Zeventig jaar geleden Bliksem in papiermolen IKieiwe027BouaaieL32izi voor Tennistoernooi spannend kijkspel voor publiek Mevrouw Winterwerp verliet onderwijs Vijftienjarige loopbaan dichtvorm Brand in de in IW0NIN6INRICHTINBI DE BRONZEN ADELAAR Combokerkdienst in de openlucht Leerlingen geven afscheidsavond f 1500,- voor jeugdwerk 55 jaar getrouwd papiermolen I T NA DEN BLIKSEMBR A ND Beroep uitgebracht op Ds. J. H. Cirkel Brand langs Rijksweg 12 Parkeerproblemen r Pagina 2 toespraak, Baronesse Orczy Historische roman DE KERKEN NODIGEN Gespecialiseerd in STIJLMEUBELEN i 71 Slot volgt *7 i F ROT '.T-. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 6 JULI 1967. op 4 Juli 1897, soos 9. VAK DER, POT C.W.z. De papiermolen aan de Zuid kade, die op 29 juni 1897 na een blikseminslag volledig werd verwoest. Vonk gehouden in dé Reinonstrontscli-Gereforiii eerde gemeente te Waddinxveen, In verband met de stormramp in Tricht pu bliceerden wij vorige week een eerste gedeelte van een preek over ”den Bliksembrand”, die do minee G. van der Pot G.W.z. precies zeventig jaar geleden hield in de Remonstrants-Gerefor- meerde Kerk naar aanleiding van een bliksem inslag en de daarop volgende brand in de fraaie historische papiermolen aan de Zuidkade, welke brand in Waddinxveen hevige beroering bracht. Hieronder treft u het tweede gedeelte van de preek aan, die wjj overnamen uit een ons door de heer J. van der Krans ter beschikking gesteld boekje. zich stoom- tenge- ZEVENHUIZEN Ned. Herv. kerk - 10 uur: ds. J. Hoo- gendam, Vlaardingen 19 uur: ds. J. G van der Vlist. Kapel Rotte - 10 uur: ds. J. G. van der Vlist. Ger. kerk - 9.30 uur: ds. J. Bos. Ver. Vrijz. Herv. - 18.30 uur: ds. A. Donker, Stolwijk. Toen Clyffurde na een lange rit op het kasteel Bresta- lou terugkwam, vond hij de deftige kamers van het ou de slot al klaar voor de ontvangst van de gasten van Monsieur le Comte. De grote ontvangzaal, was klaarge maakt, omdat er na het souper een receptie zou zijn ter ere van de ondertekening van het huwelijkskon- trakt tussen mademoiselle Crystal de Brestalon en V'ctor De Marmont. Een stoet van bedienden in livrei stond in de hall en in de gangen opgesteld. De mot mocht dan die twintig jaar flink in het fijn a laken van de livreien omgesprongen hebben, die nieuw aange- ZEVENHUIZEN De bewoners van Zevenhuizen werden vrijdag nacht omstreeks twaalf uur opge schrikt door sirenegeloei van de brandweer. Aan de spoorlijn langs de zuidelijke kant van Rijksweg 12 bleek in de berm brand te zijn ont staan. Een wegenwachter had ge tracht met een brandblusapparaat het vuur te blussen, doch was hierin niet geslaagd. Nadat snel de brand weer was gewaarschuwd kon het vuur met enkele schuimblussers gedoofd worden. ZEVENHUIZEN De Jeugdcom- bodienst, uitgaande van de Neder lands Hervormde Kerk te Zevenhui zen werd zondag in de openlucht ge houden op de camping aan de Twee- manspolder. Weliswaar trok de dienst belangstelling, maar gezien het mooie weer had deze nog wel wat groter kunnen zijn. De heer J. W. Hoffenaar, godsdienstleraar uit Den Haag sprak de aanwezigen toe. Het ligt in de bedoeling in augustus nog maals een openluchtcombodienst te houden. ZEVENHUIZEN De leerlingen van de zesde klas van de openbare lagere school hebben donderdag avond afscheid genomen tijdens een feestavond in Hotel Vos. Door een aantal leerlingen was onder leiding van enkele leerkrachten zelf een programma ontworpen, dat met veel succes werd opgevoerd. Een lang ap plaus uit de overvolle zaal bewees, dat de