Burgemeester Keyzer Zevenhuizen Gouwe-teams bezetten m Graanbedrijf Van der Tas steekt zich het in nieuw over I Weekend A.D. vliegt W addinx veen Grote stap vooruit r augustus: 5 aug: Jeugdvierkamp; 8 aug.: dames 1 toumooi; 19 aug: tour- nooi heren reserve derde klas om Bothbeker; 2 sept.: Slot zwemfeest. allle tweede plaats II A s ft: DE BRONZEN ADELAAR Geslaagd slot van Bianca’s carrière Wedstrijdvissen PIANO'S HUUR Kapellevliegers De Zwaluw HUUR P.V. de Sperwer WIPPEROEN en de ongeluksvogel B i’J.S pir RUITERKLEDING Fa. J.van Urk iSiï Wêstersingel 42144 R’-dam 'tel. |010)‘1'35025 h lig«l 111 Pagina 2 L Baronesse Orczy Historische roman Wij gaan onze hele voorraad ZEEMLEREN L4PPEN verkopen tegen zeer lage prijzen ECHT GEMZEM LEER V eranderingen FRA-VA-KO’s geschenkhuizen Eikenlaan, leplaan, W.veen Telef, 2401 b.g g. 2184 iSporthuió LEMMENS ELECTRONISCHE ORGELS uit 's werelds grootste orgel- en pinnofobriek Ir- Auto vliegt uit de bocht hoge inruilwaarde voor Uw oude PIANO, HARMO NIUM of ELECTRONISCH ORGEL Vraag folders en inlichtingen over de nieuwe serie 1967/‘68 bij de Wurlitzer-importeur WurliTzerj Moed R KIEZEN MENSEN DIE HE' Demonstraties WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - Donderdag 27 Juli 1967. 1 W 'c I doorkliefde. V. mm Een vertegenwoordiger van het be drijf, de heer J. Vollebregt, verwel- MEENT 8 - GOUDSESINGEL 344 TELEFOON 1311 30 ROTTERDAM fL//i ÜW adres voor schrijft Weekend AD onder andere: ’’Hoog boven het Rijn-Gouwe gebied zwevend, krijg je een indruk van de bouwbom die vooral in plaatsen als Alphen aan de Rijn en Waddinxveen is gebarsten. De oude kern, onprak tisch maar ongetwijfeld gezelliger, is duidelijk herkenbaar. Daar wonen de geboren en getogen dorpelingen. De middenstand heeft zich meestal ver rassend snel omgeschakeld op de be diening van een koopkrachtig, maar veeleisend publiek. Dat zit zogezegd best. Iets moeilijker liggen de geeste lijke en politieke zaken. Daar kan men af en toe complete aardverschui vingen verwachten. Want de geïm porteerde Hervormden, afkomstig uit Den Haag of Arnhem, zijn nu een maal anders dan de Hervormden die sinds honderden jaren in Waddinx veen uiting geven aan hun vroom heid. En waar dacht u dat al die Waddinxveense PSP-ers en D’66-ers vandaan kwamen? Toch immers alle maal van buiten!” 89, 128; H. v.d. Willik 3, 47, 60, 63, 106 126; F. Rip 4, 5, 7, 8, 11, 13, 24, 64, 95, 97, 150; H. v. Dijk en Zn 6, 51, 129; J. C. den Riet 9, 132, 141, 148; Gebr. Vi Kempen 10, 23, 30; A. Bonefaas 12, 29 75, 83, 92, 147; J. C. Koren 14, 84; Gebr. Metselaar 15, 18, 77, 85, 102, 104, 130, 133, 139, 142, 146, 151; J. Pellekooren 16, 22, 88, 105, 156; L. de Bruyn 17, 59, 78, 158, 162; N. Rupke 20, 34, 36, 124; P. Vink 21, 46, 50, 80, 94, 138, 144; C. A. Bode 25, 68, 69, 87; P. v. Gelooven 28, 45, 62, 110, 136; C. J. Groenendijk 31, 79, 93, 135; T. An ders 33, 57, 157; Gebr. Sootjes 35, 44, 98, 115; J. Versloot 37, 40, 149; N.v. Vliet 38, 65, 73, 74, 76, 82, 117; R. W. Verkade 39, 48, 72, 81, 107, 120, 163; De gasten volgden de zegevierende bruidegom