dure abonnementen n Hooibroei i I nt Studenten’ verkochten WIPPEROEN en F van Kruiswoordraadsel MP addinxveen de ongeluksvogel Werden velen slachtoffer geraffineerde colportage? Geslaagden Goudse huishoudschool Geslaagd Woningnood binnenkort verleden tijd 1 s De Zwaluw Geslaagd HUUR met recht van koop E! Geslaagden ,De Rank’ Techn. school Gouda PV Stormvliegers Geslaagden ,SWANLA’ PIANO'S HUUR in is DE GROOTSTE (GRIT) ROL 6 ir! WurliTzerJ Pagina 4 E Zomer- Salade J 60 i menseiSIdie hetWten/kiezen Demonstraties Visitekaartjes jFa. J.van Urk i8n9n8° Imponerend hoge inruilwaarde 4 t ELECTRONISCHE ORGELS uil 's;werelds grootste orgel- en pionofobriek' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 13 JULI 1967. .-I Veel succes G 670627 4? 56 Utrecht VAKANTIE-TIP - örs*’- Ga daarom met een gerust hart naar GRITH Mr. Opticiên P>’ I Tuurlijk is voor een Tiener ’t montuur belangrijk: Op Art, Pop Art, IN of OUT, ’t speelt een grote rol. Maar de grootste rol speelt Grit, wel te verstaan Mr.Opticiën GRIT. Grit weet wat voor soort montuur tieners wensen, maar hij weet ook welke glazen je op-art, pop-art bril moet hebben, opdat jij je rol goed mee kunt spelenl 39 40 41 42 44 46 1 2 Rennie Drost, Oldebarneveldt, Marijke Ooster- 48 49 51 54 3 4 5 6 7 8 ZEVENHUIZEN: Herexamen kinderverzorgster: Nelly Strijdhorst. 24 26 27 29 30 ”5 '6 I Prijzen v.a. 1.145.- 58 61 63 65 '6 70 71 73 74 9 ’0 15 16 18 19 21 23 uit. Ik WADDINXVEEN Aan de Eer ste Nederlandse Slagersvakschool te Utrecht is de heer J. Blonk geslaagd. 18 i 13 I '5 47 50 ’2 53 13 14 17 20 22 24 25 28 31 32 33 34 37 voor 4 personen 80 g (4 eetl.) Californische blauwe rozijnen 2 grote sinaasappelen 100 g worteltjes 200 g komkommer 4 eetl. slasaus het sap van 1 citroen 2 eetl.) Wel de rozijnen 5 minuten in heet water en laat ze daarna goed uitlekken. Snijd de sinaasappelen in kleine stukjes, rasp de worteltjes en de komkommer. Meng alle Ingrediënten door elkaar. Eventueel serveren op slablaad jes in (glazen) schaaltjes. oplossers zijn er twee hoeken bonnen beschikbaar van respec tievelijk 5 en 2.50. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. De oplossingen dienen uiterlijk op vrijdag 21 juli vóór 12 uur in ons bezit te zijn. De oplossing verzen den in een gesloten enveloppe aan Redactie Weekblad, Postbus 38, Waddinxveen. Aan de buitenzijde van de enveloppe vermelden: „Kruiswoordraadsel”. Vermeldt bij de oplossing duidelijk uw naam en volledig adres. rend het water van zich af en klauterde zo gauw hij kon aan boord van de roeikist. En Wippe- roen ook, maar toen ze de roeikist naar het diepe duwden, kreeg Snipper opeens een heerlijk opge wonden gevoel over zich. ”Hij doét ’t!” riep hij opgetogen uit. ”Wie?” vroeg Wipperoen, ze waren immers maar met z’n twee tjes? ”De bóót natuurlijk!” riep Snipper trots. ”Wat doet ie dan?” vroeg Wip peroen, nog stom verbaasd.”Bóót WADDINXVEEN Tijdens de le denvergadering van de R.K. Woning bouwvereniging „St. Jozef”, die vo rige week werd gehouden, is mr. J. J. Bol met algemene stemmen gekozen tot voorzitter als opvolger van de heer