diverse nummers goed in de smaak vielen. Na de pauze arriveer de burgemeester A. van ’t Verlaat, om het tweede deel van de avond bij te wonen. MOERKAPELLE Ned. herv.kerk - 9.30 en 18.30 uur:ds. D. J. van Dijk, Woudenberg. Ger. gem. - 9.30 en 18.30 uur: lees- dienst. Snelpersdruk DRUKKERIJ DOORGANGSHUIS Hoenderloo. WADDINXVEEN De kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk in Waddinxveen heeft een beroep uit gebracht op Ds. J. H. Cirkel te Hui zen. Deze predikant werd in 1935 als predikant bevestigd te Leerbroek. Sinds 1957 staat hij in Huizen. WADDINXVEEN Het Anjer fonds heeft dit jaar een subsidie toe gekend aan het jeugdwerk van de Evangelisatie Commissie van de Ge reformeerde Kerk in Waddinxveen. In het afgelopen jaar hebben ruim 180 kinderen de zogenaamde ’Ridder- clubs’ bezocht. Hier werd veel ge daan aan handenarbeid en spelletjes. De resultaten waren zo goed, dat hiervoor ook buiten Waddinxveen belangstelling is ontstaan. Dit werk vraagt echter veel geld voor materialen en verdere benodig- heden om de kinderen bezig te hou den. Daarom heeft de afdeling Zuid- Holland van het Anjerfonds een sub sidie van 1500,- toegekend om dit clubwerk, waar zoveel kinderen een fijne en goed bestede tijd doorbrengen voort te kunnen zetten. ZEVENHUIZEN Door het mooie weer heeft de Zevenhuizense cam ping het laatste weekend een enorme drukte te verwerken gekregen. Dit leverde echter wel grote parkeer- moeilijkheden op. Hoewel de Rijkspolitie van Zeven huizen alles zo goed mogelijk pro beerde te regelen ontstonden er steeds grote opstoppingen. In ver band hiermee is met de Provincie contact opgenomen om maatregelen te nemen, die dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen. Van de zijde van de provincie heeft men inmiddels alle medewerking toege zegd. Maar indien het, door Gods genadige bewaring, door den invloed van godvruchtige ouders of leermeesters, of door andere levensleiding, niet tot zulk een uiterste van verblinding of verharding bij u kwam, stel u daar om niet al te gemakkelijk gerust, mijn hoorder of mijne hoorderes! Of zou het veel minder schuldig zijn, is het ook niet verschrikkelijk, om, erkennende dat er een God bestaat, te leven en te handelen, alsof Hij niet be stond; Hem altijd den rug toe te keeren en nooit het aangezicht; op te staan en naar bed te gaan, zonder zich voor Hem te buigen; te eten en te drinken, zonder Hem te danken; de rust van Zijn dag te genieten, zonder den plicht van Zijn dag te vervullen; Hem te belijden met het verstand, en toch nooit Hem met woorden te prij zen, door daden te verheerlijken? O! indien God de Al machtige is, dan past het ons ook, om Hem in eerbiedige erkentenis te houden, in wiens hand ons leven is, en bij wien de leiding van al onze levenspaden berust. Dan is aan Zijn zegen ook het al gelegen. Dan kan onze arbeid niet gedijen, als Hij er dien zegen niet op geven wil, zoo min als ons zaaien en ons planten, indien Hij zonne schijn en regen inhoudt. Dan heeft de mensch in de korte spanne tijds. die hem voor zij, aardsch bestaan gegund is, niets dringenders te doen, dan naar God te vragen, God te zoeken, God te dienen. Wij bezitten of genieten niets, dan wat Hij ons uit onverdiende, dui zendwerf verbeurde goedheid heeft gegeven. Wij ver mogen niets, dan onder Zijn toelating, door Zijn bestel, met Zijne hulp. Wij hebben niets te verwachten of te hopen, dan wat Hij ons uit den overvloed van Zijne Goddelijke barmhartigheid wil schenken. Indien gij dan tot hiertoe als zonder Hem geleefd