op de hielen: de prefekt, die druk deed en nerveus, zijn vrouw, schitterend in de laatste Parijse mode, de Due en Duchesse d’Embrun, neef en nicht van de bruid, de bruid, de Vicomte de Génevois en zijn moeder, de peet moeder van Crystal, en tenslotte Generaal Marchand,die ZEVENHUIZEN De heer W. uit Rotterdam is zaterdagavond met zijn auto op de Rottekade uit de bocht ge vlogen en in het water terecht geko men. ’t Ongeluk gebeurde doordat de heer W. met te grote snelheid door de bocht reed. Van twee in de berm zit tende mannen werd de heer J. Jon- geneel uit Bergschenhoek door de auto het water ingesleurd. Zijn zwa ger werd niet geraakt en wist hem uit het water te halen. De heer Jon- geneel was echter dusdanig gewond dat overbrenging naar het Eudokia ziekenhuis in Rotterdam noodzake lijk bleek. De beide inzittenden van de auto konden zich op tijd uit de snel zinkende auto bevrijden. Prijzen v.a.1.145.- mee te gaan, aldus de heer Volle-, bregt. Na de toespraak van de burge meester bood hij namens het perso neel een elektrische klok aan. ”Dan kunnen de mannen er misschien eens voor zorgen dat ze op tijd zijn voor het eten, want dat schiet er in deze drukke dagen nog wel eens bij in.” De heer Noordam sloot de bijeen komst tenslotte met een korte toe spraak waarin hij iedereen die tot de totstandkoming van het gebouw had bijgedragen dank zegde voor zijn medewerking. (foto Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Bianca von der Estherlager, de Duitse herder van de heer J. G. Haan uit Waddinxveen, is zondag voor de laatste keer van haar leven bekroond met de kwalificatie ’uitmuntend’. Dat gebeurde tijdens een tentoonstelling van herders in Apeldoorn. Bianca is nu in totaal tien keer met de hoogste kwalificatie bekroond. Daar tussendoor werd ze nog moeder van 24 jongen, waarvan er al drie op tentoonstellingen successen boekten. iMMUiimiinn Let wel: ZEVENHUIZEN Ongeveer 25 leden van de hengelsportvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle hebben deelgenomen aan de onderlinge vis wedstrijd die eerver leden week bij het zwembad ’De Roerdomp’ in de Rot- temeren werd gehouden. De uitslag van deze wedstrijd luid de: 1. P. Clazing 164 cm, 2. J. Bree- dijk 143 cm, 3. K. Vonk 129 cm, 4. K. Jansen 107 cm, .5. M. Jansen 85 cm, 6. W. Metselaar 79 cm, 7. P. Vermulm 79 cm, 8. K. de Jong 78 cm, 9. W v. Erk 77 cm, 10. J. Ottevanger 64 cm, 11. H. Breedijk 63 cm en 12. K. Boeve 51 cm. Maar nog voor zij ja had kunnen zeggen, klonken de stemmen van haar vader en De Marmont aan de andere kant van de deur. De deuren gingen open en Monsieur le Comte en zijn toekomstige schoonzoon stapten binnen. De Marmont sprak druk en zenuwachtig: „O! Gaat madame Brestalou verlaten? Het spijt mij dat te horen. Waarom moet zij alweer zou gauw weg?” „Zaken, beste De Marmont,” antwoordde de graaf.„Ik zal daar binnenkort wel meer van vertellen.” Nu klonken er nog meer stemmen in de gangen. De gasten waren blijkbaar ook al aangekomen. Crystal stond op en keek naar Clyffurde.