F. van der Klauw, die onlangs in verband met zjjn vergevorderde leeftijd de voorzittershamer had neer gelegd. Uit het jaarverslag bleek, dat het aandelenkapitaal is gestegen tot 3775 en dat het ledental met 33 le den tot 151 was verhoogd. Aan de 112 woningen die in 1966 door de vereniging werden geëxploi teerd, is nu ook het zojuist gereed ge komen complex aan de Busken Huet- laan toegevoegd. Door een beschik king van de minister wordt de jaar lijkse rijksbijdrage verdubbeld. Hier door is het mogelijk de aanvankelijk geplande huurprijzen van de galerij- woningen met vijftien procent te verlagen. Dit zal voor velen een pret tig geluid zijn. Tevens zijn ook aan de Nicolaas Beetslaan veertig woningen gereed gekomen. Deze zijn gebouwd volgens het ’gietbouwsysteem’. In de komende maanden hoopt men dat ook de zestig A-woningwetwoningen voor bewo ning klaar zullen komen. Deze zijn bestemd voor de bejaarden. Enige tijd geleden heeft burge meester Van der Hooft verklaard dat Waddinxveen binnen het jaar uit de woningnood zal zijn. Men vond dat toen een gedurfde uitspraak. Toch ziet het er op dit ogenblik naar uit dat de woorden van de burgemeester betaald, of dat men eenvoudig de moeite niet meer neemt om te re clameren. HORIZONTAAL 1 6 11 12 afstandsmaat (afk.) jongensnaam gewicht afk.) projectiel dieptemaat ontkenning aanzien meisjesnaam muzikant vol sens de normen '■•■"'AAL lectuur ambtshalve (Lat. afk.) in orde oever lof deel van een i r-ij: aanzien aanw. voornaamw. zangnoot behoeftige nauw vallei tijdperk baardje grote bijl soort steen MOERKAPELLE: Herexamen kindervoerzorgster: Ma- 54 15 56 59 >2 63 >4 56 >7 :9 I 72 WADDINXVEEN Postduiven- houdersvereniging De Zwaluw heeft met 370 jonge duiven meegedaan aan een wedvlucht uit Duffel. Er werd gelost om acht uur en gevlogen over 106 km. Door het slechte weer bleef het concour wel vier en half uur open. Ook werden er grote verliezen geleden. De eerste duif kwam om 9.35.55 uur aan, de laatste arriveerde om 12.29.24 uur. De gemiddelde snel heden bedroegen respectievelijk 1151, 50 en 394,30 meter per minuut. De uitslag luidde: A. J. van Essen 1, 26, 34, 53, 59, 75; D. Oskam 2, 57, 60, 84, 92; C. de Lang 3, 18, 23, 29, 30, 40, 85; C. Smit 4, 17, 19, 79, 80; Joh. Brons 5, 12, 28, 33, 58, 61, 66; G. C. van Kleef 6; W. Slag boom 7, 25, 44, 47; Kok 8, 54, 68; P. Groen 9, 31, 63, 69; M. van Leeuwen 10, 36; G. A. van ’t Slot 11, 35, 48, 73, 89; C. Hofman 13, 14, 41, 43, 52, 67, 91; D. Boere 15, 20, 22, 39; Troost- Tamerus 16, 78; H. N. van Haren 21, 27, 77, 82; P. C. Loendersloot 24; M. Twigt 32, 37, 38, 42, 49, 56, 71, 86, 87, 93; A. Poot 45, 46; L. W. Versluys 50, 76; P. Noorlander 51; K. v. Veen 55, 70; Th. Colla 62, 65, 88; A. de Bruin 64; J. de Haan 72, 83; J. van Soest 74; Jac. Veen 81, 90. Met 49 oude duiven werd meege daan aan het concours van Angoulê me. Hier bedroeg de afstand 783 km. De lostijd was zes uur. Met een ge middelde snelheid van 1058,15 meter per minuut kwam de eerste duif vrij dagavond om 18.20.49 uur aan. Zater dagmorgen 6.38.49 uur arriveerde de laatste duif met een