I I 1 DE BRONZEN ADELAAR i I WIl'PIKOEX engde ongeluksvogel Drukke maanden voor koor GEVONDEN IN ZWEMBAD Overleden na aanrijding Kapellevliegers Kunstmarkt in Gouda Schaakclub WSV De Stormvliegers Torenspits van Zevenhuizen nu vrijwel gereed Ottevanger breidt uit kampeerders 3-2 Voorwaarts houdt muziekfestival op 26 augustus Nieuw hoofd voor van Prinsterer- school Vox Jubilans J. P. A. v. Reeuwijk 40 jaar organist Tarzan gaat weer trainen J ft Veel zwemmers zijn nonchalant O .O H De Sperwer Gemeente veslaat GOUDAE-,2,~ - I Pagina 2 Is HOE? WAT? WAAROM?... CONTACTLENZEN Historische roman Baronesse Orczy WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 17 augustus 1967 W Zeg. kan jij me zeggen hoe nog altijd zo zuur? Suza?? Die is helemaal veranderd; ze is opgewekt en vrolijk sinds ze Grit i contactlenzen draagt 1 Contactlenzen geven zelfvertrouwen! Ga ook naar Grit en laat ze U demonstreren. Het zijn vliesdunne kapjes, die op het traanvocht drijven. Erg prettig in gebruik. U voelt niets en ziet alles haarscherp. WADDINXVEEN In het Sint- Jozefziekenhuis in Gouda is in de nacht van woensdag op donderdag vorige week overleden de heer P. van Soest. De 21-jarige Waddinxve- ner werd woensdag ernstig gewond bij een aanrijding op de Piasweg. HOOFDSTUK IV De millioenen van de keizerin. I. MOERKAPELLE De postdui venvereniging ”De Kapellevliegers” nam zaterdag deel aan het concours van Pont Maxence. De 124 deelne mende duiven werden gelost om 12.10 uur met een afstand van 334 km voor de boeg. De eerste duif arriveerde 16.32 uur, de laatste om 16.55 uur. Gemiddelde snelheden respectievelijk 11.60 en 12.78 meter per minuut. De uitslagen waren: H. Smaal 1, 6, 8, 10, 11,15, 21; J. v.d. Linde 2, 12, 13, 16; W. Huizinga 3, 26; Brouwer-Huis man 4, 7,14, 20, 25; W. Meyer 5, 24,27; L. J. Beider 9, 22, 23; De Oude 17, 28 Jac. Duivestein 18; G. Koole 19, 30, T. Lamens 29, B. Hertog 31. Inkorven voor Roosendaal (5 7km) vrijdag 18 augustus 1 uur. Klok slag vrijdag 1 augustus 208 uur. Opticiën In en op de Goudse Vismarkt zul len zestien schilders, beeldhouwers en andersgerichte kunstenaars zater dag 2 september as. een kunstmarkt houden, tijdens welke een groot aan tal schilderijen, tekeningen, goua ches, beelden, plastieken, etc. aan de man wordt gebracht. De organisatie van de kunstmarkt berust bij het Kunstcentrum Burg vliet in Gouda. De markt duurt van ’s ochtends tien tot ’s avonds tien uur. Eén van de deelnemers is o.a. de Waddinxvener Theo den Boer die schildert, tekent, schrijft en beeld houwt. Andere namen zijn Gerard ’t Hart, mevrouw Leefsman, Roel Ben- dijk, Kees Broekhuysen. WADDINXVEEN In het gere formeerd verenigingsgebouw is don derdag de vijfde ronde gehouden voor de zomercompetitie van de Waddinxveense Schaak Vereniging. De uitslagen luidden: P. Broer-A. Versluis 1-0; N. v.d. Vloed-A. Wiersma 1-0; H. Schoen maker-A. A. v Oort 1-0; P Maas-W v. Vuuren 0-1; W. Verstoep-F. de Jong 1-0; P. Perdijk-B. B. Artoth 1-0. WADDINXVEEN Met 279 dui ven heeft postduivenvereniging De Sperwer meegedaan aan de wed vlucht van Soignes over 186 km. De eerste duif kwam om 15.15.36 uur aan met een gemiddelde snelheid van 1242,66 meter per minuut. De laatste om 15.38.44 uur met een snelheid van 1242,66 meter per minuut. De prijzen werden behaald door; Gebr. Metselaar 1, 16, 22, 29, 44, 52, 61, 62; T. Anders 2, 18, 60; N. v. Vliet 3, 9, 21, 27; J. Pellekooren 4, 10, 42, 56; J. C. den Riet 5, 58; C. A. Bode 6, 13; L. de Bruyn 7; F. Rip 8, 14, 23, 30, 46, 47, 