„U zult het mij een andere keer moeten vertellen,” zei zij zacht. „Vergeet het niet!” Het psychologische moment was voorbij en Clyffurde vervloekte zichzelf, dat hij zo lang gewacht had. De kostbare ogenblikken, die Crystal’s hele toekomst had den kunnen veranderen, waren voorbij gegaan. Hij er gerde zich, dat hij niet eerder gesproken had, vooral nu hij zag, hoe De Marmont met gloeiende ogen en in triomf zijn mooie bruid naderde. Met het air van een overwinnaar kuste hij haar hand. Zij was heel bleek en een ogenblik verbeeldde Clyffurde zich, dat zij een on derdeel van een seconde smekend met haar blauwe ogen naar hem opkeek. komde de genodigden tijdens de bij eenkomst. Hij wees erop dat de ver anderde oogstmethoden deze nieuw bouw noodzakelijk hadden gemaakt. ’’Acht jaar geleden,” zo zei hjj, ’’ver schenen de eerste combines in het land met als gevolg dat het graan di rect moest worden opgeborgen. 80 a 90% van de graanoogst van de boeren moet nu direct worden afgevoerd. Dat was vroeger wel anders.” De combines zorgden dus voor gro tere pieken in de verwerking van de oogst. Dat maakte modernisering van de machineparken van de graanver- werkingsbedrijven nodig. Van der Tas heeft nu bewezen met zijn tijd Pri jzen vanaf 675.- met recht van koop 1 E v.a. p.mnd. zonder eerste storting o Laarzen, rijbroeken, jasjes, caps en sporen. Ponybroekjes voor kinderen reeds v.a. f 25,50 De burgemeester prees de huidige firmant, de heer J. Noordam, om zijn moed en doorzettingsvermogen waar van het nieuwe pand de vrucht is. Even tevoren had de heer Keyzer het pand officieel in gebruik gesteld door het legen van de laadbak van een vrachtauto met zaad in een stalen trechter. Het zaad onderging vervol gens een ingewikkelde bewerking in een van de graanmachines van de machinefabriek D. Ottevanger en Zo nen NV uit Moerkapelle. De genodig den hoorden van de bewerking van het zaad door het vijf man sterke personeel van de firma Van der Tas. Het bedrijf is ongeveer dertig jaar oud. Behalve het verwerken van de graan- en aardappeloogsten uit de omgeving (schoonmaken en sorteren), doet de firma ook aan groothandel. Het bedrijf kampte de laatste jaren voortdurend met gebrek aan een be hoorlijke bedrijfsruimte en was op verschillende plaatsen in Moerka- pelle gevestigd. Met de opening van het enorme nieuwe gebouw aan de Bredeweg is aan die problemen een eind gekomen en kan Van der Tas vol vertrouwen de nieuwe oogst tege moet zien. Het gebouw - een ontwerp van de Waddinxveense architect ir. H. Peters - is in recordtijd gebouwd door het aannemingsbedrijf Joh. Koster en Zoon uit Moerkapelle.De bouw startte begin april en is nu vrijwel gereed. Alleen aan de ach terkant staan de steigers nog over eind. het kommando voerde over de troepen van het distrikt. Hij was pas terug van de krijgsraad, die hij in allerijl bij elkaar geroepen had en trachtte achter vrolijke manie ren de onrust, die de opmars van Napoleon naar Greno ble veroorzaakte te verbergen. De voornaamste notabelen van de provincie waren hier bijeen. Dit uitgezóchte gezelschap zou na het sou per aanwezig zijn bij de ondertekening