dat er ontzettend veel belangstelling be staat voor rijponykeuringen. In di verse plaatsen in Nederland worden dit jaar weer stamboekkeuringsda- dagen gehouden. Deze dagen bestaan uit het keuren in de morgenuren en het wedstrijdrijden in de middag. Hierdoor krijgen deze dagen een sportief karakter. De agenda van dit jaar luidt: 1 juli Buren (Gld), 5 juli: Emmeloord (N.O.P.) 8 juli: Aerdenhout (Bij noord wijk); 12 juli: Assen; 15 juli: Den Bosch. Tot slot wordt er op 22 juli een grote Internationale Jubileum Show gehouden op de Bosweide van park Berg en Bosch in Apeldoorn. Ook hier zijn er ’s ochtends de keuringen en is de middag gereserveerd voor i een feestelijk programma. sprekken en commissievergaderin gen over die onderwerp zijn geweest, die steeds voorlichtend waren. Een ieder heeft daarbij vrijuit zijn me ning naar voren kunnen brengen. ”Het woord overheidsgelden staat bij ons college cursief gedrukt en het is niet zo, dat we niet op duizend gul den kijken” zo zeide de voorzitter, die er aan toevoegde, dat de werk- en vergaderruimten in het nieuwe plan beslist voldoende zullen zijn. B. W. waren tot een voorstel aan de raad gekomen, omdat de onvol komenheden en tekortkomingen van het huidige gemeentehuis zodanig zijn, dat er niet meer kan worden ge sproken van een behoorlijk en ver antwoordelijk functioneren van het bestuurlijk,- administratief- en tech nisch apparaat. De werkruimten zijn onvoldoende, er zijn herhaaldelijk lekkages, in de kelderruimte staat regelmatig water, de vloerconstruc tie van de vroegere raadszaal is on voldoende en het gebouw is niet voorzien van een centrale verwar ming. Evenmin zijn in het ’’huis der gemeente” aanwezig een burgemees terskamer, een secretariskamer, een wachtkamer en vergaderkamer voor college en commissies. Uit een uit voerige technisch rapport is gebleken dat de toestand onhoudbaar is en dat de toestand onhoudbaar is en dat op korte termijn een oplossing nood zakelijk is. Aanvankelijk zijn de gedachten uitgegaan naar een uitbreiding en verbetering van het bestaande ge bouw, waarmede volgens ramingen een bedrag van vierhonderdduizend gulden zou zijn gemoeid. Een andere en goedkopere oplossing werd moge lijk toen de kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente bereid bleek de Ned. Herv. Pastorie, die oostelijk naast het raadhuis staat, aan de ge meente over te dragen. De pastorie is groot genoeg om hierin door verbou wing een ruime secretarie, burge meester-, secretaris- en commissie kamers, raad- en trouwzaal, archief ruimte, alsmede werkruimte voor het bureau gemeentewerken onder te brengen. Met de verbouw van de pastorie en de bouw van een nieuwe pastorie zal een bedrag van ca. 240.000 zijn ge moeid. De Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente heeft medegedeeld alle bouwkosten voor de nieuwe pas torie boven de 95.000 zelf te zullen dragen. In het huidige raadhuis heeft men 118 vierkante meter beschikbaar aan werk- en vergaderruimte, terwijl dit Vervolg op pagina 3 WADDINXVEEN De discussie over het al of niet helpen van Israël al leen of Israël én de Arabische landen, gestart in het Weekblad voor Waddinx veen en voortgezet tijdens een discussie-bijeenkomst zaterdagmorgen in het gereformeerd verenigingsgebouw heeft de partyen dank zij een bijzonder sympathiek aandoend en strikt objectief betoog van de heer A. Arad van de Israëlische ambassade geleid tot by’na een overeenkomst tussen beide partyen. Bleven de tegenstanders ’ad hoe’ van het Weekblad voor Waddinx veen bij hun mening dat hulp moest worden gegeven aan zowel Israël als aan zyn buurlanden en konden wij ons daarmee na felle en soms emo tionele discussies niet meer vereni gen, vanwege het geringe effect die zulke hulp zou sorteren, de heer Arad gaf in zijn betoog te verstaan dat men door zyn land te helpen ook de noodlijdende Arabieren helpt. ”Het vluchtelingenprobleem heeft mijn land tot het zijne gemaakt en we willen graag alle hulp, die we ontvangen om dat probleem de we reld uit te krijgen, met beide handen aanvaarden.” Deze suggestie verpakt in een gloedvol en duidelijk betoog, opende perspectieven die de partijen dicht bij elkaar bracht. Men ging nog zon der vastomlijnd idee uit elkaar, maar vastbesloten dóór te gaan en in Wad dinxveen in ieder geval iets te doen aan de problemen die door de jongste ontwikkelingen zijn ontstaan. Het Weekblad voor Waddinxveen heeft temeer dat ’compromis’ aan vaard omdat de kibboets-gedachte niet is aangeslagen. Veel, heel veel Waddinxveners stonden positief ach ter ons idee, dat wisten we, maar de reacties die ons tot dusverre bereik ten waren te gering in kwantiteit om een realiseerbaar plan op touw te zetten. Ook al omdat de vakanties nu in volle hevigheid zijn uitgebarsten moet het kibboetsplan in de ijskast. Een actie zou nu een nog matiger re sultaat afwerpen dan de inzameling die op 12 juni plaats had. Het is jammer dat een en ander zó moest lopen. De heer Arad had juist nog kunnen vertellen dat Waddinx veen - als het dat had gewild - de kibboets Tel Katzir ten oosten van het Meer van Tiberias zou hebben kunnen adopteren. De verwachting is, dat die kans ons nu aan de neus voorbij gaat. Tel Katzir is door Sy- risch artillerie-en mortiervuur bijna met de grond gelijk gemaakt en moet in zijn geheel opnieuw worden opge bouwd. WADDINXVEEN Aan de Uni- versiteit te Utrecht is woensdag de heer A. Vermeij geslaagd voor het doctoraal examen in de klassieke let teren. Als je tussen '3 15 en 21 jaar bent, sta je er financieel goed voorl Want je kunt dan sparen tegen een aantrekkelijke rente PLUS 10% extra spaarpremie. Tien procent, zomaar, cadeaul Dat is het jeugdspaarplan "De Zilvervloot". Doe er aan mee, dan sta Je er goed voor. Ons advies: even langs komen, informaties inwinnen en dan meteen beginnen. Hoe Jonger je begint, hoe méér je verdient! de Betere Blazer te zoeken. Wij hebben heel Europa voor u afgezocht en zie nu het resultaat in onze rekken! Nieuwe perfectere pasvormen. Nieuwe briljanter kleuren. Kom en kijk naar de Betere Blazer. De beste hangt voor u klaar! Prijzen? Van 97,50 tot 159,50. Neutraal Loco-burgemeester F. M. van Tol leidde de discussie zo neutraal moge lijk. Dat was niet al te moeilijk, want Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: f 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. BS WIJ PRESENTEREN NU...

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1