65; R. W. Verkade 11, 20, 33, 34, 35, 69; A. Lam 12, 19, 26, 32, 45; W. Berkensteyn 15, 38; H. A. Disseldorp 17, 49; A. Bonefaas 24, 25, 64, 70; N. v. Buren 28, 51, 53. W. Heuvelman 31; J. Degenkamp 36, 37; D. Degenhardt 39, 66; P. Metselaar 40; J. C. Koren 41; H. v.d. Willik 43, 48; P. C. v.d Eist 50, 68; E J. de Jong 54; J. W. Fa se 55; A. de Bruyn 57, 63; D. Verkade 59; N. Rupke 67. ZEVENHUIZEN De postduiven- houdervereniging ’Stormvliegers’ heeft met 215 duiven deelgenomen aan de wedvlucht van Survilliers.Er werd gelost om 6 uur ’s morgens. De eerste duif arriveerde om 11.00.37 uur, de laatste om 12.01.04 uur. Ge middelde snelheid respectievelijk 1166,70 en 984.00 meter per minuut. De uitslag luidde: D. Hordijk 1, J. P. Breedijk 2; J. Heykoop 3, 9, 10, 16, 18; J. Stofberg 4, 6, 12, 20; H. Brands 5, 7, 13, 14, 19; W. Timmer man 8; B. Heemsbergen 11; A. Wil- tenburg 15; A. Vente 17. ZEVENHUIZEN De restauratie werkzaamheden aan de torenspits van de Nederlands hervormde kerk in Zevenhuizen naderen hun voltooi ing. Dinsdag zal op de verfraaide to ren een nieuwe haan worden ge plaatst, een gebeurtenis die het ge meentebestuur van Zevenhuizen niet onopgemerkt voorbij laat gaan. Bur gemeester A. van ’t Verlaat heeft de bij het project betrokken personen en instanties uitgenodigd voor een bij eenkomst, die dinsdagochtend in de raadzaal van het Zevenhuizense ge meentehuis plaats zal hebben. Tij dens die gelegenheid, beginnend om half elf, zal Zevenhuizen’s burgerva der een uiteenzetting geven over het verloop van de werkzaamheden en de verdere stand van zaken. het met Suza gaat? Kijkt ze MOERKAPELLE Ottevanger*» Molenbouw gaat weer uitbreiden. Halverwege vorige week ging de eer ste paal in de grond voor een nieuwe aanbouw aan de bestaande bedrijfs hal, die na het gereedkomen van het werk in totaal 1500 vierkante meter gaat beslaan. Eind november zullen de werkzaamheden kunnen worden beëindigd. De uitbreiding was noodzakelijk geworden vanwege de nog steeds groeiende vraag naar machines voor veevoederfabrieken en graanverwer- kende industrieën. D. Ottevanger en Zonen NV heeft ook een vestiging groot 800 m2 in Aalten. aspirant meisjes: 1- uur; dames (junioren): 19.15- uur; dames (senioren): 20.15- uur; heren: 21.15-22.15 uur. oefeningen worden geleid door De Marmont boog voor hem en keerde zich toen tot Crystal. Maar toen hij haar aankeek, drong het direkt tot hem door, hoe diep zij hem verachtte. Ze keek hem recht in het gezicht, zonder een stap terug te wijken. Maar zij keek naar hem, zoals men naar een walgelijk monster zou kijken. De Marmont las de minachting en de haat van haar gezicht. Het striemde hem als een zweepslag. Er kwam opeens een rood waas voor zijn ogen, een dol verlangen om te slaan, te wonden. Bliksemsnel overwoog hij, wat hem te doen stond. Zijn blik dwaalde een ogen blik af en toen kreeg hij Clyffurde in het oog, die dicht bij Crystal in de buurt stond. In een onderdeel van een seconde zag hij, hoe Clyffurde bezorgd naar Crystal keek. Op hetzelfde ogenblik zag hij Crystal, als het ware om hulp, naar Clyffurde kijken en uit de blik, die zij hem toewierp sprak niets dan vertrouwen. De Marmont had direkt zijn plan klaar. Hij was nooit jaloers op Clyffurde geweest. Clyffurde de vreemde ling, de burgerlijke handelsman kon onder geen om standigheden een mededinger zijn, waar rekening mee gehouden moest worden. Maar in die laatste paar secon den was alles anders geworden. Victor De Marmont, de zegevierende, rijke minnaar van mademoiselle