Veertig jaar Modehuis Brouwer Tweeduizend m2 voor elke meter is gevochten en Huwelijk zaak één zijn Operatie Bottle-neck duurt te lang Rijksbrug geeft toch nog problemen W0HIH6IHRICHÏIH8I IKieiwegz? Gouda IRL32121 20 miljoen aan gespaard geld Raiffeisenbank Vakantie voor Middenstand Diplomazwemmen Cognac ’Vieux’ om zo te drinken of te mixen per liter 10.80 Mi liter 5.65 VAN EEUWEN Rosé d’ Anjou heerlijk fris en fruitig per kruik 3.95 Paddestoel houdt weer ruilbeurs Voetballen geld TOONKAMER - MODELLEN voor VAN EEUWEN 70 jaar geleden Uitslag puzzelwed- strijd van 13 juli De Stormvliegers Pagina 3 A ••1 BURGERLIJKE STAND Melkhandel Kruideniers Groentehandel Bakkers Manufakturiers Kruideniers Bakkers Manufakturiers W addinx veensch ADVERTENTIEBLAD. Bakkers De Gunst 'IA WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 20 julj 1967. I WADDINXVEEN (foto Sjaak Noteboom) BIOSCOPEN d.v. bnk Zuidkade 3 Waddinxveen Telefoon 2105 De oplossing was Horizontaal: 1. brouwer; 6. toendra; 11. ook; 12. oir; 13. ier; 14. eelde; 17. eerst; 20. ka; 22. emmer; 24 de; 25 kogel; 28. akker 31. esp; 32. alp; 33 rag; 34 spil; 37. alle; 39. nota; 40. ulaan; 41. omsk; 42. anti; 44. pari; 46. ven; 48 pas; 49 elp; 51. edele; 54. anita; 56. mm; 58. peter; 61. kg; 63. raket; 56 vadem; 68 nee; 70. ere; 71. ina; 73. drummer; 74. normaal. Van 24 juli tot 12 augustus: H. C. Huizer, A. v. Ardenne, G. den Hol lander, T. Broer, Coop. Volharding, C. v.d. Spoel. Van 24 juli tot en met 12 augustus zijn geopend: Gebr. Cammeraat, Zuidkade 232, N. Vermeulen, J. van Lennepstraat 16, J. Kool, Sniepweg 6, D. Kool, Dorpsstr. 39, Fa. Bos, Brug weg 10. DIVERSEN Maandag 31 juli: Cabaretavond in kader Goudaweek, Schouwburg, 20 uur. Vrijdag 1 september: Algemene Raad Gem. Energiebedr. Gouda en omstr., stadhuis Gouda, 15 uur. Dinsdag 19 september: Jaarvergadering r.k. oudercomité. ZEVENHUIZEN Zaterdag 29 juli: Derde kampioenswedstrijd hengel- sportver., 5 uur. Zaterdag 12 aug: Vierde kampioenswedstrijd hengel- sportver., 5 uur. Zaterdag 19 aug.; Hengel wedstrijd Moerkapelle/Ze- venhuizen-Bleiswijk, 14 uur. WADDINXVEEN van 17 t.m. 29 juli: J. Asscheman, Kon. Wilhelminaplein 54; G. Bosman Burg. TTooststraat 79; van 24 t.m. 5 augustus: A. v.d. Sluys, Dorpsstraat 104; Mej. H. M. Assche man, Trompstraat 9; N. M van Roo- yen, Dorpsstraat 50; C. Voshol,Zuid kade 186; van 31 juli t.m. 12 augustus: T.Broer, Dorpsstraat 46; van 7 augustus t.m. 19 augustus: Mevr. N. Koster-Heijns, Jan Dorre- kenskade 39. ZEVENHUIZEN Van 24 juli tot 14 augustus: F. Paul. van 24 tot 30 juli: J. D. Verhoef; van 14 tot 29 juli: P. Voorbrood. MOERKAPELLE Van 17 t.m. 29 juli: J. Pak. Van 31 juli t.m. 12 augustus: H. Her tog. Van 24 juli t.m. 12 augustus: V.d. Berg. Van 17 t.m. 31 juli: J. H. Boeren Van 31 juli t.m. 7 augustus: W. v.d. Vlist Van 14 t.m. 21 augustus: Wed. Bac Zn. WADDINXVEEN Voor jong en oud is er vrijdag 4 augustus gelegen heid om voor het diplama te zwem men. De organisatie is in handen van de zwemclub De Gouwe. Men kan zich opgeven voor de diploma’s A, B, C, D, E en F. De inschrijfformulieren zijn aan de kassa van het zwembad verkrijgbaar. De kosten bedragen één gulden. Het examen begint