verdienstelijk Onderscheiding inwoner voor voor Notarishuis meteen Amerikaanse studiebeurs voor Tom Glasbeek laar naar in pleeggezin staat Vermont Ereburgerschap Waddinxveen vertrekkende notaris! jgowr naar gemeente ALBERT HEIJN 10 AUG. OPEN 'Ulobqlette Voor Parkeerterrein voldoet niet Opstoppingen in Dorpsstraat door verkeer Gasunie Vergadering GEB Zwembad vrijdag al open II ighscbool Flamingo nog niet gevangen Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) I Dragline valt om KRAIJESTEIJN J Reisbrieven beheer van onroerende goederen DOKTERSDIENSTEN MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. 3000 jongeren Verkoop Veelzijdig Verantwoord elijk Verrassing Actief Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828 - 2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). DONDERDAG 27 JULI 1967. 22e JAARGANG - Nr. 1144 t het i verzekeringen op elk gebied Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Model E.E.G. Nu ook met voorvering Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. benoemen tot ere-burger van Wad dinxveen.” aan verbonden De' algemene raad van het Ge meenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken komt voor het eerst na de vakanties weer bijeen op vrijdag 1 september. De vergadering, die plaats heeft in de raadzaal van het Goudse stadhuis, begint om drie uur. ZEVENHUIZEN De komst van de Gasunie naar Zevenhuizen voor de bouw van een meet- en regelsta- tion aan de Middelweg en het leggen van een gasleiding door de landerijen van de Tweemanspolder en (binnen kort) de Eendragtspolder heeft al herhaalde malen tot het vastlopen van het verkeer in de Dorpsstraat geleid. Voor de aanvoer van het materiaal en de gereedschappen worden name lijk enorme opleggers en vracht auto’s gebruikt die zich vaak met veel moeite een weg weten de banen tussen de aan twee kanten gepar keerde auto’s in de toch al niet brede Dorpsstraat. Aan het AFS-winterprogramma nemen dit jaar plm. 3000 jongeren uit een zestigtal verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika deel. Ook onderling hebben deze jongens en meisjes veel contact, zodat hun ervaring niet be perkt blijft tot het leren kennen van het Amerikaanse volk. De American Field Service is een particuliere organisatie zonder winst oogmerk en zonder enige banden met polieke of religieuze groeperin gen. Zij is ontstaan als een vrijwillig ambulancecorps in de eerste wereld oorlog, heeft als zodanig ook in de tweede wereldoorlog dienst gedaan en is in 1946 begonnen met het beur zenprogramma voor jongeren. De jongens en meisjes worden vol ledig opgenomen in ”hun” Ameri kaanse familie en delen in alle plich ten en rechten van het gezinsleven als ’’zoon” of ’’dochter”. Tevens heb ben zij veel gelegenheid de mensen in ”hun” Amesikaanse plaats te vertel len over het eigen land. ZEVENHUIZEN Dinsdagmor gen was de weg naar de Tweemans polder, die toegang geeft tot de thee- schenkerij De Roerdomp, afgesloten omdat een dragline, waarmee in de buurt van de camping was geheid, maandagnacht tijdens het vervoer was gekanteld en onder aan de weg in het weiland terecht was gekomen. Waddinxveen - J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, telefoon (01828) 2979. Zevenhuizen - J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk, telefoon (01892) 2500. volle de dankbaarheid van iedere Waddinxvener.” De heer Van der Most bedankte kort voor de betoonde hulde. ”U hebt mij hiermee zeer verrast. Ik dacht al overal aan ontsnapt te zijn, maar ik ben toch blij dat door deze onder scheiding mijn naam aan de ge meente Waddinxveen blijft. Niet uit ijdelheid, maar veel meer uit dankbaarheid dat ik hier zo lang en zo vruchtbaar heb mogen werken.” De heer Van der Most had groot respect voor de Waddinkveense ambtenaren. ”Als u niet zo’n uitste kend ambtenarencorps had gehad dan was het mij en mijn medewer kers onmogelijk geweest ons werk zo te doen.” De heer Van der Most dankte zijn medewerkers voor hun steun en had vooral meoite afscheid te nemen van juffrouw A. Dijkman, met wie hij bijna dertig jaar had samengewerkt. Van het