de Cam- bray, stond nu tussen al deze voorname dames en heren als een paria, veracht door de vrouw, die hij het hof had gemaakten die hij zo gemakkelijk dacht te winnen. Maar nu laaide de jaloezie op. Hij voelde opeens, dat hij Clyffurde verafschuwde. Zijn jaloezie deed hem meteen het middel aan de hand, waardoor hij Clyffurde’s in vloed voor goed kon verhinderen. Hij maakte een diepe buiging voor Crystal. Toen keek hij naar Clyffurde en gaf hem een vriendschappelijk knipoogje: „Kom, Clyffurde, je gaat zeker met mij mee?” „Waarom, als ik vragen mag?” kwam de graaf boos tussenbeide. WADDINXVEEN Badmeester A. Troost van het zwembad aan de Kanaaldijk weet zich geen raad met de ver over de honderd in z(jn bad gevonden voorwerpen, waarvan de eigenaars onbekend zjjn gebleven. De voorwerpen, voornamelijk door kin deren vergeten, omvatten o.m. wind jacks, jasjes, zwembroekjes en zwem pakken, ballen, zwembanden, hand doeken, en badlakens, ondergoed, slippers, kettinkjes, armbandjes, sleutels, portemonnees met en zonder inhoud, duikbrillen en nog vele an dere zaken. Zij die iets missen en vermoeden dit in het zwembad te hebben verlo ren kunnen zich tijdens de openings uren van het zwembad bij de kassa vervoegen om na te gaan of hun ei gendommen daar aanwezig zijn. Het zwembad blijft geopend tot woens- rag 13 september a.s. Dus vóór die datum dienen de verloren voorwer pen te zijn afgehaald. ZEVENHUIZEN Op een veld, dat vrijwel alle KNVB- bepalingen aan zijn laars lap te, hebben vorige week de ambtenaren van de gemeente Zevenhuizen, versterkt met wachtmeesters van de Zeven huizense rijkspolitie, in een en erverende ontmoeting gewon nen van een team samengesteld uit kampeerders van de cam ping De Rottemeren. De uit slag van de vrolijke strijd, uit gevochten op de camping, luid de 3-2. Burgemeester A. van ’t Verlaat verrichtte de aftrap, maar hield zich verder - wijse lijk - op de achtergrond. WADDINXVEEN Als eerste van een serie van minstens vjjf zal op za terdag 26 augustus as in het gere formeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat een muziekfestival worden gehouden, dat wordt georga niseerd door de muziekvereniging Voorwaarts. Aan het festival nemen vier har- moniecorpsen en drie fanfarecorpsen deel uit Boskoop, Gouda, Moordrecht. Zevenhuizen en Waddinxveen. Het ligt in de bedoeling dat van nu af elk jaar zo’n festival wordt gehouden om beurten te organiseren door één van de deelnemende verenigingen. Men hoopt dat ze een goede progaganda zullen zijn voor de harmonie- en fan faremuziek. Aan Voorwaarts is dus de eer te beurt gevallen de reeks te openen. Het festival begint om twee uur ’s middags. I WADDINXVEEN De christelijke lagere Groen van Prinstererschool aan de Herman Heijermanslaan heeft een nieuw hoofd. Het is de heer P.Willemstein uit Rotterdam, waar hij tot heden hoofd is geweest van de Paul Krugerschool. De heer Willem- stein is opvolger van de heer P. Vos kamp die aan het eind van de laatste cursus ontslag nam en een benoe ming aanvaardde als leraar aan de lagere technische school in Naald wijk. 31. ”Wil JIJ niet eens een poosje voor twee tellen”, hijgde Wippe- roen, want hij had schoon genoeg van het roeien. ”Onee, dat hoeft niet hoor”, weerde Snipper af, want hij had het best naar zijn zin daar voor in de punt van de roeikist. ”Ik vind dat je ERG goed kan roeien, Wipperoen”, zei hij er vleiend achteraan. ”Ik denk dat jij het beter kan”, zei Wipperoen hijgend van in spanning. „Dat is nogal eenvoudig,” antwoordde