van hét kon- trakt. Ieder praatte druk: de tocht van het monster door Frankrijk was het voornaamste onderwerp van gesprek. Sommigen behandelden het met minachting, anderen zaten er kennelijk voor in angst. De ex-Bonapartisten Fourier en Marchand vervloekten de overweldiger het hardst van allemaal. Clyffurde hield zich zwijgend wat op een afstand van dit deftige gezelschap, maar hij zag wel, dat De Mar mont aan geen van deze gesprekken deel nam. Hij was aldoor bij Crystal en sprak nu en dan fluisterend met haar. Het verwaande uiterlijk van de veroveraar werk te Clyffurde op de zenuwen. De graaf onderhield zich vriendelijk en neerbuigend met zijn gasten, terwijl madame la Duchesse douairière d’Agen telkens over haar aanstaande terugtocht naar het noorden sprak. „Ik ben hier maar voor een paar dagen heen geko men,” zei zij luid in een kring van dames, die om haar heen stonden, „voor het huwelijk van mijn kleine Cry stal. Maar ik was midden in een retraite en ik heb van mijn biechtvader maar voor drie dagen verlof kunnen krijgen.” „Wanneer gaat u ons weer verlaten?” vroeg made moiselle Marchand, de dochter van de generaal suiker zoet. WADDINXVEEN Hoewel de meeste teams van de Waddinxveense zwemclub ’De Gouwe’ dit seizoen goede prestaties hebben geleverd en zelfs in aanmerking kwamen voor ’n kampioenschap, moesten alle teams tenslotte met een tweede plaats ge noegen nemen. Het eerste heren-zevental zag ver leden week het Utrechtse UZSC, met één verliespunt minder als het Wad dinxveense zevental, kampioen wor den. De dames, die te kampen hadden met het onvolledige teams, verloren dit seizoen drie wedstrijden, waar van twee tegen kampioen Wilskracht. Ook de jongens- en meisjeszeven tallen staan fier op de tweede plaats. Het enige team waarvoor een kam pioenschap nog tot de mogelijkheden behoort is het tweede herenteam .Als het deze week de twee laatste wed strijden wint dan kan het vanavond de vlag hijsen. De uitwedstrijd tegen ’t Gooi 2 in Bussum zal echter een zware strijd worden. De thuiswedstrijd tegen Sedna le vert minder moeilijkheden op. Moch ten beide wedstrijden gewonnen wor den dan zou dit een mooie bekroning worden voor het jubileumjaar. Programma: 27 juli: Gouwe 1-OZV 1 (dames) 19 uur; Gouwe 2-Sedna 2 (heren) 19.30 uur; Gouwe 1-AZC Ap. 1 (heren) 20 uur. Vriendschappelijke wedstrijden in MOERKAPELLE De postduiven vereniging ’Kapellevliegers’ nam zaterdag deel aan de wedvlucht van Quievrain. Om 10.30 uur werden 227 duiven gelost die een afstand van 192 km voor de boeg hadden. Aankomst eerste duif 13.40 uur, de laatste arri veerde om 17.04 uur. Gemiddelde snelheid respectievelijk 487 en 968 meter per minuut. De prijzen werden behaald door: W. Meyer 1, 32, 51; H. Smaal 2, 5, 56, 57; J. v.d. Linde 3, 19, 23, 34, 44,46; Verhagen 4, 29, 31 39 45; Jac. Duive- stein 6, 7, 21, 35; G. Koole 8, 13; M. Strijdhorst 9, 20, 26, 28, 30, 4z; Den Oude 10, 12, 22, 43, 47; Brouwer/ Huisman 11, 14, 36, 40, 42, 50, 52, 53, 54, 55; L. J. Beider 15, 16, 17; W. Hui zinga 18; D. Verbeek 24, 27, 37; C. I. de Wilde 25; B. Hertog 