om 19 uur. TU8CUJIT tlDIXII IATIXCXC Slijterij Wijnhandel Er waren wel wat meer incidenten. Hier en daar deed zich een aanrij ding voor en soms ook een kleine kettingbotsing, maar over het alge meen kon het verkeer toch zonder Van 17 tot en met 29 juli: G. Bone- faas, St. Victorpiein K. Sekeris, Kerkweg 203; A. Verbree, leplaan 75 Van 31 juli tot en met 12 augustus: P. van Beek, Piet Heinstraat T.de Vos, Kerkweg 164; C. A. Zwijgers, K W.Plein 3. Slijterij presenteert U Stenen kruikjes veel oponthoud de brug passeren. De rijksbrug, die ook gedurende lange perioden gesloten werd gehouden, bracht veel schippers tot wanhoop. Sommigen sloopten zelfs hun stuur hut om toch maar door te kunnen varen. WADDINXVEEN Geboren: Romée Marianna, d.v. K. Limborgh en R. M. Kooijman; Saskia Geraldine Maria, d.v. G. Elberse en M. A. C. Kerkhof; Paschasia Theodo ra, d.v. G. Verdouw en P Anker Gehuwd: J G. Pijpers en A. Verburg Overleden: Fina Johanna de Bruin, 74 jaar. WADDINXVEEN De asfaltering van oosteljjke helling van de brug over de Gouwe in rijksweg 12 is bjj nader inzien toch niet zo gladjes ver lopen als we vorige week donderdag konden melden. Het werk had door de grote warm te van vorige week vertraging opge lopen en zou, zoals men ons aanvan kelijk meedeelde woensdagworden voortgezet. Dat is niet gebeurd, er is woensdag vrijwel niets aan het weg dek gebeurd. Eerst donderdag weer toog men aan het werk. Vrijdag kwam de asfaltering van de helling eindelijk gereed. Inmiddels moest het in beide rich tingen zich nog steeds door de zes meter brede flessehals werken. De WADDINXVEEN De speeltuin vereniging ’De Paddestoel’ houdt za terdag 27 juli weer een ruilbeurs in het clubgebouw aan de Lijsterbes straat. De beurs begint om twee uur ’s middags. Verzamelaars van speld jes, sleutelhangers, postzegels, siga renbandjes, enzovoort zijn welkom. De vertraging in de werkzaamhe den vond zijn oorzaak in de grote hitte. De verschillende lagen asfalt die over elkaar moesten worden aan gebracht koelden niet snel genoeg af, waardoor met een volgende laag veel langer moest worden gewacht dan men had verwacht. Omdat door het drukke verkeer ook de aan- en afvoer van materia len niet vlot verliep heeft men over de operatie Bottle-neck bijna twee keer zolang gedaan als was voorzien. is de keus rijk en vooral up to date. De weg van kleine, berooide zelfstandige naar ’poen- goser’, zoals de winkeliers van het Koopcentrum Brug hun grote collega goedmoedig plegen te betitelen, is lang en keihard geweest. Het echtpaar Brouwer-van Dam heeft voor elke vierkante meter moeten vechten. Er wa ren jaren dat er elke dag veertien of meer uren moest worden gewerkt; er waren dagen dat men eenvoudig geen bed zag... In veertig jaren tijds zag het echtpaar Brouwer kans de oppervlakte van zijn kleine winkeltje in de Nesse te vertachtigvoudigen. Dat gebeurde ondanks tegenslagen, ondanks moeilijkheden en tegenwerking en vaak onder de meest bizarre omstandigheden. Arie trouwde meteen en samen met zijn vrouw startte hij het ’Magazijn De Gunst’. Officieel heet Modehuis Brouwer nog steeds zo. Dat was in 1927. Het assortiment omvatte manu facturen, herenconfectie en woning textiel. De