hadt, o! leer het verstaan, dat, gelijk God waarachtig is, het alzóó met onzen godsdienst ook werkelijkheid moet zijn! Keer u tot Hem, die voor eeuwig kan behouden en voor weu- wig kan verderven, naar dat het Hem. den Vrijmach- „Als Monsieur le Cómte het goed vindt, zou ik het geld vanavond kunnen meebrengen?” zei Fourier. „Natuurlijk moet u het geld meebrengen,” ze' de oude dame vinning. „In vlugheid van handelen ligt onze kans van slagen. Ik moet hier dinsdag dadelijk na de huwelijksvoltrekking vandaan gaan. Ik zou dan ’s nachts in Lyon kunnen blijven en de volgende nacht in Dyon. Donderdagavond kan ik in Parijs zijn en vrij dag bij de koing.” Tenminste als je niet overvallen wordt,” zuchtte de graaf. „Als ik overvallen word, dan kunnen wij ons alle maal wel opbergen, beste André. Maar laten we niet zo ver vooruit lopen en liever wat vertrouwen hebben.” „Het is een dol plan, mijnheer Fourier,” zuchtte de graaf, „maar, zoals de zaken nu staan, zou ik niets be ters kunnen bedenken.” blijdschap moet ik het voor deze gansche vergadering uitroepen, dat ik, onmiddellijk naast de brandende pan den gevestigd, geen vuurvonk, geen waterdroppel van den brand in mijne woning heb gehad. Is dat geen Goddelijke bewaring? En al zijn anderen niet zóó gelijk- kig geweest, en al hoop ik, dat het mij niet aan deernis met de ramp, die hen getroffen heeft, ontbreekt, hebben wij allen niet ruimschoots reden tot dankbaarheid aan God? Heeft Hij de bezoeking niet getemperd? Heeft Hij de roede niet ingehouden? Heeft Hij bij het kastijden niet lankmoedig gespaard, niet goedgunstiglijk ver schoond? Ja, ook wij hebben het mogen ondervinden, wij al len, die met mate gekastijd en die. in de verte of in de nabijheid, doch voorwaar niet om hunne eigene ge rechtigheid, van de bezoeking vrijgebleven zijn, wij hebben het allen mogen ondervinden, wat Elihu in het boek Job betuigt: „Bij God is eene vreeselijke majesteit! Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden: Hij is groot van kracht, doch door gericht en groote gerech tigheid verdruktdoor Zijne gadelooze lankmoedig heid en barmhartigheid verplettert en verdelgt Hij niet,” ook daar niet, waar Hij het zou kunnen waar Hij het naar onze menschelijke opvatting van gekwet ste majesteit bijna zou moeten doen, waar de mensch er van zijne zijde maar al te veel reden toe gegeven had. Ach, dat er onzerzijds voor die Goddelijke bewaring ook dankbaarheid gevonden werd! Dat wij bij alle er kenning van den moed en van de plichtsbetrachting der menschen. toch niet aan gelukkig toeval, menschen- kracht of menschenwijsheid danken, wat goedheid en ontferming van den Allerhoogste was! Hij heeft de ramp willen beperken, zoowel in omvang als in hevig heid, en daartoe heeft Hij in Zijne Goddelijke wijsheid en dat is voor henzelven een gelukkig voorrecht, - de menschen als middelen gebruikt. Aan Hem, die alle dingen doet naar den raad van Zijnen wil, en die Zijne schepselen, bewust of onbewust, tot verwezenlijking van Zijne gedachten weet te laten dienen, aan Hem- zelven, zeg ik, komt ook in dezen alle dank en alle eere toe. Hij heeft nog geen lust gehad in onzen dood. Hij heeft ons niet van al onze bezitting willen uitschudden. WADDINXVEEN Het echtpaar Yska-Slinger, aan de Kerkweg heeft op drie juli hun 55-jarige echtvere niging gevierd. Beiden verkeren in goede gezondheid en hopen in de ko mende maanden de leeftijd van 79 jaar te bereiken. De heer Yska die geboren werd in Makkum, kwam op achttien-jarige leeftijd naar Wad dinxveen. De