voor wordt V ondelwijk aangekleed HU Koffiebarwedstrijden, films, teach-ins Industriële Club geeft zwembad f 6700 Stichting Vrienden van|het Zwembad heeft nuf 75.000 f- en Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen lonnetje-varen en dansen op 2 september Jeugdcontactraad heeft geen geld, wèl plannen Woningwet woningen (18) toegewezen SOOS, Krijgt Moerkapelle eigen huisarts Vakantie burgemeester Kermis in de regen bewoonde huizen fes Rk-kleuterschool in de F ondelwijk 27 augustus open WADDINXVEEN Mejuffrouw H. van Gelauf, inspectrice van het kleuteronderwijs, zal op zaterdag 26 augustus as. de nieuwe katholieke Prinses-Beatrixkleuterschool aan de Jacob Catslaan openen. De officiële opening heeft ’s middags om drie uur plaats. Specialist voor x z 481! DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1967 DOKTERSDIENSTEN ORGELS - PIANO'S w ELEKTRONISCHE ORGELS Afronding Dringend Bitter w -4 W 23e JAARGANG - nr. 1146 5 In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijTond offerte. (foto Sjaak Noteboom) o HERENWEG IM WILNIS TELEFOON 02979 -1586 Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Andere wensen zjjn: een sociëteit, ideeën- en klachten- bus voor de jeugd, een koffiebar, een maandblad. (verschijnt elke donderdag) een garage, een werkplaats), een brommercross, een fonds voor be ginnende verenigingen, een platen zaak, de oprichting van een orkest, de organisatie van sportevenemen ten, een cursus in volksdansen. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Waddinxveen - P. van der Linde, Kerkweg 214, telefoon (01828) 2250. Zevenhuizen - J. A. Ensing, Dorps straat 196, Zevenhuizen, telefoon (01802) 204. Wenselijk, maar niet door de raad uit de voeren zjjn: een ijsbaan, een jeugdgemeente- raad, een gehoorzaal voor culture le manifestaties, een gelegenheid voor zelfwerkzaamheid (hobby’s, Er is helaas een grote Maar, een financiële maar. De contactraad heeft zegge en schrijve drie tientjes in kas en daar doe je niet veel mee. Subsidie - die reddende engel (om in hoger sferen te blijven) - zit er niet of nauwelijks in. ”Je gaat je gang maar,” heeft het gemeentebestuur welwillend gezegd, ”Als je wat orga niseert willen we graag mee helpen en -werken, maar voor geld hoef je niet bij ons aan te kloppen, we heb ben het zelf niet.” En daarmee is eigenlijk het hele, weinig opbeurende verhaal van de piepjonge Jeugdcontactraad verteld. Of toch niet...? Nee, want al die fi nanciële onweerswolken aan een hel dere hemel vol plannen kunnen de pret van de contactraad - wat een naam voor een jongerenorganisatiel- niet drukken. MOERKAPELLE Verheugend nieuws is er deze week voor bijna dertig van de zeventig woningzoe kenden van Moerkapelle. Er is door gedeputeerde staten een contingent van 18 woningwet- en tien bejaar denwoningen toegewezen. Het contin gent wordt doorgegeven aan de wo ningbouwvereniging Volksbelang. Vaker wil de raad: filmavonden, teach-in’s, puzzelrit- ten, dansavonden, discussie-avon- den. Uitwerking En zo zijn er nog veel meer zaken, die de raad graag in het belang van Waddinxveen’s jeugd wil organiseren stichten en instandhouden. Zij zijn de uitwerking van het doel dat de Jeugdcontactraad zich heeft gesteld; nl. het bevorderen van de ontspan- nings accommodatie voor de niet-ge- organiseerde jeugd in Waddinxveen en het verbeteren van het onderlinge contact tussen de Waddinxveense jeugdclubs. Wat betreft dat laatste is de op richting Jeugdcontactraad op zich al een heel eind in de goede richting. Het eerste zal moeilijker zijn. Er is een lange weg te gaan, een weg die vast en zeker niet door de jeugdgene- ratie, die nu de touwtjes in handen heeft, kan worden afgelegd. Als de eerste, aarzelende stappen van de Jeugdcontactraad succesvol blijken - en het is aan de Waddinxveense jon gens en meisjes om de leden van de raad daarin enthousiast bij te staan - dan zal de verwezenlijking van vele van de hierbovengenoemde wensen echt niet ver meer zijn. Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en f 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. Ouders en belangstellenden kunnen de school zondag 27 augustus bezich tigen tussen twaalf uur en half twee. Van lieverlee raakt de Vondelwjjk vol. De 120 gietbouwflats in het noor den van de wijk zijn nu vrijwel uit gegeven, waarmee een eind is geko men aan de gewone woningbouw. Toch zullen er hier en daar nog wat woningen verrijzen, zoals bijvoor beeld op de plaatsen, die u hiernaast en hierboven ziet afgebeeld. De foto boven laat een van de twee complexjes bejaardenwoningen zien, die nu al grotendeels worden be woond. Aan de Brederolaan vorderen gestaag de bekistingswerkzaamheden voor de winkelgalerij, waarnaar de Vondelwijkbewoners nu al zo lang reikhalzend uitzien, KW-plein of niet. beeld Koninginnedag, jaarlijkse bijeenkomst van de besturen van de verschillende verenigingen. De voorzitter van de Indus triële Club Waddinxveen, de heer M. de Gelder, overhan digt burgemeester C. A. van der Hooft, de bijdrage van zjjn organisatie aan het nieuwe zwembad. Van links naar rechts ziet u verder de heren W. Oosterom, D. de Waardt, W. F. Meijer, J. H. Mol, F. M. van Tol en H. K. van der Loo. (foto Sjaak Noteboom) Feest In de laatste maandelijkse bijeen komst is besloten op 2 september een waterfeest te organiseren voor ieder die zich jong voelt. Dat gebeurt dan aan de oever van de Gouwe tegen over het Modehuis Brouwer aan de Nesse. Het tweeledige programma begint ’s middags om twee uur. Dan is er zg. tonnetje-varen in de Gouwe om gouden, zilveren en bronzen medail les, die door de gemeente beschik baar zijn gesteld. Het benzinepomp- station Van Leeuwen van de Piasweg schonk een wisselbeker. De inschrij ving voor dit vochtige evenement kost een gulden per persoon. De uit twee 200-litervaten bestaande vaar tuigen moeten door twee man van de ene kant naar de andere kant wor den bewogen. Iedereen mag meedoen. ’s Avonds kan er worden gedanst in een grote tent voor Brouwer. Een goed combo zorgt voor fijne muziek en wie nog rillerig is van het ton- netje-varen kan hier helemaal op verhaal komen. Het bestuur van de Jeugdcontactraad, die ook voor het dansen een gulden entree vraagt,pro beert nog een attractie aan het pro gramma toe te voegen. De bestuursleden van de jeugd raad hopen nu maar dat Waddinx veen’s jeug- voor deze activiteit meer belangstelling zullen opbren gen dan voor de filmavond die eni ge tijd geleden werd gehouden. In het gereformeerd verenigingsge bouw trok een films over de auto sport toen zo’n vijftig kijkers. En dat was voor de raad een tegenval ler. WADDINXVEEN Opnieuw heeft de bouwactie voor het nieuwe zwem bad een mijlpaal gepasseerd. Maan dag werd het belangrijke bedrag van 75.000 bereikt dank zij een geza menlijke bijdrage van de Industriële Club. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis kon de voorzitter van de Industriële Club, de heer M. de Gelder, een bedrag van f 6700 over dragen aan de voorzitter van het ere-comité voor de zwembadactie. Ze zitten barstensvol ideeën, wensen, suggesties en plannen, die jongens van de Jeugdcontactraad Waddinxveen. Ze willen een eigen, groots jeugd centrum, een koffiebar, een jeugdsoos, dansavonden, teach-in’s en discussie bijeenkomsten, puzzeiritten, foto-wedstrjjden, andere wedstrijden, een platen zaak, een goede ijsbaan, ze willen - wie niet? - een jeugdhemel op aarde, pre cies in Waddinxveen. f} BODEGRAVEN K I I I I I Kerkstraat 2-28 1^ V V I Telefoon 01726-2541 Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. Zo komt de nieuwe wijk steeds be ter in het pak te zitten. Een tweetal scholen schiet als paddestoelen uit de grond, een kleuterschool is bijna voor gebruik gereed en gaat eind van deze maand open. De nieuwe Groen van Prinstererschool wordt alweer volop gebruikt. Er blijven nog wat kleine en grote re wensen. Waar blijft bijvoorbeeld een speelveld voor de jeugd. Geen groot verlangen, maar het zal moei lijk realiseerbaar blijken. En het Bospark dat de bewoners in de wijk nu nagenoeg voor de deur krijgen is er ook nog lang niet. Maar de’ tien over bloot’-tijd is voor wat betreft de Vondelwijk nu bijna voorbij. En daar is iedereen blij mee. MOERKAPELLE Vragen van het raadslid S. E. Duursma (Alge meen