33; D. Huur man 38; C. Zweere 41, 48. MOERKAPELLE De officiële ingebruikstelling van het nieuwe 1800 vierkante meter grote bedrjjfs pand van de firma W. P. van der Tas aan de Bredeweg had maandagmid dag weliswaar plaats op Zevenhui- zens grondgebied, maar het was toch een puur Moerkapels gebeuren. Daarom ook opende de burgemees ter van Moerkapelle, de heer I. J. P. Keijzer, het reusachtige pand aan de Bredeweg, dat nog juist voor de nieuwe oogst van zaaigranen en pootaardapelen gereed kwam. Hij had daarvoor eerst contact gehad met de burgemeester van Zevenhui zen, die zonder meer akkoord was ge gaan met deze oplossing. ”We zijn bij zonder blij met deze sympathieke geste van de gemeente Zevenhuizen” zo zei burgemeester Keyzer. Moerkapelle’s burgemeester wees erop dat het nieuwe bedrijfspand juist was gevestigd schuin tegenover het Moerkapelse bedrijfsterrein aan de Zuidplasstraat. Hij vond het niet erg dat de firma van der Tas zich niet op het bedrijfsterrein had geves tigd.” Als we beseffen dat we niet kunnen voortbestaan als we ons en kel en alleen met onze eigen, kleine kring bemoeien, als we beseffen dat we ook over de grenzen moeten heen kijken en met onze buurgemeenten moeten samenwerken dan kunnen we niet anders dan alleen maar blij zijn met de bouw van zo’n bedrijf in een andere gemeente dan de onze, omdat de firma Van der Tas niet al leen van groot belang is voor Moer kapelle, maar ook voor de andere ge meenten in onze streek.” 29. Ja, dat moest Snipper toege ven; het roeien ging niet zo Vlot als hij had gewild. "Ik zal er eens goed over nadenken Wipperoen”, mompelde hij met een lang ge zicht. ”O, dat hoeft niet hoor”, zei Wipperoen, die opeens reuze pien ter keek. ’’Weet je waarom ons bootje zo draaide? Kijk, jij zat d’r, we zaten tegenover elkaar ik bedoel, de roeispaan van jou roeide de roeikist de ene kant op, ft lJ‘ WADDINXVEEN Met 264 jonge duiven heeft De Zwaluw meegedaan aan de wedvlucht van Vilvoorde. Er werd gevlogen over 126 km en gelost om 7.20 uur. Aankomst eerste duif 9.07.19 uur. Laatste duif 9.46.55 uur. De uitslag luidde: W. Slagboom 1; C. de Lang 2, 17, 20, 27, 33, 58; A. J. v. Essen 3, 19, 24, 50; Troost-Tamerus 4, 5, 16, 35, 54; K. v. Veen 6, 25, 46, 55,61 Joh. Brans 7, 9, 38; D. Boere 8,10, 56; C. Smit 11, 12, 15, 18, 22, 23, 26, 28, 36, 37, 41; G. A. v. ’t Slot 13; P. Groen; 14. 30. 49. 62; D. Osktm 21. 43, 51, 53; C Hofman 29, 42, 44, 47; J de Haan 31, 34, 39; H. N. v. Haren 32; P. C. Loendersloot 40, 52; M. Twigt 45, 63, 64, 65, 66; Th. Colla 48; J. v. Soest 57, H. de Jong 59; L. W. Verluys 60. Aan het concours van Bordeaux deden 60 duiven mee, die gelost wer den om 6 uur (vrijdagavond). Er werd gevlogen over 890 km. Zaterdag om 8.30.10 uur kwam de eerste duif aan. De laatste duif arriveerde om 18.35.18 uur. De prijzen gingen naar: D. Boere I, 4, 6, 8; Troost-Tamerus 2, 9; M. Twigt 3; G. A. v. ’t Slot 5, 7; H. N. v. Haren 10. Eveneens met jonge duiven nam De Zwaluw mee aan de wedvlucht uit Quievrain over 194 km. Om 10.30 uur werden daar 244 duiven gelost. Aankomst eerste en