Moerkapelle heeft weer sluitende begroting voor t IJ verslaat Gouwe-heren CWP wint damestoernooi zwemclub De Gouwe van minister Schut van Plezierige cijfers voor 0/ geven reden tot ’gematigd optimisme4 ’67 Tüeiweo27flMiöalBL32l2 Opvolger Gemeente huldigt Waddinxveen plannenmaker J. W. Kelderman stelde de- problemen van de nieuw bouwwijken aan den lijve te onder vinden. L - fcjfl ilnl nieuw Agenda raad Moerkapelle MOERKAPELLE De gemeente raad van Moerkapelle komt dinsdag avond 22 augustus bijeen in openba re vergadering in het Dorpshuis Als gewoonlyk begint de vergadering om half acht. Op de agenda prijken een reeks belangrijke punten. v,oor JE I P I övl KVP bezoekt BEROEPEN College B is ’t Weegje Vakantie voor Middenstand VAN EEUWEN -"IdH INDESIT moder 1968 Afscheid 6 borrelglazen 6 limonadeglazen 2.50 met GRATIS limonade rietjes FRA-VA-KO’s geschenkhuizen Eikenlaan, leplaan, W.veen Telef, 2401 b.g g. 2184 Aanrijding op Piasweg van Eeuwen presenteert U Nieuwe oogst Bessenjenever heerlijk fris en fruitig Geen zebra bij kleuterschool en W bescheiden Diploma zwemmen Kabels Herenweg onder de grond Zwemdiploma’s WSE houdt jaarvergadering Grote banken op wereldranglijst Exclusieve Stijinieubelen Oosterse Tapijten Schemerlampen WOMINOIIIRICHTlNgl i ‘•‘■f Mutaties op secretarie i III P I Hl L Pagina 3 i Verlies f te samen Manufakturiers Kruideniers 140 liter! ■IJ KRANENBURG en DE BRUIN Geen polo in het luxe genre ’t IJ wilde wel y I Utopie Meer per inwoner Goedkeuring GS Gemeenschappel. technische dienst verdwijnt in 1968 De gezamenlijke technische dienst van de gemeenten Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en Bleis- wijk heeft zyn langste tyd gehad. De in 1948 in het leven geroepen dienst is door raadsbesluiten van achtereen volgens Moerkapelle, Benthuizen en Zevenhuizen uiteengevallen, nadat meningsverschillen waren ontstaan over de verdeling van de financiële lasten en over de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden in de drie actieve gemeenten. I I i r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 17 augustus 1967 WADDINXVEEN A. ZEVENHUIZEN Gouda, 10 I De heer Kelderman zei dat hij en zijn gezin Waddinxveen als leefge- meente erg zouden missen. Hij had zelf ondervonden dat nieuwe inwo ners zoveel mogelijk werden opge vangen en aan het werk worden ge zet. „Ik ben ervan overtuigd dat het gemeentebestuur steeds alles zal doen om Waddinxveen leefbaar te houden” zo besloot hij. De leden van de KVP-fractie van de provinciale staten van Zuid-Hol- land zullen maandag a.s. een bezoek brengen aan het Goudse recreatiege bied, waarbij ook ’t Weegje in Wad dinxveen is betrokken. WADDINXVEEN In de vacature door het a.s. vertrek van ds. J. Ver- welius heeft de Herv. kerkeraad be roepen ds. C. Vos van Gouda. Ter vervulling van de vacature ds. J. R. Cuperuswerd een beroep üitgebracht op ds. C. van den Bergh te Oud- Beijerland. MOERKAPELLE Van 14 t.m. 21 augustus: Wed. Bac Zn. MOERKAPELLE Dinsdag 22 augustus: Raadsvergadering, Dorpshuis, 19.30 uur. WADDINXVEEN van 7 augustus t.m. 19 augustus: Mevr. N. Koster-Heijns, Jan Dorre- kenskade 39. (I Slijterij Wijnhandel Zuidkade 3 Waddinxveen Telefoon 2JO5 önk KB Vrijdagavond namen het gemeente bestuur, de directie van openbare werken en de Waddinxveense archi tecten en bouwers afscheid van het echtpaar Kelderman, dat ook op an dere gebieden veel voor de gemeente heeft betekend. Het afscheid