Grote opruiming hij VERMEY voor Gouweheren winnen van Sedna-team onsportief oriuniiM. Waddinxveen snel groeiend Bij de hefbrug komen verkeerslichten! Eindelijk oplossing onthoudbare toestand IW0NINGINRICIUIN81 iKieiweozzGouöa ieL32izi 50-40-30°/o kortingr ^5 10 TOT 50% KORTING K Geslaagd Voor beroep bedankt Hengelen aan de Rottemeren Internationale tuinhouwbeurs Vakantie voor Middenstand Kleuter bij spelen in Gouwe verdronken Gevallen door Seizoen Opruiming Fra - F a - Ko’s geschenkenhuizen Maakt allen gebruik van deze aanbiedingen Geslaagd verblinding Bevorderingen aan Coornhertgymn. RUITERKLEDING V erkeerswedstrijd voor twee scholen Kapellevliegers Pagina 3 op diverse artikelen GROENENDAAL 19 GOUDA TEL. (01820)4919 b.g.g. 5219 t t ■BURGERLIJKE STAND t •Sporthuió LEMMENS Wijzigingen tarieven elektriciteit VANAF 1 JULI SPREKEN DE STREPEN Bakkers Manufakturiers Levensin id delen bedrijven Kruideniers Bakkers Manufakturiers Bakkers Melkhandel Jeugd voet bal leid er ÜW adres voor Laarzen, rijbroeken, jasjes, caps en sporen. Ponybroekjes voor kinderen reeds v.a. f 25,50 V erkeersborden Wieuwe R.K. School Kruideniers Groenteliandel B WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 13 JULI 1967. ZEVENHUIZEN JUWELIER - HORLOGER WADDINXVEEN TELEFOON 2495 KERKWEG 207 Verder op alles 10 korting, uitgezonderd enkale merkartikelen Het vanouds bekende adres Firn R. M. Hl DETII l 1 i in alle afdelingen 1 IP klas 2: Tot klas 6: Vonk i s Eikenlaan 54, leplaan 122 Telefoon 2401 b.g.g., 2184 i i MEENT 8 - GOUDSESINGEL 344 TELEFOON 1311 30 ROTTERDAM De vastrechttarieven voor de elek triciteit zullen worden verhoogd tot 3.50 per maand voor een meter met enkel telwerk en tot 5 per maand voor een meter met dubbel telwerk indien de raad vanavond een daartoe ingediend voorstel aanvaard. Voorts wordt medegedeeld, dat het zgn. KW maandmaximum-tarief van 4 cent per KWh voortaan ook van toepassing zal zijn op zaterdag en zondag, wat van grote betekenis is voor de betrokken afnemers. ZEVENHUIZEN Aan de Tech nische Hogeschool te Delft is de heer B. Nobel geslaagd voor het propae- deutisch examen civiel ingenieur. Voor het Middenstanddiploma slaag de verleden week woensdag de heer A, J. Troost. De cursusleider was de heer M. Goedhard. MOERKAPELLE Geboren: Maarten Paul z.v. J. Kaas hoek en J. v.d. Spek; Elizabeth Ariëne Maria d.v. B. K. Hertog en M. E. de Jong. ZEVENHUIZEN Van 2 juli tot 23 juli: B. Meijer en Zn. Van 24 juli tot 14 augustus: F. Paul. van 24 tot 30 juli: J. D. Verhoef; van 14 tot 29 juli: P. Voorbrood. Van 2 tot 17 juli: H. H. A. Overde- vest; Slagers: Van 8 tot 22 juli: M. van Tol. De winkeliers die hier niet vermeld worden vallen buiten de regeling. MOERKAPELLE Van 17 t.m. 29 juli: J. Pak. Van 31 juli t.m. 12 augustus: H. Her tog. Van 3 Lm. 22 juli: J. de Graaff Van 24 juli t.m. 12 augustus: V.d. Berg. Van 17 t.m. 31 juli: J. H. Boeren Van 31 juli t.m. 7 augustus: W. v.d. Vlist Van 14 t.m. 21 augustus: Wed. Bac Zn. Zaterdag 29 juli: Kampioenswedstrij d hengelsportver., 17 uur. WADDINXVEEN Onderstaan- den behaalden het middenstandsdi ploma. Zij werden opgeleid door de heer J. H. Visser. Geslaagden: J. Ap pel, C. P. Boonstoppel en G. de Bruin. 