laatste duif res pectievelijk 13.56.10 en 17.05.55 uur. De uitslag luidde: C. de Jong 1, 5, 7 51, 60, 61; Troost-Tamerus 2, 24, 33, 45, 52; C. Hofman 3; M. Twigt 4, 19, 53, 54; Joh. Brans 6, 9, 22, 28; G. A. v.’t. Slot 8, 34; C. Smit 10, 11,17, 21, 25, 29, 43, 48, 49; K. v. Veen 12, 16, 23, 40; W. Slagboom 13, 55; am. v. Zanten 14, 36; J. v. Soest 15; H. N. v. Haren 18, 27, 32; D. Boere 20, 46, 57; D. Oskam 26, 41; P. Graen 30; P. C. Loendersloot 31, 38, 42, 44, 58; J. de Haan 35; Th. Colla 37, 47, 56; L. W. Versluys 39, 59; A. J. v. Essen 50. en die van mij roeide de roeikist óók de ene kant op en daarom draaiden we in het rond. Maar als IK de roeikist de ANDERE kant oproei, weet de roeikast niet welke kant hij op moet en DAN gaat hij rechtuit! Begrijp je? Als ik dus net zo ga zitten als jij...” En daar gingen ze weer, al snapte Snipper er geen beuke- nootje van, nu ging het goed, de roeikist vlóóg vooruit. Maar ter wijl de roeikist 'schuimend de met recht van koop m v.a. mvi p.mnd. zondereerste storting van de modellen 1967/'68 te Rotterdam dagelijks van 10-4 uur door onze Wurlitzer-organist JOOP WALVIS. Bij aanschaffing van een orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT op de WurlitzeMchool Enorme sortering golven doorkliefde, bedacht Wipperoen dat roeikisten eigen lijk gekke dingen waren. ”Zeg Snipper”, zei hij. ’’Weet je wel dat roeibootjes helemaal niet deugen? Want je kunt wel zien waar je vandaan komt, maar niét waar je héén gaat” Opeens voelde ze een hevige schok door de roeikist gaan, ze vielen er bijna uit, oei, wat ge beurde er nu weer voor ver schrikkelijks? In ’Weekend AD’, de kleurenbjjlage van het Algemeen Dagblad van vo rige week, wordt in een artikel van zes pagina’s aandacht besteed aan de woningbouw en de uitbreidingsplan nen van Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Het verhaal is verlucht met enor me fraaie kleuren luchtfoto’s van het betrokken gebied, met kaarten en een enkele foto van de bouw in de beide gemeenten. Over de gevolgen die al dat bou wen voor zo’n gemeente heeft gehad WADDINXVEEN De postdui- venhoudersvereniging De Sperwer heeft meegedaan aan de wedvlucht van Bergerac over 858 km. Er werd vrijdag om één uur gelost De eerste duif arriveerde zaterdag om 13.44.20 uur. De laatste zondag om 11.20.37 uur. Gemiddelde snelheden respec tievelijk 803,72 en 441,60 meter per minuut. De uitslagen waren: P. v. Gelooven 1; L. de Bruyn 2; J. C. den Riet 3, 10, 18; C. van Dijk 4; N. L. v.d. Zijden 5; F. Rip 6; J. C. Koren 7; N. v. Vliet8, 11; A vd Graaf 9, 17; P Metselaar 12; A. de Bruyn 13; J. Versloot 14, 15; L. den Outer 16, 19. Gebr. Metselaar 20, 21. Over een afstand van 187 km werd gevlogen uit St. Gislain. De duiven werden gelost om 6.50 uur bij een matige zuid-westen wind. De eerste duif kwam om 8.58.57 uur aan, de laatste om 10.01.53 uur. Snelheden 1455,02 en 981,34 meter per minuut. De prijzen werden als volgt be haald: A. de Bruyn 1, 26, 43, 86, 100, 137; Gebr. v. Wageningen 2, 19, 27, 67 w® -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2