echtpaar Van der Most kreeg zij een gouden broche. Tenslotte dankte de scheidende notaris zijn vrouw: ’’Mijn mening is dat ik mijn functie nooit goed had kunnen uitoefenen als ik niet een flinke vrouw achter me zou hebben gehad.” De ietwat verblufte notaris hoorde van z(jn benoeming tot ere-burger op zjjn privé-kantoor in het kapitale notarishuis aan de Kerkweg. Per 16 juli was hjj vanwege het bereiken van de zeventigjarige leeftijd eervol ontslagen uit zijn ambt. De sympa thieke notaris had zelf met stille trom naar Waalwijk willen vertrek ken (het echtpaar Van der Most heeft in deze Noordbrabantse ge meente een huis gekocht), maar re kende buiten de burgemeester De korte plechtigheid in de kleine kantoorruimte werd door weinigen bijgewoond. Behalve burgemeester C. A. van der Hooft en gemeentese cretaris H. .Tenné en diens vrouw be hoorden slechts de naaste medewer kers en - werksters van de notaris to de getuigen van het sobere gebeuren. Na allerlei formaliteiten te hebben vervuld moest hij voor een selectie commissie verschijnen en kort gele den kreeg hij bericht dat hem een studiebeurs was toegewezen. Tom is er wel een beetje trots op, dat hij werd uitverkoren, want van de 52 deelnemers dit jaar, blijkt hij de Na de benoeming werd meteen de verkoop-acte gepasseerd voor het kapitale gebouw, dat al in 1857 no tarishuis werd en dat nu deel gaat uitmaken van de erachter te bouwen schouwburg. Het huis werd eigen dom van de gemeente. De heer Van der Most zat op een ongebruikelijke stoel, terwijl waarnemend kandidaat notaris H. C. Feikema de actie voor las. De acte vermeldt hem als ’com parant’ en ’zonder beroep’, kwalifi caties waaraan het moeilijk wennen zal zijn. Burgemeester Van der Hooft zei tot de scheidende notaris en diens echtgenote: ”Het spijt ons verschrik kelijk dat u weggaat. We zouden het bijzonder fijn hebben gevonden als u het eindpunt van onze bouw en onze groei naar zo’n 25.000 inwoners had kunnen meemaken.” De burgemeester was onder de in druk van de activiteiten die de nota ris in zijn Waddinxveense tijd had ontplooid en had ook groot respect voor de werkzaamheden van me vrouw A. H. van der Most-Seters. ”U hebt uw ambt met ere gedragen,” zei hij, ”Wij zijn u ontzaglijk dank baar voor al dat werk dat u beiden hier in het belang van ons dorp en zijn inwoners hebt verricht. U was een edele notaris en het verheugd ons daarom dat we u hebben mogen De highschool omvat wat wij noe men het middelbaar en het voorbe reiding hoger onderwijs, terwijl aan vele scholen ook afdelingen verbon den zijn waar de léerlingen een prak tische opleiding kunnen volgen voor een bepaald beroep, bijvoorbeeld voor sommige technische beroepen. Dit systeem beoogt leerlingen met zéér uiteenlopende intellectuele ca paciteiten in één en dezelfde school diend. U hebt meer verdiend. Als no taris heeft u heel veel mensen gehol pen met hun huis, hun grond, enzo voort. Als mens maakte u zich ge liefd door uw activiteiten op allerlei gebied. Voor onze gemeente bent u onbetaalbaar geweest. Er kon geen heikar voorbijrijden of u belde ons op om te vragen: ’’Waar gaat dat ding heen?” U deed dat omdat u be zorgd was, dat we weer te haastig waren geweest en de zaken nog niet in orde waren. U heeft ons met raad en daad bijgestaam bij de verkave ling van Waddinxveen en bij alle problemen die daarbij naar boven kwamen. En u heeft ons ook voor ongelukken behoed. Daarvoor en voor al dat andere verdient u ten die opleiding te geven, die het meest overeenstemt met hun aanleg en toe komstige loopbaan, en hun allen een gelijkwaardig diploma te verschaf fen. De highschool is bovendien het centrum van het ’’social life” van de leerlingen, de activiteiten die buiten het eigenlijke leerplan vallen. Er zijn clubs op allerlei gebied, zoals talen-, fotografie-, discussie- en toneelclubs orkest, koor, etc. Ook sport wordt in schoolverband beoefend. In principe komt een bedrag van 650,- (plm. 2350,-) voor rekening van de candidaat. In dit bedrag zijn alle kosten begrepen, zoals de reis van Europa naar de V.S. en terug, reiskosten in Amerika, medische