had plaats in dé raadzaal van het ge meentehuis en werd bij gewoond door o.a. burgemeester C. A. van der Hooft, zijn echtgenote, de wethouders P. Lips en F. M. van Tol, de waar nemend gemeentesecretaris J. Meule- man, de heren A. C. Kraneveld en A. M. Zwamborn van gemeentewer ken, enkele architecten en ir. Den Uil van het Instituut Stad en Land- schap. Burgemeester Van der Hooft was de eerste die de scheidende architect dank zegde voor zijn activiteiten in het dorp dat hij, aldus de heer Van der Hooft, mee had helpen maken tot een parel aan de Gouwe. De bur gemeester was blij met de grote fi nanciële en maatschappelijke stap vooruit die de heer Kelderman had genomen, maar betreurde diens ver trek niettemin zeer. „Zonder u en ir. Den Uil is het niet denkbaar te spre ken over de uitbreidingsplannen van Waddinxveen” zei hij. De heer Van der Hooft constateerde dat de scheidende functionaris zijn werk met hart en ziel had verricht en zelf inwoner van Waddinxveen was, een omstandigheid die hem in staat s Vrjjdag 18 augustus: Receptie J. P. A. van Reeuwijk (40 jr organist) Hotel Vos, 19 uur. Zaterdag 19 aug.; Hengelwedstrijd Moerkapelle/Ze- venhuizen-Bleiswijk, 14 uur. Dinsdag 22 augustus: Plaatsing torenspits herv. kerk, 10.30 uur. Waddlnxveen’s stedebouwkundige, de heer J. W. Kelderman, heeft vrij dag j.l. Waddinxveen officieel ver laten. De heer Kelderman, verbonden aan het Instituut voor Stad en Land- sehap in Rotterdam en als zodanig voor een groot deel verantwoordelijk voor Waddinxveen’s uitbreidings plannen, heeft onlangs een functie aanvaard bij een stedebouwkundig bureau in Middelburg. Hij is daar de opvolger van de huidige minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, ir. W. Schut. De toelichting op de begroting, op- gesteld door B en W, is niet alleen bescheiden van omvang, zij is het ook van inhoud. ”Wy zijn zeer verheugd over wat tot dusver kon worden be reikt en durven met gematigd opti misme de toekomst tegemoet te zien,” schrijft het college. Dat optimisme is zeker gerecht vaardigd. Sla de feiten er maar op na: Moerkapelle heeft voor 1967 een sluitende begroting; de post onvoorzien bedraagt 4500; er is geen beroep gedaan op de saldi-reserves; verscheidene ’eenmalige’ uitgaven konden ineens worden af geschreven; als de plannen volgens de begroting 1967 van het grondbedrijf kunnen worden gerealiseerd zal de reserve toenemen met 615.600; de uitbreiding van de begraaf plaats en de bouw van het nieuwe raadhuis zijn verscheidene stappen dichterbij gekomen en zullen wel licht al in 1969 hun beslag krijgen; ten aanzien van de woningbouw zijn al grote vorderingen gemaakt; een groot deel van de administra tieve achterstand op de secretarie is - ondanks de moeilijkheden aan het begin van het jaar - weggewerkt; voor Moerkapelle is verhoging van WADDINXVEEN Op de Pias weg had maandag een lichte aanrij ding plaats tussen een personenauto en een wielrijdster. Doordat de auto de fietster wilde passeren op het moment dat een tegenligger naderde raakte hij bij het uitwijken het spat bord van de fiets. Hierdoor ging de wielrijdster slingeren en kwam ten val. Bij het onderzoek van de dokter E, M. L. Hemminga bleek dat het slachtoffer een lichte hersenschud ding had opgelopen. Slijterij U kunt kiezen uit: Bokma Bols Coebergh Rijnbende Wijnand Fockink per fles 695 - 370 per liter v.a. 920 MOERKAPELLE De gereformeer de kleuterschool van Moerkapelle heeft