snelheid van 738,45 meter per minuut. De prijzen werden behaald door: D. Boere 1, 9, 10; M. Twigt 2; Troost- Tamerus 3, 4, 11; A. J. van Essen 5, 8; H. N. van Haren 6; W. Slagboom 7; G. A. van ’t Slot 12. waarheid zullen worden. Reeds enige tijd is er door de woningbouwver eniging op aangedrongen, dat begon nen zou worden met de uitbreiding van de St. Victorwijk. Het bestuur deelde verheugd mee, dat de burge meester had toegezegd, dat het in de bedoeling lag de bouwgronden daar nog dit jaar bouwrijp te maken. Ge zien deze feiten mag men vol opti misme zijn wat betreft de woning- voorziening in Waddinxveen. WADDINXVEEN Mevrouw R. Broer-van Kesteren is geslaagd voor de akte van bekwaamheid voor nuttig handwerken. Zij heeft dit diploma weten te behalen door het volgen van een schriftelijke cursus. V spoedig revolutie bijbelse naam koud, vochtig kluizenaar keukengerei arbeidsschuw persbureau vod dierenverblijf voorzetsel water in vernis meisjesnaam plaats op de Veluwe vogel ijs (Eng.) deel v. h. hoofd gast klein ogenblikje doelpunt manlijk zoogdier toiletgerei onvruchtbaar meisjesnaam bijwoord voorzetsel v.a. 4fai<Ö«p.mnd. zondereerste storting van de modellen 1967/'68 te Rotterdam dagelijks van 10-4 uur door onze Wurlitzer-organist JOOP WALVIS. Bij aanschaffing van een orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT op de WurlitzeMchool Enorme sortering WADDINXVEEN Zondagmiddag dreigde als gevolg van hooibroei brand in een hooiberg van de heer De Zwart aan de Kanaaldijk. Uit voor zorg werd de brandweer gewaar schuwd, die een wakend oog hield op het uit elkaar halen van de hooiberg. Om verdere moeilijkheden te voor komen, werd het hooi ter plaatse tot balen geperst. Een van de „studenten” die onlangs in Waddinxveen opereerde begon bij binnenkomst te vragen om een visite kaartje van de betrokkene. Dat had hij o.m. nodig als bewijsstuk voor het verkrijgen van zijn beurs, dat hij in derdaad het gesprek met de bewoner van een beaald huis had gehad, zo vertelde de jongeman. Hij had reeds een indrukwekkende stapel kaartjes bij zich van burgemeesters, gemeen tesecretarissen, raadsleden, industrie- ëlen, artsen, onderwijskrachten enz., uit deze streek en beweerde dat reeds vele van deze veelal vooraanstaande inwoners al abonnementen bij hem hadden genomen. Proefnummers van de aangeboden bladen konden nimmer worden ge toond, zodat men zich veelal een abonnement liet aanpraten op een blad, dat men in het geheel niet kende. De „studenten” die in Waddinxveen en ook in Boskoop opereerde wisten hun verhaal steeds zo goed te ver kopen, dat vrijwel niemand argwaan kreeg en iedereen het eigenlijk wel leuk vond om zo’n aardig meisje of zo’n correcte jongen te helpen bij het winnen van zijn „studiebeurs”. Wel verbaasde het sommige mensen, dat deze „hard werkende studenten” hun werk per auto deden, maar deze auto altijd wat achteraf en minder opval lend parkeerden. WADDINXVEEN In aanwezig heid van vele ouders en het voltallig bestuur zjjn woensdagavond 28 juni de diploma’s uitgereikt aan de leer lingen van de Christelijke Huishoud