De Marmont luchtig. „Clyffurde en ik hadden vanmiddag in Notre- Dame de Vaulx een samenkomst met dokter Emery, ten einde al datgene te bespreken, dat in het belang van de intocht van onze Keizer gedaan moest worden. Vandaar reden wij met ons drieën terug naar Grenoble. Ik neem aan, dat uw Engelse vriend Clyffurde dus wel in het zelfde schuitje vaart als ik...” Clyffurde dacht, dat hij uit zijn vel zou sprongen. Nog voordat hij iets uit kon brengen, vroeg de graaf streng: „Mag ik u vragen, mijnheer Clyffurde, is het juist,wat hier door De Marmont wordt beweerd?” Clyffurde haperde een ogenblik. Hij zag hoe gespan nen Crystal naar hem keek, maar tegelijkertijd hoor de hij, hoe een van de gasten achter hem fluisterde: „En gelse spion” Zijn trots en zijn geslotenheid weerhielden hem ervan, Wat zou men er trouwens van denken, als hij zou zeg - hier in dit gezelschap een nieuw scene te ontketenen, gen: „Ik was er inderdaad bij, maar ik heb er niets mee te maken...” Wie zou dat geloven? De Marmont zou wel direkt een praatje klaar hebben, om hem voor leuge naar te zetten. Al deze gedachten speelden vliegensvlug door zijn hoofd. Wat zou hij, als vreemdeling, als han delsman nog wel, in dit geëxalteerde kongingsgezinde gezelschap voor kans krijgen, zich te verdedigen? „Inderdaad, monsieur le Comte, ik was vanmiddag in Notre-Dame de Vaulx in gezelschap van de heren De Marmont en Eery, maar...” Hij maakte de zin niet af, want hij zag hoe de uit drukking in Crystal’s ogen op slag veranderde. Ijskoud en uit de hoogte keek zij hem nog een moment aan. Toen wendde zij haar hoofd trots af en deed een paar stappen achteruit. Overal klonk gemompel. Clyffurde zag duidelijk het hopeloze van de zaak in. Even had hij een aanvechting, het uit te schreeuwen..., Nu De Marmont eenmaal met succes zijn giftige pij len had afgeschoten, voelde hij niet de minste wrok meer jegens Clyffurde. Zijn jalozie was van korte duur geweest en hij was volkomen gerustgesteld door de ver nederende aftocht van de Engelsen uit het kasteel de Brestalou. Hij had gezien, hoe Crystal vol afkeer naar Clyffurde had gekeken, hoe zij haar rokken opnam en enige passen terug deed, als het ware om zich te behoe den voor een besmettende aanraking met die Engelse spion. En De Marmont was meer dan voldaan. Hij was daarom bereid, de verbroken vriendschaps banden met de Engelsman weer aan te knopen en hij deed of er niets aan de hand was. ”Wil je met mij mee rijden naar Grenoble Clyffur de?” vroeg hij luchtig, terwijl hij boven aan de trappen van het bordes stil bleef staan om op het huurrijtuig te WADDINXVEEN De Herv. Gem. Zangver. Vox-Jubilans wacht een drukke periode Ten bate van de bouwactie voor de Hervormde Kerk wordt op 14 sep tember samen met het Gereformeer de Kerkkoor een zang- en orgel- avond gegeven in de Hervormde Kerk. Ook hierbij zal Feike Asma een belangrijk deel van het program ma voor zijn rekening nemen. Dit concert is mogelijk gemaakt door een gift van een der inwoners van Wad dinxveen. In april van dit jaar werd een dergelijke avond gegeven in de Geref. kerk. Een week later, op woensdag 20 september, concerteert Vox-Jubi lans in de Oude Kerk te Zeist, evenj eens met medewerking van Feike Asma, Vorig jaar bestond voor dit concert in Zeist zeer grote belang stelling. Aan de jaarlijkse appèl- avond in de Grote Kerk te Gouda op 5 oktober a.s. zal Vox-Jubilans ook nu weer, voor de zevende maal, me dewerking verlenen. Op donderdag 31 oktober is Vox- Jubilans met het jeugdkoor verte