gemeentebestuur gevraagd in de Raadhuisstraat een zebrapad te laten aanbrengen ten behoeve van de daar steeds overstekende kinderen. Door het steeds drukker wordende verkeer ter plaatse is het gevaar voor ongelukken ernstig toegenomen. Het gemeentebestuur voelt in prin cipe niet voor een officiële voetgan- gersoversteekplaats vanweg het on gemak dat deze zou kunnen bezorgen aan de andere omwonenden, maar is wel bereid twee onderbroken witte strepen op de weg te laten aanbren gen. Eventueel zou de oversteek plaats kunnen worden bemand met f 375,16, wat vergeleken met 1966, toen ruim vjjf ton werd uitgegeven, dienst -heeft een batig slot van bjjna 25 gulden meer is. De kapitaal- 393.345 met een balanstotaal van bij 3,2 miljoen. Het grondbedrijf zal drie achter eenvolgende jaren ’gelijk spelen’. De raad stelt dinsdag voorlopig de reke ning over 1966 vast, behandelt de be groting voor 1967 en krijgt de begro ting van 1968 aangeboden. De behan deling van deze laatste beroting vindt gelijktijdig plaats met de ge- meenteeroting voor 1968. Het grondbedrijf had in 1966 voor de gewone dienst voor 24.860 aan baten en lasten.de kapitaaldienst vergde 1,25 miljoen. Voor 1967 zijn die bedragen resp. 11.200 en 1,27 miljoen. De verwachting voor 1968 is 9.270 en bijna acht ton. BIOSCOPEN Reünie: do. vr. 20.15 uur, za. en zo. 19 uur, di. en wo. 20.15 uur: I Tabu no (18. jr); za. 22 uur: Parasieten der liefde (21 jr), za. 15 uur, zo. 15 en 17 uur: Vrij om te doden (14 jr) Schouwburg: do. 20.15 uur: Sudden ly last summer (18 jr); vr. 20.15 uur, za. 15, 19 en 21.15 uur, zo. 15, 17, 19 uur, ma., di .en wo. 14.30 uur: Hom bre (14 jr) zo. 2115 uur, ma, di. en wo. 20.15 uur De onschuldige verleiders (18 jr) Thalia: do 20.15 uur, za. 19, 2115. uur, zo. 15, 17, 19 en 21.15 uur, ma., di 14.30 en 20.15 uur, wo. 20.15 uur: OSS 17, hartentroef in Tokio (41 jr); 4.30 14.30 uur, wo. 14.30 uur: Flipper, de dolfijn (a.l.) vr. 20 en 22.15 uur: De man met de vijf paspoorten (14 jr.) MOERKAPELLE Zeventien leerlingen van Moerkapelle’s beide lagere scholen zijn in de maanden juni en juli in het Goudse Spaarders- bad geslaagd voor het zwemdiploma A. Tien leerlingen haalden het di ploma B. MOERKAPELLE De boven grondse elektriciteitskabels aan de Herenweg tussen Jhr. Van der Wet straat en Beatrixlaan gaan verdwij nen. Het Moerkapelse gemeentebe stuur heeft de Stedelijke Fabrieken' van Gas en Elektriciteit in Leiden opdracht gegeven een ondergrondse kabel te leggen. Het gemeentebestuurheeft ook gevraagd om inlichtingen omtrent de eventuele komst van het aardgas naar Moerkapelle. WADDINXVEEN De zwemclub de Gouwe organiseert zaterdag 9 september voor de laatste keer in dit seizoen diplomazwemmen. Er kan gezwommen worden voor de diplo ma’s A, B, C, D, E en F. Inschrijffor mulieren zijn in het zwembad ver krijgbaar en moeten voor 7 septem ber weer worden ingeleverd. De in schrijfkosten bedragen een gulden. Het zwemmen zal beginnen om twee uur ’s middags. WADDINXVEEN De katholieke voetbalclub WSE houdt maandag 28 augustus zyn algemene jaarvergade ring in het clubhuis in het Warnaar- plantsoen. De vergadering, waarvoor een achttien punten tellende agenda is samengesteld, begint om half acht. Ter tafel ligt een voorstel tot ver hoging van de contributie voor se niorleden tot 3 per maand. Junio ren van 16 tot 18 gaan 2 betalen, de overige junioren 1,50 en de pupil len 1. Bij de bestuursverkiezing staan