school ’De Rank” in Waddinxveen.De feestavond die gehouden werd in de gymnastiekzaal van de schóól werd geopend door voorzitter C. van der Sar. Deze sprak een harteljjk wel komstwoord uit tot de aanwezigen en hield een korte meditatie over Psalm 25. Daarna gaf hij de leiding aan de direktrice, mejuffrouw L. C. van der Bjjl. Deze reikte met humoristische op merkingen de getuigschriften uit aan de geslaagden. Door de leerlingen van de tweede en de assistentenklas werd daarna een leuk feestprogram ma verzorgd. Hierin waren vele ori ginele vondsten verwerkt. Een dank baar applaus beloonde de dilettanten voor him prestaties. De geslaagden waren: Voor de 2a klas Anke van Aalst; Jeanne Blom; Janna Bol; Anneke Bontenbal;Cock Bos; Ella van den Bosel; Ankie van Herk; Willy den Hertog; Willy Hof man; Marja Hoogendoorn; Joke Koo- man; Corrie de Kooter; Evelien La- ros; Corrie Roos; Gr eet je de Rooy; Teunie Vane; Irene Verbeek; Henny Verwey; Tini van Vliet; Dine van Wijk; Raye Zincal; Erna Zintel;Ger- da Zwarteveld en Harma Spruyten- burg. Voor de 2b klas: Wilma Bosman; An neke Broer; Mary Graveland; Annie Grootendorst, Rachel Hardendood; Adrie van Herk; Marjan Hoogendijk; Gerda van der Jal; Hennie de Jong; Welina Langendam; Corrie de Mik; Ekkie Ooms, Clarie Ringenier; Adrie Verhoef; Anneke Verhoef; Rina Ver loop; Willy Vos; Ada Dijks en Jetta Tiegelaar. Voor de Assistentenklas: Janny Bac; Gerda Groenendijk; Corrie Harkes; Corrie Hoogerdijk; Willy de Jong, Ciska van der Krans; Hannie Oskam Arda Pels; Guus Slappendel, Greet van der Spek; Elza Vingerling en Louise van der Worm. Voor de Assistenklas H: Marion Bak huyzen; Jannie van den Berg; Dinie Bos; Agaath Flerijn; Paula Hoogen- doom; Corrie de Joode; Hannie Kloet; Jetty Manusama; Dicky Ou- dijk; Loes van Rijs; Tineke van Veen; Nel Verbree en Tineke Visse. 27. ”Wat hebben we een geluk ge had hè?” lachte Wipperoen drui pend van het zeewater. ’’Noem je dat geluk!?” piepte Snipper, die net proestend boven water kwam. ’’Vind je niet?” ver wonderde Wipperoen zich. ”We hebben ons geen van beiden be zeerd, en had JIJ gedacht dat we de roeikist zó verschrikkelijk on gelofelijk vlug te water zouden laten?” Snipper had de schrik echter lelijkte pak ken, schudde bibbe- puzzelen is een geliefde bezig- 1 heid van vele mensen. Dat kwam overduidelijk tot uitdruk king uit de enquete, die het Week blad voor Waddinxveen/Weekblad Hollands Hart in april hield. De verzoeken, om met een zekere re gelmaat puzzels in het Weekblad op te nemen waren zo talrijk, dat we hebben besloten aan de wensen van de puzzelliefhebbers tegemoet te komen en op gezette tijden kruiswoordraadsels, kryptogram- men, e.d. op te nemen. Hieronder treft u het eerste kruis woordraadsel aan. Voor de goede bierbereider steppe eveneens nakomeling schap Europeaan Ned. vliegveld voor alles vogel keukengerei lidwoord projectie] bouwland boom hoge berg fijn weefsel as geen uitgezonderd rekening gewapende ruiter plaats in Seberië tegen waarde moerassig meertje schrede kostbare stof nobele meisjesnaam WADDINXVEEN Enige tyd ge leden werd