winkelruimte was zegge en schrijve 25 vierkante meter. Terwijl zijn vrouw de winkel dreef ging de jonge Brouwer de boer op en verkocht zijn waren aan huis. Dat duurde maar enkele jaren - het le verde zo weinig op dat het weinig zin had door te gaan. De crisis van de dertiger jaren was ook voor de manufacturiers de dood in de pot. Terwijl de clientèle pofte dat het een lieve lust was, hadden de leveranciers meestal weinig geduld als het op betalen aankwam. De heer Brouwer wist zich maar net het hoofd boven water te houden. Het was ook in die tijd dat h ij een trouw aanhanger werd van de Coöperatieve Raiffeisenbank. Na een paar jaar van betrekkelijke vooruitgang dreigden er in het tiende jaar van Magazijn De Gunst moei lijkheden. De heer Van der Heiden overleed en vermaakte het pand in de Nesse aan zjjn huishoudster, die de heer Brouwer onmiddellijk de huur opzegde. Deze was echter in het bezit van een huurcontract dat nog juist voor het overlijden van de heer Van der Heiden opnieuw voor tien jaar was ingegaan. Om verdere moeilijkheden uit de weg te gaan besloot de heer Brouwer 24 Juli 1897 - No. 4. BURGERLIJKE STAND Bevallen: M. M. van Wageningen- Verbeek z. - G. Nieuwenhuizen-As- scheman d. - E. Dijns-Janmaat d. - A. van Sprang-Verhoef d. - A. van de Water-Clazing d. - C. Klaverveld- Maurits (levenl.). Overleden: A. Slootjes, 29 j., echtgen. van D. Verheul. KENNISGEVING Geachte ingezetenen! Bij dezen heb ik de eer UEd. te be richten, dat door de opheffing der Barbierszaak van G. Hofman, de on- dergeteekende zich beleefd aanbe veelt. UEd.dw. dienaar, C. P. VAN RHIJN Barbier en Machinaal haarsnijder Noordka, alhier. De Vracht- en Passagiersrijder HENDRIK VAN GELOVEN beveelt zich beleefd aan voor ’t ver voer van goederen en vee. Belast zich met verhuizingen. Concurreerende prijzen. Nette behandeling. Het beste adres voor Oprechte Haarlemmerolie is bij de Wed. H. Moraal, Zuidka en bij C. P. van Rhijn, Noordka, Wad- dingsveen. MOERKAPELLE Geboren: Dirk Cornells Arie, zv. A. Oosthoek en M. A. Roodenburg; Johnny, zv. G. Kraaijenbos en W. de Knegt. Overleden: P. Hertog, 60 jaar. Dekker. In 1956 werd de dames- en herenconfectie vernieuwd en ver groot en in 1963 kwam daar de afde ling woninginrichting bij. Dit jaar opende Brouwer een nieuw hoofd- pand. In het bedrijf, dat voor de oorlog nog filialen had in Boskoop en Ha- zerswoude werken nu 24 mensen,ge deeltelijk in de winkel, gedeeltelijk thuis. De vrouwen hebben in de loop der jaren de weg naar de Nesse wel we ten te vinden, de heren ook. Zij vorm den de basis waarop het grote win kelbedrijf aan de Nesse in het groei ende Waddinxveen zijn toekomst moeten bouwen. Brouwer heeft be wezen hoe de zaken worden aange pakt. Dat is een gelukwens alleszins waard. In het kader van de kanker bestrijding zal in Waddinx- veen op zaterdagmiddag 29 juli een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen Xerzes DHC ’66 en Gouda. Het is de eerste maal, dat een eredevisie-club naar Wad dinxveen komt. Het Goudse elftal zal het moeilijk krijgen! Dit team won reeds tweemaal een wisselbeker en het is mogelijk dat het dit jaar de be ker definitief in handen krijgt. Maar dan zal er goed gevoet bald