kandidaat de heren H. Bresser en J. van Rijen, de heer F. Cuppen heeft bedankt. Na de pauze houdt kape laan G. L. M. Paardekooper, geeste lijk adviseur van WSE, een toe spraak. Op het lijstje van de vijfhonderd grootste banken van de wereld prijk ten ondanks enorme mutaties naar boven en naar onder ook vorig jaar weer de namen van zes Nederlandse banken. Op de meest vooruitgeschoven post stond in 1966 de Algemene Bank Nederland, die de 62e plaats in neemt. De Amsterdam-Rotterdam Bank bezet de 64e plaats. In 1965 wa ren de rollen omgedraaid. De Amro- bank ’finishte’ toen vóór de ABN, zij het op lagere plaatsen. Amro was toen nummer 66 en ANB 69. De ver wachting is dat de Amro-bank het verloren terrein dit jaar weer zal in halen. De resultaten van die bank in het eerste halfjaar zijn aanmerkelijk beter dan in 1966. De posities worden afgemeten aan het aan de banken toevertrouwde bedragen. De Amro- bank had vorig jaar 1,96 miljard dol lar tot haar beschikking en de ANB had 2,01 miljard dollar. Andere ’miljardairs’ zijn de Coö peratieve Raiffeisenbank en de Cen trale Boerenleenbank. De Raiffeisen bank schoof vier plaatsen op naar nr. 76 (uitzettingen 1,7 miljard dol lar), terwijl de Boerenleenbank zak te van de 127e naar de 166e plaats (precies 1 miljard dollar). Andere grote banken van de lijst zijn de Middenstandsbank (gezakt van de 200e naar de 252e plaats) en de Hollandsche Bank Unie, die weer dertig plaatsen steeg en nu het rug nummer 331 heeft. Vier Amerikaanse banken voeren de ranglijst aan (de Bank of America is nr. 1). De eerste Europese bank is de Engelse Barclays’. De burgemeester, die het vertrek van de heer Kelderman ook al een verlies vond omdat de Randstad Holland, ”het kloppende hart van Nederland”, bekwame mensen nog steeds hard nodig heeft. Hy bood de stedebouwkundige een in zilveren lijst gevatte foto aan, waarop de heer Kelderman in gesprek is met Prins Bernhard tydens diens recente bezoek aan Waddinxveen. Ook mevrouw Kelderman werd in het huldebetoon betrokken. Voor haar vele werkzaamheden als secre taresse van de oudercommissie van de Theo Thijssënschool en ook van de Waddinxveense ouderraad kreeg zij een ets van Har Sanders, waarop onder meer de Theo Thijssënschool - ’haar school’ - te zien is. „U leefde geheel met de gemeente mee en heeft grote invloed gehad op het onderwijs hier”, zo zei de heer Van der Hooft, meentebegroting voor 1968. Architect L. Roggeveen bood uit naam van het Bouwteam Groens- waard een boekenbon aan. Namens hem spraken de heren Kraneveld, Zwamborn en J. H. den Oudsten, res pectievelijk directeur, adjunct-direc- teur en technisch hoofdambtenaar van openbare werken. Zij allen wa ren dankbaar voor de goede samen werking die er steeds was geweest. Men was blij geweest met het feit dat de stedebouwkundige in Waddinx veen was komen wonen. De heer Kelderman nam met moeite afscheid van Waddinxveen, waarmee hij de contacten zeer ongaarne ver brak. Over het Bouwteam zei hij: „Het samenwerken in een Bouwteam als dit vindt ik bijzonder belangrijk omdat het teamwork de opzet heeft van alle plannen en wensen één slui tend geheel te maken”. De heer Kel derman gaf toe dat men als het werk eenmaal klaar was wel fouten ont dekte, maar die betekenden dan met een een goede leer voor weer nieuwe plannen. Dit vertrek was een moei lijke beslissing geweest. niet gedaan, spoedig was het 2-1 voor ’t IJ. In de derde periode werd deze voosprong