eerste twee jaren werk te hij daar als wagenmaker bij Ver heul. Daarna legde hij zich toe op het meubelmaken en wie de prachtige werkstukken daarvan in de kamer ziet weet dat de heer Yska een bij zonder bekwaam vakman geworden is. Het echtpaar heeft zes kinderen en dertien kleinkinderen. brachte kanariegele tressen maakten weer veel goed en bedekten de gaten. Beneden was de tafel voor het souper, dat aan de re ceptie voorafging, gedekt voor twintig gasten. Het zilver schitterde in het 1'cht van de waskaarsen. Bloemen wa ren een weelde, die met kontant geld betaald moest wor den en dat was in het grote Chateau de Brestalou nu eenmaal uiterst schaars Maar gaf de Comte de Cam- bray n'et de toon aan in het hele departement? En als hij weinig bloemen op zijn soupertafel verkoos, dan moest de uitgaande wereld maar aannemen, dat dit „bon ton” was. Clyffurde. die de verfijnde smaak van zijn gastheer kende, maakte met zeer veel zorg zijn toilet. Zijn ge dachten waren voortdurend bezig met het nieuws, dat Emery die dag gebracht had en nu overal in Grenoble bekend was. De Marmont, Emery en hij hadden Notre Dame de Vaulx kort na hun maaltijd verlaten en waren samen om een uur of vijf ’s middags de stad binnenge komen. Onderweg waren ze de re'skoets van Generaal Mouton-Duveret tegengekomen, die vergezeld door zijn aide-d-camp, op weg was naar Cap, waar hij van plan was een flink verzet tegen Bonaparte te organiseren. De drie vrienden waren 'n Grenoble uit elkaar ge gaan, Emery om zijn vriend de handschoenenfabrikant Dumoulin te bezoeken, De Marmont ging naar zijn ka mer in de rue Montorge, terwijl Clyffurde regelrecht naar Brestalou terugreed. tige, behaagt, maar die even groot van ontferming als van almacht is, en die lang geduld heeft, niet willende, dat eenigen verloren gaan, doch dat zij allen tot erken tenis der waarheid zullen komen en zalig zullen wor den! Want dat heeft Hij ook in dit laatste onweder zóó duidelijk aan ons getoond, mijne hoorders! Ziet daarin Zijne sparende lankmoedigheid en daarom ook onze verplichting tot dankbaarheid! Zeker, de ramp was groot, en sommigen inzonderheid zijn daardoor zwaar getroffen. Maar hoeveel minder zwaar nog, dan het had kunnen zijn! Op denzelfden Dinsdagavond, door hetzelf de onweder, op andere plaatsen van ons land een aan tal dieren en onderscheidene menschen gedood. Hier, in weerwil van al het ontzettende der gebeurtenis, geen enkele doode, geen enkele gewonde! Geen onschuldig gevogelte zelfs in de onmiddellijke nabijheid van den vuurpoel omgekomen! Ach. hoe weinig had er anders behoeven te zijn, om onze gansche plaats in verslagen heid en rouw te dompelen! Voor hoevelen hadden de laatste dagen van de afgeloopene week de dagen hun ner begrafenis of van de begrafenis der hunnen kunnen zijn! Hoe genadig zijn de bijkomende gevaren van neer storting en ontploffing nog verhoed! Hoe gezegend was de wind! Hoe stil werd het weder! Hoe weinig woonhui zen zijn er aangetast! Hoeveel erger zou het naar alle menschelijke berekening hebben moeten worden, indien de wind naar noord of zuid ware omgedraaid en zich dan met kracht had laten gelden! Met verwondering en d. Linde, J. v.d. Linde-Spanjer, Van Putten 5-7, 6-2. Eindstrijd: Spanjer, Van Putten gewonnen van combina tie Van der Kraan, Van de Brink doordat deze het opgaven. Damesdubbelspel D: Koppenaal, Spanjer-Van Breemen, Van de Put 6-4, 6-8, 2-6; Mul, Mul-Van de Maas, Van de Maas 6-2, 6-2. Eindstrijd: van Breemen, Van der Put-Van der Maas Van der Maas 6-1, 6-0. Gemengd