moeten worden! Met en thousiasme en met moed en vertrouwen. Maar dan zullen er ook heel veel toeschouwers moeten zijn om dit elftal aan te moedigen. Mogen wij daar op rekenen? ’Voetballen voor geld’ staat boven dit stukje. Het geld, dat wij allen samen door het beta len van entree bijeenbrengen is bestemd voor de Kankerbe strijding. Het zal een mooie, spannende strijd worden. Wie het ook wint... één ding is zeker! Een groot bedrag aan geld gaat naar het Kankerbe- strijdingsfonds. Dat geeft be vrediging want u mag dan zeg gen: ”Ik heb een fijne middag gehad, want het was een goede match! En ik heb daarmee weer anderen geholpen. Met plezier geholpen! Waddinxveen, juli 1967 C. A. VAN DER HOOFT Schouwburg: do. 20.15 uur: Blanke Venus in het oerwoud (14), vr. 20.15 uur, zat. 15, 19 en 21.15 uur, zo. 15, 17, 19 en 21.15 uur, di. en wo. 14.30 en 20.15 uur: Triple Cross (14) Reunie: do, vr. 20.15 uur, za. 15, 19, 21 uur, zo. 15, 17 uur: ”Een pistool voor Rinco” (14); zo. 19, 21 uur, di., wo. 20.15 uur: ’’Huwelijk in moderne stijl” (18) Thalia: do. 20.15 uur, za. 14.30, 19, 21.15 uur, zo. 15, 17, 19, 21.15 uur, ma. di. en wo 1430 en 2015 uur: Norman Wisdom ’’Gooi het maar in m’n pet (al.) vr. 20, 22.15 uur: ”De zeden in Zwe den” (14) Dat Waddinxveen vandaag een zaak heeft die zich kan meten met menig groot bedrijf in steden als Gouda en Alphen is te danken aan de durf en wil van de volhardende heer en mevrouw Brouwer. Het is voor hen een uitgemaakte zaak dat de herdenking van het zakenjubi leum én de viering van hun eveneens veertigjarig huweljjk als één geheel worden beschouwd. Huwelijk en zaak zijn vier decennia lang ineen gestrengeld geweest. Er was geen re den ze nu te scheiden. De grote ontwikkeling van het Modehuis Brouwer is na 1950 geko men en zet zich nog steeds voort. De nu 63-jarige oprichter, de heer A. Brouwer, is van plan volgend jaar een streep te zetten onder zijn manu- facturiersloopbaan. Het ligt dan me teen in de bedoeling het modehuis een andere organisatievorm te geven. De mogelijkheid tot de oprichting van een vennootschap worden op dit moment bestudeerd. Het rijk met avonturen en anec dotes doorspekte manufacturiersle- ven van de heer Brouwer begon al op elfjarige leeftijd. Hij kwam toen in dienst als loopjongen bij manufactu rier Jac. van der Heiden. Deze zag in de kleine Arie een toekomstig zaken man en nam hem na een onderbre king van vier jaar weer in dienst. Van der Heiden had geen nakome lingen en toen Arie Brouwer zeven jaar bediende was geweest kon hij de winkel aan de Nesse overnemen. Hij was toen 23 jaar. Nieuw Het echtpaar Brou wer vóór de vrucht van veertig jaren onafgebroken arbeid. De kruiswoordpuzzel die we twee weken geleden publiceerden was echt niet zo moeiljjk. Toch maakten vele inzenders fouten, vaak dezelfde. Slechts twee puzzelaars stuurden onze een feilloze oplossing in. De boe- kenbon van 5 ging - na loting - naar de heer G. Koppelaar, Prins Bernhardlaan 70, de boekenbon van 2,50 was voor mevrouw Vermaak, Willem de Zwijger laan 14. Met onze complementen. rijkspolitie, die dinsdag met groot materiaal aanwezig was geweest, be stond nu nog slechts uit een aantal mannen van de landgroepen, waarbij