nog vergroot door twee strafworpen. De laatste periode werd spannend. De Gouwe ging sterk in de aanval en bracht de achterstand tot 2-4 terug. Hierop antwoordde ’t IJ echter met vier doelpunten, waardoor de overwinning zeker werd. De nederlaagserie is voor De Gou we-heren een zeer goede training. Dinsdag 15 augustus gaan zij weer een zware wedstrijd tegemoet tegen het Amsterdamse D.J.K., eveneens kampioen eerste klas. In de laatste wedstrijd van de zo mercompetitie speelde het eerste herenteam van de Gouwe tegen AZC 1 uit Apeldoorn. Deze wedstrijd had weinig meer met waterpolo te maken. Zonder slag of stoot wisten de Wad dinxveense heren een overwinning van 11-0 te boeken. A.Z.C. dat met zes heren naar Waddinxveen kwam vond De Gouwe bereid ook met zes heren te water te gaan. Het werd een zeer eenzijdige wedstrijd, wat de einduitslag bewijst. dn dé laatste periode beperkte A.Z. C. zich tot tijd rekken opdat de ach terstand niet nog groter zou worden. In Veenendaal nam het Gouwe- team deel aan het Ritmeester tour- nooi. Het behaalde na een aantal spannende Wedstrijden een welver diende tweede plaats. De organise rende vereniging V.Z.C. uit Veenen daal bezette de eerste plaats en kwam daarmee in het bezit vah de Ritmeester-beker. Zaterdag 9 september: Diplomazwemmen, zwembad Ka naaldijk, 14 uur. Donderdag 14 september: Zang-orgelavond Vox Jubilans en geref. kerkkoor, Herv. kerk, Kerk- weg. Zondag 17 september: Afscheid ds. J. Verwelius, herv.Kerk DIVERSEN Donderdag 31 augustus: Govéka, veemarkt Gouda. Zaterdag 2 september: Kunstmarkt, Vismarkt uur. Maandag 11 september: Kunstmin, Gouda, 20 uur. Jaarverg. KNVB, Kunstmin Gouda, 20 uur. GOUDA: MARKT 5-telefoon 6465 KLEIWEG .67 -tel. 3566 WADDINXVEEN: PASSAGE 133 - tel.(01828) 3003 10 liter méér dan model 1967 binnenkast uit één^stuk extra grote fléssen'ruimte groentejode 10.. extra. MOERKAPELLE Mevrouw M. E. Knijff-Molenaar, klerk ter ge meentesecretarie, heeft met ingang van 1 augustus jl. eervol ontslag ge kregen in verband met haar huwe lijk. Tegelijkertijd werd ze weer in dienst genomen, zij het nu voor tijde lijk. De nieuw benoemde commies op het gemeentesecretarie, de heer H. A. van Zwieten, zal pas op 1 september a.s. in dienst treden. Zijn huidige werkgever, het gemeentebestuur van Sint Maarten, heeft hem niet eerder willen ontslaan. Aanvankelijk zou de heer Van Zwieten op 16 augustus in gemeentelijke dienst treden. Donderdag 19 augustus: Huldiging A. Both (25 jr. ambtenaar) Gemeentehuis, 11 uur. Zaterdag 19 augustus: Nationaal Polotournooi, reserve der de klassers om de Bothbeker, zwem bad Kanaaldijk. Zaterdag 26 augustus: Muziekfestival Voorwaarts, geref.ver ge., 14 uur. Zaterdag 2 september: Zwemfeest zwemclub De Gouwe, zwembad Kanaaldijk, 19 uur. Woensdag 6 september: Excursie Raad Waddinxveen naar Etten en Leur. WADDINXVEEN De zwemclub De Gouwe heeft zaterdag een tour- nooi georganiseerd voor dames.Hier- aan namen deel: B.Z.S.P.C. (Bode graven); Z.P.S. (Stolwijk); C.W.P. (Den Haag) De uitslagen waren:B.Z.S.P.C.- C.W.P. 0-4; Z.P.S.-De Gouwe 1-5; B. Z.S.P.-De Gouwe 2-4: C.W.P. - Z.P.S. 3-0; B.Z.S.P.C.