1 r Ds. J. H. Cirkel uit Huizen heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. Kerk alhier. en 6: Bar- g i. groeide van 1.431 naar 1.489 met ge boorte- en vestigingssaldi van resp. 18 en 40. De bevolking van Zeven huizen kwam van 3.972 op 4.064 met een geboortesaldo van 81 en een ves tigingssaldo van 11. Van 3 juli tot 22 juli: J. Verheul, W. J Los, S. Kerver, J. de Graaff, Wed. J. v.d. Loo. Van 24 juli tot 12 augustus: H. C. Huizer, A. v. Ardenne, G. den Hol lander, T. Broer, Coop. Volharding, C. v.d. Spoel. Van 3 tot en met 22 juli zijn geopend: C. van Leeuwen, Kerkweg 169, C. J. de Bruin, Zuidkade 206, W. van Vuu- ren, Nassaulaan 38, G. Vergeer, J. Kampertlaan 34, D. Kool, Dorpsstr. 39, (tot 8 juli). Van 24 juli tot en met 12 augustus zijn geopend: Gebr. Cammeraat, Zuidkade 232, N. Vermeulen, J. van Lennepstraat 16, J. Kool, Sniepweg 6, D. Kool, Dorpsstr. 39, Fa. Bos, Brug weg 10. WADDINXVEEN Aan de rijks- middelbareschool voor meisjes te Gouda zijn voor het eindexamen ge slaagd: H. van den Ende, B. de Haan en C. C. Kroes. Uit Zevenhuizen behaalde W. C. Sol het diploma. gaat komen, zal vooral ook tijdens hrugopeningen moeten zorgen voor een ling ter plaatse. tegen RZV 2. Dit herenzevental be gint zich langzamerhand te herstel len. In een zeer gelijkwaardige wed strijd namen De Gouwe-heren in de eerste periode de leiding met twee doelpunten van Nic. Toor. Door goed aanvalspel wist RZV de achterstand in de tweede helft in te lopen zodat de eindstand een gelijkspel opleverde. Verdere uitslagen: Boskoop-Gouwe (meisjes) 0-7; Boskoop-Gouwe (jon gens) 1-4. Programma: 14 juli - OZV 2-De Gouwe 2 (dames) 19.30 uur; Neptunus Amersfoort 3-Gouwe 2 (heren) 19.30 uur; 20 juli: Gouwe 3-BZSPC 2 (he ren) 19 uur; Gouwe 1-OZV 1 (dames) 19.30 uur; Gouwe 1-AZC Ap. 1 (he ren) 20 uur. WADDINXVEEN Geboren: Marjolein Gabrielle d.v. J. H. van Pinxteren en W. J. M. Gerts; Theodorus z.v. T. van Gelooven en C. T. Kool; Gerrit Jan z.v. H. de Pater en A. J. van Tilburg; Wilhelmina An ne d.v. J. M. M. Heerkens en J. E. S. M. van de Staak; Esther d.v. E. Os kam en C. Roos; Jan z.v. A. de Jong en J. van den Berg; Ronald Patrick z.v. W. L. Siebrecht en L. Pieterse; Paulina Suzanna d.v. P. N. Verloop en W. Marinissen. s Gehuwd: L. Koster en W. van Triet; G. J. C. Klomp en J. G. van Es; J. M. Arendse en N. Hogerbrugge. Ondertrouwd: J. G. Lorsé en P. West- dijk; J. G. Pijpers en A. Verburg. Overleden: Wouter de Bruin, 45 jaar; Willem van den Berg, 73 jaar; Pieter van Beek, 3 jaar; Helmut Pirkal, 36 jaar; Paulus de Rooij, 52 jaar. GEVONDEN EN VELOREN VOORWERPEN. Gevonden: zwarte regenbroek, zilver armbandje met bedeltjes, sleutelring met drie sleutels, schildpad, bank biljet, wieldop van Mercedes, zwarte damesportemonnaie met inhoud. Verloren: blauw nylon kinderjack met wit geborduurd, groene hondenriem, zilveren manchetknoop, sleutelring met vier sleutels, fietstas met inhoud. ZEVENHUIZEN Gehuwd: J. H. Koetsier en M. Groen veld. ZEVENHUIZEN Ter hoogte van de Bredeweg op het