Belang) in de raadsvergade ring van 3 juli omtrent de vestiging van een eigen huisarts in Moerkapel le zjjn de indirecte aanleiding tot een bespreking op dinsdag 3 oktober as. tussen het gemeentebestuur en de dokters J. Tol de Bleiswjjk, J. A. En- sing en W. H. Verduyn den Boer uit Zevenhuizen de Waddinxveense art sen P. van der Linde, E. M. L. Hem- minga, J. W. H. Helleman, C. A. de Geus en Th. G. Blom De bespreking heef) plaats in het gemeentehuis. MOERKAPELLE Burgemeester I. J. P. Keyzer van Moerkapelle en Benthuizen gaat van 26 augustus tot 17 september met vakantie. Voor wat betreft Moerkapelle zal zijn functie worden waargenomen door loco-bur- gemeester D. van der Spek. WADDINXVEEN Onder - al weer! - troosteloze weeromstandig heden is woensdagmiddag de tweede Waddinxveense kermis van het jaar begonnen. Terwijl de regen triest en grauw op de tentdaken plensde trachtten enkele kermishouders de zaken optimistisch te blijven bezien. De kermis, die weer vele vrolijke attracties te bieden heeft, blijft tot en met zaterdag in Waddinxveen. Hij is, zoals bekend, opgericht aan de Prins Bernhardlaan ten noorden van ’Sou- burgh’, het bejaardenhuis. Een deel van de opbrengst van het pretpark gaat naar het Sportweek- comité. Weekblad voor Waddinxveen c Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828 - 2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). burgemeester C. A. van der Hooft. De heer De Gelder wees erop, dat het in feite een afronding betrof van de bijdragen van de Industriële Club. Al eerder werd door leden indivi dueel 23.100 aan de Stichting Vrien den van het Zwembad overgemaakt. Met het laatste bedrag van 6700 hebben thans alle leden van de In dustriële Club hun bijdrage gegeven, ’’Zelfs de Boskoopse leden zijn niet achtergebleven”, zo zei de heer De Gelder, ’’hoewel hun bijdrage meer symbolisch moet worden gezien” De heer De Gelder sprak de hoop uit, dat deze laatste bijdrage er mede aanleiding toe mocht zijn, dat spoe dig met de bouw kan worden begon nen. Burgemeester Van der Hooft zag de schenking als een zeer positieve bijdrage, die de gemeente opnieuw de gelegenheid zou geven om bij de be trokken autoriteiten in Den Haag,die uiteindelijk de toestemming moeten geven, aan te tonen, dat het nieuwe zwembad wel degelijk een aangele genheid is, die de gehele bevolking raakt. De burgemeester betoohde zich ook voorzichtig optimistisch over da verdere financiering van het zwembad en hij was er nog steeds van overtuigd, dat de bouw spoedig een realiteit zou kunnen worden. Op zijn beurt droeg de heer Van der Hooft de schenking over aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zwembad, de heer J. H. Mol. Ook deze toonde zich verheugd met deze belangrijke bijdrage van de In dustriële Club. Aanhakend op de woorden van de burgemeester merk te de heer Mol op, dat het om twee redenen dringend noodzakelijk ener zijds deze zomer weer is bewezen dat een nieuw zwembad een dwingende noodzaak is en dat anderzijds het voor de Stichting Vrienden van het Zwembad steeds moeilijker wordt voort te gaan met de zwembadactie, wanneer nog steeds geen enkele ze kerheid over het tijdstip van de bouw zou bestaan. De overdracht van de schenking van alle leden van de Industriële Club werd voorts bijgewoond door wethouder F. M. van Tol, de be stuursleden J. J. Kimmel, H. K. v.d. Loo en D. de Waardt van de Indus triële Club en de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Zwembad de heren P. Graaff en W. Oosterom. Zo zullen er in de toekomst voor de leden van het enthousiaste gezel schap nog wel meer bittere pillen te slikken zjjn. Maar zij zjjn een goede weg ingeslagen. Hun voornaamste doel blijft het scheppen van een eigen ruimte voor de jeugd van Waddinx veen. Gezamenlijk hebben de zeven aangesloten jeugdclubs een lij st van wensen opgesteld, die er niet om liegt. Eén keer per jaar wil de raad: een fotowedstrijd, een dieren ten tentoonstelling, een -straatteken- wedstrijd, een bloemschikwedstrijd een vliegerwedstrijd, de organisa tie van festiviteiten op bijvoor- **•-. I w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1