ook mensen van de groep Waddinx veen. De steun van radio, televisie en dagbladpers bleef nu achterwege, zodat het verkeer niet op de hoogte was van de vertraging in de werk zaamheden. Toch is er noch donder dag, noch vrijdag gebruik gemaakt van de omlegroutes over Boskoop- Benthuizen of over Oudewater.Mont- foort. in het uitgesproken betere en luxe genre met KORTINGEN van 10 tot 30% GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: paar rolschaatsen; blauw grijs poesje m. wit; poesje grijs met wit; zwarte portemonnaie met inh.; sleutelbos; zonnebril. Verloren: rood geruite schoudertas met inh.; rood-witte step; wieldop van Daf; grijs étuitje met sleutel; bruine schooltas met stoffeerdersge- reedschap; zonnebril in zwarte koker bruine herenportfeuille met inh.; wit met rode step; 3-wieler kinder fietsje; rode step. Achter de moderne, dit jaar nog verbouwde gevel van het Modehuis Brouwer verbergt zich een rtfke historie. Een historie, die juist vandaag zijn veertigste verjaar dag viert. Wie nu door de vele afdelingen van Waddinxveen’s grootste warenhuis dwaalt, merkt niets van dat verle den. Het is ook bijna niet te geloven dat Brouwer nog maar enkele jaren geleden nauwelijks boven hetniveau van de dorpsmanufacturier uitstak. En nu staan daar aan de Nesse kapitale gebouwen; beslaat de verkoopruimte tweeduizend vierkante meter en is er ruime sortering op elk van de gebieden die Brouwer bestrijkt. Kies de woninginrichting, de dames-, heren- of kindermode de lingerie of corsetterie overal ZEVENHUIZEN Geboren: Johanna Catharina, F. P. Oudijk en M. R. van Dieren; Linda, d.v. P. Hofman en A Bikker Ondertrouwdz; pieter Markus en Cornelia Neeleman. ZEVENHUIZEN Dit weekend heeft De Stormvliegers aan twee wedvluchten meegedaan. Vrijdag werden 17 duiven gelost. Er werd ge vlogen over 852 km. De eerste duif kwam zaterdag om 13.36.04 uur aan met een gemiddelde snelheid van 808,20 meter per minuut. De laatste arriveerde op zondag om 9.26.06 uur met een snelheid van 467,30 meter per minuut. De uitslag was: J. Meyer 1 (zat.) H. Brands 2 (zat.), 5,6 (zo.) J. v.d. Haak 3 (zat.) M. Heemsbergen 4 (zat.) Zondag werd gelost in St Ghislain om 6.50 uur. De afstand bedroeg 182 km. Er namen 346 duiven deel aan deze wedvlucht. De eerste duif kwam om 8.56.20 uur aan met een snelheid van 1444,30 meter per minuut. De laatste arriveerde om 9.57.40 uur (snelheid 979,80 meter per minuut. De prijzen werden behaald door: Joh. Edenling 1, H. Brands 2, 7, 8, 9, 1 J. Jansen 3; J. v.d. Haak 4; A; Vente 5; M. v. Rijk 6; J. Stolberg 10, 11; D. Hordijk 13; A Wiltenburg 14; D. v.d. Haak Jhz 15; J. Meyer 16; J. Heykoop 17, 19; W. Timmermans 18, 20. Verticaal: 1. boek; 2. r.o.; 3. oke; 4. wal; 5. roem 6. tree; 7. eer; 8 dit; 9 re; ...a arme; 15 eng; 16 del; 18 era; 19. sik; 21. aks; 23. melkagaat; 24. dra; 26. op stand; 27. eli; 29. kil; 30. eremiet; 35. pan; 36. lui; 37. anp; 38 lor; 43. til; 45. aan; 47. eem; 50 lak; 52. eva; 53 epe; 54. ara; 55. ice; 56. mond; 59. eter; 60. even; 62. goal; 63. reu; 64. kam; 66. dor; 67 mia; 69 er; 72. na. (Nadruk verboden). toen het pand plus een woonhuis er achter te kopen. Koopsom: 6000. Omdat het winkelpand door