fietspad naast Rijksweg 12 zijn donderdagavond om streeks elf uur twee broers uit Leer dam met hun bromfiets gevallen. Deze valpartij werd, naar aangeno men wordt, veroorzaakt door verblin ding van een der auto’s op de Rijks weg. Bij deze val liepen beide broers een herschudding op. Met de ambu lance van de firma De Jong uit Ze venhuizen zijn de beide broers naar huis vervoerd. Bij nader onderzoek bleken de verwondingen van dien aard, dat overbrenging naar het zie kenhuis noodzakelijk werd geacht. MOERKAPELLE Het verbond van Veilig Verkeer afdeling Moer- kapelle heeft voor de tweede achter eenvolgende keer een verkeerswed- strijd gehouden. Er werd gestreden tussen leerlingen van de twee hoog ste klassen van beide lager scholen. De scholieren moesten enkele vrij moeilijke verkeerssituaties oplossen. De openbare lagere school behaalde het hoogste gemiddelde van 8,8, pun ten. De bijzondere lagere school kwam niet hoger als 7,2 punten. Hier door ging de wisselbeker voor de tweede maal naar de openbare schoot Burgemeester Keijzer reikte de be ker persoonlijk uit aan Aafke de leeuw, één van de deelneemsters van de competitie. materialen wordt een krediet ge vraagd van 3300. De betrokken ver enigingen zullen er zelf voor zorg dragen, dat de afrasteringen worden geplaatst, waardoor een belangrijke kostenbesparing kon worden verkre gen. WADDINXVEEN De volgende leerlingen zijn bevorderd tot een ho gere klas aan het Coomhertgymna- sium te Gouda: Tot klas 2: Lexander Wijers; Tot klas 3: Paul Appel. Tot klas 4: Inge Ap pel, Henny Doopert, Rob de Nie Maria van Oosten. Tot klas bara van Dam. MOERKAPELLE Tot Ingrid Ottevanger. ZEVENHUIZEN Miep Muit. ZEVENHUIZEN De hengelsport- vereniging Zevenhuizen-Moerkapelle heeft aan de Rottemeren de tweede kampioenswedstrijd gehouden. Er werd deelgenomen door acht en twin tig vissers. Door de grote golfslag werd be sloten te vissen bij de molen naast de Zevenhuizense sluis. Ondanks deze verplaatsing was de vangst moeilijk. De uitslag luidde: 1. J. de Koter 1530 gram; 2. M. Jan sen 920 gram; 3. C. Boevee 815 gram; 4. C. Vonk 120 gram; 5. P. Clazing 65 gram; 6 tot en met 9 D. Bazen, N. de Koter, C. Koppenaal en W. Keijzer, allen 55 gram. De prijzen die voor de ze wedstrijd beschikbaar waren wer den behaald door: 1. J. de Koter 107 cm; 2. C. Boevee 72 cm; 3. M. Jansen 61 cm; 4. C. Vonk 34 cm; 5. A. Wilten- burg 34 cm; 6. P. Clazing 17 cm; 7. D. Bazen 17 cm; 8. N. de Koter 16 cm; 9. N. Koppenaal 16 cm; 10 C. Koppe naal 16 cm. WADDINXVEEN De heren J. Trouwborst en E. den Adel hebben met goed gevolg het examen afgelegd voor het diploma Jeugdvoetballeider B. WADDINXVEEN De driejarige Pieter van Beek, wonende aan de Noordkade, is vorige week donder dagochtend in de Gouwe gevallen en verdronken. Aaangenomen wordt, dat de kleuter tijdens zijn spel in de aan de Gouwe grenzende tuin te water is geraakt. Toen tegen etenstijd, omstreeks twaalf uur, het jongetje nergens te vinden was, waarschuwde zijn ouders de politie. Nadat zoeken in de om geving geen resultaat had opgeleverd is de Rijkspolitie in de Gouwe gaan dreggen. In de loop