Waddinxveen en omlig gende gemeenten overstroomd door groepen jongelui die zich bij vele huisdeuren aandienden als Ameri kaanse of Australische studenten, die meededen aan een soort wedstrijd, waarmee zjj een studiebeurs ter waar de van duizend dollar konden ver dienen. Zjj vroegen in perfect Engels om een persoonlijk gesprek, omdat zjj daardoor op een bepaalde manier punten zouden kunnen verdienen om tenslotte de beurs te kunnen winnen. De manier van optreden was zo danig correct, dat vrijwel iedereen de jongeman of het meisje binnenliet. In de loop van het gesprek bleek dan, dat zij de punten voor de studiebeurs konden verdienen, wanneer men een abonnement nam op een of ander Amerikaans of Engels tijdschrift. Het was wel de bedoeling, dat het abon nementsgeld tegelijk contant werd voldaan. Heel wat inwoners van Waddinx veen en omliggende gemeenten heb ben zich op deze wijze een abonne ment laten aanpraten, maar of zij ooit een blad zullen ontvangen, zal moe ten worden afgewacht. Ook zal bij nader onderzoek in een aantal geval len blijken, dat men voor het abon nement aanzienlijk meer heeft be taald, dan het blad in werkelijkheid kost. Opvallend is, dat mensen die niet contant wilden betalen maar per bank of giro of die zeiden zich eerst nog nader te willen informeren, later meestal niets meer hoorden. Op grond van nadere onderzoeken is wel gebleken, dat de jongelui geen studenten, maar gewone colporteurs zijn, die een keiharde verkooptraining hebben gehad. De punten die zij ver dienen en de beurs van duizend dol lar zijn niet meer dan normale pro visie, die hen voor dit colportagewerk wordt toegekend. De organisatie die onder verschil lende namen werkt, zoals Classic Li- tarary Guild, Local Readers Service en International Field Service doen in hun opzet Amerikaans aan en ook de legitimatiepapieren zien er impo nerend uit. Zij staan echter onder leiding van Europeanen, met voort durend wisselende adressen. Hun werkwijze is zodanig, dat het voor politiefunctionarissen, die hun aandacht aan de activiteiten geven, zeer moeilijk is om vast te stellen of al dan niet van oplichting kan wor den gesproken. Want in bepaalde ge vallen worden abonnementen wel ge honoreerd en ook wanneer men gaat klagen, dat een besteld blad niet komt, blijkt men het soms daarna wel te ontvangen. De organisaties specu leren echter kennelijk op het feit, dat veel mensen na verloop van tijd zijn vergeten, dat ze enkele tientallen guldens voor een abonement hebben Geslaagden aan de WADDINXVEEN De volgende leerlingen hebben in diverse afdelin gen van de Technische school voor Gouda en Omstreken het getuig schrift ontvangen: Timmeren T 3a: C. J. Hoogendoorn, D. Metselaar, F. G. C. Vermeulen. Gawalo Gaw 3: J. Zwijgers Metaalbewerken Mt 3a: L. de Koo ter, R. M. Metten, H. van de Sluis, A. Troost. Metaalbewerken Mt 3b: G. van de Hoorn. Elektrotechniek E 4a: W. B. Kuijpers R. de Wit Elektrotechniek E 4b: F. W. Gadio, R. J. P. G. van Hengel. Autoherstellen At 4a: N. Heikamp, H. C. van Noort. Autoherstellen At 4b: H. M. Heijkoop ZEVENHUIZEN Voor postdui- venhoudersvereniging