dubbelspel C: echt. De Boer echtp. Elbracht 6-4, 2-6, 5-0. Gemengd dubbelspel D: echtp. Span- jer-De Graaf, Th. Jaspers 6-0, 6-0; echtp. Deketh-echtp. Koppenaal 7-5, 6-4; Van den Akker, H. Jaspers-Oei, D. Doeve 1-6, 3-6; Okkerse, Fransen- echtp. Van Breemen, 3-6, 2-6; echtp. Spanjer-echtp. Deketh 6-4, 6-4; Oei- D. Doeve-echt. Van Breemen 6-3, 10-8. Eindstrijd: Oei-D. Doeve- echtp. Spanjer 6-3, 7-5. WADDINXVEEN In de raads zaal van het Gemeentehuis in Wad dinxveen is woensdagmiddag af scheid genomen van mevrouw C. L. Winterwerp-Edelman uit Bolkoop. Zij heeft gedurende vijftien jaar het onderwijs in Waddinxveen gediend. Tjjdens de afscheidsreceptie die bij- gewoond werd door de wethouders F.’M. van Tol en P. Lips werden di verse dankwoorden gesproken. Na een hartelijk welkom memo reerde loco-burgemeester Van Tol, die wegens vakantie van burgemees ter C. A. van der Hooft het woord voerde, dat mevrouw Winterwerp met ingang van 13 oktober 1952 was benoemd tot tijdelijk onderwijzeres. De vaste aanstelling volgde pas op 1 januari 1959. Hiervoor waren twee raadsvergaderingen nodig, want de vaste aanstelling van een gehuwde onderwijzeres was voor de raad een moeilijk probleem. In de loop van de laatste zeven jaren is op dit gebied van regeringszijde erop aangedron gen deze discriminatie regeling te schrappen, vooral ook door het te kort aan leerkrachten. Mevrouw Winterwerp begon aan de Theo Thijssenschool. Door het uit breiden van het aantal leerlingen en de stichting van een nieuwe school in de Oranjewijk volgde er in 1964 overplaatsing naar de Klaas de Vries school. Namens het gemeentebestuur bood loco-burgemeester Van Tol haar een fraaie ets van de kunstenaar Har Sanders aan, terwijl wethouder Lips een handbouquet overhandigde. Op de achterzijde van de ets was door burgemeester en wethouders een op schrift geplaatst. Vervolgens was het woord aan het hoofd van de Klaas de Vriesschool, de heer C. M. Visser. Deze vertelde, dat ongeveer vijfhon derd leerlingen in de eerste klas les hebben gehad van mevrouw Winter werp. Hij betreurde haar vertrek, maar had begrip voor het feit, dat ze nu meer aandacht aan haar gezin wilde wijden. Namens de kinderen bood hij een foto aan met daarop alle leerlingen van de school. Uit naam van het personeel en de oudercom- missie overhandigde de heer Visser een gouden slavenarmband, als sys- bool voor het begrip slavendrijvers, zoals onderwijzers weleens worden betiteld. Tal van geschenken volgden uit handen van de ouderraad, oud-leer- Bij verdere onderzoekingen naar gegevens over de brand in de papiermolen aan de Zuidkade bleek dat op 5 juli 1897 het eerste nummer is ver schenen van het WADDINX- VEENSCH ADVERTENTIE BLAD. Dit werd uitgegeven door A. J. Mathot Zonen in Boskoop. In deze krant (groot te 1 pagina) vonden wij het volgende bericht: WADDINXVEEN: Jl. Dinsdag avond, omstreeks 8 uur, woed de er boven deze gemeente, evenals op vele andere plaat sen, een hevig onweder, dat vooral hier ernstige gevolgen had. De eene zware slag volgde op den anderen, toen opeens brand, brand, werd geroepen. Spoedig bleek, dat de papierfa briek van den heer A. van Lange in lichterlaaie stond. De bliksem was namelijk door een raampje boven in den molen binnengedrongen en had in een ogenblik tijds de geheele fabriek in vlamgezet. Ernstiger gevaar deed echter voor: de groote ketel kon elke minuut, volge van de hitte, springen, indien men niet spoedig de stoom liet ontsnappen, wat le vensgevaarlijk was. De heer Hesling liet zich daardoor even wel