van de middag werd het lijkje uit het water op gehaald. WADDINXVEEN In een harde en weinig sportieve wedstrjjd zege vierden de Gouwe-heren met 4-1 ruimschoots over het veel te hard spelende Sedna. Hoewel scheidsrech ter De Jong dit ruwe spel aanvanke lijk toestond, was hij toch verplicht in te grijpen tijdens de vierde spelperi- ode. Sedna speler Brouwer sloeg een der Waddinxveense spelers in het ge zicht. Op last van de scheidsrechter moest deze onsportieve speler het wa ter verlaten. Hoewel Sedna steeds zeer snelle aanvallen ondernam om tegenpunten te maken is de overwinning van De Gouwe niet in gevaar geweest. Dit was voor een groot deel te danken aan de prestaties van doelman Bas den Oudsten. In de derde periode was de stand reeds op 4-1 gebracht. Door al lerlei onsportieve incidenten was er voor echt waterpolo geen gelegen heid meer laat staan voor doelpunten. In een uitwedstrijd tegen Sleutel stad I wist het eerste Gouwe-team een 2-1 overwinning te behalen. Dit mag een zeer goede prestatie heten, daar beide partijen zeer aan elkaar gewaagd waren en de strijd gelijk op ging. Vooral de goede achterhoede van de Gouwe met uitblinkers als Cees van Mourik en Huug Boonstop pel, zorgde ervoor dat er niet meer tegendoelpunten gemaakt werden. Door deze twee overwinningen heeft De Gouwe zijn tweede plaats op de ranglijst verstevigd. UZSC staat nog steeds als eerste geklasseerd. De Dr. A. J. Verhage, internationaal bekend deskundige op het gebied van de tuinbouw, zal op dinsdag 25 juli de officiële opening verrichten van de 19e internationale technische tuin bouwbeurs ’WéHaTé ’67’, die tot en met 29 juli in de Haagse Houtrust- hallen wordt gehouden. Bijna tweehonderd exposanten zul len hier een bijzonder goed beeld ge ven van wat er momenteel op het ge bied van de modernste technische en andere hulpmiddelen voor de glas tuinbouw op de markt is. Hierbij worden diverse demonstraties gege ven met de vele nieuwe machines. Staan er 2 strepen op de weg. dan geldt voor u de dichtstbijzijnde. Dus: A mag wel overschrijden, B mag niet overschrijden Hoewel deze verkeerslichten een zaak zijn van de provincie, heeft deze de gemeente verzocht 25% bij te dra gen in de aanleg- en exploitatiekos ten, omdat de kruising in belangrijke mate ook wordt gebruikt door het lokale verkeer. B. W. verzoeken de raad een krediet van 12.500 te wil len verlenen als minimale gemeen telijke bijdrage in de aanlegkosten en voorts om te besluiten met 25% bij te dragen in de jaarlijkse exploitatie kosten van de installatie, die het ei gendom van de provincie zal blijven. De nieuwe verkeerswegenwet, die op 1 januari jl. van kracht is gewor den, heeft tot gevolg, dat een groot aantal verkeersborden in Waddinx veen zal moeten worden vervangen. Met de aanschaf van nieuwe borden wijziging van bestaande borden, plaatsing, etc. zal een bedrag zijn ge moeid van ongeveer achtduizend gul den, welk bedrag door de raad zal moeten worden gevoteerd. Tijdens de vanavond te houden vergadering zal de raad nog een ver- keersaangelegenheid krijgen te be handelen, namelijk het delegeren van de bevoegdheid