overbe lasting uit elkaar dreigde te scheu ren (dat was ook de reden waarom de huur werd opgezegd) werd ver bouwing noodzakelijk. Het werd 1943 eer het zover was, maar de stringente bouwvoorschriften van die tijd maakten een complete nieuwbouw onmogelijk.Wel was zg.onderhoudswerk geoorloofd. Brouwer loste de problemen op door een geheel nieuwe muur om het oude pand heen te zetten. Toen de Duitsers dat vernamen, gelastten zij onmiddel lijke afbraak maar met een smoes en hulp van de Nederlandse wederop- bouwdienst slaagde men erin de Duitse woede te sussen. De nieuwe gevel, gebouwd met behulp van bunkercement - zie foto - mocht blij ven staan. Op allerlei manieren heeft het echt paar Brouwer zich tijdens de oorlog het hoofd boven water weten te hou den. Als de voorraden textiel en ma nufacturen op waren, dan werden er prullemanden ingeslagen, bij hon derden tegelijk. Brouwer grossierde in die dingen en in vele andere zaken. Tussen neus en lippen kwam hij ook nog in de ondergrondse terecht. Ook na de oorlog bleven de goede ren schaars. De heer Brouwer ging ’op het oorlogspad’ om goederen los te krijgen. Via een in het verzet op gedane relatie kwam hij in contact met de Zuidhollandse commissaris van de Koningin, die hem opdracht gaf de inrichting te verzorgen van de noodbehuizing van de provinciale griffie. Via vele relaties kwam de heer Brouwer aan de benodigde meu belen, etc. Zijn faam als inkoper steeg met de dag en hij werd kind aan huis bij vele fabrikanten. Kort na zijn aanstelling als inkoper voor de provinciale griffie van Zuid-Hol- land werd hij ook inkoper voor Gel derland en leverde als zodanig voor vele honderdduizenden guldens aan meubilair en woningtextiel. Het was een tijd van veel en hard wérken. Inmiddels hadden de zaken aan de Nesse niet stilgestaan. Al voor de oorlog had de heer Brouwer enkele panden naast het zijne gekocht. Daar kwamen nog bij het vroegere raad huis, dat later als woonhuis dienst deed en de voormalige triplexfabriek Zaterdag 29 juli: Sportdag t.b.v. kon. Wilhelminaf. WSE-terrein, 14.15 uur. Ruilbeurs speeltuinver. Paddestoel, clubh Lijsterbesstr., 14 uur. Vrijdag 4 aug: Diplomazwemmen, zwembad Ka naaldijk, 19 uur. Zaterdag 12 aug.: Fabrieksvoetbaltournooi Verheul, RCV-terrein Oranjewijk. Vrijdag 15 september: Feestavond Verheul. WADDINXVEEN De aan de Coöperatieve Raiffeisenbank toever trouwde spaargelden hebben eind vorige maand de twintig miljoen gul den overschreden. Precies luidde het bedrag 20.149.871.84. Sedert 31 de cember is het bedrag aan spaargel den met 1,3 miljoen gulden gestegen. Het balanstotaal van de Raiffei senbank steeg in het eerste halfjaar van 1967 met 2,9 miljoen tot 25.468.966,75. Het bedrag aan spaargelden is met het bereiken van deze mijlpaal bijna verduizendvoudigd sinds 1905 toen er 21.641,68 was ingelegd. Tien jaar later was de ton ruimschoots over schreden, maar het duurde nog tot 1941 voordat het miljoen was gepas seerd. In augustus 1958 bereikte men de vijf miljoen gulden. In 1962 was er meer dan 10 miljoen ingelegd en twee jaar later al 15 miljoen. MOERKAPELLE Vrijdag 4 aug.: Jaarvergadering voetbalver. Moer- kapelle, clubhuis, 19.30 uur.

WvW | 1967 | | pagina 3