niet afschrikken en voor kwam met heldhaftige inspan ning een groot ongeluk. Door het flink optreden der brandweer, welke met 4 spui ten onmiddellijk ter plaatse was, werd het pakhuis, dat juist vol papier zat, gespaard, waardoor de ramp zeer beperkt werd. Vier aangrenzende huis jes konden niet gespaard wor den en brandden bijna geheel uit; twee ervan waren tegen brandschade verzekerd. De groote voorraad papier en grondstoffen was oorzaak, dat de brand aanhield tot den vol gende dag, en eerst Donderdag de laatste spuit kon inrukken. Een en ander was tegen brand schade verzekerd, maar zeer laag. Wordt hierdoor de heer Van Lange getroffen, zeer zeker ook de ongeveer 30 werklieden, die nu geruimen tijd werkeloos moeten blijven. WADDINXVEEN Het door de tennisvereniging ’Waddinxveen’ ge organiseerde open tennistournooi is mede door het prachtige weer een groot succes geworden. Om de eerste plaatsen is fel gestreden. Dit had tot gevolg dat er voor het publiek mooie en spannende wedstrijden te zien wa ren. De voornaamste uitslagen wa ren: Herenenkelspel B: 9. Bakker-C. Meurs 6-4, 6-3; J. Spee-R. Boswijk 6- 4, 4-6, 6-3; Eindstrijd: J. Spee-C. Meurs 6-1, 3-6 ;6—3. Herenenkelspel D: Spanjer-Van Putten 7-5, 6-4; G. Okkerse-Van der Kraan 6-1, 6-4, G. van Heek-Haas 7- 9, 6-3, 1-6; Taapken-H. Jaspers 6-3 6-2; Spanjer-van de Kraan 9-7, 6-4; Haas-Taapken 6-4, 6-2; Eindstrijd: Taapken-A. Spanjer 4-6, 6-1, 6-0. Damesenkelspel: Havenaar-Mul 6-2; 6-0; Havenaar-A. Muller 6-4, 6-2; J. Nieuwenhuizen-M. Mul 6-3, 6-4; J. Oei- A. Muller 5-7, 5-7; Eindstrijd: A. Muller-Nieuwenhuis 6-2, 6-1. Damesenkelspel D: J. Oei-Van de Put 6-2, 6-0; J. v. Breemen-Snaterse 6-1, 6-1. Eindstrijd: Oei-Van Bree men 6-1, 6-1. Herendubbelspel C: Seher, Buiten- huis-Bakker, Speur 8-6, 3-6, 6-3; fransen, Kleist-De Boer, Elbracht 2-6, 8-6, 2-6; Eindstrijd De Boer-El- bracht-Seher,Buitenhuis 6-2, 0-6 6-2. Herendubbelspel D: Boere, Doeve, Kraan, Van den Brink 6-1, 7-5; P. v. lingen en andere schoolhoofden. In haar dankwoord voor de vele mooie cadeaus had mevrouw Winterwerp een origineel idee verwerkt. Haar vijftienjarige loopbaan had ze in dichtvorm opgesteld en droeg dit voor. Hierbij werden tal van leuke voorvallen met leerlingen vermeld. Na het officiële gedeelte was et voor de vele belangstellenden gele genheid om afscheid te nemen. Ook hierbij werden haar nog tal van ge schenken aangeboden. WADDINXVEEN Ned.herv.kerk - 9.30 uur: ds. J.Ver- welius en 18.30 uur: ds. J. Verwelius. Herv.wjjkgeb - 9.30 uur: ds. J. R. Cu- perus en 18.30 uur: ds. H. Stolk. Bethel - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 17 uur: ds. T. van ’t Veld. Ev. Molukse kerk - 11.30 uur: ds. P. Fader. Herv. Immanuëlkerk - 9.30 uur: ds. P. G. de Vey Nestdagh, Wassenaar en 19 uur: ds. MLW Schoch. Heemstede (jeugddienst) Geref. kerk - 9.30 uur: ds. B. Koek koek en 18.30 uur: ds. B. Koekkoek. Remonstr. kerk - 10 uur: ds. A. Hoff- Visscher, Vught. Jehovah’s Getuigen - zondag 15.30 en 16.30 uur: openbare toespraak en wachttorenstudie, donderdag 19.30 en 20.30 uur: bedieningsschool en dienst vergadering. R. k.-kerk St. Victor - zondag 7, 9, 11 en 15 uur, donderdag 20 uur, zater dag 9 uur, maandag, dinsdag, woens dag en vrijdag 7.45 uur: Heilige Mis. St. Petrus - zondag 8.30, 11,45 en 17.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donder dag 20 uur en zaterdag 9 uur: Heilige Mis. Chr. Afgesch. Gemeente - zondag 9.30 en 17 uur, woensdag 19 uur: ds. A. P. Verloop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2