van de raad aan het college van B. W. voor treffen van bepaalde verkeersmaatregelen, waar bij speciaal wordt gedacht aan ver- keersaanduidingen die op de weg worden aangebracht, zoals wegas- strepen, gele strepen langs trottoir banden ter aanduiding van parkeer verboden op kleine weggedeelten enz. Aan de raad wordt voorgesteld een bouwterrein ter grootte van 2450 vier kante meter ter beschikking te stellen ter waarde van ca. 120.000 aan de Jacob Catslaan, voor de bouw van een tweede R.K. lagere school. Ook worden de raad kredieten ge vraagd voor de inrichting van de nieuwe noodlokalen, die de openbare Prof. Kohnstamm-uloschool in ge bruik gaat nemen en voor de inrich ting van een tweede lokaal van de Prins Willem-Alexanderkleuterschool in de Or an je wijk. Mede op verzoek van de sportcom- missie en van de voetbalverenigingen Be Fair en WSE wil de gemeente om de sportvelden in het Warnaarplant- soen een afrastering laten plaatsen. Voor de aankoop van de benodigde Vanaf 1 juli is het verboden een ononderbroken streep op de rij baan te overschrijden. Waar zo'n streep is aangebracht mag u dus ook niet links afslaan BIOSCOPEN Reünie: do. en vr. 20.15 uur, 15, 19 en 21 uur, zo. 15, 17 en 19 uur: Veel liefs uit Moskou (14); zo. 21 uur, di. en wo. 20.15 uur: Meisjes en plezier (18). Schouwburg: do. 20.15 uur: Mamma Roma (18); vr. 20.15 uur, za. 15, 19 en 21.15 uur, zo. 15 en 17 uur, ma., di. en wo. 14.30 uur: Hoe steel ik een mil joen (a.l.); zo. 19 en 21.15 uur, ma., di. en wo. 20.15 uur: Ik een vrouw (18). Thalia: do. 20.15 uur, za. 14.30, 19 en 21.15 uur, zo. 17, 19 en 21.15 uur, ma;, di. en wo. 20.15 uur: Chinese avon turen in China (14); vr. 20 en 22.15 uur: Mei z’n neus in de boter (al.); zo. 15 uur, ma., di. en wo. 14.30 uur: De negerhut van Oom Tom (a.l.). WADDINXVEEN Van 3 t.m. 15 juli: G. Visser, Noordeinde 95; G. van Rin- gelenstein, leplaan 71; K. van Rin- gelenstein, Burg. Trooststraat 31; H. Cammeraat, Zuidkade 132; A. van Eeuwen, Zuidkade 87 en Van Triet, Kon. Wilhelminaplein 45; van 10 t.m. 22 juli: D. Kool, Dorps straat 39; P. v.d. Starre, P. Hein- straat 1; van 17 t.m. 29 juli: J. Asscheman, Kon. Wilhelminaplein 54; G. Bosman Burg. Trooststraat 79; van 24 t.m. 5 augustus: A. v.d. Sluys, Dorpsstraat 104; Mej. H. M. Assche man, Trompstraat 9; N. M. van Roo- yen, Dorpsstraat 50; C. Voshol,Zuid kade 186; van 31 juli t.m. 12 augustus: T.Broer, Dorpsstraat 46; van 7 augustus t.m. 19 augustus: Mevr. N. Koster-Heijns, Jan Dorre- kenskade 39. Van 3 tot en met 15 juli: W. Sekeris, Dorpsstraat 23; J. Poot, Kielkade 51; J. van Triet K. W. Plein 45 en en Noordkade 57. Van 17 tot en met 29 juli: G. Bone- faas, St. Victorpiein K. Sekeris, Kerkweg 203; A. Verbree, leplaan 75 Van 31 juli tot en met 12 augustus: P. van Beek, Piet Heinstraat T.de Vos, Kerkweg 164; C. A. Zwijgers, K. W.Plein 3. Een onderbroken streep mag wel overschreden worden. WADDINXVEEN Blijkens een door de provincie gepubliceerd over zicht van het bevolkingsverloop in de provincie Zuid-Holland behoort Wad dinxveen samen met Bodegraven, Krimpen a.d. IJssel en Krimpen