genwoordigd bij een herdenkings dienst ter gelegenheid van Hervor mingsdag in de Grote Kerk te Gouda. Vanaf die datum treed het koor enige tijd niet meer in de openbaar heid om zich volledig te kunnen voorbereiden op het Kerstprogram- ma voor de concerten in Waddinx veen, de Kerstnachtdienst in Gouda en het Kerstconcert in de Wilhelmi- nakerk te Rotterdam. Tal van uitnodigingen heeft Vox- Jubilans de afgelopen tijd ontvangen maar door het toch al overladen pro gramma heeft men hieraan geen ge volg kunnen geven. De Marmont in zijn nek te grijpen..., om desnoods die hele antieke, verkalkte boel hier kort en klein te slaan..., maar direkt wist hij zich, als iedere rechtge aarde Engelsman, te beheersen. Zo’n kabaal zou on waardig zijn. Hij en De Marmont stonden intussen vrijwel geïso leerd midden in het vertrek. Iedereen had zich enigszins teruggetrokken. Er zat niets anders op. Clyffurde keek een ogenblik de kring rond. Hij zag slechts opgetrokken neuzen en hooghartige blikken. Even rechtte hij zijn rug, toen boog hij voor het gezelschap en liep voor De Marmont de zaal uit. Crystal en madame la Duchesse keerden hem met op vallende minachting de rug toe. De Marmont, het hoofd rechtop en met iets van de overwinnaar in zijn houding, volgde hem. Terwijl hij langs monsieur le Comte liep, werd het Clyffurde toch te machtig; hij begon: „Wilt u mij tenminste toestaan, monsieur le Comte...” „Ik kan u niets toestaan, mijnheer. Hier is maar één ding van belang: was u in gezelschap van die verraders Emery en De Marmont, ja of nee?” „Ik was in hun gezelschap,” antwoordde Clyffurde. Meteen draaide monsieur le Comte hem de rug toe; niemand nam verder enige notitie van de mannen. „Hector, laat de heren uit en zorg, dat het souper nu eindelijk kan beginnen,” commandeerde de graaf achte loos over zijn schouder. Toen bood hij nogmaals zijn arm aan madame la Duchesse d’Embrun. „Madame, ik verzoek u wel mijn verontschuldigingen te willen aannemen voor dit on verwachte intermezzo. Mag ik de eer hebben u naar ta fel te geleiden?” vroeg hij hoffelijk. - ZEVENHUIZEN Ter ere van de heer J. P. A. van Reeuwijk wordt vrijdagavond 18 augustus in Hotel Vos een receptie gehouden doo rde kerkeraad en kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde kerk in Ze venhuizen. De heer Van Reeuwijk is dan nl. veertig jaar organist van de dorps kerk, een jubileum dat het kerkbe stuur niet zonder meer wilde laten passeren. De huldiging begint om ze ven uur; een uur later is er voor ge meenteleden en andere belangstellen den gelegenheid de jubilaris geluk te wensen. De heer Van Reeuwijk heeft zich de afgelopen vier decennia niet al leen bewogen op kerkelijk terrein; hij was ook bijzonder actief in het maatschappelijk leven. Hij is vele ja- ren bestuurslid geweest van de Oran jevereniging Zevenhuizen, van de Zevenhuizensche Ijsclub, hij was voorzitter van de plaatselijke mid- denstandsvereniging en bekleedde dezelfde functie in het comité voor bejaardenreizen. De heer Van Reeu wijk zat ook in het bestuur van de zwemvereniging De Rottemeren. wachten. ’’Dank je,” antwoordde Clyffurde, „ik loop liever.” ”Het is acht kilometer en het is pikdonker.” ”Ik weet de weg. Dank je.” ’’Zoals je wilt”. Hij was even stil en begon toen de Marseillaise te neuriën. Clyfuurde daalde de statige stoep af. De Marmont volgde hem. „Ga je weg?” vroeg hij. „Zo gauw ik kan.” ”Er zullen nu over het hele land troep en verplatsin- gen zijn. Vreemdelingen zullen wel geïnterneerd wor den. Het zal moeilijk