-Z.PS 2-4; CWP-De Gouwe 1-0; Uit deze re sultaten blijkt dat C.W.P. zich het sterkst toonde. Er werd sportief ge speeld waardoor het toernooi voor het publiek een aantrekkelijk schouwspel werd, vooral ook doordat enkele wedstrijden een zeer spannend verloop hadden. De oyerwinning voor C. W.P. met 6 punten was zeer ver diend. De Gouwe eindigde op de tweede plaats met 4 punten. Derde werd Z.P.S. met 2 punten en vierde B.Z.P.C. dat geen punten behaalde In het kader van de nederlaagserie van de Gouwe kon het eerste heren team het tegen het sterke ’t IJ niet bewerken. De Amsterdammers, kam pioen van de eerste klas, waren met het volledige team gekomen. Zij ga ven met hun sterke spel duidelijk te kennen de Nederlaagbeker dit jaar te willen veroveren. Hoewel De Gouwe de schade in de' eerste perioden nog wist te beperken, bleek het klasseverschil in de laatste periode toch te groot. Eef Overdam zorgde er in de eerste minuut nog voor dat de Gouwe met 1-0 voor kwam te staan. Deze voorsprong werd echter snel te De gemeenteraad van Moerkapelle zal dinsdagavond by de behandeling van de begroting voor 1967 weinig te klagen hebben. Wie een blik werpt op de ui termate plezierige cyferlyst van een jaar financiëel beleid kan niet anders dan een dikke voldoende geven. Een kniesoor die dan nog let op het verge vorderde tijdstip van aanbieding. Maar ook die bezwaren worden weggenomen door het vooruitzicht dat nog dit jaar ook de begroting voor 1968 kan worden behandeld. En ook de cijfers van dat boekwerk zullen er, naar reeds nu wordt verwacht, zonnig uitzien. de plaatselijke belastingen voorlopig beslist niet noodzakelijk. 1 voorstel tot wijziging van het reg lement van orde voor de vergaderin gen van de gemeenteraad; aanbieding en voorlopige vaststel ling van de rekening van het ge meentelijk grondbedrijf over 1966; vaststelling van de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf voor 1967; vaststelling van de gemeente-be- groting voor 1967; machtiging aan B en W tot het ver lenen van ontheffing van artikel 130 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens in geval van noodzakelijkheid aanbieding van de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf voor 1968; wijziging van enkele rechtspositie regelingen; wijziging van de gemeente-begro- ting 1967; vaststelling van de te vergoeden rente aan de Bouwvereniging Volks belang voor de bij de gemeente be legde gelden. Het lijkt erop alsof Moerkapelle een utopie aan het worden is. Zover is het nog lang niet. Wensen zijn er nog te over, bijvoorbeeld op het ge bied van de verkeersveiligheid, de bouw in de woningwetsector, het aanbrengen van meer groenvoorzie ningen en ook - en vooral - meer dui delijkheid omtrent de plannen met de streek, door de provincie neerge legd in het streekplan Rijn en Gou we. ’’Juist in verband met het uit te stippelen beleid is het van belang te vernemen hoe de hogere overheid de streek waarin onze gemeente is gele gen verder wil ontwikkelen,” zo meent het Moerkapelse college. De inkomsten en uitgaven voor 1967 bedragen totaal 558.604,08. De zg. verrekeningen belopen ruim drie ton. De uitgaven per inwoner zyn Gedeputeerde Staten hebben in middels telefonisch laten weten dat zij de raadsbesluiten hebben goedge- gekeurd. Er is begin augustus een bespreking geweest met mr. H. van Riel, gedeputeerde van Zuid-Holland, tijdens welke de gerezen moeilijkhe den zijn toegelicht. Het streven van beide gemeente besturen is nu de gemeenschappe lijke regeling per 1 maart 1968 te ontbinden. Voor wat betreft Moer kapelle en Benthuizen zijn er verge vorderde plannen ten aanzien van een nieuwe gemeenschappelijke re geling tussen die beide.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3