a.d. Lek, Nieuwerkerk a.d. IJssel en Stol wijk tot de relatief sterkst groeiende gemeenten in de provincie. Waddinxveen telde op 1 januari ’66 14.400 inwoners en op 1 januari van dit jaar 15.091 inwoners. Het geboorte saldo was 340 en het vestigingssaldo 311. Het geboortesaldo was 340 en het vestgingssaldo 311. Het geboortesaldo van Waddinxveen was het grootst voor de gehele omgeving, met uitzan- dering van Gouda, waar dit 454 be droeg. Het inwonertal van Moerkapelle als eerste geklasseerd. Gouwe-heren hebben nog een wed strijd voor de boeg tegen AZC uit Apeldoorn. Ondanks het feit dat de Gouwe- dames met 5-0 van het Stolwijkse ZPS 1 gewonnen hebben, bleven vele kansen onbenut. Al snel na de start namen de Gouwe-dames de leiding met een doelpunt van Joke den Adel. In de tweede periode liep de score op tot 5-0. De doelpunten werden ge maakt door Marjan Lochmans, Els Boonstoppel en Joke den Adel. Toen geloofden de Waddinxveense meisjes het wel. De Gouwe 3 speelde met 2-2 gelijk WADDINXVEEN Zaterdag 29 juli: Sportdag t.b.v. kon Wilhelminaf. WSE-terrein, 14.15 uur. Teach-in over Israël, ger. ver. geb., 10.30 uur. MOERKAPELLE Ook De Ka pellevliegers deden zaterdag aan twee wedvluchten mee. Om half ne gen werden 325 duiven in Roosen daal gelost om over 57 km te vliegen. Aankomst eerste duif 9.20 uur, ge middelde snelheid 1140 meter per minuut. De laatste duif kwam om 10.04 uur aan met een snelheid van 607 meter per minuut. De prijzen werden in de wacht gesleept door: T. Lamens 1, 10, 21, 22, 40. Boute- steyn 2, 6, 32, 35, 57, 62; M. Strijd- horst 3, 5, 23, 25, 29, 74, 76; de Oude 4, 37, 47, 71, 78, 79; W. Huizinga 7, 18; H. Smaal 8, 12, 19, 46; J. v.d. Linde 9, 15, 30, 50, 53, 54; D. Huurman 11, 13 73; B. Hertog 14, 26, 80; Brouwer- Huisman 16, 34, 36, 41, 60, 61; F. Hertog 17, 20, 67, 69, 81; L. J. Beider 24, 52, 56, 58, 63; W. Meijer 27, 39, 45; 70; D. Verbeek 28, 77; Jac. Duive- steijn 31, 48, 51; R. van Rijs 33; C. Zweere 38, 68; W. Koole 42, 43, 55; verhagen 44; Joh. Breedijk 49, 72, 75; O. Geijzen 59, 65, 66; Beukelaar 64. Met 96 duiven werd meegedaan aan het concours van St. Denis over 381 km. Er werd gelost am 6.40 uur. Aankomst eerste en laatste duif res pectievelijk 12.23 en 12.55 uur. Snel heden gemiddeld: 1013 en 1095 meter per minuut. De uitslagen waren: J. v.d. Linde 1, 4, 5, 7, 11, 22; H. Smaal 2, 10; Jac. Duiven 3, 6, 13, 15, 20; T. Lamens 8, 14; W. de Knegt 9, C. Zweere 12, 21; C. I. de Wilde 17; Brouwer-Huisman 16, 18, 23; Strijd- horst 19. WADDINXVEEN Het heeft heel wat jaren moeten duren, maar eindelijk is de provincie overstag gegaan na hrhaaldelijk aandringen van het college van B. en W. van Waddinxveen en van de gemeenteraad, om op het kruispunt van de Henegouwerweg (een provinciale weg) hij de Hefbrug verkeerslichten aan te brengen. ÜBM De verkeerslichtinstallatie die er gaat komen, zal vooral ook tijdens en na de betere en meer veilige verkeersafwikke- U wordt prettig geholpen tegen zeer lage prijzen. En hebben een enorme sortering Speelgoederen Luxe- en Huishoudelijke geschenken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3