De Stormvlie gers was het zaterdag een drukke dag. In St. Maxence werden om kwart voor zes 104 duiven gelost.De- ze vlogen over een afstand van 325 km. De eerste duif kwam om 10.22.35 uur aan. De laatste om 10.45.22 uur. Gemiddelde snelheden 1182,0 en 1071,60 meter per minuut. De uitsla gen waren: J. v.d. Haak 1, 2, 13, 20; J. Stofberg 3, 6; W. Verschoor 4, 12, 18; J. Meyer 5, 11, 15; H. Brands 7, 8, 19; W. Bree- dijk 9; Joh. Heykoop 10; M. Heems- bergen 14, 17; J. Jansen 16. Er werd ook meegedaan aan een concours van Roosendaal. Hieraan deden 380 duiven mee die gelost wer den om acht uur. De afstand bedroeg 56 km. In deze wedvlucht kwam de eerste duif om 8.38.35 uu? aan. De laatste arriveerde om 8.54.44 uur. De prijzen werden behaald door: W. Verschoor 1, A. Vente 2, 5; J.Hoe- velaken 3, 6, 7, 15; J. Jansen 4; J. meyer 8, 18; W. Breedijk 9; H. Brands 10, 12, 13, 16; M. Heemsbergen 11; D. Kranenburg 15; P. Jongenelen 17: Joh. Heykoop 19; J. v.d. Haak 20. ZEVENHUIZEN De heer M. van de Pol, voorzitter van de kontakt- commissie, kon tjjdens de uitrei- kingsmiddag aan huishoudschool Swanla in Zevenhuizen vele aanwe zigen (vooral moeders) welkom he ten. Na het uitreiken van dè getuig schriften volgde na de pauze het op treden van de leerlingen, die een kort programma in elkaar hadden gezet. Voor het getuigschrift Assistente slaagden: Zevenhuizen: Dell Glintmeyer, Jan nie v. Helden, Adri v. Hoven, Mary keyzer, Janneke de Koning, Maja Meyer, Corrie Schouten, Clazien Vente, Lenie v.d. Wiel, Marijke de Wilde. Waddinxveen: Marian v. Eeuwen, Jannie v.d. Wal, Pia Wieser. Voor de 2-jarige primaire opleiding slaagden: Zevenhuizen: Pien v.d. Broek, Ria Clazing; Nel Dullaart; Jannie de Geus; Paulien Jonker; Adri ’t Gilde, Diana de Koning; Maja Koole; Elly Kouwenhoven; Jannie v. Kralingen, Pia Verburg, Ellen Verwey, Petra Verwey, Elma Visser, Marry de Vla ming. Waddinxveen: Greet de Beer, Mieke Matze, Corrie Kramp. Moerkapelle: Jannie v. Heukelingen, Teuny Klomp, Tosca Verschoor. ■aMaauaasaS Pri jzen vanaf 675,- met recht van koop 1 v.a. p.mnd. «■•■■■niimn zonder eerste storting Let wel: voor Uw oude PIANO, HARMO- i NIUM of ELECTRONISCH ORGEL i Vraag folders en inlichtingen over de nieuwe serie 1967/” 68 bij de Wurlitzer-importeur zijn!” riep Snipper stoer. ’’Zoëven in de duinen was het een lood zware kist en nu is het een leuk dobberend bootje. Fijn hè?” ’’Maar als de zee verderop die per wordt zijn deze stokken veel te kort Snipper”, waarschuwde Wipperoen. ”Dat zijn geen stokken, dat zijn roeispanen”, legde Snipper ’’Daar moeten we mee roeien, heb ze zélf een klein beetje uitge vonden”. WADDINXVEEN In aanwezig heid van het bestuur, direktrice en leerkrachten zijn verleden week de getuigsschriften uitgereikt aan de geslaagden van de diverse afdelin gen: Primaire opleiding: Karin Raedt van Truusje Visser en wijk (met lof). Assistente A: Tanny Nooteboom. Leerling-verkoopster: Thea Burger. Her-examen kinderverzorgster: Adri Noorlander. W ja «O W 0/ óo \W ób 4.~ rijke Paul.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 4