verzorging tijdens het verblijf in de V.S., alsmede het zakgeld ad 150,- hetgeen gedurende het jaar aan de scholier wordt uitbetaald. De Ame rikaanse gezinnen waar de jongelui in worden ondergebracht ontvangen geen vergoeding. Indien de candidaat niet in de gele genheid is het bedrag zelf te betalen kan door de AFS een toelage worden gegeven. WADDINXVEEN Het zwembad aan de Kanaaldijk is vrijdagmorgen weer opengegaan nadat het vier da gen gesloten is geweest. Een aantal waterpolo wedstrijden moest worden afgelast en de Waddinxveense jeugd heeft tijdens de warme dagen van vorige week elders zijn vertier moe ten zoeken. Het laboratorium H. W. Hartog uit Huis ter Heide dat vorige week een monster nam van het water* heeft geen stoffen aangetroffen die schade lijk kunnen zijn voor de gezondheid. De vissterfte die behalve in het Ka naal ook in het zwembad plaatshad was enkel en alleen het gevolg van gebrek aan zuurstof. Inmiddels is ook de waterkwali teit in het Kanaal verbeterd. Het heeft enkele keren geregend en het is bovendien minder warm ge weest. Bovendien is water ingelaten uit de Hollandsche IJssel, waardoor het zuurstofgehalte ook weer iets op liep. Het ere-burgerschap is, aldus de burgerschap is, aldus de burgemees ter, een verantwoordelijke taak. ”Van u wordt verwacht dat u ook uw mening geeft omtrent de zaken die hier in de toekomst te gebeuren staan, ook al woont u niet meer hier. Deze onderscheiding houdt in dat u méé verantwoordelijk blijft voor wat hier allemaal gebeurt.” De heer Van der Hooft vervolgde: ’’Deze onderscheiding hebt u ver- Tom Glasbeek zal gedurende zijn Amerikaanse studie wonen bij het echtpaar Wisell in Rutland in de Amerikaanse staat Vermont, gren zend aan Canada, net ten zuiden van Motreal. Zijn tijdelijke pleegvader, de heer Randol N. Wisell heeft daar een loodgieterbedrijf. Voor Tom is belangrijk dat er in dat gezin twee kinderen zijn van zijn eigen leeftijd, namelijk een 16-jarige zoon en een 19 jarige dochter. Het is de bedoeling, dat hij gedu rende het seizoen 1967-68 lessen gaat volgen aan een ’’highschool” in Rut land. Voordat hij eind juli 1968 weer naar Nederland terugkeert staat er met de andere Nederlandse deelne mers, die over de gehele Verenigde Staten worden verspreid, nog een ge- zamenlijkse drieweekse reis door Amerika op het programma. Voor Tom Glasbeek is deze studie beurs wel een bijzondere verrassing. In het Weekblad voor Waddinxveen- Hollands Hart las hij vorig najaar een artikeltje, waarin de mogelijkhe den van een studiebeurs van de Ame rican Field Service werden belicht. Tom, die inmiddels aan zijn laatste jaar op de Prinses Wilhelmina Ulo was begonnen en dit jaar met goed gevolg zijn eindexamen aflegde, meldde zich aan voor de studiebeurs. Tegelijk met nog zeker tweeduizend andere Nederlandse scholieren, zoals hem later bleek. Het echtpaar Van der Most is vooral op het gebied van de volksge zondheid zeer actief geweest in Wad- WADDINXVEEN Voor het eerst is aan een jeugdige Waddinxvener een studiebeurs van de American Field Service voor een periode van één jaar in de Verenigde Staten ten deel gevallen. Het is de 17-jarige Tom Glasbeek van de Noordkade 6, die op vrijdag 4 augustus a.s. met nog 51 andere jonge Ne derlanders aan boord stapt van de ’’Rijndam” van de Holland-Amerika Lijn om een jaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te gaan studeren en in nauwer contact te komen met het leven in Amerika. enige te zijn met een Ulo-opleiding, alle andere 51 deelnemers hebben een middelbare opleiding gevolgd. Uiteraard stelt de jeugdige Wad dinxvener zich veel voor van deze reis, die onmiddellijk na zijn aan komst in Amerika al begint met een bezoek aan de wereldtentoonstelling in Montreal, nog voordat hij naar zijn pleegouders in Rutland reist. Wegens zijn ’grote en algemeen erkende verdiensten op het gebied van de volksgezondheid en de volkshuisvesting’ is woensdagochtend de zilveren me daille behorende bij het ere-burgerschap van Waddinxveen overhandigd aan de heer Daniël Bastiaan van der Most. Waddinxveen heeft nu vier ere-burgers, t.w. Prins