voor je zijn, weg te komen.” ”Dat weet ik. Daarom wil ik mijn maatregelen ook zo snel mogelijk treffen.” ’’Waar blijf je zolang?” ’’Waarschijnlijk in de „Trois-Dauphins”, als ik daar een kamer kan krijgen.” „Dan zal ik je daar nog wel zien. De keizer zal daar ook verblijf houden, zolang hij in Grenoble is. Nu, goe de nacht,” zei De Marmont en hij stak met een vertoon van hartelijkheid zijn hand uit, maar Clyffurde deed, of hij dat in de duisternis niet bemerkte. „En trek je de beledigingen van al die idioten niet te veel aan.” Hij gaf een knikje in de richting van het statige kasteel. „Het zijn dorkoppen. Als zij een greintje verstand hadden, zouden zij met mij op vriendschappelijke voet gebleven zijn. Als schoonzoon van die oude dwaas, had ik hem kunnen behoeden voor de represaille-maatregelen, die al die koningsgezinde gekken moeten ondergaan, nu de keizer terug is”. Clyffurde was al halverwege de trap, maar toen hij deze woorden hoorde, hield hij toch wat in. Er was iets in de woorden van De Marmont, dat op een dreigend ge vaar voor Crystal duidde. ”Wat bedoel je met die represaille-maatregelen?” vroeg hij. „Och... het onvermijdelijke. Het volk van de Dau- phiné heeft nooit erg veel met die koningsgezinden op gehad... en ze hebben een nog grotere afkeer gekregen in de laatste elf maanden, na het herstel van de Bour bons. De Cambray heeft een erg hoge toon gevoerd na zijn terugkeer uit de ballingschap. Hij zal nu wel gauw wensen, dat hij het aardige provinciestadje in Enge land, waar hij Franse les gaf, nooit had verlaten Maar hier is het rijtuig eindelijk! Weet je wel zeker, dat je liever loopt?” „Nee,” zei Clyffurde kort, „dat weet ik niet. ïk wil bij nader inzien toch graag met je mee. Dan ben ik heel wat vlugger in Grenoble.” Hij wou De Marmont aan het praten krijgen om te horen wat hij van. plan was. Hij wilde graag aan de weet komen, welk gevaar Brestalou bedreigde, als Na poleon’s opmars naar Parijs zou slagen. MOERKAPELLE De gymnastiek vereniging Tarzan, een van Moerka- pelle’s grootste verenigingen, heeft voor het nieuwe seizoen het volgende oefenprogramma vastgesteld: Elke dinsdag: Kleuters: 15-15.16 uur; meisjes 6-8 jaar: 16-16.45 uur; meisjes -10 jaar: 16.845-17.30 uur; meisjes 10-12 jaar: 17.30- 18.30 uur; aspirant jongens: 18.30- 19.30 uur. Elke donderdag: Jongens I: 16.30-17.15 uur; jongens II 17.15-18 uur; 1- 19.15 20.15 21.15 De de heer en mevrouw Van Zetten uit Zoetermeer. Mevrouw A. Kadiks- Krijgsman, secretaresse van Tarzan, geeft aan geïnteresseerden graag na dere inlichtingen over haar club. Adres: Dorpsstraat 30. zie je...” Maar dat nam Snipper niet, en zo kwam het dat hij even later met z’n tanden op elkaar za t te roeien, en dat Wipperoen fijn in het puntje van de roeikist op de uitkijk zat. Tjonge, hij had al spoedig in de gaten dat niet-roeien veel fijner was dan wel-roeien! Maar er kwam onverwachts een einde aan de pret, want het begon opeens vreselijk te stortregenen! Oei, dacht Snipper, nu moet ik slim wezen. ”Als je denkt dat ik het beter kan”, zei hij, ”dan zou ik nog maar een poosje blijven roeien Wipperoen. Misschien leer je het dan net zo goed als ik”. Verdikkeme, dacht Wipperoen, die vervelende Snipper is me voortdurend te slim af. Daar moet ik iets op verzinnen. ’’Eigenlijk is het bijna niet te geloven dat jij beter kan roeien dan ik Snipper”, zei hij toen. ”Jij bent zo’n klein slap ventje Contactlensspecialist UUUDH KLEIWEG 108, TEL4033

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2