Bemhard, de heer Ver heul, dokter P. van der Linde en sinds een dag dus ook de heer Van der Most die gedurende dertig jaar Waddinxveen’s notaris was en dat ambt op briljan te wijze uitoefende. ye^Fekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde ZEVENHUIZEN Het haastig aangelegde parkeerterrein voor be zoekers van de camping aan de Rot- temeren blijkt niet geheel en al aan de wensen van het publiek te vol doen. Vele automobilisten negeren het terrein en trachten hun wagen toch bij het zwembad kwijt te raken. Een excuus voor deze handelwijze kan zijn dat de afstand tussen bad en parkeerterrein veel te groot is. WADDINXVEEN De Waddinx veense Albert Heijn Supermarkt gaat donderdag 10 augustus voor het pu bliek open. De dag ervoor, woensdag 9 augustus, is er in de grote winkel aan het Koningin Wilhelminaplein een receptie, die van vijf uur tot half zeven zal duren. Omstreeks kwart voor zes zal de Supermarkt - de 68e van Albert Heijn NV - officieel wor den geopend. dinxveen. Vijfentwintig jaar was de heer Van der Most voorzitter van Het Groene Kruis in Waddinxveen, was voorzitter van de plaatselijke entgemeenschap en deed als zodanig zeer veel om de hier ter plaatse le vende bezwaren tegen vaccinatie weg te nemen. Onder zijn leiding kreeg het Groene Kruis ook een kleuterbureau. De heer Van der Most was ook voorzitter van het plaatse lijk bestrijdingscomité voor tubercu lose, was bestuurslid van het Kraamcentrum Gouwe, Lek en IJssel en mevrouw Van der Most zat in het bestuur van het Centraal Genoot schap voor Kinderherstellingsoorden en Vakantiekolonies. Zelf heeft het echtpaar Van der Most in weerwil van alle functies geen kinderen. Mevrouw Van der Most had ook vele jaren zitting in het comité voor dy Zomerzegels. Haar echtgenoot was voorts voorzitter van de Kring van Notarissen in het Kanton Gouda, zat in het plaatselijk comité Steun Wettig Gezag, was actief voor het le zingencomité dat Waddinxveen van 1946 tot 1956 kende en zat voorts in het vluchtelingencomité en in de plaatselijke afdeling van de Stichting ’40-’45. Aan talloze liefdadige en ideële in stellingen heeft notaris Van der Most belangeloos medewerking verleend; men kon altijd een beroep op hem doen. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN De fla mingo die vorige week aan de bewaking van de plantsoenen dienst wist te ontsnappen is nog steeds niet op zijn normale verblijfplaats teruggekeerd.Het dier dat deze en vorige week al op vele plaatsen in de gemeen te is gesignaleerd is ondanks de vele pogingen hem te van gen nog steeds op vrije voeten en nog geenszins van plan zich weer in gevangenschap te be geven. Omwonenden waarschuwden deze week de plantsoenendienst toen ze hem zagen neerstrijken in de buurt van de Burge meester Trooststraat. De fla mingo is ook al gezien in de St. Victorwijk, aan de Petteplas en in het vijvertje in het Diederik van Schagenplantsoen. Voedselproblemen schijnt het tot heden nog niet te hebben. In het Wamaarplantsoen haal den de beide flamingo’s hun voedsel uit de modder en wer den nu en dan een beetje bij gevoerd. Tom Glasbeek, die deel uitmaakt van de jongeren contactraad in Wad dinxveen, zal ons door middel van reisbrieven, die geregeld in het Week blad zullen worden opgenomen, op de hoogte houden van zijn Amerikaanse ervaringen. In totaal had de American Field Service dit jaar voor Nederlandse deelnemers zeventig beurzen be schikbaar, maar uiteindeljjk bleken er maar 52 geschikte kandidaten over te bljjven, die voldeden aan de selectieeisen, die door een speciale selectiecommissie werden gesteld,die eisen waren o.m. goed schoolresulta ten, uitstekende gezondheid, veel ei gen initiatief, groot aanpassingsver mogen, goed verantwoordelijkheids gevoel, evenwichtigheid en het open staan voor nieuwe ideeën. Al deze ei genschappen werden tijdens een per soonlijk onderhoud met de candida- ten getest. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) een vol-automatische brommer alle taxaties van onroerende goederen Weekblad voor Waddinxyeeo Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1